018-001/2012 Univerzitetni Klinični center Ljubljana

Številka: 018-001/2012-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, v postopku revizije oddaje javnega naročila male vrednosti "Nakup in vzdrževanje respiratorjev", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj RAM 2 d.o.o., Bratislavska cesta 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.01.2012

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Nakup in vzdrževanje respiratorjev", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 14.12.2011, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.11.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 14.11.2011, pod številko objave NMV 3644/2011.

Naročnik je dne 08.12.2011 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je vse ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku EUROMED Franci Zore s.p., Vrhpolje pri Kamniku 108, Kamnik.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 14.12.2011, ki ga je naročnik zavrnil (odločitev naročnika št. NMV 0023/2011-POG-3, z dne 28.12.2011).

Naročnik je z vlogo, z dne 03.01.2012, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 09.01.2012, Državni revizijski komisiji podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN revizijski postopek oddaje javnega naročila "Nakup in vzdrževanje respiratorjev", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 14.12.2011, ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 10.01.2012
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- RAM 2 d.o.o., Bratislavska cesta 7, Ljubljana
- EUROMED Franci Zore s.p., Vrhpolje pri Kamniku 108, Kamnik
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije