018-005/2012 Občina Izola

Številka: 018-5/2012-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011 - ZTP-D; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) po članici Vidi Kostanjevec, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Izvedba 2. podpornega zidu na trasi pločnika Jagodje Belvedere" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CPK, d. d., Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 09. januarja 2012 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 21. decembra 2011 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta številka 351-123/2011, z dne 09. decembra 2011, poimenovanega "OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA".

2. Naročnik mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa Državni revizijski komisiji predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati:
ď"­ navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek,
ď"­ navedbo odločitve Državne revizijske komisije,
ď"­ opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija,
ď"­ opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala,
ď"­ opis načina odprave nepravilnosti.

3. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v znesku 397,78 EUR in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa, po poteku tega roka (v primeru zamude) pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči naslednji dan po izteku paricijskega roka.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10. oktobra 2011 sprejel sklep številka 351-123/2011 za gradnjo II. podpornega zidu na trasi pločnika Jagodje Belvedere, 2. etapa (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila), obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo na Portalu javnih naročil (pod številko objave NMV3318/2011) objavljeno dne 12. oktobra 2011 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 09. decembra 2011 sprejel "OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 351-123/2011 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da je pri zadevnem javnem naročilu naročnik izbral ponudbo ponudnika "Hidrogradnja d.o.o. iz Portoroža, Liminjanska 111" (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 14. decembra 2011, dne 21. decembra 2011 pa je priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 21. decembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da ugotovi utemeljenost njegovih navedb (torej, da je naročnik s tem, ko v postopek pogajanj ni povabil tudi vlagatelja, kršil pravila razpisne dokumentacije in načelo enakopravne obravnave) ter razveljavi obvestilo o oddaji naročila, naročniku pa poleg navedenega predlaga, da izvede postopek s pogajanji v skladu z napovedjo v razpisni dokumentaciji in na udeležbo na pogajanjih oziroma na pogajanja povabi tudi vlagatelja. Vlagatelj predlaga tudi, da mu naročnik povrne stroške takse za postopek revizije.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni bil povabljen k pogajanjem, kljub temu, da bi skladno z določili razpisne dokumentacije moral biti. V posledici navedenega naročniku očita, da je kršil 9. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), pa tudi "določilo razpisne dokumentacije, točka 2.22, alineja 5".

Naročnik je dne 23. decembra 2011 sprejel "ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" številka 351-123/2011, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljev zahtevek za povrnitev stroškov, nastalih z "revizijskim zahtevkom" (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen, saj ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 28. decembra 2011.

Dne 04. januarja 2012 je naročnik prejel vlagateljevo vlogo z dne 29. decembra 2011, poimenovano "OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA V SKLEPU O ZAVRNITVI ZAHTEVKA ZA REVIZIJO" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 29. decembra 2011).

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 351-123/2011, z dne 04. januarja 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski postopek in postopek revizije postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni bil povabljen k pogajanjem, kljub temu, da bi skladno z določili razpisne dokumentacije moral biti. V posledici navedenega naročniku očita, da je kršil 9. člen ZJN-2, pa tudi "določilo razpisne dokumentacije, točka 2.22, alineja 5".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v peti alineji točke "2. 22. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da bo skladno z določili drugega odstavka 30.a člena ZJN-2 v postopek oddaje zadevnega javnega naročila vključil tudi pogajanja. Izpostavljena določba naročnika vsebinsko sledi drugemu odstavku 30.a člena ZJN-2, ki določa, da naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja, če je "le-to ali možnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji". V omenjeni alineji omenjene točke razpisne dokumentacije (Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) je naročnik dodal, da bo opravil en krog pogajanj, predmet pogajanj pa bo cena (vsebinsko enaka določba izhaja tudi iz 4. točke sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 351-123/2011, z dne 22. novembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: zapisnik o odpiranju ponudb z dne 22. novembra 2011). V slednjem je zapisano, da je (naročnikova) komisija na odpiranju ponudb prisotne predstavnike ponudnikov (posebej) opozorila na omenjeno določbo).

Ob vpogledu v obvestilo o oddaji naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz njega med drugim izhaja, da je bil "[p]onudnik Hidrogradnja d.o.o." [â??] "z dopisom župana, z dne 24. 11. 2011, povabljen k pogajanjem. Naročnik je opravil en krog pogajanj. Predmet pogajanj je bila cena". Vsebinsko enak zaključek izhaja iz dokumenta naročnika, poimenovanega "končno poročilo o oddaji naročila za "2. podporni zid na trasi pločnika Jagodje Belvedere"", številka 351-123/2011, z dne 05. decembra 2011. Ne iz obvestila o oddaji naročila in ne iz preostale dokumentacije v odstopljenem spisu zadeve pa ne izhaja, da bi naročnik k pogajanjem o ceni, napovedanim v peti alineji točke "2. 22. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe povabil tudi vlagatelja. Tako tudi iz povabila k pogajanjem, številka 351-123/2011, z dne 24. novembra 2011, naslovljenega na izbranega ponudnika, izhaja, da ga naročnik vabi, da odda "ponudbo za predmet javnega naročila pri pogajanjih", v spisu zadeve pa se nahaja izpolnjen, podpisan in žigosan "OBRAZEC št. 1" izbranega ponudnika (naročnik ga je prejel dne 02. decembra 2011), ki po vsebini predstavlja (novo) ponudbo izbranega ponudnika.

Nadalje iz Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 351-123/2011, z dne 02. decembra 2011, izhaja, da je naročnik (na podlagi povabila k pogajanjem) pravočasno prejel le ponudbo izbranega ponudnika.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da naročnik vlagatelja v konkretnem primeru kljub določbi pete alineje točke "2. 22. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (in kljub posebnemu opozorilu v zapisniku o odpiranju ponudb z dne 22. novembra 2011, iz katerega izhaja, da je (naročnikova) komisija na odpiranju ponudb prisotne predstavnike ponudnikov (posebej) opozorila na vsebino pete alineje točke "2. 22. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) ni povabil k pogajanjem. Naročnik v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo temu dejstvu ne ugovarja, niti ne zatrjuje, da je morebiti vlagatelja v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti povabil k pogajanjem, temveč zgolj pavšalno ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen, saj ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve (na navedeno upravičeno v svoji vlogi z dne 29. decembra 2011 opozarja tudi vlagatelj).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil 9. člen ZJN-2, pa tudi določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti še peto alinejo točke "2. 22. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Naročnik namreč s svojim ravnanjem ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, prav tako pa je ustvaril okoliščine, ki pomenijo osebno diskriminacijo vlagatelja v razmerju do izbranega ponudnika. Ker iz spisa zadeve ne izhaja, da bi naročnik vlagatelja povabil k pogajanjem, niti naročnik tega v odločitvi o zahtevku za revizijo ne zatrjuje, je vlagatelj v zahtevku za revizijo prepričljivo izkazal, da ga je naročnik nedopustno diskriminiral. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč tudi sam zatrjuje, da je "na podlagi določila iz 5. alineje točke 2.22 razpisne dokumentacije oblikoval svojo pogajalsko strategijo tako, da si je pri svoji ponudbeni ceni pridržal še možnost kasnejšega nižanja svoje ponudbene cene, do česar pa zaradi naročnikove kršitve razpisne dokumentacije v tem delu, ni prišlo".

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da pred (morebitnim) sprejemom nove odločitve o oddaji zadevnega naročila male vrednosti upošteva določbe lastne razpisne dokumentacije (zlasti še peto alinejo točke "2. 22. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku" Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da mu naročnik povrne stroške takse "za postopek revizije v višini 397,78 EUR" in sicer "v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje, do plačila".

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN, v povezavi s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN) kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek plačane takse (za zahtevek za revizijo) v znesku 397,78 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 09. januarja 2012


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
- CPK, d. d., Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper
- HIDROGRADNJA, d. o. o., Portorož, Lucija, Liminjanska cesta 111, 6320 Portorož
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije