018-428/2011 Elektro-Slovenija d.o.o.

Številka: 018-428/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "DV 2x110 kV Beričevo - Trbovlje, DV+OPGW", sklop A: "Dobava vodnikov", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ELTIMA, trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o., šlandrova ulica 8c, Ljubljana - Črnuče, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman, d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana, zoper kršitve naročnika ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 28. 12. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila "DV 2x110 kV Beričevo - Trbovlje, DV+OPGW", v sklopu A: "Dobava vodnikov", kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, izdane dne 8. 11. 2011, pod št. /240/ML/16/11.

2. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 2 (dveh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila "DV 2x110 kV Beričevo - Trbovlje, DV+OPGW", v sklopu A: "Dobava vodnikov", ki mora vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis načina odprave nepravilnosti.

3. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 8.733,95 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 1. 2. 2011 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "DV 2x110 kV Beričevo - Trbovlje, DV+OPGW". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 22. 4. 2011, pod št. objave JN4266/2011 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 27. 4. 2011, pod št. objave 2011/S 81-133944.

Naročnik je dne 27. 6. 2011 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, s katero je odločil, da se javno naročilo v sklopu A: "Dobava vodnikov" odda ponudniku Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., Ruperče 13, Pernica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, izdanega dne 12. 9. 2011, pod št. 018-249/2011-5, dne 8. 11. 2011, pod št. /240/ML/16/11, izdal novo odločitev o oddaji naročila, s katero je odločil, da se javno naročilo v sklopu A: "Dobava vodnikov" ponovno odda izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 11. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu A, ker meni, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja iz točke 3.7.3 razpisne dokumentacije, in sicer zaradi terminske neustreznosti tipskega atesta za ponujeni vodnik. Izbrani ponudnik v ponudbi navedenega atesta ni predložil, zato ga je naročnik pozval k dopolnitvi ponudbe. Izbrani ponudnik je ponudbo sicer dopolnil z dokumentom, ki vsebinsko ustreza naročnikovi zahtevi, vendar je bil dokument izdan dne 22. 8. 2011, prav tako so bila testiranja izvedena na dan 22. 8. 2011 (kar izhaja iz rezultatov izvedenih testiranj), torej po izteku roka za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik zato v času oddaje ponudbe ni razpolagal s tipskim atestom za ponujeni vodnik in bi naročnik moral njegovo ponudbo izločiti.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 22. 11. 2011 izjasnil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. Najprej povzame dejansko stanje v zadevi, nato pa navede, da je ponudbo pravočasno dopolnil skladno s pozivom naročnika. Glede na nejasnost naročnikovih zahtev v točki 3.7.3 razpisne dokumentacije in točki 2.1.2.1 tehnične dokumentacije izbranemu ponudniku ni bilo jasno, v kateri fazi je treba naročniku predati kopije tipskih atestov. Ker je Državna revizijska komisija odredila, da je potrebno oddati ateste kot dopolnitev ponudbe, je izbrani ponudnik to v roku tudi storil. Datumi izvedbe tipskih preizkusov so po mnenju izbranega ponudnika nepomembni. Izbrani ponudnik še izpostavi reference in vrhunsko tehnologijo proizvajalca, katerega opremo ponuja in navaja, da je proizvajalec sposoben v zelo kratkem času izvesti kakršnekoli s standardi zahtevane ateste. Naročnik je enak tip vodnika že vgradil v svoje omrežje in uspešno obratuje, kar je razvidno iz potrjenih referenc.

Naročnik je dne 6. 12. 2011, pod št. 1980/820/ls, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Navaja, da je izbrani ponudnik ponudbo v postavljenem roku ustrezno dopolnil in se ne strinja z vlagateljevim stališčem, da je v primeru dopolnitve s kasnejšim datumom ponudba prepozna, saj na podlagi tega dopolnjevanje formalnih nepopolnosti ne bi imelo smisla. Logično po mnenju naročnika je, da so vse dopolnitve ponudbe kasnejšega datuma, glede na to, da naročnik formalno nepopolnost ugotovi potem, ko je ponudbe že odprl, torej po roku za oddajo ponudb. Kolikor bi šlo za dopolnitev, katere datum ne sme biti kasnejši, bi to po mnenju naročnika bila vsebinska sprememba, ki po zakonu ni dovoljena. Vse dopolnitve izbranega ponudnika so se nanašale na formalne pomanjkljivosti in zato so tudi vse kasnejšega datuma, kot na primer tudi BON obrazec in izpolnitev tabel ustreznosti (pa vlagatelj glede slednjih ni izrazil pomislekov).

Naročnik je z vlogo z dne 9. 12. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku, v katero je v dokazne namene vpogledala Državna revizijska komisija.

Na podlagi izvedenega dokaznega postopka Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v štirih sklopih (A, B, C in D). Med strankama je v revizijskem postopku spor, ali je naročnik pri odločitvi o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku v sklopu A: "Dobava vodnikov", ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJNVETPS), s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika, (ki je bila najugodnejša po merilu najnižja cena) po opravljeni dopolnitvi ponudb, ocenil kot popolno in na tej podlagi oddal naročilo izbranemu ponudniku. Vlagatelj namreč zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, ker dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika ni bila ustrezna, saj je izbrani ponudnik predložil tipski atest za ponujeni vodnik, pri čemer je bil dokument izdan dne 22. 8. 2011, prav tako so bila testiranja izvedena na dan 22. 8. 2011, torej po izteku roka za oddajo ponudb. Naročnik in izbrani ponudnik menita, da je takšna dopolnitev ponudbe ustrezna, saj je logično, da so vse dopolnitve kasnejšega datuma, glede na to, da naročnik ugotovi formalne nepopolnosti po poteku roka za oddajo ponudb.

Vprašanje popolnosti ponudb in naročnikovega ravnanja z nepopolnimi (in v tem okviru neustrezno dopolnjenimi) ponudbami je treba v odprtem postopku presojati z vidika sedmega odstavka 45. člena ZJNVETPS, ob upoštevanju 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS in prvega odstavka 82. člena ZJNVETPS. Skladno z določbo sedmega odstavka 45. člena ZJNVETPS naročnik v odprtem postopku odda javno naročilo potem, ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Popolna ponudba je skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno s prvim odstavkom 82. člena ZJNVETPS mora naročnik v primeru, ko sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Dejansko stanje v konkretnem primeru med strankama ni sporno. Naročnik je na podlagi sklepa Državne revizijske komisije (izdanega dne 12. 9. 2011, pod št. 018-249/2011-5) v ponovljenem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb, izbranega ponudnika s pozivom z dne 6. 10. 2011 pozval k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe, med drugim tudi v delu, glede katerega je spor v obravnavanem revizijskem postopku, in sicer s predložitvijo kopije tipskega atesta za ponujeni vodnik, skladno s točko 3.7.3 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: navodilo).

Naročnik je v poglavju 3.7 (Ostali pogoji za vse sklope A, B, C in D) navodila, točki 3.7.3, navedel:

"Za opremo vseh štirih sklopov (A, B, C in D) mora biti predložena tehnična dokumentacija - skica opreme z ustreznimi tehničnimi podatki, kopije tipskih atestov, ki ustrezajo tehničnim zahtevam razpisa, kopije atestov vhodnih materialov, dokazila o primernosti laboratorija za izvajanje zahtevanih preizkusov."

V tehnični dokumentaciji, poglavju 2 (Tehnični pogoji za dobavo vodnika in zaščitne vrvi), točki 2.1.2.1 (Tipski preizkus za vodnik 243-AL1/39-A20SA), pa je bilo navedeno:

"Tipski preizkus se ne izvaja. Ponudnik mora ob prevzemu dati na vpogled dokumentacijo o opravljenem tipskem preizkusu vrvi in fotokopijo zaključnega mnenja tipskega preizkusa.

Dobavitelj mora kljub zgornji navedbi organizirati in izvesti preizkus pretrga vzorca izdelanega vodnika, na najmanj 10 % števila bobnov, pripravljenega za dobavo skladno s SIST EN 50182:2002, točka 6.4.8. Pretrg kompletne vrvi se ne sme zgoditi pod 95 % računske pretržne sile vodnika. Preizkus se izvede v prisotnosti naročnika (2 osebi), pooblaščene strokovne inštitucije, katero predvidi naročnik (1 oseba), dobavitelja in proizvajalca. Vse stroške preizkusa krije ponudnik."

Državna revizijska komisija je v zvezi z navedenimi zahtevami po predložitvi kopije tipskega atesta za ponujeni vodnik v sklepu z dne 12. 9. 2011 (že) ocenila, da ne gre za medsebojno neskladnost zahtev, saj je naročnik v točki 3.7.3 navodila zahteval kopije že opravljenih tipskih atestov, iz katerih mora izhajati ustreznost tehničnih zahtev konkretnega razpisa, medtem ko je v točki 2.1.2.1 tehnične dokumentacije opisan tipski preizkus od dobavi vodnika. Čeprav je naročnik v tej točki tehnične dokumentacije zahteval tudi, da bo ponudnik ob prevzemu moral naročniku predati na vpogled dokumentacijo o opravljenem tipskem preizkusu vrvi in fotokopijo zaključnega mnenja o tipskem preizkusu, navedeno po oceni Državne revizijske komisije ni pomenilo, da zato ponudniku v ponudbi ni bilo potrebno predložiti kopije tipskega atesta skladno s točko 3.7.3 navodila, oziroma da je zato razpisna dokumentacija nejasna ali neskladna.

Državna revizijska komisija se glede na navedeno v tej odločitvi ni spuščala v (ponovno) presojo, ali je razpisna dokumentacija v zvezi s predložitvijo kopije tipskega atesta bila neskladna ali nejasna, navedbe izbranega ponudnika v izjasnitvi z dne 22. 11. 2011, da je razpisno dokumentacijo razumel drugače (na način, da je treba kopijo tipskega atesta potrebno predložiti ob eventualnem prevzemu in zato ni predložil navedene kopije v ponudbi) pa zato v obravnavanem revizijskem postopku ni upoštevala.

Kot dalje izhaja iz spisovne dokumentacije in kar je med strankama prav tako nesporno, je izbrani ponudnik dopolnitev ponudbe posredoval v zahtevanem roku (dne 19. 10. 2011). Predložil je tudi kopijo tipskega atesta za ponujeni vodnik, vendar pa sta tako datum izdaje dokumenta, kot izvedena testiranja bila izvedena dne 22. 8. 2011, torej po roku za oddajo ponudb (ki je bil dne 7. 6. 2011).

Državna revizijska komisija je v zvezi z institutom dopolnitve formalno nepopolne ponudbe v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da je treba pojem formalno nepopolne ponudbe razumeti na način, da se lahko odpravljajo le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oziroma samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. O formalni nepopolnosti zato govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merilo ali tehnične specifikacije oziroma ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev (prejem) ponudb vsebinsko že izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar pa iz formalnih dokazil, predloženih v ponudbi, tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna, nejasna ali manjkajoča. Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se lahko zato ob omejitvah, ki jih ZJNVETPS določa v 18. točki prvega odstavka 2. člena ter 82. členu, nanaša le na formalne (in ne vsebinske) nepopolnosti in le na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar pa iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, to ni jasno razvidno.

Kot to utemeljeno izpostavlja vlagatelj, izbrani ponudnik v obravnavanem primeru s predloženo kopijo tipskega atesta za ponujeni vodnik v dopolnitvi ponudbe ni dokazal, da je s tipskim atestom razpolagal v trenutku poteka roka za oddajo ponudb (do dne 7. 6. 2011). Nasprotno, iz kopije tipskega atesta je jasno razvidno (in temu ne nasprotujeta niti naročnik niti izbrani ponudnik), da so bila testiranja izvedena šele dne 22. 8. 2011 in zato torej predložena kopija v nobenem primeru ne izkazuje, da je izbrani ponudnik (skladno z naročnikovo zahtevo in enakovredno z drugimi ponudniki) že razpolagal s tipskim atestom za ponujeni vodnik v trenutku predložitve ponudbe, oziroma do dne poteka roka za oddajo ponudb.

Državna revizijska komisija ne sprejema naročnikove argumentacije, da je pri dopolnitvah formalno nepopolne ponudbe logično, da so vse dopolnitve kasnejšega datuma, ker naročnik ugotovi nepopolnost ponudbe po roku za oddajo ponudb. Kot že navedeno, je namen dopolnitve formalno nepopolne ponudbe zgolj v naknadni predložitvi določenega dokazila (potrdila, izjave idr.), ki izkazuje, da je ponudnik do poteka roka za oddajo ponudb pogoj, ki ga je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, že izpolnjeval. Zgolj na takšen način se namreč lahko zagotovi enakopravna obravnava ponudb v smislu 15. člena ZJNVETPS. Postopek javnega naročanja mora ponudnikom omogočiti, da lahko tekmujejo pod enakimi pogoji, da bi pridobili posel v izvedbo. Takemu namenu zagotovo služi tudi rok za predložitev ponudb (Sedmo poglavje ZJNVETPS) in s tem povezan institut pravočasnosti ponudbe (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Tudi dokazilo s kasnejšim datumom, kot je bil določen rok za predložitev ponudb, bi eventualno lahko dokazovalo, da je neko relevantno stanje (dejstvo, lastnost) obstajalo že prej (že v času pred potekom roka za predložitev ponudb), zaradi česar zgolj kasnejši datum izdaje dokumenta še nujno ne pomeni, da ponudnik ni izpolnjeval pogoja do poteka roka za oddajo ponudb, ampak je treba v vsakem konkretnem primeru presoditi, kaj to pomeni za izkazovanje pogoja.

V konkretnem primeru je izbrani ponudnik naročniku v postopku oddaje javnega naročila uspel izkazati le, da je pogoj (eventualno) izpolnjen šele po poteku roka za oddajo ponudb (od dne 22. 8. 2011). Ker se je pomanjkljivost v ponudbi izbranega ponudnika, ki jo je bilo sprva mogoče označiti za formalno pomanjkljivost, kasneje, z dopolnitvijo ponudbe, izkazala za vsebinsko pomanjkljivost, Državna revizijska komisija ocenjuje, da je treba pritrditi revizijskim očitkom vlagatelja, da izbrani ponudnik ponudbe ni dopolnil z ustreznim dokazilom za izpolnjevanje pogoja iz točke 3.7.3 navodila, s čimer je nastala situacija, ki je enaka, kot če bi izbrani ponudnik predložil nepopolno ponudbo.

Ker izbrani ponudnik formalne nepopolnosti ni odpravil skladno s pozivom naročnika, je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS, v povezavi s prvim odstavkom 82. člena ZJNVETPS, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil.

Državna revizijska komisija je, ob ugotovljeni kršitvi naročnika, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila "DV 2x110 kV Beričevo - Trbovlje, DV+OPGW", v sklopu A: "Dobava vodnikov", kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, izdane dne 8. 11. 2011, pod št. /240/ML/16/11.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, pri čemer je naročnik dolžan upoštevati odločitev Državne revizijske komisije. Naročnik bo moral v konkretnem primeru v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, v sklopu A: Dobava vodnikov, ponoviti postopek pregledovanja in ocenjevanja popolnosti ponudb ter nato sprejeti ustrezno odločitev skladno s 83. oziroma 84. členom ZJNVETPS.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija naročniku, na podlagi prvega odstavka 41. člena ZPVPJN, nalaga, da Državni revizijski komisiji v roku dveh mesecev od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v sklopu A: Dobava vodnikov, ki mora skladno s tretjim odstavkom 41. člena ZPVPJN vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis načina odprave nepravilnosti. Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, zlasti pa dejstvo, da bo naročnik v navedenem roku lahko opravil potrebna ravnanja skladno z ZJNVETPS, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ne bo izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije, ali naročnik odzivnega poročila Državni revizijski komisiji ne bo predložil, bo Državna revizijska komisija začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 7.773,95 EUR, odvetniško nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera ter 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 8.733,95 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 8.733,95 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 28. 12. 2011


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ELEKTRO - SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman, d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana
- Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., Ruperče 13, Pernica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana