018-419/2011 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-419/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme za zdravstveno nego" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 28.12.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 11.11.2011, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji javnega naročila JN7067/2011, z dne 28.10.2011.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 898,20 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začno teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.6.2011 na Portalu javnih naročil, pod štev. objave JN7067/2011 objavil javno naročilo"Dobava in montaža opreme za zdravstveno nego". Dne 28.10.2011 je naročnik izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je izvedbo predmetnega naročila za sklop 1 oddal družbi Sanolabor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 11.11.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, ugotovi, da je vlagateljeva ponudba, kakor je to bilo ugotovljeno že v odločitvi o oddaji javnega naročila JN7067/2011 z dne 28.10.2011, pravilna in popolna ter javno naročilo odda vlagatelju, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Vlagatelj v obrazložitvi revizijskega zahtevka navaja, da se ne strinja z naročnikovimi ugotovitvami in navedbami, da je izdal dopis z dne 19.09.2011, ki ga je poslal na številko telefaksa, navedeno na vlagateljevem obrazcu OBR-3 in prejel pozitivno poročilo o oddaji. Ker pa se vlagatelj na naročnikov poziv testa opreme v roku 10 dni ni odzval, je naročnik zaključil, da je vlagateljeva ponudba neprimerna, ker ne izpolnjuje pogojev vezanih na vsebino predmeta javnega naročila. Vlagatelj v zvezi z navedenim pojasnjuje, da naročnikovega dopisa ni prejel, zato posledično tudi ni mogel biti obveščen o naročnikovem pozivu in ni mogel dostaviti opreme na testiranje. Vlagatelj navaja, da naročnikove pošte/zahtevka po fax-u ni prejel, niti ni prejel nikakršnega drugega dopisa. Pri tem vlagatelj izpostavlja, da je naročnik sprejel napačno odločitev, in sicer na podlagi nepreverjenih informacij o dostavi in (ne)prevzemu pošte. V postopkih javnih naročil se po vlagateljevem stališču uporablja ZUP, v katerem pa so zakonsko določeni vsi možni postopki za uradni način vročanja, med katerimi vročanja po fax-u ni navedenega. Vlagatelj priznava, da je bil na vpogledu v spisovno dokumentacijo naročnika, ki je bil opravljen dne 8.11.2011 na sedežu naročnika, v spisu res dokument, na katerega se v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila sklicuje naročnik. Po naročnikovih informacijah je naročnik poslal dokument na fax: 03/42 88 402, vendar vlagatelj zatrjuje, da tega dopisa iz neznanih razlogov ni prejel. Naročnik bi moral po vlagateljevih zatrjevanjih zahtevek poslati po uradnem postopku vročanja.

Naročnik je dne 28.11.2011 sprejel odločitev o vlagateljevem zahtevku za revizijo, št.:JN7067/2011-1VH/Mš, s katero je zahtevek za revizijo v celoti zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da se je v postopku analize ponudbe vlagatelja odločil, da v skladu z razpisno dokumentacijo izvede test ponujene opreme, kot potrdilo ustreznosti ponujene opreme z naročnikovimi zahtevami oz. tehničnimi podatki, zato je vlagatelja z dopisom z dne 19.9.2011 povabil k brezplačnemu testiranju opreme. Naročnik je, kot je že navedel v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila, poslal dopis k brezplačnemu testiranju opreme na vlagateljevo številko telefaksa, ki ga je vlagatelj navedel v obrazcu naročnika OBR-3 in prejel izpis, pozitivno poročilo o oddaji (oddaja ok, rezultat ok). Naročnik je pozitiven izpis poročila o oddaji dopisa razumel in sprejel kot informacijo pozitivne oddaje dopisa ter prevzem na vlagateljevi strani. Telefaks poročilo po naročnikovih navedbah izkazuje poleg številke prejemnika tudi delni izkaz dokumenta pošiljanja, zato je naročnik sklepal kot zadostno. Naročnik je način pošiljanja na vlagateljevo številko telefaksa uporabil tudi za drugo pisanje v predmetnem postopku javnega naročanja, kjer je naročnik prejel pozitiven izpis poročila o oddaji na telefaks številko vlagatelja in ga arhiviral kot spisovno dokumentacijo predmetnega postopka. Na podlagi česar se naročnik ne strinja z vlagateljevimi trditvami, da je na podlagi napačne presoje in napačno ugotovljenih dejstev vlagateljevo ponudbo spoznal za neprimerno in da ni preveril informacije o dostavi in (ne) prevzemu pošte. V nadaljevanju naročnik navaja, da vlagatelj nima pravne podlage oporekati naročnikovi odločitvi glede sredstva oz. načina pošiljanja (telefaks) v primeru dopisa povabila k testu opreme. Prav tako se naročnik ne strinja z vlagateljevo trditvijo, da je v tem primeru dopisa edini pravilni način izkazovati vročitev v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek (ZUP). Naročnik pojasnjuje, da je z načinom, kot je izvedel pošiljanje, izpolnil pogoj načina sporočanja, ki je dostopen vlagatelju in ga na način, kot je odločil, ni omejil pri vključevanju v postopek javnega naročanja. Naročnik se z vlagateljem ne strinja, da bi moral, ker vlagatelj povabila naročnika za test ni prejel na način vročanja po ZUP, posledično sprejeti odločitev, kot jo vlagatelj uvodoma navaja v revizijskem zahtevku. Poleg tega se naročnik v Odločitvi o oddaji javnega naročila z dne 28.10.2011 ni opredelil, da je vlagateljeva ponudba pravilna in popolna. Izpolnjevanje pogojev vezanih na vsebino predmeta javnega naročila ni izpolnil v delu testa, zato ali oprema izpolnjuje tehnične zahteve naročnika v predmetni razpisni dokumentaciji ter merilo najugodnejša cena ob izpolnjevanju tehničnih zahtev ni mogoče opredeliti zgolj na način ugovora zoper vročanje dopisa povabila testa.

Naročnik je z dopisom z dne 5.12.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 6.12.2011, odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri pregledu in ocenjevanju vlagateljeve ponudbe.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11.11.2011, naročnikov sklep z dne 28.11.2011, v naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila z dne 28.10.2011, naročnikovo povabilo vlagatelju k brezplačnemu testu opreme z dne 19.9.2011, v poročilo telefaksa o oddaji z dne 19.9.2011. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom 3. odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 65. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da lahko naročnik v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti, telefaksu, z elektronskimi sredstvi. V primeru pošiljanja prijav se lahko prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja, ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja (1. odstavka 65. člena ZJN-2). Naročnik mora o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike. Odločitev se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek (2. odstavek 79. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da iz Odločitve o oddaji javnega naročila z dne 28.10.2011 izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil kot neprimerno, ker ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila. Naročnik se je namreč glede vlagateljeve ponudbe odločil, da bo izvedel test ponujene opreme, zato je vlagatelja pisno pozval, da mu v roku 10 dni od pisnega povabila dostavi brezplačno v test opremo s tehničnimi podatki, kot so bili v razpisni dokumentaciji zahtevani. Iz obrazložitve odločitve izhaja, da je naročnik v ta namen izdal dopis, z dne 19.9.2011 in ga poslal vlagatelju na številko telefaksa, ki ga je navedel v obrazcu OBR-3, vendar se vlagatelj na naročnikov poziv ni odzval, zato je vlagateljevo ponudbo v nadaljevanju izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Na drugi strani vlagatelj zatrjuje, da naročnikovega poziva ni prejel, zaradi česar zahtevane opreme za testiranje tudi ni mogel dostaviti. Med strankama tako ostaja sporno, ali je naročnik pravilno pozval vlagatelja na dostavo testa opreme in ali je s svojim ravnanjem posegel v vlagateljevo pravico pri sodelovanju oz. vključevanju v predmetnem postopku javnega naročanja .
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v zvezi z navedenim določil: "Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testa do 30 dni. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben material brezplačno. Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-14)." Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik vlagatelja z dopisom z dne 19.9.2011 povabil k brezplačnemu testu opreme za predmetno javno naročilo za sklop I. V dopisu je naročnik zapisal, da mora vlagatelj v roku najkasneje 10 dni od naročnikovega pisnega povabila brezplačno dostaviti v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot je bilo zahtevano v dokumentaciji postopka. Prav tako iz dopisa izhaja, da je bil poziv na predložitev testa poslan na številko telefaksa 03 42 88 402 (OBR-3), kar je razvidno tudi iz Poročila telefaksa o oddaji. Iz Poročila o oddaji namreč izhaja: "Oddaja je ok." Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim v obravnavanem primeru naročniku pritrjuje, da se za sporočanje in posredovanje informacij uporablja določba 65. člena ZJN-2, na podlagi katere se lahko naročnik poslužuje pošte, telefaksa in elektronskih sredstev, med tem ko je le za vročanje odločitve o oddaji javnega naročila v zakonu striktno določeno, da se mora vročati v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. Na podlagi česar Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da je za pozivanje zadoščal eden izmed v 65. členu ZJN-2 opisanih načinov, v obravnavanem primeru po telefaksu posredovano povabilo k predložitvi testa opreme. Toda pri tem je potrebno izpostaviti zlasti dejstvo, da iz naročnikovega poziva izhaja, da je bil vlagatelj zavezan v 10 dneh od naročnikovega poziva brezplačno dostaviti v test zahtevano opremo. Kar po presoji Državne revizijske komisije pomeni, da je mogel biti vlagatelj z naročnikovim pozivom obveščen. Iz razpisne dokumentacije sicer ni mogoče jasno razbrati, od kdaj teče 10 dnevni rok, v katerem je bil vlagatelj zavezan predložiti opremo za testiranje, in sicer ali od dneva oddaje poziva ali od dneva, ko je vlagatelj poziv prejel oz. je bil z njegovo vsebino obveščen. Vendar iz OBR-14 ponudbene dokumentacije izhaja vlagateljeva zaveza, da bo v kolikor bo to naročnik zahteval, v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, brezplačno naročniku dostavil v test opremo. Slednje pa po presoji Državne revizijske komisije dodatno nakazuje na nastanek vlagateljeve obveznosti po predložitvi opreme v trenutku, ko predhodno naročnikovo povabilo prejme oz. je z njim seznanjen. Glede na to, da vlagatelj v obravnavanem primeru trdi, da zahtevane opreme ni dostavil, ker z naročnikovim pozivom ni bi seznanjen, je v obravnavanem primeru na naročniku dokazno breme, da dokaže nasprotno. Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik v dokaz svojih trditev, da je bil vlagatelj o pisnem povabilu k dostavitvi opreme seznanjen, predložil telefaks sporočilo, ki pa tudi po presoji Državne revizijske komisije ne dokazuje, da je bil vlagatelj z vsebino obvestila oz. povabilom dejansko obveščen. Poročilo o oddaji s telefaksa namreč dokazuje zgolj dejstvo, da je bilo povabilo na dostavitev opreme vlagatelju poslano, ne dokazuje pa ključnega dejstva, in sicer da je bil vlagatelj z vsebino naročnikovega poziva tudi dejansko seznanjen. Ker pa naročnik v zvezi z navedenim dejanskim vprašanjem ni predložil drugih dokazil, Državna revizijska komisija ni mogla slediti naročnikovim trditvam, da s svojim ravnanjem ni posegel v pravice vlagatelja pri sodelovanju v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Naročnik namreč v obravnavanem primeru ni dokazal, da je bil vlagatelj s pozivom na predložitev opreme na testiranje v roku 10 dni po predhodnem pisnem vabilu seznanjen, na podlagi česar Državna revizijska komisija skladno s pravili o trditvenem in dokaznem bremenu upoštevaje določbo 215. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z določbo 1. odstavka 13. člena ZPVPJN ocenjuje, da je naročnik v konkretnem primeru ravnal nepravilno, ker je vlagateljevo ponudbo na podlagi 1. odstavka 80. člena ZJN-2 kot nepopolno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ne da bi pri tem predhodno preveril, ali je bil vlagatelj z naročnikovim pozivom seznanjen. S takšnim ravnanjem pa je naročnik v konkretnem primeru po oceni Državne revizijske komisije vlagatelja omejil pri njegovem nadaljnjem sodelovanju v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Kajti v primeru če bi bil vlagatelj z naročnikovim pozivom seznanjen, bi s tem imel možnost v postopku oddaje predmetnega javnega naročila sodelovati. Ker pa mu je bilo navedeno v obravnavanem primeru onemogočeno, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodila in odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da ob upoštevanju ugotovljene kršitve iz tega sklepa, vlagatelja ponovno pozove na predložitev opreme za testiranje in zagotovi, da bo vlagatelj o vsebini poziva obveščen, ter na podlagi tako opravljenih ravnanj ponovno pregleda in oceni ponudbe in sprejme odločitev o oddaji predmetnega naročila (79. in 80. člen ZJN-2).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za takso v višini 898,20 EUR. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, 3. odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj v obravnvanem primeru upravičen do povračila stroškov v višini 898,20 EUR.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 898,20 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 28.12.2011Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje
- Sanolabor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana,
- Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana