018-434/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Številka: 018-434/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za poglabljanje vplovitvenega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj Godina, d. o. o., OIC Hrpelje 22, Kozina (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper (v nadaljevanju: naročnik), 27. 12. 2011

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep št. 430-21/2011/27 z dne 2. 12. 2011.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 20. 10. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN11995/2011) še pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo z dne 28. 11. 2011 in predlagal, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila v celoti, uveljavljal pa je tudi povračilo stroškov.

Naročnik je s sklepom št. 430-21/2011/27 z dne 2. 12. 2011 zahtevek za revizijo, sklicujoč se na tretji odstavek 26. člena ZPVPJN, zavrgel kot prepozen, ker niso izpolnjeni pogoji za štetje roka po drugi alinei prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Naročnik pojasnjuje, da odgovori, ki jih je objavil 23. 11. 2011, niso take vrste pojasnil, na katere bi se vlagatelj lahko skliceval pri utemeljevanju pravočasnosti zahtevka za revizijo, dodatna obvestila, ki jih je objavil 23. 11. 2011, pa se po vsebini ne nanašajo na revizijske razloge, ki jih navaja vlagatelj.

Vlagatelj je vložil pritožbo z dne 8. 12. 2011 in predlagal, da se pritožbi ugodi in zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo, podrejeno pa naročniku naloži, da odloči o zahtevku za revizijo. Vlagatelj se ne strinja z naročnikovo obrazložitvijo, "se v celoti sklicuje na navedbe, ki jih je podal že v zahtevku za revizijo pod točko I., pod katero tudi sicer utemeljuje obstoj procesnih predpostavk" in dodatno navaja, da je učinkovito pravno varstvo zagotovljeno le v primeru, da imajo ponudniki ustrezen rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se šteje od dneva, ko se seznanijo s celotno razpisno dokumentacijo, vključno z morebitno spremembo, dopolnitvijo ali odpravo nejasnosti. Vlagatelj opozarja, da je naročnik na portalu javnih naročil 23. 11. 2011 objavil odgovore na vprašanja, ki so ne le pravočasna, temveč tudi potrebna za pripravo ponudbe.

Državna revizijska komisija je 14. 12. 2011 kot prilogo dopisu št. 430-21/2011/30 z dne 12. 12. 2011 od naročnika prejela pritožbo in dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Pravočasnost (gl. 25. člen ZPVPJN) je ena izmed procesnih (postopkovnih) predpostavk, ki mora biti izpolnjena, da bi naročnik zahtevek za revizijo obravnaval meritorno (vsebinsko). Če namreč zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno, ga naročnik zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN), ne pa sprejme v obravnavo (drugi odstavek 26. člena ZPVPJN).

V drugi alinei prvega odstavka 25. člena ZPVPJN je določeno,da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu 20. 10. 2011, nato pa še (do vložitve zahtevka za revizijo) dodatna pojasnila v obliki odgovorov, in sicer 7., 8., 10., 16., 23. in 29. 11. 2011. Vlagatelj je zahtevek za revizijo vložil 30. 11. 2011, kar pomeni, da ga je vložil v osmih delovnih dneh od objave odgovora z 29. 11. 2011 in tudi odgovorov z dne 23. 11. 2011 na portalu javnih naročil. Vse druge objave odgovorov, kot sicer objava obvestila o naročilu, so izven roka osmih delovnih dni. Navedena dejstva med strankama dejansko niti niso sporna. Sporno pa je, ali je osem delovnih dni glede na drugo alineo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN mogoče šteti od objav odgovorov z dne 23. 11. 2011 (ali 29. 11. 2011).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da konkretna zadeva ne odpira vprašanj, ki jih Državna revizijska komisija ne bi že upoštevala v zadevah št. 018-342/2011 in 018-371/2011, ko je zaključila, da se naročnik ne more uspešno opreti na dejstvo, da pojasnil ni objavil v obliki obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (63.a člen ZJN-2), ampak kot odgovore na portalu javnih naročil, temveč je treba izhajati iz tega, da so tudi v takšni obliki objavljena pojasnila po vsebini in namenu enaka objavljenim obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Dodatno pojasnilo postane skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 del razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je zaključila, da je treba šteti rok za vložitev zahtevka za revizijo skladno z drugo alineo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN tudi od objave dodatnih pojasnil.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija ocenila, da naročnik ni bil upravičen zavreči zahtevka za revizijo z obrazložitvijo, da je vložen prepozno po drugi alinei prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, zato je pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila sklep št. 430-21/2011/27 z dne 2. 12. 2011.

Ker je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev, da zavrže zahtevek za revizijo, je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 27. 12. 2011

mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo z promet, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
- Godina, d. o. o., OIC Hrpelje 22, Kozina,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.