018-426/2011 Dom starejših občanov Novo mesto

Številka: 018-426/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata v postopku odločanja o zakonitosti oddaje javnega naročila za dobavo pomivalnega stroja in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Metalka Zastopstva Senkanar, d. o. o., Partizanska cesta 15, Maribor, ki ga zastopata Zmagoslav Marovt in mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnik in odvetnica v Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom starejših občanov Novo mesto, šmihel 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), 22. 12. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 6. 10. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN11398/2011) z dokumentom "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika" št. JN 01/2011-Ob z dne 28. 10. 2011 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Winterhalter Gastronom, d. o. o., Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, s katerim je primarno predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, podrejeno pa celotnega postopka oddaje javnega naročila, uveljavljal pa je tudi povračilo stroškov. Vlagatelj zavrača naročnikovo obrazložitev, da je predložil neprimerno in nepopolno ponudbo, ter zatrjuje, da naročnik "neopravičeno" favorizira izbranega ponudnika in krši načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Vlagatelj "nesporno ugotavlja", da je predložil primerno in popolno ponudbo, ki bi jo moral naročnik izbrati. Vlagatelj nadaljuje, da je izjava izbranega ponudnika o količini vode v izpiranju (198 l/h v optimalnih pogojih) neresnična in zavajajoča, saj je v prospektu, ki ga je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, razvidno, da je poraba vode višja od maksimalno dovoljene v razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik se je v elektronski pošti, ki jo je poslal 25. 11. 2011, izjavil o zahtevku za revizijo in pojasnil, da je razlika v podatku o porabi vode v prospektu in priloženi izjavi proizvajalca zaradi tehnološke izboljšave, edina merodajna pa je izjava proizvajalca. Izbrani ponudnik nadaljuje, da je porabo vode pod idealnimi pogoji že predstavil v obrazložitvi, ki jo je naročnik zahteval, ponujeni pomivalni stroj pa je izdelan po zahtevanih smernicah DIN 10510, "kar pomeni, da so upoštevane vse zahteve glede predpisanih parametrov, kot so kontaktni čas pomivanja, dolžina kontakta z vodo, temperatura pomivanja, izpiranja, hitrosti pomika traku in posledično seveda poraba sveže vode za izpiranje po standardu DIN 10510".

Naročnik je s sklepom št. JN 01/2011-revizija_sklep z dne 5. 12. 2011 zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov zavrnil. Naročnik navaja, da je na podlagi izjasnitve izbranega ponudnika in vnovičnega pregleda ponudbe izbranega ponudnika skupaj s pojasnili ugotovil, da ponujeni pomivalni stroj izpolnjuje minimalne tehnične zahteve. Naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik prečrtal podatek v prospektu, vendar gre za starejši prospektni material, za katerega velja, da so "tehnične spremembe pridržane", v ponudbi pa je predložil izjavo proizvajalca o porabi sveže vode za izpiranje. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj ponudil pomivalni stroj, ki porabi 260 l/h sveže vode za izpiranje, to pa presega maksimalno zahtevo 200 l/h sveže vode za izpiranje.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 8. 12. 2011 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v razpisno dokumentacijo, vlagateljevo ponudbo in ponudbo izbranega ponudnika ter kopiji prospekta in izjave z dne 12. 10. 2011, ki jo je dal proizvajalec ponujenega pomivalnega stroja izbranemu ponudniku. Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb in dokazov naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je kot nepopolno obravnaval vlagateljevo ponudbo in kot popolno ponudbo izbranega ponudnika pri zahtevi glede porabe sveže vode za izpiranje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 7.5 3. poglavja Tehnična specifikacija (str. 22 razpisne dokumentacije) določil, da mora biti maksimalna poraba sveže vode za izpiranje "200 litrov/uro (pri deklarirani kapaciteti stroja po DIN 10510)".

Podatek o porabi sveže vode za izpiranje so morali ponudniki skladno z XI. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 10 razpisne dokumentacije) predstaviti v obrazcih OBR-3 (obrazec Ponudba; str. 26-27 razpisne dokumentacije) in OBR-3a (obrazec Priloga k ponudbi - naročnikove tehnične zahteve; str. 28-36 razpisne dokumentacije). Ena izmed treh prilog obrazca OBR-3 je "Prospektni material z natančnim opisom v slovenskem jeziku".

Za popolnost ponudbe so morali ponudniki skladno s IV. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 5 razpisne dokumentacije) poleg obrazcev OBR-3 in OBR-3a (prva in druga alinea) predložiti tudi "Prospektni material v slovenskem jeziku" (peta alinea), "Izjavo o usposobljenosti in tehnični ustreznosti (OBR-9)" (13. alinea) in "Lastno izjavo, potrjeno s strani proizvajalca (slovenski prevod), o porabi količine sveže vode pri izpiranju, izraženo v litrih/uro" (16. alinea).

Naročnik je v 13. podtočki točke 2.2.4 Tehnične in kadrovske zahteve (str. 9 razpisne dokumentacije) določil, da bo ponudnikom priznal sposobnost, če bodo izpolnjevali pogoj, da ponujeni pomivalni stroj izpolnjuje minimalne zahteve, navedene v 3. poglavju razpisne dokumentacije, kar ponudniki izkažejo z obrazcem OBR-9 skupaj s prilogami (ena izmed njih je lastna izjava iz 16. alinee IV. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Naročnik je porabo sveže vode pri izpiranju določil tudi kot merilo (XIII. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe; str. 10-12 razpisne dokumentacije). Ponudba s pomivalnim strojem z najnižjo porabo sveže vode pri izpiranju bo prejela 10 točk od skupnih 100 točk, druge ponudbe pa sorazmerno manj. Tudi pri merilu je naročnik opozoril na vrednost 200 l/h, saj je zapisal, da je to "maksimalna dovoljena poraba vode" "pri pomivanju z deklariranim programom pomivanja po standardu DIN 10510".

Ker je bila poraba sveže vode pri izpiranju določena tudi kot merilo, sklicevanje na formalno nepopolno ponudbo (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in postopek dopustne dopolnitve ponudbe (78. člen ZJN-2) ne bi bilo uspešno. Neizpolnjevanje zahtev glede porabe sveže vode pri izpiranju torej pomeni razlog za neposredno izločitev ponudbe kot nepopolne skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2.

Vlagatelj "nesporno ugotavlja", da "je njegova ponudba primerna in popolna", vendar je tudi Državna revizijska komisija po vpogledu v njegovo ponudbo ugotovila (tako kot je to že ugotovil naročnik v postopku oddaje javnega naročila), da je vlagatelj predstavil, da ponujeni pomivalni stroj porabi 260 l/h sveže vode za izpiranje, čemur vlagatelj z ničimer konkretnim ne ugovarja. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik prekršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil (ne da bi ga sicer tudi pozival na dopolnitev ponudbe po 78. členu ZJN-2), saj vlagatelj ni uspel izkazati, da je naročnik nepravilno ugotovil, da ponujeni pomivalni ne porabi največ 200 l/h sveže vode za izpiranje.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj ni uspel izkazati neenakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) in s tem kršitve prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika štel za popolno.

Po vpogledu v predloženo dokazilo (fotokopija izjave o porabi količine sveže vode z dne 12. 10. 2011) in ponudbo izbranega ponudnika (obrazca OBR-3 in OBR-3a, priloga "Tehnični podatki in specifikacije ponujenega stroja po ponudbi št. 310743", izjava o porabi količine sveže vode z dne 12. 10. 2011) je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v teh štirih listinah naveden podatek 198 l/h, kar je manj od dovoljenih največ 200 l/h. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil tudi prospekt, v katerem so navedeni podatki o porabi "izpiralne vode" več kot 200 l/h (za "Standardne tipe MT"), vendar so vsi ti podatki dvojno prečrtani, besedilo "Tehnične spremembe pridržane" pa je obarvano in opremljeno s klicajem. Izjavo o porabi količine sveže vode z dne 12. 10. 2011, da za ponujeni pomivalni stroj znaša poraba sveže vode za izpiranje 198 l/h, je podal nemški proizvajalec tega stroja, zaradi česar je ta proizvajalec prevzel odgovornost, da to lastnost ponujeni pomivalni stroj tudi ima. Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj zgolj s sklicevanjem na dvojno prečrtani podatek iz prospekta ni uspel izkazati, da podatek 198 l/h ne drži, saj razlogov, ki bi proizvajalcu ponujenih pomivalnih strojev onemogočali podajo sporne izjave (npr. konkretne tehnične omejitve), niti ne navaja. Na tak zaključek Državne revizijske komisije ne more vplivati vlagateljevo opozarjanje, da podana izjava o porabi količine sveže vode z dne 12. 10. 2011 ne ustreza niti zahtevam razpisne dokumentacije, ker je v njej izjavljeno, da se količina 198 l/h doseže "ob optimalnih pogojih", ne pa "pri deklarirani kapaciteti stroja po DIN 10510". Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ni pomembno, kako je izjava zapisana (torej forma izjave), temveč je pomembno, ali sporočilo, ki ga daje izjava o porabi količine sveže vode z dne 12. 10. 2011 (torej vsebina izjave), ustreza tisti vsebini, ki jo je naročnik zahteval v točki 7.5 3. poglavja Tehnična specifikacija (str. 22 razpisne dokumentacije). Določene vsebine je namreč mogoče izjaviti na različne načine. Vendar vlagatelj vsebinske razlike ne izpostavlja. V primeru, če pa bi morali šteti, da vlagatelj zatrjuje tudi vsebinske razlike, teh ne le, da ni uspel izkazati, pač pa je treba ugotoviti že to, da ni niti pojasnil, kaj naj bi bile te vsebinske razlike.

Vlagatelj ne navaja prepričljivih razlogov, ki bi utemeljili, da "nedvomno je izjava izbranega ponudnika neresnična in zavajajoča", predlagani dokazi (prosta presoja ni dokaz) pa vlagateljevih opozoril še ne potrjujejo. Ker zahtevek za revizijo ne vsebuje zadostnih dejstev in dokazov, s katerimi se kršitve dokazujejo (6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), da bi Državna revizijska komisija lahko zaključila, da je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2 v povezavi z 9. členom ZJN-2, in da bi zato zahtevku za revizijo lahko ugodila, je ravnala po prvi alinei prvega odstavka 39. člena ZPVPJN in je zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 22. 12. 2011

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Dom starejših občanov Novo mesto, šmihel 1, 8000 Novo mesto,
- odvetnik Zmagoslav Marovt in odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12, 1001 Ljubljana,
- Winterhalter Gastronom, d. o. o., Adamičeva cesta 40, 1290 Grosuplje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.