018-372/2011 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-372/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava projekta PGD, PZI obvoznice Kanal" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.12.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 7.10.2011, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-155/2011/11 (903), z dne 23.9.2011.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.674,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

3. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 2 (dveh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila. Poročilo mora vsebovati:
- navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek,
- navedbo odločitve Državne revizijske komisije,
- opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija,
- opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in
- opis načina odprave nepravilnosti.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Izdelava projekta PGD, PZI obvoznice Kanal" objavil dne 13.6.2011, na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN6468/2011. Naročnik oddaja naročilo po odprtem postopku.

Dne 23.09.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-155/2011/11, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 7.10.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita neustrezno ugotovitev popolnosti in pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da je iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da ta ni predložil ne seznama ne ponudb imenovanih podizvajalcev, kakor je to bilo v 11. točki razpisne dokumentacije zahtevano. Vlagatelj pri tem dodaja, da je izbrani ponudnik, sicer na svojo lastno iniciativo, naročniku predložil dopolnitev ponudbe št. 973/11-14/SK z dne 29.7.2011, in sicer manjkajoči pisni dogovor z Zavodom za gradbeništvo Slovenije. Predloženi dogovor je po vlagateljevih navedbah edini predloženi dogovor o sodelovanju izbranega ponudnika s podizvajalcem, vendar pa niti ta ne ustreza naročnikovi zahtevi iz razpisne dokumentacije. Kajti naročnik je po vlagateljevih navedbah v svoji razpisni dokumentaciji navedel, da ponudbe podizvajalcev ni mogoče nadomestiti s pogodbami o sodelovanju s podizvajalci ali s posameznimi odgovornimi projektanti. Ob tem vlagatelj tudi izpostavlja, da izbrani ponudnik ni izpolnil niti določbe 2.5.3 razpisne dokumentacije, kjer je naročnik jasno navedel, da mora ponudnik jasno in nedvoumno navesti kaj prevzema v delo posamezni podizvajalce, katero vrsto posla, količino ter kraj in predviden rok izvedbe. Tako po vlagateljevih navedbah ni razvidno, "katera dela bo prevzel izbrani ponudnik,GEOMETRA d.o.o., ANTIRIZIKO d.o.o.,GIRO d.o.o., Maja Vodnik, URBI d.o.o., kjer poleg navedenega manjkajo tudi podatki imen in priimkov odgovornih oseb."

Prav tako je po vlagateljevih navedbah ponudba izbranega ponudnika nepopolna in nepravilna tudi v delu projektne naloge 8.2.10 PN. Naročnik je na vprašanje enega izmed ponudnikov pojasnil, da morajo ponudniki pod točko 3.1.4.2 za posamezno strokovno področje imeti vsaj dve referenci v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila s področja, ki ga pokriva. Navedeno po vlagateljevih navedbah pomeni, da bi moral izbrani ponudnik priložiti podatke o osebi oz. posledično tudi o gospodarskem subjektu, ki bi ta dela prevzel in izvedel. Za ta dela pa bi moral tudi v skladu z naročnikovim pojasnilom priložiti ustrezne reference, ki zajemajo prestavitev obstoječega spomenika, česar pa izbrani ponudnik ni priložil in tako tudi ni izpolnil bistvene zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije. Po vlagateljevih navedbah je dokazovanje ustreznih referenc bistvena sestavina ponudbe, zaradi česar naročnik v tem delu ponudbe izbranega ponudnika ne more označiti kot formalno nepopolne, saj je iz zgoraj navedenega evidentno, da gre za nepopolno ponudbo in bi jo moral naročnik tudi iz tega razloga izločiti. Poleg tega je izbrani ponudnik za izvedbo del pod točko 1 iz specifikacije naročila imenoval podizvajalca Geometra d.o.o., pri tem pa ponujena dela izbranega ponudnika v celoti ne pokrivajo zahtevanih del naročnika. Ponujena dela pokrivajo le posnetek ceste ne pa tudi posnetka za hidrotehnično študijo in poplavno področje. V kolikor bi izbrani ponudnik ravnal skladno z zahtevo naročnika iz Projektne naloge 11. točke Specifikacije ponudbe ter 2.5.3 točke razpisne dokumentacije in priložil ponudbe imenovanih podizvajalcev, bi bilo navedeno izpostavljeno jasno razvidno. Prav tako je nepravilen tudi obrazec Priloga 2 "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", ki ga je predložil izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik je namreč po vlagateljevih navedbah za geodeta pod rubriko "referenčni posli" navedel tri referenčne posle, v katerih je predlagani nastopal kot odgovorni geodet. Ob primerjavi s priloženimi obrazci "podatki o referenčnem delu" pa je razvidno, da navedena referenčna dela ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije naročnika. Izbrani ponudnik je za nominiranega podizvajalca priložil reference, ki se nanašajo na fazo PID, pri čemer ta faza ni istovrsten posel razpisanemu delu, ki zajema izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije. Izdelava geodetskega posnetka za fazo PID vsebuje le že izvedena dela, medtem ko je za fazo PGD, PZI potrebno izdelati geodetski posnetek naravnega terena. V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje, da je podizvajalec URBI d.o.o. navedel tri reference, od katerih sta dve pomanjkljivi oz. sporni. Pri referenci "Nadvoz Bizeljske ceste čez Ulico pod obzidjem in parkovna ureditev, Brežice" po vlagateljevih navedbah manjkajo naslednji podatki: meja obdelave, datum, številka projekta in potrdila ter kraj izvedbe". Pri referenci "Prestavitev Mrtvaškega mostu na lokaciji med Krakovskim nasipom in Grudnovim nabrežjem" pa gre za samo prestavitev že obstoječega mostu, iz česar po vlagateljevih navedbah izhaja da arhitekturno oblikovanje mostu sploh ni bilo izvedeno. Vsled navedenega izhaja, da je izbrani ponudnik za arhitekturno oblikovanje mostne konstrukcije priložil samo eno ustrezno referenco in tako ne izpolnjuje pogoja iz razpisne dokumentacije naročnika, ki zahteva vsaj dve ustrezni referenci. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila ter mu povrne stroške postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, naslovljeno na naročnika, z dne 12.10.2011 izjasnil glede vlagateljevih navedb.

Naročnik je dne 24.10.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa v zvezi z vlagateljevimi očitki pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji ni natančno opredelil na kakšen način naj ponudniki izkažejo specifikacije ponudb podizvajalcev, zato različne interpretacije tega določila projektne naloge ne more šteti v škodo ponudnikov. Pri tem naročnik ugotavlja, da je izbrani ponudnik v specifikaciji del opredelil, katera dela, skupaj z navedbo vrednosti (cen) bodo izvajali podizvajalci, ter navedbo odgovornih projektantov. Prav tako je po naročnikovih navedbah izbrani ponudnik pravilno izpolnil obrazce Podatki o gospodarskem subjektu, iz katerih je razvidno, katera dela prevzema ponudnik in katera dela podizvajalec. Naročnik ocenjuje, da takšne navedbe v ponudbi ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije po seznamu podizvajalcev in specifikacij podizvajalčevih ponudb. Naročnik pri tem v nadaljevanju pojasnjuje, da je izbrani ponudnik dne 1.8.2011 predložil Dopolnitev ponudbe št. 973/11-14-SK z dne 29.7.2011, in sicer pisni dogovor z Zavodom za gradbeništvo Slovenije, česar pa naročnik ni zahteval. Glede zahtevanih referenc za posamezne gospodarske subjekte in odgovorne osebe naročnik pojasnjuje, da je pojasnil, da morajo imeti gospodarski subjekti za posamezno strokovno področje vsaj dve referenci s področja, ki ga pokrivajo, s čimer je razložil in dopolnil 3.1.5 točko Navodil. Tako po naročnikovih navedbah iz Navodil za pripravo ponudbe kot iz obrazca izhaja, da naročnik šteje, da se "vrsta posla" oz. področja, ki ga prevzema ali pokriva gospodarski subjekt oz. odgovorna oseba, nanaša na vrsto posla "iz specifikacije" oz. na "delovno področje iz specifikacije". Projekt postavitve spomenika pa vsebinsko po naročnikovih navedbah ni do te mere samostojen in enovit posel, da bi ga naročnik kot takega vključil v specifikacijo in za katerega bi posledično veljale samostojne referenčne zahteve, temveč je potrebno v skladu z opombo, navedeno na dnu obrazca Priloge 1, šteti, da gre za dela, ki jih je sicer treba izvesti skladno s projektno nalogo, vendar morajo biti zajeta v posameznih poslih iz specifikacije ponudbe. To pa so hkrati kriteriji, ki določajo, za katere posle je potrebno predložiti reference. Glede vlagateljevih očitkov, da v ponudbi izbranega ponudnika ponujena dela pokrivajo le posnetek ceste (obvoznice), na pa tudi posnetka za hidrotehnično študijo in poplavno študijo, naročnik ugotavlja, da vlagatelj navedeno zgolj pavšalno navaja in da za to ni predložil nobenega dokaza, temveč se sklicuje le na naročnikovo Pojasnilo 11. Na drugi strani pa je izbrani ponudnik po naročnikovih navedbah pojasnil in dokazal, da je ceno oblikoval na podlagi druge, prav ob upoštevanju Pojasnila 11 z dne 13.7.2011 popravljene ponudbe podizvajalca (z dne 18.7.2011), ki jo je prejel, kot izhaja iz prejemnega žiga izbranega ponudnika, 19.7.2011. Naročnik v nadaljevanju navaja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval za geodeta najmanj visoko strokovno izobrazbo in strokovni izpit (dipl.inž.geod.), najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju geodezije pri istovrstnem poslu, kot ga prevzema v ponudbi. Naročnik v razpisni dokumentaciji za referenčna dela v točki 3.1.5. Navodil za pripravo ponudbe ni izrecno zahteval, da se za istovrstnost referenc za geodeta šteje na ravni projekta PZI, PGD, PID. Izdelava geodetskega posnetka za fazo PID ali PGD in PZI projekta se v ničemer ne razlikuje. Geodet v obeh primerih najprej pridobi potrebne oz. obstoječe podatke, nato opravi terenske izmere, ki jim sledi preračun in izris geodetskega načrta, zaradi česar je naročnik priložene reference za geodeta smatral kot ustrezne. Glede pomanjkljivih referenc podjetja URBI d.o.o. pa naročnik pojasnjuje, da slednje razpolaga s kadri, potrebnimi za izvajanje storitev arhitekturnega oblikovanja in da je naročnik manjkajoče podatke prevzel iz Priloge št. 2 "podatki o kadrovskih zmogljivosti". Iz referenc, navedenih v omenjeni Prilogi, za S.D.V., ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik gospodarskega subjekta, naveden isti referenčni posel z vsemi manjkajočimi podatki po številki projekta, datum, potrdilo in kraj izvedbe, zato je naročnik ocenil, da gre za nebistvene pomanjkljivosti, zaradi česar je ponudbo izbranega ponudnika štel za popolno. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je z dopisom, z dne 28.10.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 28.10.2011, skladno s 1. odstavkom 29. člena ZPVPJN odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je dne 21.11.2011 na podlagi 1. odstavka 37. člena ZPVPJN sprejela sklep, s katerim je rok za odločitev podaljšala.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil dopis z dne 27.10.2011, v katerem se je opredelil do naročnikovih navedb v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri pregledu in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika ter pri odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, zlasti v ponudbo izbranega ponudnika. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom 41. člena in 3. odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev, do ugotovitve, da je ponudba formalno nepopolna, pa lahko naročnik pride sam ali na predlog gospodarskega subjekta (1. odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati še omejitve iz 2. odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in 3. odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru najprej presojala vlagateljeve očitke, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker ta v nasprotju z razpisno dokumentacijo v svoji ponudbi ni predložil seznama in ponudb podizvajalcev. Državna revizijska komisija pri presoji vlagateljevih trditev ugotavlja, da je naročnik v zvezi s tem pod 11. točko Projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v 4. in 5 alineji določil: "
- K ponudbi je potrebno obvezno priložiti seznam morebitnih podizvajalcev s spiskom odgovornih projektantov.
- Ponudbe podizvajalcev morajo biti specificirane in jih ni možno nadomestiti s pogodbami o sodelovanju s podizvajalci ali s posameznimi odgovornimi projektanti." K Projektni nalogi so priložene tudi priloge, in sicer Priloga 1 Specifikacija naročila za izdelavo projekta PGD in PZI obvoznice Kanal in Priloga 2, ki se nanaša na delovno ekipo. Na drugi strani pa omenjena točka uvodoma opisuje, da je potrebno ponudbo specificirati po postavkah tako, da se v tabelo (priloženo tudi v elektronski obliki) vnesejo zahtevani podatki. Med tem ko je naročnik v 2.5.3 točki razpisne dokumentacije, ki se nanaša na obličnost ponudbe, med drugim določil: "[â??] V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe [â??]"
Pri presoji navedenih zahtev Državna revizijska komisija v celoti pritrjuje naročnikovemu stališču, da iz razpisne dokumentacije ni jasno razvidno, kakšne ponudbe so morali podizvajalci predložiti, ali zadostuje že izpolnitev Priloge 1, ali pa je potrebna ločena ponudba. Tudi v primeru, če se postavimo na stališče, da bi podizvajalci morali predložiti ločeno ponudbo, bi v vsakem primeru morali specificirati dela, ki jih bodo opravljali in s tem v celoti upoštevati vsebino Priloge 1, ki vsebuje specifikacijo predmetnega naročila po posameznih postavkah. Navedeno pa po presoji Državne revizijske komisije pomeni, da že izpolnitev Priloge 1 po postavkah za podizvajalce in z vpisom cen zadošča naročnikovi zahtevi po predložitvi ponudb, kajti predložena priloga vsebuje vse zahtevane bistvene sestavine, ki jih mora ponudba imeti, in sicer določitev predmeta pogodbe in cene, le s to razliko da so vsi navedeni podatki združeni oz. zbrani v skupni Prilogi 1. Takšen zaključek je mogoče napraviti tudi na podlagi naročnikovih nadaljnjih zahtev, postavljenih v 2.5.3 točke razpisne dokumentacije, kjer je naročnik določil, katere podatke morajo ponudniki v svoji ponudbi natančno navesti, in sicer kateri del posla prevzemajo sami in kateri del posla prevzemajo njihovi podizvajalci. Slednje pa je po oceni Državne revizijske komisije prepričljivo pojasnil tudi naročnik sam v svojem sklepu o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka. Kar je Državna revizijska komisija tudi upoštevala pri ugotavljanju utemeljenosti vlagateljevih očitkov o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika in v ta namen vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik izpolnil Prilogo 1, v kateri, kot je bilo že navedeno, so specificirana vsa dela. Prav tako je iz omenjene priloge razvidno kdo bo dela opravljal (bodisi ponudnik sam bodisi njegovi podizvajalci) in cena ponujenih del, s čimer je izbrani ponudnik tudi po presoji Državne revizijske komisije zadostil naročnikovi zahtevi po predložitvi specificiranih ponudb iz 11. točke Projektne naloge. Prav tako je izbrani ponudnik izpolnil Prilogo 2 za vsakega podizvajalca posebej in v obrazec Priloga 2 vpisal ime podizvajalca in njegovo delovno ekipo, med drugim tudi imena odgovornih oseb. Kar je Državna revizijska komisija primerjala tudi z izpolnjenimi obrazci s strani podizvajalcev, in sicer s Podatki o kadrovski zmogljivosti in Podatki o referenčnem delu za gospodarski subjekt, ki jih je moral izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložiti tudi za podizvajalce in ugotovila da so bile Priloge 2 predložene za vse podizvajalce. Na podlagi navedenega Državna revizijske komisija v obravnavanem primeru sicer vlagatelju pritrjuje, da izbrani ponudnik ni napravil skupnega seznama podizvajalcev, kot je to bilo zahtevano, vendar je predložil izpolnjeno Prilogo 2 za vsakega sodelujočega podizvajalca posebej, na podlagi česar je bilo mogoče ugotoviti njihovo udeležbo oz. število. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija takšno pomanjkljivost v obravnavanem primeru štela za nebistveno pomanjkljivost ponudbe, ki na popolnost ponudbe nima vpliva.

Iz vsebine zahtevka za revizijo pa izhaja tudi, da je med strankama v obravnavanem primeru sporno dejstvo, ali je na podlagi 2.5.3 točke razpisne dokumentacije iz ponudbe razvidno, katera dela bo prevzel izbrani ponudnik, katera dela podizvajalec GEOMETRA d.o.o., ANTIRIZIKO Inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p., GIRI d.o.o., Maja Vodnik in URBI d.o.o., pri tem pa po vlagateljevih trditvah manjkajo tudi imena odgovornih oseb. Kot je bilo že navedeno je naročnik v 2.5.3 točki razpisne dokumentacije postavil zahtevo, da morajo ponudniki v ponudbi navesti, kaj prevzemajo oni sami in kaj posamezni podizvajalec. Pri tem morajo navesti vrsto posla, ki ga prevzemajo, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe. Državna revizijska komisija je vpogledala v obrazec Priloga 1 ponudbe izbranega ponudnika in ugotovila, da je iz omenjene priloge razvidno, katera dela prevzema izbrani ponudnik, in sicer dela opisana pod postavkami 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 22, 24, 25 omenjene priloge. Iz omenjene priloge prav tako izhaja, da podizvajalec GEOMETRA d.o.o. prevzema delo, opisano pod postavko 1; podizvajalec ANTIRIZIKO Inženirstvo varnega dela Igor šteblaj s.p. prevzema delo pod postavko 19; podizvajalec GIRI d.o.o. prevzema delo, opisano pod postavkama 9 in 21 in Maja Vodnik prevzema delo, opisano pod postavko 17. Natančno katera dela prevzema družba URBI d.o.o. pa iz Priloge 1 ni jasno razvidno, na podlagi česar Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v tem delu pomanjkljiva. Vendar pa samo iz tega razloga ponudba izbranega ponudnika, po oceni Državne revizijske komisije, še ni nepopolna, naročnik bi moral glede na dejstvo, da izbrani ponudnik ni predložil pomanjkljivih podatkov, upoštevati 17. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2, ki določa, da je formalno nepopolna ponudba tista, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Pri čemer je ravnanje s formalno nepopolno ponudbo določeno v 1. odstavku 78. člena ZJN-2: če naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Naročnik ponudbo izloči šele v primeru, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni. Podrobneje je formalna nepopolnost obrazložena še v 2. odstavku 78. člena ZJN-2, ki določa, da ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. V obravnavanem primeru so po oceni Državne revizijske komisije ugotovljene pomanjkljivosti takšne narave, ki ne vplivajo na razvrstitev ponudbe glede na merila. Prav tako ne predstavljajo tistega dela ponudbe, ki bi se vezal na tiste elemente ponudbe, ki bi lahko vplival na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil izpolnjeno Prilogo 2, v kateri je navedel in opisal delavno ekipo za podizvajalca URBI d.o.o., prav tako je v ponudbi zanj predložil izpolnjeno Izjavo o izpolnjevanju osnovnih pogojev, Izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, Izjavo o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, Podatke o kadrovskih zmogljivostih in Podatke o referenčnem delu za gospodarski subjekt. Izbrani ponudnik je za navedenega podizvajalca predložil vse zahtevane elemente, ki so bili zahtevani, le v Prilogi 1 ni navedel, katera dela bo natančno opravljal, je pa iz referenc razvidno, da opravlja dela, ki obsegajo vodilno mapo, načrt arhitekture in krajinske ureditve pri fazi IDZ, PDG in PZI. Prav tako je iz Priloge 2 Podatki o kadrovskih zmogljivosti razvidno, da prevzema dela, ki se nanašajo na arhitekturno oblikovanje mostne konstrukcije za fazo IDZ. Kar pomeni, da so se vsi podatki o omenjenem podizvajalcu v času oddaje ponudbe v ponudbi že nahajali. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na navedbo del za podizvajalca URBI d.o.o. sicer res pomanjkljiva, toda naročnik bo moral na podlagi 1. odstavka 78. člena ZJN-2 izbranega ponudnika pozvati na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe in nato preveriti ustreznost predloženih referenc glede na dela, ki jih bo prevzel.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljev navedbe, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker ni predložil referenc, ki zajemajo prestavitev obstoječega spomenika. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik glede kadrovske zmogljivosti v 3.1.4 točki razpisne dokumentacije določil Kadrovske zmogljivosti, ki jih je razdelil v podpoglavja, in sicer v podtočki 3.1.4.1 je naročnik določil, da mora ponudnik zagotoviti odgovornega vodjo projekta, v podtočki 3.1.4.2 pa mora ponudnik poleg odgovornega vodje projekta za posamezna strokovna področja iz specifikacije naročila (geologija, hidrologija, gradbeništvo) zagotoviti še odgovorne osebe za izvedbo. Naročnik je za strokovnjake iz posameznih področij določil predložitev referenc za istovrstne posle, kot ga prevzema v ponudbi. Pri tem je spisek vseh del naveden v Prilogi 1, ki zajema specifikacijo vseh del. Pri tem je naročnik na vprašanje enega izmed ponudnikov: "Kdo lahko izdela Projekt prestavitve spomenika padlim borcem s kostnico v skladu s točko 8.2.10 PN: arhitekt, krajinski arhitekt ali gradbenik" Prosimo za obrazložitev referenc" odgovoril: "projekt prestavitve spomenika padlim borcem lahko izdela gradbenik, gre za prestavitev obstoječega spomenika v sodelovanju z lokalno skupnostjo. [â??]Pojasnila v zvezi z referencami pod točko Add 2,3,4, Ponudniki pod točko 3.1.4.2 za posamezno strokovno področje morajo imeti vsaj dve referenci v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila s področja, ki ga pokriva." in odgovor dne 4.7.2011 objavil na Portalu javnih naročila pod št. objave: JN6468/2011. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega naročniku pritrjuje, da slednji ni nikjer eksplicitno določil, da morajo ponudniki predložiti reference za prestavitev spomenika. Kajti tudi iz podtočke 3.1.4.2 izhaja, da so bili ponudniki zavezani zagotoviti odgovorne osebe za posamezna strokovna področja iz specifikacije naročila, pri čemer v specifikaciji postavke "prestavitev spomenika" ni navedene. Prav tako naročnik z navedenim odgovorom tudi po oceni Državne revizijske komisije ni točno navedel, da morajo ponudniki predložiti za gradbenika referenco prestavitev spomenika, ampak je navedel, da mora predložiti referenco s področja, ki ga pokriva. Poleg tega je naročnik prepričljivo pojasnil, da projekt prestavitve spomenika vsebinsko, po obsegu in vrednosti ni do te mere samostojen in enovit posel, da bi ga naročnik kot takega vključil v specifikacijo in za katerega bi posledično veljale samostojne referenčne zahteve, zato je potrebno skladno z opombo Priloge 1 šteti, da gre za dela, ki jih je sicer potrebno izvesti skladno s projektno nalogo, vendar morajo biti zajeta v posameznih poslih iz specifikacij ponudbe. Navedenemu pritrjuje tudi dejstvo, da v specifikaciji teh del ni navedenih in da je v Prilogi 1 podana opomba, ki za dela, ki niso posebej specificirana določa, da so zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe. Poleg tega je Državna revizijska komisija naročnikovo razlago v celoti sprejela in jo ocenjuje za prepričljivejšo, na podlagi česar je vlagateljeve očitke v nadaljevanju tudi zavrnila.

V nadaljevanju vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik pod postavko 1 Specifikacij naročila, ki je vsebovana v Prilogi 1, dela poveril podizvajalcu GEOMETRA d.o.o. Vlagatelj meni, da ponujena dela pokrivajo le posnetek ceste ne pa tudi posnetka za posnetka za hidrotehnično študijo in poplavno področje. Državna revizijska komisija v povezavi za navedenim ugotavlja, da je naročnik na vprašanje enega izmed ponudnikov s svojim odgovorom razpisno dokumentacijo 8.1 točke Projektne naloge, ki ga je 15.7.2011 objavila na Portalu javnih naročil, dopolnil: "Po preučitvi predloga se projektna naloga zaradi primerljivosti ponudb v točki 8.1-peta alineja spremeni oz dopolni:
â"˘ geodetski načrt mora zajeti tudi poplavno območje v vplivnem območju posega za potrebe izdelave hidravlično hidrološke analize (po navodilih izdelovalca hidrološko-hidravlične analize, najmanj pa v obsegu izvedbe geodetskih meritev-prečnih profilov reke Soče (13.kom) potoka Gorevška (15.kom) in potoka Robidnika (10 kom:)), če so podatki neusklajeni jih mora geodetsko podjetje uskladiti. Opremljen mora biti npr. z: imeni vodotokov, ulic,hišnih številk, javnih objektov, imeni BUS postajališč, bencinskih servisov, uvozov k objektomâ??.. Posneti morajo biti večja drevesa in ovire ob cesti." Naročnik je v Prilogi 1 specifikacija naročila omenjena dela zajel v postavki 1, kjer je podan opis del, ki jih je potrebno izvesti skladno z omenjeno točko 8.1 Projektne naloge. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je izbrani ponudnik dela pod omenjeno postavko prenesel na podizvajalca Geometra d.o.o., s čimer se je podizvajalec zavezal, da prevzema vsa dela pod omenjeno točko in slednja zaobsegajo tudi dopolnjeno razpisno dokumentacijo z izdelavo hidravlično hidrološke analize. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik obrazca Priloge 1 ni spreminja, vendar je pod postavko 1 zapisana izdelava geodetskega načrta v skladu s točko 8.1 Projektne naloge. Je pa pri presoji vlagateljevih očitkov potrebno upoštevati tudi dejstvo, da vlagatelj v zvezi s postavljenimi trditvami v obravnavanem primeru ni predložil nobenega dokaza, ki bi dokazovalo resničnost vlagateljevih trditev nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj je v obravnavanem primeru postavil zgolj domnevo, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje razpisne zahteve, kar pa po presoji Državne revizijske komisije ne zadostuje za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti. Namreč na vlagatelju je trditveno dokazno breme, da zatrjuje in ugotavlja nezakonito postopanje naročnika v postopku javnega naročanja ter v zvezi s tem navede dejstva in dokaze, s katerimi resničnost navedenih dejstev tudi dokaže. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljeve očitke zavrnila.

Med strankama pa je v obravnavanem primeru tudi sporno, ali v ponudbi izbranega ponudnika predložene reference za geodeta, ki se nanašajo na fazo PID, predstavljajo istovrstni posel razpisanemu delu oz. javnemu naročilu, ki zajema izdelavo PGD in PZI. Naročnik je za geodeta v razpisni dokumentaciji v 3.1.4.2 določil, da mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj pri istovrstnem poslu, kot ga prevzema v ponudbi. V zvezi s tem je po oceni Državne revizijske komisije naročnik prepričljivo pojasnil, da v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahteval, da se istovrstnost referenc za geodeta šteje na ravni projekta PZI, PGD in PID, ter da se izdelava posnetka za navedene faze projekta ne razlikuje. Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala tudi na spletno stran http://www.geo2.si/si/geodetski-nacrt/geodetski-nacrt-za-pid, katero je kot dokazni predlog predložil naročnik in s čimer je naročnik želel predstaviti stališče stroke. Iz omenjene spletne strani izhaja, da izdelava geodetskega načrta za PID poteka podobno kot pri klasičnem geodetskem načrtu, razlika je le v tem, v kateri fazi izgradnje potrebujemo geodetski načrt. Zaradi navedenega Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu stališču, da so predložene reference neustrezne, ker se nanašajo na fazo PID.

Državna revizijska komisija pa prav tako zavrača vlagateljeve očitke o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, iz razloga ker je podizvajalec URBI d.o.o. navedel tri reference, od katerih sta kar dve pomanjkljivi oz. sporni. Pri referenci na obrazcu Podatki o referenčnem delu (Priloga 3.2) "Nadvoz Bizeljske ceste čez Ulico pod obzidjem in parkovna ureditev, Brežice" po vlagateljevih trditvah manjkajo podatki. Na drugi strani pa naročnik zatrjuje, da je vse manjkajoče podatke prevzel iz obrazca "Podatki o kadrovskih zmogljivosti", kjer so navedene iste reference za S. D. V. kot odgovornega vodja projekta glede del, ki jih prevzema. Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik za podizvajalca URBI d.o.o. predložil izpolnjeno Prilogo 2 Podatke o kadrovskih zmogljivosti in Prilogo 3.2 Podatke o referenčnem delu za gospodarski subjekt. Iz opombe obrazca Priloge 3.2 Podatke o referenčnem delu za gospodarski subjekt izhaja, da so morali ponudniki zapisati tudi datum, številko projekta in potrdila. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v Prilogo 3.2 za navedenega podizvajalca ugotavlja, da je slednji kot referenčni projekt navedel "Nadvoz Bizeljske ceste čez Ulico pod obzidjem in parkovna ureditev, Brežice" in da v omenjenem obrazcu ni izpolnil rubrike, ki se nanaša na datum, številko projekta in navodila. Toda manjkajoče podatke je tudi po ugotovitvah Državne revizijske komisije mogoče razvideti iz Priloge 2 Podatki o kadrovskih zmogljivostih, kakor to zatrjuje naročnik. Podizvajalec je za odgovornega vodjo projekta med referenčna dela navedel isto omenjeno delo oz. referenco, kot za gospodarski subjekt, pri kateri pa so manjkajoči podatki navedeni. Na podlagi česar Državna revizijska komisija ugotovljeno pomanjkljivost ocenjuje enako kot naročnik, in sicer kot nebistveno. Nadalje je Državna revizijska komisija presojala tudi vlagateljeve očitke o pomanjkljivosti reference "Prestavitev Mrtvaškega mostu na lokacijo med Krakovskim nasipom in Grudnovim nabrežjem" podizvajalca URBI d.o.o. Iz Priloge 2 Podatki o kadrovskih zmogljivosti namreč izhaja, da omenjeni podizvajalec prevzema dela arhitekturno oblikovanje mostne konstrukcije za fazo IDZ. Naročnik je v zvezi z omenjenimi deli v odgovoru na ponudnikovo vprašanje: "Kateri strokovni kader zagotovi kakovostno arhitekturno oblikovanje mostne konstrukcije v skladu s točko 8.2.8 PN: arhitekt, krajinski arhitekt ali gradbenik (kar zagovarja prof. Pržulj)" Prosimo za obrazložitev referenc." na Portalu javnih naročil odgovoril: "Za arhitekturno oblikovanje mostne konstrukcije - je ustrezen kader arhitekt v sodelovanju z odgovornim projektantom za gradbeno konstrukcijo - most. Arhitekt se mora izkazati z referencami oblikovanja mostu." razpisni dokumentaciji. Ponudniki pod točko 3.1.4.2 za posamezno strokovno področje morajo imeti vsaj dve referenci v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila s področja, ki ga pokriva" Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da je navedeni podizvajalec predložil tri reference, pri čemer je vlagatelj izpodbijal le dve, pri eni zgolj formalne pomanjkljivosti (in sicer pri referenci "Nadvoz Bizeljske ceste čez Ulico pod obzidjem in parkovna ureditev, Brežice") pri drugi, ki je predmet obravnave pa po vsebini. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da sta dve referenci po vsebini že ustrezni, s čimer je podizvajalec svojo usposobljenost za izvedbo posla že izkazal, zato je za predmetni revizijski postopek povsem irelevantno, ali sporna referenca naročnikovim zahtevam ustreza ali ne, na podlagi česar je Državna revizijska komisija vlagateljeve očitke zavrnila.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru vlagateljevemu predlogu po razveljavitvi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila v celoti sledila in v predmetnem postopku javnega naročanja odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da ob upoštevanju ugotovljene kršitve iz tega sklepa, ponovno preveri popolnost ponudbe vlagatelja glede na določbe iz razpisne dokumentacije in na podlagi tega sprejme ustrezno odločitev, s katero bo oddal naročilo ali drugače zaključil postopek oddaje javnega naročila (79. in 80. člen ZJN-2).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč 70. člen ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse v višini 1.714,00 EUR in skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) odvetniško nagrado za postopek pravnega varstva pred naročnikom in Državno revizijsko v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku ter 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR, vse skupaj v znesku 2.674,00 EUR. Ostale stroške Državna revizijska komisija ocenjuje kot nepotrebne, nagrada za reviziski postopek pa presoji Državne revizijske komisije že vsebuje stroške zastopanja v predrevizijskem postopku.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.674,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.
V obravnavanem primeru pa Državna revizijska komisija na podlagi 1. odstavka 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji v dveh mesecih od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila. Poročilo mora skladno s 3. odstavkom 41. člena ZPVPJN vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, in opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok dveh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov ali ji naročnik odzivnega poročila ne bo predložil, bo začela postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (4. odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točka izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 19.12.2011
Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, Ljubljana,
- PNZ d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana,
- Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.