018-435/2011 Slovensko narodno gledališče Maribor

Številka: 018-435/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Čiščenje prostorov SNG Maribor v obdobju od 15. 1. 2012 do 14. 01. 2016", v zvezi s pritožbo ponudnika Celovite storitve trgovina in storitve d.o.o., Puhova 15, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) dne 22. 12. 2011

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev iz pete alineje izreka naročnikovega sklepa z dne 28. 11. 2011, da "vlagatelj zahtevka ni upravičen do povračila stroškov v predrevizijskem postopku".

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.500,00 EUR, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka navedenega roka do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil dne 4. 11. 2011 na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN12600/2011.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 11. 2011 zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev celotne razpisne dokumentacije oziroma podredno razveljavitev nesorazmernega merila referenc, razveljavitev nesorazmernega pogoja referenc, ter razveljavitev nesorazmernega ter s predmetom javnega naročila nepovezanega pogoja glede zaposlitve sanitarnega inženirja. Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov v višini 1.400,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, 20 EUR za materialne stroške, 20% DDV in 1.500,00 EUR za takso.

Naročnik je dne 28. 11. 2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodil in razpisno dokumentacijo spremenil v delu, ki se nanaša na merilo reference, v delu, ki se nanaša na pogoj referenc, ter v delu, ki se nanaša na pogoj glede zaposlitve sanitarnega inženirja. Naročnik je še odločil, da vlagatelj ni upravičen do povračila stroškov v predrevizijskem postopku.

Zoper naročnikovo odločitev o zavrnitvi vlagateljeve zahteve po povrnitvi stroškov postopka je vlagatelj dne 2. 12. 2011 vložil pritožbo, v kateri predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in razveljavi sklep naročnika z dne 28. 11. 2011 v tistem delu izreka izpodbijanega sklepa, kjer je naročnik zavrnil vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, ter vlagatelju povrne priglašene stroške. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik njegovemu zahtevku za revizijo glede vseh treh zatrjevanih kršitvah delno ugodil, zato je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v predrevizijskem postopku, vključno s takso. Vlagatelj povrnitev stroškov, nastalih v pritožbenem postopku, ni priglasil.

Državna revizijska komisija je pritožbo vlagatelja, skupaj z preostalo dokumentacijo o postopku javnega naročanja in dokumentacijo iz predrevizijskega postopka, prejela v odločanje dne 14. 12. 2011.

Po pregledu pritožbe in ostale dokumentacije je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila.

Po pregledu vlagateljevega zahtevka za revizijo in naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku delno ugodil na način, da je razpisno dokumentacijo v delih, v katerih jo je vlagatelj izpodbijal, spremenil, kar med strankama ni sporno.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je upravičen do povračila stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, saj ZPVPJN v tretjem odstavku 70. člena določa, da mora naročnik v primeru, ko je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Vlagatelj mora v svoji zahtevi za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo (peti odstavek 70. člena ZPVPJN)

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija vlagatelju glede na dosežen uspeh kot potrebne stroške priznava strošek za plačilo takse v višini 1.500,00 EUR, ne priznava pa mu stroškov za sestavo revizijskega zahtevka v višini 1.400 EUR, materialnih stroškov v višini 20 EUR ter 20 % DDV, ker vlagatelj za te stroške ni izkazal, da so bili potrebni.

Na podlagi vsega ugotovljenega je Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN vlagateljevi pritožbi ugodila, razveljavila naročnikovo odločitev o stroških vlagatelja, ter naročniku naložila, da je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.500,00 EUR, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 22. 12. 2011


mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Celovite storitve trgovina in storitve d.o.o., Puhova 15, Maribor
- Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska ulica 27, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv (tu)