018-432/2011 Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Številka: 018-432/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Naprave za endoskopijo in endokirurgijo", začetem na podlagi zahtevka za revizijo družbe OLYMPUS SLOVENIJA trgovina in storitve d.o.o., Baznikova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.12. 2011

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila male vrednosti "Naprave za endoskopijo in endokirurgijo", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 16.11.2011, pod št. NMV 3691/2011, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 02.12.2011, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu male vrednosti objavil na Portalu javnih naročil, dne 16.11.2011, pod št. objave NMV 3691/2011.

Vlagatelj je dne 02.12.2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je primarno predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, podredno pa razveljavitev določil razpisne dokumentacije, ki se nanaša na tehnične zahteve.

Naročnik je dne 09.12.2011, pod št. 270-5/2011-20, sprejel sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 12.12. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14.12.2011 podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 19.12.2011


mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OLYMPUS SLOVENIJA trgovina in storitve d.o.o., Baznikova ulica 2, Ljubljana
- Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, Nova Gorica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana