018-403/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-403/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Servisiranje in popravilo službenih vozil znamke škoda" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Verovškova, Verovškova 78, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.12.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja, z dne 20.10.2011, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu "Servisiranje in popravilo službenih vozil znamke škoda" objavil dne 5.10.2011, na Portalu javnih naročil, pod št. objave NMV3237/2011. Naročnik oddaja naročilo po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti.

Dne 19.10.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-2031/2011/9 (3E53-12), s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Avtodelta d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 20.10.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi. Vlagatelj izpostavlja, da izbrani ponudnik na dan zaključka javnega razpisa ni predložil dokazila o usposobljenosti za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda. Izbrani ponudnik po vlagateljevih navedbah namreč ni pooblaščeni serviser za vozila škoda, s čimer izbrani ponudnik ni zadostil pogojem, ki so bili navedeni v razpisu.

Izbrani ponudnik je dne 7.11.2011 na naročnika naslovil pripombe na navedbe vlagatelja v revizijskem zahtevku. Izbrani ponudnik navaja, da je napačna trditev vlagatelja, da je za servisiranje usposobljen le pooblaščeni serviser. V Evropi je več kot 50% serviserjev, ki niso pooblaščeni serviserji, so pa usposobljeni za določeno znamko vozil. Poleg tega po trditvah izbranega ponudnika v razpisni dokumentaciji ni bilo navedeno, da mora biti ponudnik pooblaščeni serviser, temveč da mora biti usposobljen za servisiranje in popravila vozil škoda.

Naročnik je dne 18.11.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa pojasnjuje, da vlagatelj napačno tolmači razpisno dokumentacijo. Iz vlagateljevih očitkov po navedbah naročnika izhaja, da se usposobljenost za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda smatra, da je ponudnik pooblaščeni serviser za ta vozila.. Navedeno pa po presoji naročnika ne drži oz. gre za napačno tolmačenje razpisne dokumentacije, saj v Povabilu k oddaji ponudbe ni bilo nikjer zahtevano, da je ponudnik pooblaščeni serviser za vozila blagovne znamke škoda, temveč da je ponudnik usposobljen za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda, oziroma je bilo v 4. točki Navodil navedeno, da mora biti v ponudbi priloženo dokazilo o usposobljenosti za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda. Izbrani ponudnik je navedeno dokazilo po naročnikovih trditvah predložil naknadno, in sicer je 17.10.2011 (po faksu) posredoval potrdilo oz. izjavo o vložitvi vloge za pridobitev pooblaščenega serviserja za znamko škoda, ter dne 18.10.2011 po elektronski pošti posredoval izjavo o usposobljenosti servisiranja vozil znamke škoda. Navedeno je naročnik sprejel kot ustrezno dokazilo, saj v Povabilu k oddaji ponudbe ni bilo nikjer zapisano, kaj se šteje pod dokazilo o usposobljenosti za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda, zato je ustrezno vsako dokazilo, s katerim ponudnik izkazuje navedeni pogoj. Iz priloženega po naročnikovi oceni izhaja, da je izbrani ponudnik usposobljen za servisiranje in popravilo blagovne znamke škoda, oz. da je bil usposobljen za servisiranje in popravilo vozil znamke škoda že tudi v času oddaje ponudbe. S strani izbranega ponudnika je bila dne 11.10.2011, pred rokom za oddajo ponudbe, na Porsche Slovenija d.o.o. vložena vloga za pridobitev pooblaščenega serviserja, kar pa za naročnika pomeni, da je izbrani ponudnik usposobljen za servisiranje in popravilo vozil. Poleg tega je izbrani ponudnik dne 18.10.2011 podal izjavo, da je tehnično in strokovno usposobljen za mehanična in kleparska popravila vozil znamke škoda. Naročnik je na podlagi predloženih izjav oz. dokazil s strani izbranega ponudnika ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj, da je usposobljen za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda, kar pa se je naknadno še dodatno potrdilo s poročilom sodnega izvedenca ter končno tudi s pridobljenim nazivom pooblaščenega serviserja za vozila znamke škode. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je z dopisom, z dne 23.11.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 23.11.2011, skladno s 1. odstavkom 29. člena ZPVPJN odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja pri pregledu in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, v ponudbo izbranega ponudnika, potrdilo Avtodelte d.o.o., da je vložila vlogo za pridobitev pooblaščenega serviserja znamke škoda, z dne 17.10.2011, v Izjavo o usposobljenosti servisiranja vozil znamke škoda z dne 18.10.2011, v Zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb ter izboru najugodnejšega ponudnika. Po preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 1. alineje 1. odstavka 39. člena ZPVPJN, ter skladno z določilom 2. odstavka 70. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba 1. odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je med strankami nesporno, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi v trenutku njene oddaje ni predložil zahtevanega dokazila o usposobljenosti za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda, je pa bilo iz ponudbene dokumentacije razvidno, da izbrani ponudnik navedeno dejavnost opravlja. Namreč iz dopisa, z dne 21.9.2011, izbranega ponudnika naročniku, je razvidno, da slednji naročnika obvešča, da prevzema celotno dejavnost družbe Autoemona d.d., s katero je imel naročnik do tedaj sklenjeno pogodbo za servisiranje vozil škoda, zato je pripravljen prevzeti tudi obveznosti omenjene družbe pod istimi pogoji. Med strankami pa ostaja sporno, ali je izbrani ponudnik sploh usposobljen za opravljanje tovrstnih storitev, vlagatelj namreč zatrjuje, da izbrani ponudnik na dan oddaje ponudbe ni zadostil pogojem, navedenim v razpisu, ker ni pooblaščeni serviser. Državna revizijska komisija je z namenom razrešitve spora najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v 4. točki razpisne dokumentacije Navodila za izdelavo ponudbe opredelil bistvene elemente, ki jih mora ponudba vsebovati. Med njimi je našteto tudi predložitev dokazila o usposobljenosti za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda, naročnik drugih zahtev v zvezi s tem po ugotovitvah Državne revizijske komisije ni postavil. Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim naročniku v celoti pritrjuje, da naročnik v razpisni dokumentaciji v povezavi z zahtevanim dokazilom ni nikjer postavil zahteve po predložitvi dokazila, da mora biti ponudnik pooblaščeni serviser za vozila blagovne znamke škoda. Prav tako naročnik v obravnavanem primeru ni razdelal, kakšne vrsto dokazila morajo ponudniki predložiti, na podlagi katerega bo štel, da je ponudnik svojo usposobljenost za zahtevane storitve izkazal, in sicer v smislu ali kot dokazilo zadostuje že lastna izjava ali je potrebno predložiti kakšno drugo dokazilo. Na podlagi česar Državna revizijska komisija zaključuje, da je za izpolnitev omenjene zahteve v obravnavanem primeru zadostovala že predložitev kakšnega koli dokazila v zvezi s tem.

Na drugi strani pa iz spisovne dokumentacije izhaja, da je izbrani ponudnik preko telefaksa dne 17.10.2011 kot dokazilo usposobljenosti za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda predložil Potrdilo oz. lastno izjavo, da je dne 17.10.2011 izbrani ponudnik uspešno opravil ISO presojo po standardih ISO9001/2008 in da je pri družbi Porsche Slovenija d.o.o. vložil vlogo za pridobitev naziva pooblaščenega serviserja za znamko škoda. Prav tako je izbrani ponudnik dne 18.10.2011 po elektronske pošte na naročnika naslovil lastno izjavo o usposobljenosti servisiranja vozil znamke škoda, in sicer da je tehnično in strokovno usposobljen za mehanična in kleparska popravila vozil znamke škoda. S čimer je izbrani ponudnik tudi po presoji Državne revizijske komisije zadostil zgoraj navedenim naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Poleg tega je naročnik prepričljivo pojasnil, da v omenjene izjave in dokazila ni podvomil, ker je že iz vzorca pogodbe izbranega ponudnika razvidno, da bo izbrani ponudnik svoje storitve izvajal v servisni delavnici družbe Avtoemona d.d., od katere je izbrani ponudnik prevzel dejavnost. Navedeno izhaja tudi iz dopisa izbranega ponudnika z dne 21.9.2011. Poleg tega je bila omenjena družba dosedanji pogodbeni partner oz. izvajalec storitev, ki so predmet obravnavnega javnega naročila, kar je tudi razvidno iz predložene izjave o odstopu od pogodbe z dne 13.9.2011, dane s strani omenjene družbe Avtoemona d.d. Na podlagi česar Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru zaključuje, da je izbrani ponudnik sporno dokazilo o usposobljenosti za servisiranje in popravilo vozil blagovne znamke škoda predložil, s čimer je izpolnil naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije. Tako je naročnik postopal pravilno, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi omenjenega razloga na podlagi 1. odstavka 80. člena ZJN-2 ni izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker vlagatelj ni zahteval povrnitev stroškov, jih Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni presojala.

V Ljubljani, 15.12.2011

mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Porsche Inter Auto d.o.o., Porsche Verovškova, Verovškova 78, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Avtodelta d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.