018-420/2011 Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

Številka: 018-420/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Revizija modela ločenih računovodskih evidenc družbe Telekom Slovenije d.d.", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 12. 2011

ODLOČILA

1. Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Revizija modela ločenih računovodskih evidenc družbe Telekom Slovenije d.d.", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 23. 9. 2011, pod št. JN10849/2011, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 9. 11. 2011, se ustavi.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov takse za predrevizijski in revizijski postopek, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Revizija modela ločenih računovodskih evidenc družbe Telekom Slovenije d.d.", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 23. 9. 2011, pod št. objave JN10849/2011, dne 9. 11. 2011 prejel zahtevek za revizijo vlagatelja.

Naročnik je zahtevek za revizijo z odločitvijo z dne 2. 12. 2011, pod št. 4301-17/2011/35, zavrnil. Naročnik je z vlogo z dne 5. 12. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.
Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 12. 2011 podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov takse za predrevizijski in revizijski postopek. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel (saj ga je umaknil), je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov takse zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 20. 12. 2011


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- APEK Agencija za pošto in elektronske komunikacije, Stegne 7, p.p 418., Ljubljana
- BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana
- DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana
- EVIDAS, d.o.o., šmartno v Tuhinju 45, Laze v Tuhinju
- AUDIT & CO., d.o.o., Lendavska ulica 18, Murska Sobota
- CEERIS, d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje
- KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana