018-399/2011 Mestna občina Novo mesto

Številka: 018-399/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembo; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Obveščanje javnosti o izvajanju projekta â"śRegijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske-II. fazaâ"ť" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ARNOLDVUGA, družba za vizualne komunikacije, d.o.o., Levstikov trg 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12.12.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo, z dne 18.10.2011, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.07.2011 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 8225/2011, objavil obvestilo o predmetnem javnem naročilu.

Dne 05.10.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, št. 354-91/2011, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika STUDIO 3S, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 18.10.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je izbrana ponudba nepopolna, ker izbrani ponudnik ni registriran za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet naročila. Iz projektne naloge, predračuna in seznama aktivnosti je razvidno, da bo moral izbrani ponudnik izvesti vrsto dejavnosti, med njimi oglaševanja preko oglasnih/gradbiščnih oziroma spominskih EU tablah in jumbih plakatov, za izvedbo katerega bi moral imeti registrirano dejavnost Druga zaključna gradbena dela (klas. št. 43.390) in Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njegovih delov (klas. št. 25.110), za aktivnost postavitev in urejanje spletnih strani pa dejavnost Obratovanje spletnih portalov (klas. št. 63.120), Računalniško programiranje (klas.št. 62.010), Svetovanje o računalniških napravah in programih (klas.št. 62.020), Upravljanje računalniških naprav in sistemov (klas.št. 62.030) in Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti (klas.št. 62.090), v okviru oglaševanja preko spletnih strani. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik za te dejavnosti ni registriran. Naročnik je kot obvezni pogoj navedel, da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila. Ker izbrani ponudnik ni registriran za vse dejavnosti, ki jih bo izvajal v okviru aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, je po mnenju vlagatelja ponudba izbranega ponudnika nepopolna ponudba. Po vlagatelju znanih podatkih izbrani ponudnik ne nastopa s podizvajalci, naknadna prijava podizvajalcev po roku za oddajo ponudbe pa je nedopustna.

Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila z dne 05.10.2011 in priglaša povračilo revizijskih stroškov.

Izbrani ponudnik je na temelju 27. člena ZPVPJN pri naročniku pravočasno podal izjasnitev glede navedb vlagatelja zahtevka za revizijo. V vlogi je izbrani ponudnik navedel, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, saj dejavnost Oglaševanje obsega vse vrste in načine oglaševanja, za katera v zahtevku za revizijo vlagatelj trdi, da bi moral biti izbrani ponudnik posebej registriran. Izbrani ponudnik vlogi prilaga zgodovinski izpisek iz sodnega registra in priglaša povračilo odvetniških stroškov.

Naročnik je dne 15.11.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da ima izbrani ponudnik po Standardni klasifikaciji SKD 2004 registrirano dejavnost 74.400 Oglaševanje, ki jo je SKD iz leta 2008 podrobneje razčlenila tako, da obsega 73.1 Oglaševanje, 73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij, 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij. V okvir dejavnosti oglaševanje spada tudi "zasnova in izvedba oglaševanja po časopisih, revijah, radiu in televiziji" in "zasnova in izvedba oglaševanja na prostem", zato ni potrebna posebna registracija dejavnosti, kot so zaključna gradbena dela, proizvodnja kovinskih konstrukcij in njegovih delov, obratovanje spletnih portalov in druge dejavnosti, ki jih v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj. Poleg navedenega naročnik še navaja, da je mogoče dejavnosti, ki jih navaja vlagatelj šteti za pravni posel skladno z 6. odstavkom 7. člena ZGD-1-UPB3 (Ur. List RS, št. 65/2009), ki določa, da sme družba opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti. Naročnik poudarja, da je predmet javnega naročila "storitve upravljanja odnosov z javnostmi" in "storitev svetovanja na področju odnosov z javnostmi", za tovrstno opravljanje dejavnosti pa je izbrani ponudnik registriran.

Naročnik še navaja, da izbrani ponudnik ne nastopa s podizvajalci (pri čemer poudarja, da ta podatek ni bil razkrit na vpogledu v izbrano ponudbo) in se sklicuje na mnenje Ministrstva za finance, da ne gre za podizvajalsko razmerje, kadar ima ponudnik sklenjeno splošno pogodbo, ki ni namenjena dobavi blaga zgolj za konkreten predmet javnega naročila.

Naročnik je z dopisom št. 354-66/2011, z dne 18.11.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu določilom 39. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Med strankama revizijskega postopka poteka spor o popolnosti izbrane ponudbe. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve glede osnovne sposobnosti, saj ni registriran za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet javnega naročila. Vlagatelj namreč zatrjuje, da izbrani ponudnik ni registriran za vse dejavnosti predmeta javnega naročila, pri čemer izpostavlja pomanjkanje registracije dejavnosti pod klas. št. 43.390, klas. št. 25.110, klas. št. 63.120, klas. št. 62.010, klas. št. 62.020, klas. št. 62.030 in klas. št. 62.090.

Domnevno sporno naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 128/06, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 popolna, če je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva naročnika, določena v 13. točki poglavja Sposobnost za opravljanje dejavnosti-obvezni pogoji:

"da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila".

V izkazovanje izpolnjevanja pogojev je naročnik predvidel, da ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo izjavo (Izjava 2), da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila. Izjava oziroma dokazila morajo biti originalna oziroma overjene kopije dokumentov.

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil, da je vrsta javnega naročila storitve, pod kategorijo št. 13. Iz priloge 2 Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/2007) izhaja, da so pod klasifikacijsko številko 13 opredeljene oglaševalske storitve. Naročnik je v rubriki "enotni besednjak javnih naročil" opredelil CPV oznako, in sicer CPV 79416100 (Storitve upravljanja odnosov z javnostmi) in CPV 79416200 (Storitve svetovanja na področju odnosov z javnostmi).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, po katerih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti bi moral biti registriran ponudnik zato, da izpolni pogoj "registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila", je pa naročnik predmet javnega naročila (storitve pod klasifikacijsko št. 13) in CPV oznako določil v objavi predmetnega razpisa na Portalu javnih naročil.

Naročnik je predmet javnega naročila definiral kot "Obveščanje javnosti o izvajanju projekta â"śRegijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske-II. fazaâ"ť". Vlagatelj prereka, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve po vseh dejavnostih, ki so predmet javnega naročila, saj je v projektni nalogi navedel dela, ki zajemajo postavitev in izdelavo ter menjavo (po potrebi) tabel, zakup domen za izdelavo spletnih strani (ter posodabljanje tekom projekta, dodajanje novih podatkov in postavitev linkov), izbrani ponudnik pa nima registrirane dejavnosti Druga zaključna gradbena dela (klas. št. 43.390), Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njegovih delov (klas. št. 25.110), Obratovanje spletnih portalov (klas. št. 63.120), Računalniško programiranje (klas.št. 62.010), Svetovanje o računalniških napravah in programih (klas.št. 62.020), Upravljanje računalniških naprav in sistemov (klas.št. 62.030) in Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti (klas.št. 62.090).

Naročnik je v okviru poglavja Projektna naloga v 2. točki določil obseg del:
â"˘ Priprava celostne grafične podobe
â"˘ Priprava predloga sosledja komunikacijskih aktivnosti z jasno označbo mejnikov v projektu
â"˘ Opredelitev metode za vrednotenje doseženih učinkov
â"˘ Natančen predračun izvedbe

Nadalje je naročnik kot komunikacijska orodja določil:
"
â"˘ Spominske oz. razlagalne EU table na objektih
â"˘ Oglasna oz. gradbiščne EU table na gradbiščih
â"˘ Zgibanke
â"˘ Brošure
â"˘ Jumbo plakati
â"˘ Objave v tiskanih medijih
â"˘ Intervjuji na lokalnih radijskih postajah
â"˘ Organizacija novinarskih konferenc
â"˘ Postavitev in urejanje spletne strani"
Naročnik je med specifikacijami podrobneje določil, kaj posamezna aktivnost vsebuje (od 72. do 80. strani razpisne dokumentacije).

Izbrani ponudnik je v ponudbi priložil izpolnjeno in podpisano ter ožigosano izjavo (Izjava 2), da je registriran pri pristojnem organu in ima v temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

Državna revizijska komisija je na spletnih straneh AJPES vpogledala v registracijo dejavnosti izbranega ponudnika. Iz izpiska iz sodnega registra (zgodovinski izpisek iz sodnega registra do 31.1.2008) izhaja, da ima izbrani ponudnik med drugim registrirano dejavnost 74400 Oglaševanje. Ker je iz zgodovinskega izpiska iz sodnega registra razvidna standardna klasifikacija dejavnosti do leta 2008, je potrebno upoštevati spremenjeno standardno klasifikacijo SKD 2008, kot izhaja iz Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008), ki je spremenila registrirano dejavnost SKD 74400 Oglaševanje, in sicer:
- 73 Oglaševanje in raziskovanje trga
- 73.1 Oglaševanje
- 73.11 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

Iz Pojasnil k standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008, v nadaljevanju: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti) izhaja, da obsega dejavnost oglaševalskih agencij:
"[â??] v tem podrazredu zajeto opravljanje oglaševalskih storitev, vključno s svetovanjem, kreiranjem in izdelavo oglaševalskega gradiva.
Sem spada:
- zasnova in izvedba oglaševalskih akcij:
â"˘ zasnova in izvedba oglaševanja po časopisih, revijah, radiu, televiziji, internetu idr.
â"˘ zasnova in izvedba oglaševanja na prostem, npr. z oglasnimi panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori, na prevoznih sredstvih ipd.
â"˘ oglaševanje s pomočjo letal in drugih zrakoplovov
â"˘ distribucija oglaševalskega materiala in vzorcev
â"˘ načrtovanje stojnic in drugih razstavnih mest
â"˘ vodenje tržnih akcij in drugih oglaševalskih storitev za privabljanje strank
â"˘ promocija izdelkov
â"˘ oglaševanje z neposredno pošto
â"˘ svetovanje pri trženju".

Vlagatelj navaja, da bi moral biti izbrani ponudnik registriran za izvajanje dejavnosti pod klasifikacijsko št. 43.390 Druga zaključna gradbena dela in pod klasifikacijsko št. 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov zato, da lahko izvaja oglaševanje preko komunikacijskih orodij oglasna/gradbiščne EU tabla na gradbiščih, spominska/razlagalna EU tabla na objektih ter na jumbo plakatih.

V Pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti Oglaševanje so primeroma naštete dejavnosti, ki spadajo v ta okvir, med drugimi tudi "zasnova in izvedba oglaševanja na prostem, npr. z oglasnimi panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori, na prevoznih sredstvih ipd.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je oglaševanje o projektu â"ťRegijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske-II. fazaâ"ś preko oglasnih/gradbiščnih EU tabel, spominskih/razlagalnih EU tabel in preko jumbo plakatov vključeno v okvir dejavnosti Oglaševanje, saj gre med primeroma naštete načine zasnove in izvajanja oglaševanja na prostem umestiti tudi v ponudbi izbranega ponudnika izpostavljena komunikacijska orodja.

Vlagatelj tudi izpostavlja, da bi moral biti izbrani ponudnik za oglaševanje preko spletnih strani registriran za Obratovanje spletnih portalov (klas. št. 63.120), Računalniško programiranje (klas.št. 62.010), Svetovanje o računalniških napravah in programih (klas.št. 62.020), Upravljanje računalniških naprav in sistemov (klas. št. 62.030) in Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti (klas. št. 62.090).

Državna revizijska komisija upoštevajoč Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti tudi za oglaševanja preko komunikacijskega orodja - splet ugotavlja, da splošna klasifikacijska dejavnost Oglaševanje tudi ta način vsebuje. V Pojasnilih k standardni klasifikaciji dejavnosti so primeroma naštete dejavnosti, med njimi tudi zasnova in izvedba oglaševanja po časopisih, revijah, radiu, televiziji, internetu idr. Zasnova in izvedba oglaševanja po internetu (in v okviru te dejavnosti postavitev in urejanje spletnih strani) je glede na Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti vsebovano v okviru dejavnosti Oglaševanje, zato Državna revizijska komisija utemeljenosti revizijski navedbi ni priznala.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in upoštevajoč predmet javnega naročila, kot izhaja iz opisa na Portalu javnih naročil in razpisne dokumentacije, zaključuje, da ima izbrani ponudnik registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila, to je "oglaševanje" pod klas. št. 73., 73.1, 73.11 in 73.110.

Splošna klasifikacijska dejavnost Oglaševanje obsega tudi v zahtevku za revizijo izpostavljene načine oglaševanja (oglasna/gradbiščna tabla EU, spominska/razlagalna EU tabla, jumbo plakati in oglaševanje/oziroma postavitev in urejanje preko spletnih strani), za katera bi moral imeti izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja registrirane druge dejavnosti.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da splošna klasifikacijska dejavnost Oglaševanje, ki jo ima izbrani ponudnik registrirano, obsega tudi oglaševanje preko komunikacijskih orodij izpostavljenih v zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku v okviru revizijskih navedb ni mogoče očitati ravnanj v nasprotju z določili ZJN-2, zato je na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo revizijskih stroškov. Določilo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Povračilo potrebnih revizijskih stroškov se torej po določilu tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN veže na utemeljenost zahtevka za revizijo. Ker je bilo v predmetnem revizijskem postopku ugotovljeno, da zahtevek za revizijo ni utemeljen, se posledično kot neutemeljena zavrne tudi zahteva vlagatelja po povračilu stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 3.11.2011 priglasil odvetniške stroške za sestavo odgovora na zahtevek za revizijo, pavšalni strošek 20,00 EUR in 20 % DDV (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija zahtevo izbranega ponudnika za povračilo navedenih stroškov zavrača, saj ocenjuje, da stroški niso bili potrebni, ker niso bistveno pripomogli k rešitvi zadeve. Zato je bilo potrebno zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrniti.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točka izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 12.12.2011Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ.dipl.prav.
Predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ARNOLDVUGA, družba za vizualne komunikacije, d.o.o., Levstikov trg 7, Ljubljana
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto
- STUDIO 3S, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana