018-404/2011 Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja Dornava

Številka: 018-404/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Material za čiščenje - sklop št. 1 - čistila", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik ECOLAB d.o.o., Vajngerlova ulica 4, Maribor, ki ga zastopajo odvetniki Ivan Gorjup, Vesna Gorjup Zupančič, Robert Berkovič, mag. Nataša štelcer, Franc Košar, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARJANA BORšTNARJA DORNAVA, Dornava 128, Dornava (v nadaljevanju: naročnik) dne 13. 12. 2011

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 4.11.2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o naročilu "Material za čiščenje po skupinah: 1. čistila, 2. pripomočki - razni za čiščenje, 3. papirna konfekcija" objavil na Portalu javnih naročil dne 28.9.2011, pod številko objave NMV3152/2011.

Naročnik je dne 24.10.2011 izdal Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, iz katerega izhaja, da je v sklopu 1. Čistila prejel šest pravočasnih in popolnih ponudb, med katerimi je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika KIMI d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 4.11.2011 zoper odločitev o izbiri ponudnika v sklopu 1. Čistila vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in bi jo naročnik moral izločiti kot nepopolno. Vlagatelj navaja, da blago, ki ga je izbrani ponudnik ponudil pod zaporedno številko 1, ne izpolnjuje tehničnih specifikacij, ki jih je zahteval naročnik, saj koncentrirano tekoče sredstvo za pomivanje v industrijskih pomivalnih strojih ne dezinfencira. Vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 14.11.2011 izjasnil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. Izbrani ponudnik je pojasnil, da je skladno z razpisno dokumentacijo, katere sestavni del so tudi vprašanja in odgovori naročnika, ponudil sredstvo, ki v celoti ustreza naročnikovim zahtevam.

Naročnik je s sklepom z dne 16.11.2011 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik ponudil sredstvo GL PLUS, ki ne vsebuje fosfatov in klora, kar je razvidno iz varnostnega lista za izdelek, in tako ustreza naročnikovem opisu, podanem v razpisni dokumentaciji in dodatnem pojasnilu, objavljenem na Portalu javnih naročil.

Naročnik je z vlogo z dne 23.11.2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o oddaji javnega naročila ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama postopka je sporno naročnikovo ravnanje, ko je ponudbo izbranega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila označil za popolno in mu oddal predmetno javno naročilo. Kot gre razumeti vlagateljeve navedbe, bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot neprimerno, saj izbrani ponudnik ni ponudil koncentriranega tekočega sredstva za pomivanje v industrijskih strojih, ki ne vsebuje fosfatov in klora, in ki hkrati dezinficira.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 20. točke drugega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Ponudba, ki je neprimerna, ne more biti označena kot popolna (16. točka drugega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa jo mora na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in iz vsebine katere izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za neprimerno oz. nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v obrazcu št. 5 (Predmet povabila malih vrednosti) navedel vrsto in opis blaga, ki ga morajo ponudniki ponuditi, in da je za blago pod zaporedno številko 1 navedel: "koncentrirano tekoče sredstvo za pomivanje v industrijskih pomivalnih strojih z dezinfekcijo, embalaža 25 kg, odstranjuje trdovratno nečistočo, preprečuje tvorbo škrobnih oblog, odstranjuje vse maščobe in umazanijo s posode, ne vsebuje fosfatov in klora", ponudniki pa so morali v ponudbi navesti naziv blaga, ki ga ponujajo, ter predvideno letno količino ter ceno za blago.

Na Portalu javnih naročil je naročnik na vprašanje enega od ponudnikov, ki se je glasilo: "[â??]sredstvo pod zap. št. 1 za koncentrirano tekoče za pomivanje v industrijskih pomivalnih strojih z dezinfekcijo, ki ga uporabljate trenutno, ni na listi biocidnih proizvodov. Naročnika sprašujemo ali želi, da mu ponudimo sredstvo brez fosfatov in klora ali sredstvo, ki dezinficira in je uvrščeno na listo biocidov.", dne 7.10.2011 odgovoril: "Ponudite sredstvo brez fosfatov in klora."

Iz danega odgovora na zastavljeno vprašanje je razvidno, da je naročnik z odgovorom posegel v razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na opis blaga, in le-to spremenil na način, da je ponudnikom dopustil, da mu za blago pod zaporedno št. 1 ponudijo koncentrirano tekoče sredstvo, ki ne vsebuje fosfatov in klora. Dani odgovor je v povezavi z vprašanjem, na katerega je odgovarjal, mogoče razumeti tako, da je naročnik zahtevo razpisne dokumentacije po dezinfekciji tekočega sredstva izključil in ponudnikom dopustil, da mu ponudijo koncentrirano tekoče sredstvo za pomivanje v industrijskih pomivalnih strojih, ki ne dezinficira, mora pa biti brez fosfatov in klora. Ker se skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, pri čemer se te štejejo za spremembo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja razpisna dokumentacija, je treba naročnikov odgovor, objavljen na portalu javnih naročil dne 7.10.2011, šteti za spremembo razpisne dokumentacije, ki je postala del razpisne dokumentacije.

Nadalje gre z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika, v obrazec št. 5 in v priložen varnostni list za GL PLUS, ugotoviti, da je izbrani ponudnik za blago pod zaporedno št. 1 ponudil artikel GL PLUS, pri čemer je izbrani ponudnik besedilo naročnika glede vrste in opisa blaga pustil nespremenjeno. Na poziv naročnika na dopolnitev ponudbe z dne 13.10.2011, s katerim je izbranega ponudnika pozval, da mu za artikel GL PLUS posreduje "[â??]dokument, iz katerega bo razvidno, da gre za dezinfekcijsko sredstvo, ki ne vsebuje klora in fosfatov", je izbrani ponudnik z dopisom z dne 19.10.2011 naročniku pojasnil, da glede na odgovor naročnika, da naj ponudniki ponudijo sredstvo brez fosfatov in klora, ponujeno sredstvo GL PLUS ne vsebuje fosfatov in klora, kar je razvidno iz varnostnega lista za ponujen izdelek.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika in kot gre razumeti njegovo pojasnilo naročniku glede ponudbe, izbrani ponudnik priznava, da ponujen izdelek GL PLUS ni dezinfekcijsko sredstvo, vendar kljub temu vztraja na stališču, da ponujen izdelek ustreza vsem naročnikovim zahtevam, saj je bila zahteva po dezinfekciji izključena s spremembo razpisne dokumentacije, čemur je očitno pritrdil tudi naročnik, saj je po prejemu pojasnila izbranega ponudnika njegovo ponudbo sprejel kot primerno.

Z naročnikom in izbranim ponudnikom se strinja tudi Državna revizijska komisija. Čeprav vlagatelj neprimernost ponudbe izbranega ponudnika zatrjuje zaradi dejstva, da ponujen izdelek GL PLUS ne omogoča dezinfekcije, je treba ugotoviti, da je bila ta zahteva po dezinfekciji izključena s spremembo razpisne dokumentacije. Zato izbrani ponudnik pod zaporedno št. 1 (obrazec št. 5) ni bil dolžan ponuditi sredstva za čiščenje, ki dezinficira, izločitev njegove ponudbe zaradi tega pa bi bilo neupravičeno in v nasprotju z zahtevami, kot jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik, kot tudi z določbami ZJN-2.

Ker je bilo med strankama sporno le, ali izbrani ponudnik s ponudbo izpolnjuje naročnikove zahteve razpisne dokumentacije glede dezinfekcijskega učinka čistilnega sredstva pod zaporedno št. 1 (v obrazcu št. 5), Državna revizijska komisija pa je ugotovila, da razpisna dokumentacija tega niti ni zahtevala, ampak je zadostovalo, če je ponudnik ponudil sredstvo, ki ne vsebuje fosfatov in klora, kar je izbrani ponudnik tudi ponudil, je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj ni izkazal, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije in s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno (16. točka v povezavi z 20. točko drugega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija je zato na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 13.12.2011


mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ODVETNIK IVAN GORJUP, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 11, Maribor
- ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARJANA BORšTNARJA DORNAVA, Dornava 128, Dornava
- KIMI d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv (tu)