018-388/2011 Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca"

Številka: 018-388/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "MP za invazivno radiologijo (ANL09A)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Biljana Lukič, Mestni trg 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 9.12.2011

ODLOČILA

Postopek pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "MP za invazivno radiologijo (ANL09A)", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 27.10.2011, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.7.2011 sprejel sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila "MP za invazivno radiologijo (ANL09A)". Javni razpis je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN9140/2011 z dne 11.8.2011.

Dne 14.10.2011 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji", iz katerega izhaja njegova ugotovitev o popolnosti vseh prejetih ponudb. Priloga navedenega dokumenta je več dokumentov, iz katerih izhaja naročnikova presoja ustreznosti ter odločitev o oddaji posameznih razpisanih artiklov posameznim ponudnikom. Iz navedenih dokumentov med drugim izhaja, da je naročnik pri obravnavi vlagateljeve ponudbe artikel, ponujen pod šifro 959155, označil kot "neustrezen", z obrazložitvijo "neenakovreden - neustrezen, večkrat reklamiran". Javno naročilo za artikel pod navedeno šifro je naročnik oddal ponudniku THOMY F.E., d.o.o., Vodnikova cesta 170, Ljubljana.

Vlagatelj je dne 17.10.2011 na naročnika naslovil vlogo, s katero je zahteval spremembo odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila glede artikla pod šifro 959155. Na vlagateljevo zahtevo je naročnik odgovoril z dopisom z dne 21.10.2011.

Vlagatelj je z vlogo z dne 27.10.2011 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na zgoraj omenjeni artikel, ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 9.11.2011, s katerim je tega zavrnil kot neutemeljenega.

Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 10.11.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Odstopljeno dokumentacijo je dopolnil dne 17.11.2011.

V prilogi dopisa, prejetega dne 24.11.2011, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljevo neposredno (brez pooblaščenca) vloženo vlogo z dne 22.11.2011, iz katere izhaja vlagateljevo obvestilo o tem, da odstopa od nadaljnjega postopka revizije. Vlagateljevo obvestilo gre šteti za umik revizijskega zahtevka z dne 27.10.2011.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 9.12.2011


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca", Ulica padlih borcev 13a, Nova Gorica,
- PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana,
- Odvetnica Biljana Lukič, Mestni trg 8, Ljubljana,
- THOMY F.E., d.o.o., Vodnikova cesta 170, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.