018-427/2011 Vrtec Vodmat

Številka: 018-427/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za sukcesivno dobavo čistil, čistilnih pripomočkov, plenic, papirne konfekcije, sredstev za nego otrok in sanitetnega materiala, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o., Adamičeva cesta 40, Grosuplje, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Pirnat - Kovačič - škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika VRTEC VODMAT, Korytnikova ulica 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 12.12.2011

ODLOČILA

Predlog vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za sukcesivno dobavo čistil, čistilnih pripomočkov, plenic, papirne konfekcije, sredstev za nego otrok in sanitetnega materiala (objavljen na portalu javnih naročil, pod štev. objave JN10284/2011), se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku za sukcesivno dobavo čistil, čistilnih pripomočkov, plenic, papirne konfekcije, sredstev za nego otrok in sanitetnega materiala (objavljen na portalu javnih naročil, pod štev. objave JN10284/2011). Dne 24.11.2011 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila (Obvestilo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, štev. 120-4300-2-3/11 z dne 24.11.2011). Vlagatelj je zoper navedeno odločitev vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 5.12.2011), s katerim zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklop 1. V zahtevku za revizijo vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN predlaga tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 1. Vlagatelj meni, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je po proučitvi zadeve odločila, da predlogu vlagatelja ne bo ugodila.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj pri naročniku vloži predlog za zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, ali pa predlog odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda tudi svoje mnenje o zadržanju postopka (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). V obravnavanem primeru se je naročnik o vlagateljevem predlogu izrekel v odločitvi o zahtevku za revizijo (dokument štev. 120-4300-2-6/11 z dne 9.12.2011), kjer je navedel, da predlogu o zadržanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila ne bo sledil, saj je ta nepotreben. V konkretnem primeru naročnik namreč ne bo sklenil pogodbe o oddaji naročila, ampak bo počakal na pravnomočnost odločitve o zahtevku za revizijo.

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj predlog za zadržanje postopka utemeljuje (zgolj) z navedbo, da meni, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Vlagatelj pri tem ne navede nobenih okoliščin, ki bi takšno njegovo mnenje utemeljevale, niti svoje mnenje ne podkrepi z navedbo konkretnih dokazov. Ob upoštevanju opisanega dejanskega stanja, ki ga v predlogu navaja vlagatelj, okoliščin, ki bi v obravnavanem primeru narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, ne najde niti Državna revizijska komisija, zato je na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 12.12.2011Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- VRTEC VODMAT, Korytnikova ulica 24, Ljubljana
- Odvetniška družba Pirnat - Kovačič - škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana