018-416/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-416/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila "Nakup srčnih spodbujevalnikov", sklop 7. "Srčni spodbujevalniki, tip DDDR (Možnost varnega snemanja z MR)", v zvezi s predlogom družbe CARDIO MEDICAL, d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 12. 2011

ODLOČILA

1. Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila "Nakup srčnih spodbujevalnikov", v sklopu 7. "Srčni spodbujevalniki, tip DDDR (Možnost varnega snemanja z MR)", se ne ugodi.

2. Odločitev o stroških vlagatelja, nastalih z vložitvijo predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Nakup srčnih spodbujevalnikov". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 11. 10. 2011, pod št. JN11629/2011.

Vlagatelj je, pred potekom roka za oddajo ponudb, z vlogo z dne 29. 11. 2011, vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev dela razpisne dokumentacije, v sklopu 7. "Srčni spodbujevalniki, tip DDDR (Možnost varnega snemanja z MR)".

Vlagatelj je z vlogo z dne 29. 11. 2011 podal predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila. Pri tem se sklicuje na navedbe iz zahtevka za revizijo in navaja, da razpisna dokumentacija ni pripravljena skladno z veljavno zakonodajo in vlagatelju nezakonito onemogoča vložitev ponudbe. Naročnik bi moral zato javno naročilo prekiniti, razpisno dokumentacijo pripraviti skladno z veljavno zakonodajo in šele po teh ravnanjih nadaljevati s postopkom. Po mnenju vlagatelja je nesprejemljivo, da bi ponudniki oddajali ponudbe, ki bi jih naročnik odprl in razkril njihove vrednosti, kasneje pa bi bil postopek zaradi nezakonite razpisne dokumentacije razveljavljen.

Naročnik je z vlogo z dne 1. 12. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila in podal mnenje, da očitane kršitve v zahtevku za revizijo nimajo nobene zveze s predlogom za zadržanje postopka in zato zavrnitev predloga v ničemer ne pomeni zmanjševanja pravnega varstva vlagatelja.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da je osnovno pravilo nesuspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo, saj lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila, pri čemer praviloma ne sme skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila, oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s pravnomočno odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v konkretnem primeru zadržanje postopka utemeljuje z razlogi, ki jih navaja kot kršitve v zahtevku za revizijo in zaradi katerih je po njegovem mnenju razpisna dokumentacija nezakonita in bi zato naročnik moral javno naročilo prekiniti ter razpisno dokumentacijo pripraviti skladno z veljavno zakonodajo ter šele nato nadaljevati s postopkom. Vlagatelj meni, da je nesprejemljivo, da bi ponudniki oddali ponudbe, ki bi jih naročnik odprl in razkril njihove vrednosti, kasneje pa bi bil postopek razveljavljen.

Navedeni argumenti vlagatelja po oceni Državne revizijske komisije ne izkazujejo, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja. Vlagatelju namreč zaradi nadaljevanja postopka javnega naročanja pravno varstvo ne bo onemogočeno ali oteženo, saj se bo zahtevek za revizijo obravnaval skladno z določili ZPVPJN in, kolikor mu bo ugodeno, bo moral naročnik sprejeti ustrezna ravnanja, ki mu jih nalagajo oziroma omogočajo predpisi.

Vlagatelj navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja, ki so lahko tudi v tem, da naročnik prejme ponudbe in izvede javno odpiranje ponudb, vendar pa te posledice v konkretnem primeru ne bodo vplivale na zagotavljanje pravnega varstva vlagatelju. Ker pa zakon naročniku omogoča nadaljevanje postopka javnega naročanja, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, razen sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom in določenih drugih ravnanj, naročnik s postopkom lahko nadaljuje, razen če se odloči, da bo postopek zadržal, ali ko vlagatelj z vloženim predlogom za zadržanje postopka javnega naročanja uspe dokazati, da bi nadaljevanje postopka lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, česar pa v konkretnem primeru vlagatelj ni uspel dokazati.

Ker Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera ni ugotovila, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila "Nakup srčnih spodbujevalnikov", v sklopu 7. "Srčni spodbujevalniki, tip DDDR (Možnost varnega snemanja z MR)", lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja v tem postopku oddaje javnega naročila, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj v predlogu uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z vložitvijo predloga za zadržanje postopka javnega naročanja.

Stroški, nastali z vložitvijo predloga za zadržanje postopka javnega naročanja, so del stroškov predrevizijskega ali revizijskega postopka in se o njihovi povrnitvi praviloma odloči z odločitvijo o zahtevku za revizijo (prvi odstavek 70. člena ZPVPJN v zvezi s osmim odstavkom istega člena). Odločitev o povrnitvi potrebnih stroških, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, je namreč skladno s 70. členom ZPVPJN odvisna od (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo. Ker odločitev o predlogu vlagatelja za zadržanje postopka javnega naročanja ne predstavlja (končne) odločitve o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija odločila, da se odločitev o potrebnih stroških vlagatelja, nastalih z vložitvijo predloga za zadržanje postopka javnega naročanja, pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 7. 12. 2011

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisijeVročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, Ljubljana