018-376/2011 Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja Dornava

Številka: 018-376/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija kopalnic v objektu MDA" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik TAMES d.o.o., Ormoška cesta 14, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORšTNARJA DORNAVA, Dornava 128, Dornava (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.12.2011

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.09.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 16.09.2011, pod št. objave NMV 3031/2011.

Naročnik je dne 12.10.2011 vse ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi SORTIMA d.o.o., Koroška cesta 118, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 18.10.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje razpisnih pogojev iz 4. točke obrazca OBR-6, saj nima plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Vlagatelj navaja, da mu izbrani ponudnik dolguje znesek v višini 7.926,92 EUR, in sicer iz naslova oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za ureditev treh stanovanj v kleti večstanovanjske stavbe na Panonski ulici 5 b, Maribor. Naveden znesek, navaja vlagatelj, mu izbrani ponudnik dolguje po računu št. RK/789/11, ki je bil izstavljen na podlagi Kooperantske pogodbe št. 245/2010-10022. Dolgovani znesek, še pojasnjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik prijavil v večstranski pobot. Vlagatelj prilaga izpis iz spletne aplikacije Vpogled v večstranski pobot, račun št. RK/789/11 in prvo stran Kooperantske pogodbe št. 245/2010-10022.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 24.10.2011, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, opredelil do navedb vlagatelja. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je imel z vlagateljem sklenjeno Kooperantsko pogodbo za izvedbo strojno-instalacijskih del na objektu Panonska 5 b, Maribor, v višini 26.000,00 EUR. Kot navaja izbrani ponudnik, naj bi bila dela v skladu z 12. členom kooperantske pogodbe končana po zapisniško uspešnem prevzemu del, kar pa zaradi pomanjkljivosti, ki jih je zakrivil izvajalec (to je vlagatelj), še ni bilo izvedeno. Izbrani ponudnik pojasnjuje določila Kooperantske pogodbe št. 245/2010-10022 in navaja, zakaj spornega zneska še ni plačal.

Izbrani ponudnik navaja, da je dne 06.05.2011 od vlagatelja prejel končno situacijo št. RK/789/11. Navedena situacija, zatrjuje izbrani ponudnik, je izpolnjevala pogoje za potrditev (v skladu z 28. členom kooperantske pogodbe) šele dne 21.07.2011, kar pomeni, da je zapadla v plačilo dne 30.08.2011. Izbrani ponudnik še navaja, da je o spremembi valute vlagatelja pisno obveščal. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je v skladu z 20. členom kooperantske pogodbe zadržal plačilo v višini 10 % (2.600,00 EUR), kot garancijo za kvaliteto opravljenih del. Izbrani ponudnik še zatrjuje, da je dne 08.09.2011 delno poravnal račun v višini 1.468,34 EUR, skladno s 30. členom kooperantske pogodbe pa je zadržal sorazmerni del zneska v višini 5.326,92 EUR, in sicer za poplačilo ocenjenih stroškov škode (zamenjava estriha, zamenjava parketa), ki je nastala zaradi vlagateljevih napak pri izvedbi del. Izbrani ponudnik še zatrjuje, da je vlagatelju poravnal vse nesporne obveznosti za opravljene storitve. Znesek odprtih obveznosti v višini 7.926,92 EUR pa bo poravnan v skladu z 20. in 30. členom Kooperantske pogodbe št. 245/2010-10022. Izbrani ponudnik v zvezi s tem tudi navaja, da dela zaradi vlagateljeve nestrokovne in pomanjkljive izvedbe še niso zaključena in da investitor še ni izvedel končnega pregleda in prevzema objekta, saj pomanjkljivosti še niso bile odpravljene. Izbrani ponudnik še pojasnjuje, da naj bi bil končni prevzem objekta s strani investitorja opravljen dne 30.10.2011. Izbrani ponudnik je k dopisu priložil Kooperantsko pogodbo št. 245/2010-10022, ki jo je dne 24.10.2011 sklenil z vlagateljem, Gradbeno pogodbo št. 2010-269/2009-02/03, ki jo je dne 10.08.2010 sklenil z Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor, več dopisov, ki jih je naslovil na vlagatelja (dopis o plačilu situacij in valuti, z dne 22.06.2011, dopis o ugotovljenih pomanjkljivostih na tehničnem pregledu, z dne 19.07.2011 in odgovor na odprte postavke, z dne 14.08.2011, skupaj s fotografijami uničenega parketa), Zapisnik Upravne enote Maribor o tehničnem pregledu, z dne 19.07.2011, in račun št. 354/2011 v višini 410,41 EUR, z dne 19.10.2011, ki je naslovljen na vlagatelja.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil (dokument št. 710/2011-4, z dne 26.10.2011). Naročnik navaja, da je iz odgovora izbranega ponudnika razvidno, da je imel z vlagateljem sklenjeno pogodbo (Kooperantsko pogodbo št. 245/2010-10022) za izvedbo strojno instalacijskih del na objektu Panonska 5 b, Maribor. V navedeni pogodbi, pojasnjuje naročnik, je v 12. členu določeno, da bodo dela končana po zapisniško uspešnem prevzemu del s strani investitorja, kar pa se zaradi vlagateljevih napak še ni zgodilo. V skladu z 12. členom kooperantske pogodbe, naj bi bila dela končana po zapisniško uspešnem prevzemu del, kar pa zaradi pomanjkljivosti, ki jih je zakrivil vlagatelj, še ni bilo izvedeno. Iz odgovora je tudi razvidno, da je izbrani ponudnik dne 06.05.2011 od vlagatelja prejel končno situacijo št. RK/789/11 v znesku 9.395,26 EUR, ki je plačljiva po uradni potrditvi s strani investitorja. Kot še pojasnjuje naročnik, je izbrani ponudnik tudi navedel, da je v skladu z 20. členom kooperantske pogodbe, zadržal plačilo v višini 10 % (2.600,00 EUR), kot garancijo za kvaliteto opravljenih del. Izbrani ponudnik je dne 22.06.2011 obvestil vlagatelja, da bo plačilo situacije zaradi ugotovljenih napak zamaknjeno in ga pozval k odpravi napak, s čimer se je valuta prestavila za naslednjih 30 dni. Izbrani ponudnik, nadaljuje naročnik, je vlagatelja dne 04.08.2011 obvestil, da dela niso bila opravljena strokovno ter je zato, skladno s 30. členom kooperantske pogodbe, zadržal sorazmerni del zneska računa v višini 5.326,92 EUR. Izbrani ponudnik je tudi navedel, še ugotavlja naročnik, da bo naveden znesek poravnal v roku 30 dni po odpravi škode.

Vlagatelj se je dne 02.11.2011 opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj navaja, da je k vlogi priložil dodatno dokumentacijo, iz katere izhaja, da je izbrani ponudnik dne 21.10.2011 v večstranski pobot prijavil obveznosti do vlagatelja, in sicer po računu št. 789-2011, z dne 30.04.2011, z valuto z dne 30.05.2011, v znesku 7.000,00 EUR, iz naslova spornega javnega naročila po Kooperantski pogodbi št. 245/2010-10022. Vlagatelj še navaja, da je iz priloženega bančnega izpiska razvidno, da mu je izbrani ponudnik šele dne 26.10.2011 plačal del računa št. 789-2011, ki je zapadel v plačilo že dne 30.05.2011, in sicer znesek v višini 4.017,04 EUR.

Naročnik je z dopisom št. 710/2011-4, z dne 04.11.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je vlagatelja dne 15.11.2011 pozvala k doplačilu revizijske takse (sklep št. 018-376/2011-2). Vlagatelj je takso v zahtevanem znesku doplačal dne 17.11.2011 in Državni revizijski komisiji dne 21.11.2011 posredoval potrdilo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama revizijskega postopka je spor v tem, ali je imel izbrani ponudnik do dne 04.10.2011, ko je oddal ponudbo, plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, oziroma ali je izpolnil naročnikovo zahtevo iz 4. točke 11. člena Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe, v kateri je naročnik zapisal:

"Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-6)."

Kot dokaz za izpolnjevanje obravnavanega pogoja so morali ponudniki predložiti Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-6), ki so jo morali izpolniti s svojim imenom in sedežem ter jo podpisati in žigosati. S podpisano izjavo so ponudniki (med drugim) potrdili, da imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno (kar med strankama v tem postopku ni sporno), da je v njej predložena izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-6).

Revizijske navedbe v zvezi z vprašanjem neplačanih zapadlih obveznosti je potrebno presojati z upoštevanjem prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in nepopolna ter jo mora naročnik izločiti iz postopka. Ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, temveč jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili za izbiro ponudbe.

Naveden pogoj iz 4. točke 11. člena Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in iz 4. točke Izjave o izpolnjevanju pogojev izkazuje izpolnjevanje enega izmed zakonsko opredeljenih pogojev, ki se nanaša na ekonomsko in finančno sposobnost ponudnikov iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2. Ta namreč določa, da mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je v zvezi s tem že v več svojih odločitvah zapisala, da se kot podlaga za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila lahko upoštevajo le zapadle obveznosti do podizvajalcev, pri čemer je potrebno ugotoviti tako obstoj terjatve kot tudi njeno zapadlost. Dejstvo, da podizvajalec še ni prejel plačila, še ne pomeni dospelosti terjatve do izvajalca, saj je lahko neplačilo posledica zamude podizvajalca, uveljavljanja garancijskih zahtevkov, neizpolnjenih ali nekvalitetno izpolnjenih obveznosti itd. V teh primerih gre za dvomljive in sporne terjatve, katerih neplačilo ne more nujno predstavljati razloga za izločitev iz postopka oddaje javnega naročila v smislu šestega odstavka 44. člena ZJN-2, saj ima lahko ponudnik - dolžnik za neplačilo utemeljene razloge. Sprejeti drugačno razlago bi pomenilo, da bi lahko razlog za izločitev ponudnika predstavljal že neplačan fiktiven račun, ki bi ga gospodarski subjekt izdal zgolj z namenom dokazovanja neplačanih zapadlih obveznosti v postopku javnega naročanja. Ob tem je potrebno opozoriti, da se lahko Državna revizijska komisija pri presoji vprašanja, ali obstajajo neplačane zapadle obveznosti, omeji le na ugotavljanje obstoja terjatve, obstoja zapadlosti in njene morebitne spornosti. Ne more pa se pri tem spuščati v vsebino obligacijsko-pravnega razmerja med upnikom in dolžnikom ter pri tem ugotavljati, kaj so določale posamezne pogodbene klavzule oziroma ali je bilo ravnanje pogodbenih strank v konkretnem obligacijskem razmerju skladno s pogodbenimi določili. Za tovrstno presojo oziroma razreševanje sporov je namreč pristojno sodišče, medtem ko lahko Državna revizijska komisija v skladu s svojo pristojnostjo ugotavlja zgolj obstoj spora. V primeru, če Državna revizijska komisija ugotovi, da je določena obveznost (ki se nanaša na predhodno izveden postopek javnega naročanja) med strankama sporna, ni mogoče zaključiti, da gre za neplačano zapadlo obveznost do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, ki bi lahko predstavljala podlago za izločitev ponudnika.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je vlagatelj predložil račun št. RK/789/11, z dne 30.04.2011, ki ga je naslovil na izbranega ponudnika (v znesku 9.395,26 EUR). Iz računa izhaja, da je vlagatelj izbranemu ponudniku zaračunal Izvedbo strojno - instalacijskih del pri ureditvi 3 stanovanj v kletnih prostorih na objektu Panonska 5 b, Maribor, in sicer po Kooperantski pogodbi št. 245/2010-10022. Vlagatelj je k revizijskemu zahtevku priložil tudi prvo stran kooperantske pogodbe in izpis iz spletne aplikacije Vpogled v podatke večstranskega pobota.

Dokumenti, ki jih je predložil vlagatelj, ne izkazujejo, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz 4. točke 11. člena Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe oziroma iz 4. točke Izjave o izpolnjevanju pogojev. Iz računa namreč ne izhaja, kdaj ga je izbrani ponudnik prejel oziroma ali ga je potrdil in ali mu je kakorkoli ugovarjal. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi zatrjuje, da je sporni račun izstavil na podlagi Kooperantske pogodbi št. 245/2010-10022, iz prve strani navedene pogodbe, ki jo je vlagatelj priložil k zahtevku za revizijo, pa ni mogoče ugotoviti niti predmeta pogodbe niti česarkoli drugega. Vlagateljevega očitka ravno tako ne potrjuje predložen izpis iz spletne aplikacije Vpogled v podatke večstranskega pobota. Državna revizijska komisija ni presojala verodostojnosti navedenega dokumenta (iz izpisa namreč izhaja le delna vsebina, saj je tekst stolpca v tabeli "pobotan znesek" prekinjen, datum začetka teka plačilnega roka in znesek iz izpisa pa se tudi razlikujeta od podatkov iz spornega računa), ker ocenjuje, da izpis iz navedene spletne strani ne dokazuje (niti ni temu namenjen) neporavnanih zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja oziroma ne dokazuje, da je imel izbrani ponudnik iz naslova oddaje javnega naročila neporavnano zapadlo obveznost do vlagatelja.

Nasprotno, iz vloge izbranega ponudnika (ter zlasti iz predloženih dokumentov) in iz naročnikovega sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, izhajajo dovolj prepričljivi razlogi, ki kažejo na to, da gre v obravnavanem primeru za terjatev, ki je med vlagateljem in izbranim ponudnikom sporna oziroma, da sporni znesek ni bil plačan iz razlogov, ki naj bi jih zakrivil vlagatelj. Iz njunih navedb in iz predložene dokumentacije namreč izhaja, da naj bi izbrani ponudnik vlagatelja obveščal o domnevno pomanjkljivo izvedenih delih, zaradi česar naj bi bila zapadlost spornega zneska večkrat odložena, oziroma zaradi česar do končnega pregleda in prevzema objekta še ni prišlo (dopisi izbranega ponudnika, z dne 22.06.2011, 19.07.2011 in 04.08.2011). Izbrani ponudnik je k svoji vlogi (za razliko od vlagatelja) priložil tudi celotno Kooperantsko pogodbi št. 245/2010-10022, ki jo je dne 17.08.2011 sklenil z vlagateljem, s katero je slednji prevzel v izvedbo strojno instalacijska dela pri ureditvi 3 stanovanj v kletnih prostorih na objektu Panonska 5 b, Maribor. Izbrani ponudnik je prav tako priložil tudi Zapisnik o izvedenem tehničnem pregledu v postopku izdaje uporabnega dovoljenja (št. 351-621/2011/4 (7124), z dne 19.07.2011), ki se ga je udeležil tudi predstavnik vlagatelja. Iz navedenega dokumenta izhaja, da je bilo pri pregledu dokumentacije ugotovljeno, da manjka listina, za katero naj bi bil (skladno s kooperantsko pogodbo) zadolžen vlagatelj. Poleg tega je izbrani ponudnik priložil tudi račun št. 354/201, z dne 19.10.2011, s katerim je vlagatelju, na podlagi Kooperantske pogodbe št. 245/2010-10022 zaračunal zamenjavo poškodovanega parketa v objektu na Panonski ulici 5 b, Maribor (v znesku 404,41 EUR). Kot izhaja iz navedenega računa, naj bi škoda nastala "zaradi vlage iz obstoječih instalacij, ki niso bile ustrezno blindirane".

Ob vsem navedenem je potrebno ugotoviti, da vlagatelj ni uspel izkazati, da mu je izbrani ponudnik na dan oddaje ponudbe (04.10.2011) dolgoval zapadle obveznosti iz naslova predhodnih postopkov javnega naročanja. Ker je vlagatelj v zahtevku za revizijo očitano kršitev naročnika v zvezi z izbiro ponudbe izbranega ponudnika utemeljeval z dejstvom, ki ga v revizijskem postopku ni uspel izkazati in iz razloga, ker gre pri dolgovanem znesku za obveznost, ki je med vlagateljem in izbranim ponudnikom sporna, je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 05. 12. 2011


mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORšTNARJA DORNAVA, Dornava 128, Dornava
- TAMES d.o.o., Ormoška cesta 14, Ptuj
- SORTIMA d.o.o., Koroška cesta 118, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana