018-406/2011 Občina Rogaška Slatina

Številka: 018-406/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina", v zvezi s predlogom družbe STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Republika Avstrija, STRABAG AG Podružnica Ljubljana, letališka cesta 33, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik OBČINA ROGAšKA SLATINA, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 12. 2011

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 14. 11. 2011, pod št. JN13010/2011, se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 14. 11. 2011, pod št. objave JN13010/2011.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 11. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti.

Vlagatelj je v vlogi podal tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja. Navaja, da bi lahko nadaljevanje postopka javnega naročila bistveno vplivalo na uveljavitev pravnega varstva vlagatelja. Vlagatelj se sklicuje na navedbe iz zahtevka za revizijo in izpostavlja, da naročnik hkrati vodi dve javni naročili za isti predmet, zaradi česar je zadržanje postopka nujno že iz tega razloga. Navedeno pomeni, da se lahko enak predmet javnega naročila odda dvema različnima ponudnikoma, saj bi moral naročnik v prvotnem postopku oddaje javnega naročila izbrati vlagatelja, v tem javnem naročilu pa bi lahko naročnik že izbral drugega ponudnika oziroma z njim celo sklenil pogodbo. Vlagatelj v takšnem primeru ne bi imel na voljo učinkovitega pravnega sredstva, ker bi v predmetnem javnem naročilu že bil izbran drug ponudnik in bi se javno naročilo že pričelo izvajati. Lahko pa bi bil dvakrat izbran vlagatelj in bi bila pravna situacija nejasna, vlagatelj pa ne bi imel na voljo ustreznega pravnega sredstva, s katerim bi lahko odpravil vse morebitne nezakonitosti. Poleg tega se s predmetnim javnim naročilom povzročajo le dodatni stroški vlagatelju, potencialnim ponudnikom in naročniku.

Naročnik je v okviru sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, izdanega dne 28. 11. 2011, pod št. 430-0084/2011, odločil, da se vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ne ugodi in se predlog odstopi Državni revizijski komisiji. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasni, da vlagatelj zmotno navaja, da naročnik hkrati vodi dve naročili za isti predmet. Meni, da je s ponovno objavo predhodno že pravnomočnega postopka javnega naročanja zgolj omogočil formalno enake pogoje za vse ponudnike in s tem izkazal svoj interes, da k izbiri popolne ponudbe pristopi na zakonit način. Naročnik še poudari, da vlagatelj v predlogu dejansko ne navaja nobenega argumenta, iz katerega bi izhajalo, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva.

Naročnik je z vlogo z dne 28. 11. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 2. 12. 2011 izjasnil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, pri čemer tudi navaja, da v celoti vztraja pri predlogu za zadržanje in dodatno poudari, da bo ponudnik lahko pridobil javno naročilo po obravnavanem postopku še pred odločitvijo Državne revizijske komisije v revizijskem postopku iz prejšnjega postopka javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da je osnovno pravilo nesuspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo, saj lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila, pri čemer praviloma ne sme skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila, oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s pravnomočno odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Vlagatelj v konkretnem primeru navaja, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na uveljavitev njegovega pravnega varstva, ker naročnik hkrati nezakonito vodi dva postopka oddaje javnega naročila za isti predmet naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina". Zato se lahko zgodi, da bo isti predmet javnega naročila oddan dvema ponudnikoma, naročnik pa bi z nadaljevanjem predmetnega (kasnejšega) javnega naročila lahko tudi sklenil pogodbo in pričel izvajati javno naročilo. S tem se po navedbah vlagatelja povzročajo tudi dodatni nepotrebni stroški vlagatelju, drugim potencialnim ponudnikom in naročniku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj izhaja iz napačnega izhodišča, da obstaja možnost, da bi naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko že sklenil pogodbo (z vlagateljem ali drugim ponudnikom) in bi tako vlagatelju bilo onemogočeno pravno varstvo. Vlagatelj je namreč v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ker meni, da ga je naročnik nezakonito pričel izvajati.

Ker pa vložitev zahtevka za revizijo že po zakonu povzroči določene posledice, med drugim tudi to, da naročnik ne more skleniti pogodbe o oddaji naročila, dokler ne bo pravnomočno odločeno o zahtevku za revizijo (in dokler tudi ne bo postala pravnomočna odločitev o oddaji naročila v smislu 79.a člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.), ali dokler ne bodo podani pogoji za sklenitev pogodbe po prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, v konkretnem primeru ne more priti do položaja, ki ga zatrjuje vlagatelj, in sicer, da bi se lahko zgodilo, da bi naročnik z nadaljevanjem postopka javnega naročanja sklenil pogodbo o oddaji naročila, vlagatelj pa ne bi imel na voljo učinkovitega pravnega sredstva. Vlagatelj je namreč pravno varstvo že uveljavljal z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Položaja, ko bi naročnik lahko javno naročilo v tem postopku oddal in sklenil pogodbo o oddaji naročila, še preden bi bilo odločeno o zahtevku za revizijo vlagatelja, ki ga je vložil v predhodnem postopku javnega naročanja za isti predmet javnega naročila, pa se ne da preprečiti z izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Namreč, po 19. členu ZPVPJN, se lahko (konkretni) postopek oddaje javnega naročila zadrži le do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o (konkretnem) zahtevku za revizijo in ne do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo v drugem postopku.

Ker Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera ni ugotovila, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija prometne infrastrukture ob južni meji občine Rogaška Slatina", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 14. 11. 2011, pod št. JN13010/2011, lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja v tem postopku oddaje javnega naročila, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 6. 12. 2011


Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA ROGAšKA SLATINA, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana