018-402/2011 Mestna občina Kranj

Številka: 018-402/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011 - ZTP-D; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, kot članic senata, na podlagi predloga za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza", ki ga je vložil vlagatelj LOKAINŽENIRING, d. o. o., Kapucinski trg 7, 4220 škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa odvetnica Petra Jereb, Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj, zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 29. novembra 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza", kot izhaja iz vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 15. novembra 2011, se ugodi.

2. S predmetnim sklepom o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza" se nadaljnje aktivnosti vodenja omenjenega programa zadržijo do pravnomočne odločitve Državne revizijske komisije o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

3. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predmetnega sklepa (predmetne odločitve Državne revizijske komisije) o tem obvestiti vse ponudnike, udeležene v vodenju "programa GORKI 2. faza".

Obrazložitev

Naročnik je dne 12. oktobra 2011 sprejel dokument številka 354-0030/2007-76-(42/14), poimenovan "Povabilo k oddaji ponudbe za vodenje programa GORKI 2. faza".

Po sprejemu (v prejšnjem odstavku) omenjenega dokumenta je naročnik prejel vlagateljevo vlogo z dne 04. novembra 2011, poimenovano "poziv k odpravi nepravilnosti pri vodenju programa GORKI 2. faza".

Naročnik je dne 07. novembra 2011 sprejel dokument številka 354-30/2007-81-(42/14), poimenovan "Odgovor na vaš dopis z dne 4.11.2011".

Dne 17. novembra 2011 je naročnik, kakor to izhaja iz podatka v odtisu njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljev zahtevek za revizijo in predlog za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza", oba z dne 15. novembra 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo oziroma predlog za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza"). Predlog za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza" vlagatelj utemeljuje s tem, da je oddaja javnega naročila "mimo določil ZJN-2" najhujša možna kršitev tako slovenskih kot tudi za Slovenijo obvezujočih evropskih predpisov s področja javnega naročanja in zagotavljanja konkurenčnosti, saj predstavlja "obid vseh predpisanih pogojev in jamstev, ki jih ti predpisi vsebujejo". Zaradi tako hude kršitve je, po zatrjevanju vlagatelja, za zagotovitev konkurenčnosti in preprečitev nadaljnjih kršitev predpisov neogibno potrebna izdaja sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza", s čimer je mogoče preprečiti nastanek nadaljnje "neodpravljive" grozeče škode.

Naročnik je dne 21. novembra 2011 sprejel sklep številka 354-0030/2007-83-(42/14), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo (kot neutemeljen) zavrnil, obenem pa je (kot neutemeljeno) zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov (v nadaljnjem besedilu: sklep z dne 21. novembra 2011). V omenjenem sklepu naročnik, v navezavi na vlagateljev predlog za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza", meni, da ta ni utemeljen, obenem pa tudi Državni revizijski komisiji predlaga, da ga kot neutemeljenega zavrne. Naročnik pri tem navaja, da vlagateljevi argumenti ne izkazujejo, da bi nadaljevanje postopka lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, ter dodaja, da vlagatelj "neodpravljive" grozeče škode ni izkazal.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 354-0030/2007-84-(42/14), z dne 22. novembra 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo vodenja "programa GORKI 2. faza" in dokumentacijo predrevizijskega postopka vodenja "programa GORKI 2. faza" v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu in proučitvi navedb vlagatelja (vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza"), navedb naročnika (naročnikovega sklepa z dne 21. novembra 2011), pa tudi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na vodenje "programa GORKI 2. faza" in se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, skladno z 19. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj na podlagi prvega odstavka 19. člena ZPVPJN naročniku ob vložitvi zahtevka za revizijo posredoval predlog za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza", naročnik pa ga je v treh delovnih dneh od njegovega prejema odstopil Državni revizijski komisiji in obenem podal svoje mnenje o zadržanju vodenja omenjenega programa (smiselno druga alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN).

Glede na doslej navedeno je Državna revizijska komisija pristopila k obravnavi vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza", v posledici njegove obravnave in preučitve vseh pomembnih okoliščin zadevnega primera pa ugotovila, da bi v konkretnem primeru lahko nadaljevanje vodenja "programa GORKI 2. faza" bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva. Če bi namreč bilo v revizijskem postopku pri odločanju o vlagateljevem zahtevku za revizijo dejansko ugotovljeno (kot to v zahtevku za revizijo med drugim zatrjuje vlagatelj), da
âˆ" pogoji iz 8. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pri vodenju "programa GORKI 2. faza" niso izpolnjeni, oziroma, da
âˆ" pri vodenju "programa GORKI 2. faza" ne gre niti za tako imenovano izjemo "public-public cooperation", oziroma, da
âˆ" naročnikova odločitev, da "program GORKI 2. faza" brez izvedbe postopka oddaje javnega naročila po določbah ZJN-2 (z neposredno pogodbo) odda "družbi DRI upravljanje investicij, d.o.o.", predstavlja poskus obida kogentnih določb ZJN-2,
naročnik pa bi, izhajajoč iz stališča, da gre v konkretnem primeru za splošno izjemo, ki ni predmet javnega naročanja, oziroma, da gre za izjemo (določeno v 17. členu ZJN-2), za katero se ZJN-2 ne uporablja, lahko že v času, ko o zahtevku za revizijo še ne bi bilo odločeno, sklenil pogodbo (o izvedbi) "programa GORKI 2. faza" z gospodarsko družbo "DRI upravljanje investicij, d.o.o.", bi to bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva v tem postopku. Ni namreč mogoče izključiti dejstva, da bi bila pogodba (o izvedbi) "programa GORKI 2. faza" lahko v trenutku, ko bi Državna revizijska komisija sprejela sklep, s katerim bi odločila o vlagateljevem zahtevku za revizijo, že sklenjena. Prav tega pa naročnik v primeru vloženega zahtevka za revizijo sicer (v kolikor bi se seveda na podlagi obravnave vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovilo, da ne gre za splošno izjemo, ki ni predmet javnega naročanja, oziroma, da ne gre za izjemo (določeno v 17. členu ZJN-2), za katero se ZJN-2 ne uporablja), razen v izjemnih primerih, ne bi smel storiti (prvi odstavek 17. člena ZPVPJN).

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da se vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza", kot izhaja iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, ugodi. S predmetnim sklepom o zadržanju vodenja "programa GORKI 2. faza" se nadaljnje aktivnosti vodenja omenjenega programa zadržijo do pravnomočne odločitve Državne revizijske komisije o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predmetnega sklepa (predmetne odločitve Državne revizijske komisije) o tem obvestiti vse ponudnike, udeležene v vodenju "programa GORKI 2. faza".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 29. novembra 2011


Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
- odvetnica Petra Jereb, Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije