018-386/2011 Javne službe Ptuj d.o.o.

Številka: 018-386/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Najem naprave za čiščenje izcedne vode deponije nenevarnih odpadkov CERO Gajke Ptuj s pomočjo reverzne osmoze", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ROTREAT ABWASSERREINIGUNG GmbH, Otto Baumgartner-StraĂźe 7, A-8055 Neuseiersberg (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.11.2011

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.09.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 23.09.2011, pod št. objave JN 10799/2011.

Naročnik je dne 19.10.2011 sprejel odločitev o oddaji naročila, s katero je oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi COMMERCE TRGOVINA d.o.o., Mencingerjeva 7, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je k odločitvi priložil tudi zapisnika o opravljenih pogajanjih.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 25.10.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik pri izvedenih pogajanjih ni imel veljavnega žiga svojega podjetja in zato pogajanja niso potekala skladno s tretjim odstavkom 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2).

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil (dokument št. JN-RO/2011, z dne 03.11.2011). Kot navaja naročnik, tretji odstavek 28. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov, zlasti ne sme posredovati udeležencem pogajanj informacij na diskriminatoren način, zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. Iz navedenega določila tudi izhaja, da mora naročnik pred pogajanji, vse ponudnike, ki jih namerava povabiti k pogajanjem, seznaniti s pravili, po katerih bodo pogajanja potekala.

Naročnik zatrjuje, da je obema ponudnikoma, ki sta predložila popolni ponudbi, posredoval protokol o pogajanjih, s katerim ju je seznanil s pravili in potekom pogajanj. Kot navaja naročnik, sta oba ponudnika protokol o pogajanjih prejela dne 14.10.2011 in nanj nista imela pripomb. Naročnik pojasnjuje, da so pogajanja potekala po vnaprej predvidenih pravilih iz protokola, ob zaključku pogajanj pa sta oba ponudnika, skladno z določilom četrtega odstavka 89. člena ZJN-2, na zapisnik podala svoji končni ponudbi. Naročnik še pojasnjuje, da je protokol pogajanj vseboval navedbo, da mora imeti ponudnik (v primeru, če pri poslovanju uporablja svoj žig) s seboj veljaven žig podjetja, ki ga zastopa.

Naročnik navaja, da sta zakonita zastopnika obeh ponudnikov podpisala in z veljavnima žigoma žigosala zapisnik o pogajanjih in podala tudi svoji končni ponudbi. Obstoj žiga izbranega ponudnika, poudarja naročnik, je razviden iz zapisnika o izvedenih pogajanjih, dodatna fotokopija zapisnika o opravljenih pogajanjih z izbranim ponudnikom z večjo resolucijo pa je priloga tega sklepa.

Naročnik še navaja, da tudi sicer protokol ne predvideva posebnih posledic v primeru, če ponudnik ne bi imel žiga, prav tako pa pravnih posledic takšne eventualne pomanjkljivosti ne predvideva niti ZJN-2.

Naročnik je z dopisom št. JN-RO/2011, z dne 07.11.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 15.11.2011, vloženo na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb vlagatelja. Izbrani ponudnik navaja, da se je njihov predstavnik pogajanj udeležil z veljavnim žigom podjetja in zapisnik o pogajanjih tudi žigosal.

Izbrani ponudnik navaja, da je vzrok nesporazuma morda v dejstvu, da so fotokopije zapisnikov pripravljene z različno jakostjo osvetlitve. Na eni kopiji se žig samo sluti, na drugi pa je žig povsem jasno razviden. Izbrani ponudnik prilaga obe kopiji zapisnika in še pojasnjuje, da izvirni fotokopiji hrani v arhivu podjetja.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu 39. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da naročnik ni ravnal v skladu z vsemi pravili, ki jih je v zvezi s pogajanji zapisal v Protokol o pogajanjih, s čimer naj bi ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 28. člena ZJN-2.

Naročnik v obravnavanem primeru postopek oddaje javnega naročila vodi po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik je oba ponudnika, ki sta oddala popolni ponudbi povabil na pogajanja. K povabilu na pogajanja je naročnik priložil Protokol o pogajanjih, s katerim ju je seznanil s pravili in potekom pogajanj. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo.

Postopek s pogajanji je postopek, v katerem lahko naročnik s ponudniki razpravlja o različnih (npr. tehničnih ali finančnih) vidikih ponudbe, kar daje naročniku in ponudnikom možnost, da med samim postopkom prilagajajo in modificirajo določen del ponudbene vsebine. Nujen element postopka s pogajanji je torej razprava s (kvalificiranimi) ponudniki, pri čemer se pogajanja izvajajo z namenom prilagoditve ponudbe naročnikovim vnaprej določenim zahtevam. Cilj pogajanj je poiskati najugodnejšo ponudbo na podlagi vnaprej določenih meril, pogajanja pa morajo biti izvedena tako, da so spoštovana temeljna načela javnega naročanja, zlasti načelo enakopravne in nediskriminatorne obravnave ponudnikov. Prav z namenom zagotovitve spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja mora biti način pogajanj določen vnaprej - naročnik mora torej že pred začetkom pogajanj natančno opredeliti kateri so tisti elementi, glede katerih bo v postopku mogoča razprava z namenom prilagajanja ponudbene vsebine.

Iz določila tretjega odstavka 28. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik med pogajanji zagotoviti enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, zlasti ne sme posredovati udeležencem pogajanj informacij na diskriminatoren način, zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi. Pred pogajanji pa mora naročnik ponudnike, ki jih namerava povabiti k pogajanjem, seznaniti s pravili, po katerih bodo pogajanja potekala.

Naročnik je potek postopka s pogajanji (kot že izhaja iz te obrazložitve) določil v Protokolu o pogajanjih, ki sta ga oba sodelujoča ponudnika, ki sta oddala popolni ponudbi, prejela hkrati s povabilom na pogajanja (Vabilo na pogajanja št. JN-RO/2011, z dne 13.10.2011). Naročnik je v protokol zapisal, da se bodo pogajanja vršila o vseh pogojih za naročilo, da bodo pogajanja potekala individualno ter da se bo po vsakem izvedenem krogu pogajanj (glede na razpoložljiva sredstva, ponudbene vrednosti in medsebojna razmerja med ponudbama) odločil, ali bo izvedel nov krog pogajanj. Naročnik je prav tako predvidel, da bo ponudnik (skladno s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-2) na zapisnik o pogajanjih hkrati podal svojo končno ponudbo, doseženo v postopku pogajanj. Naročnik je v protokolu tudi opozoril ponudnike, da so se njihovi predstavniki dolžni izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika, da se v imenu in za račun podjetja lahko udeležijo pogajanj (razen v primeru, če je prisotna oseba tudi zakoniti zastopnik). Naročnik je prav tako tudi zapisal, da mora imeti odgovorna oseba ponudnika oziroma njen zakoniti zastopnik (v kolikor podjetje pri poslovanju uporablja žig) s seboj veljaven žig podjetja, ki ga zastopa.

Pregled obeh zapisnikov o opravljenih pogajanjih pokaže, da se je naročnik v obravnavanem primeru z obema ponudnikoma pogajal le o višinah ponujenih cen in da je izbrani ponudnik v zapisnik vpisal ceno v višini 122.700,00 EUR (brez DDV), vlagatelj pa ceno v višini 130.492,00 EUR (brez DDV). Iz odstopljene dokumentacije dalje izhaja, da so pogajanja potekala individualno oziroma z vsakim ponudnikom posebej in da je naročnik opravil zgolj en krog pogajanj. Iz dokumentacije je mogoče tudi ugotoviti, da se je s strani vlagatelja pogajanj udeležil njegov zakoniti zastopnik, s strani izbranega ponudnika pa dva pooblaščenca, ki sta v ta namen predložila pooblastilo zakonitega zastopnika (dokument, z dne 17.10.2011). Oba zapisnika o opravljenih pogajanjih sta tudi podpisana s strani vseh prisotnih udeležencev, ravno tako pa sta oba ponudnika zapisnika tudi žigosala (vlagatelj je očitno prejel fotokopijo zapisnika o opravljenih pogajanjih z izbranim ponudnikom, z dne 18.10.2011, iz katerega je žig komajda razviden).

Ob opisanem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da je naročnik pogajanja vodil v okviru pravil, ki so določena v Protokolu o pogajanjih oziroma da so tako naročnik kot tudi oba sodelujoča ponudnika upoštevali vsa navodila iz protokola - tako tista, ki se nanašajo na vsebino pogajanj kot tudi tista, ki se nanašajo na obliko zapisnika. Pooblaščeni predstavnik izbranega ponudnika je, kot že izhaja iz te obrazložitve, zapisnik o opravljenih pogajanjih torej tudi žigosal, enaki žigi pa izhajajo tako iz predloženega pooblastila kot tudi iz (predhodno) predložene ponudbe izbranega ponudnika. Tudi sicer se je potrebno strinjati z naročnikom v tem, da (morebitna) odsotnost žiga na spornem zapisniku, ob dejstvu, da je naročnik pogajanja vodil v okviru vnaprej določenih pravil ter ob dejstvu, da je zapisnik podpisan s strani vseh prisotnih udeležencev, ne bi mogla vplivati na veljavnost opravljenih pogajanj.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 25.11.2011
predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, Ptuj
- ROTREAT ABWASSERREINIGUNG GmbH, Otto Baumgartner-StraĂźe 7, A-8055 Neuseiersberg
- COMMERCE TRGOVINA d.o.o., Mencingerjeva 7, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana