018-364/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-364/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila male vrednosti za izvedbo laboratorijskega testiranja blaga za obdobje 6 mesecev (sklopi 2 do 10 in 13 do 15), ki ga je z vložitvijo zahtevka za revizijo začel vlagatelj SGS d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, Koper, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Drožina, Obala 114, Portorož (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.11.2011

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen

Obrazložitev

Naročnik je dne 04.08.2011 na Portalu javnih naročil pod številko objave NMV 2592/2011 objavil obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti za izvedbo laboratorijskega testiranja blaga za obdobje 6 mesecev (22 sklopov), št. 430-1059/2011/2 (15132-05).

Dne 13.09.2011 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila po posameznih sklopih, pri čemer je v sklopih 1 do 19 kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj dne 20.09.2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik odločitev o oddaji naročila za sklope 2 do 10 in 13 do 15 spremeni ter izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil določbo 8. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju:ZJN-2), ki ga zavezuje, da vodi postopek izbire na pregleden način in po predpisanem postopku.

Vlagatelj navaja, da naročnik iz razloga, ker med pogoje ni vključil obveznosti, da morajo ponudniki predložiti ustrezno listino o registrirani dejavnosti, ne more izločiti ponudnika, ki takšne listine za svojega podizvajalca ni predložil. Kot poudarja vlagatelj, se domneva, da se na razpis prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje dejavnosti. V primeru dvoma pa mora naročnik, skladno s 43. členom ZJN-2, ponudnika, v kolikor ta ni iz Republike Slovenije, pozvati, da v ta namen predloži ustrezno listino.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo nezakonito izločil. Vlagatelj poudarja, da je pravna oseba, ki je ustanovljena v Republiki Sloveniji in da deluje v skladu s slovenskim pravom, hkrati pa bo izvajal laboratorijske teste v laboratoriju podizvajalca, ki sicer leži izven EU, vendar je akreditiran za izvajanje laboratorijskih analiz za celotno območje EU. Vlagatelj zatrjuje, da je bil izločen iz postopka oddaje javnega naročila kljub dejstvu, da je bil v izpodbijanih sklopih najugodnejši ponudnik oziroma je bil izločen zato, ker se laboratorij nahaja izven območja EU, čeprav ima njegov podizvajalec akreditacijo za izvajanje testiranj v laboratoriju ter v Republiki Hrvaški tudi registrirano ustrezno dejavnost.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe ravnal tudi v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2) in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2).

Naročnik je vlagateljev zahtevek zavrnil (dokument št. 430-1059/2011/24 (1514-03)), z dne 14.102011). Naročnik navaja, da je tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije prejel vprašanje, in sicer, ali se od ponudnikov pričakuje, da se testiranja izvedejo v akreditiranem laboratoriju. Naročnik navaja, da je dne 10.08.2011 objavil odgovor z zahtevo, da mora biti izvajalec registriran za izvajanje storitev na območju EU. Naročnik še poudarja, da v zvezi s podanim odgovorom ni prejel nikakršnega vprašanja in nobene pripombe.

Naročnik navaja, da je vlagatelj oddal ponudbo za vse sklope javnega naročila ter da je bila njegova ponudba v sklopih od 2 do 10 in od 13 do 15, najugodnejša. Pri pregledu vlagateljeve ponudbe pa je ugotovil, da vlagateljev podizvajalec nima registrirane dejavnosti na območju EU. Kot poudarja naročnik, je vlagateljeva ponudba iz navedenega razloga v nasprotju z razpisno dokumentacijo oziroma v nasprotju z njegovim odgovorom, iz katerega izhaja, da mora biti izvajalec za izvajanje razpisanih storitev registriran na območju EU.

Kot ugotavlja naročnik, je vlagatelj v ponudbi navedel, da bo javno naročilo izvedel s podizvajalcem SGS Adriatica d.o.o., Rijeka, o čemer je predložil zahtevane izjave in obrazce. Iz priloge št. 7 izhaja, da bo vlagateljev podizvajalec izvedel 80 % ponudbene vrednosti posameznih sklopov. Naročnik zatrjuje, da je pri pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je naveden podizvajalec sicer registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, vendar je registriran v Republiki Hrvaški, kar izhaja iz izpisa Hrvatske gospodarske komore, z dne 18.08.2011, navedeno pa je razvidno tudi iz izpiska iz sodnega registra, ki je priložen k zahtevku za revizijo. Izvajalec predmetnih storitev, poudarja naročnik, ni registriran za izvajanje razpisanih storitev na območju EU.

Naročnik zatrjuje, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz razloga, ker ni izpolnil pogoja, v skladu s katerim mora biti izvajalec registriran za izvajanje razpisanih storitev na območju EU in ne zato, ker ni predložil dokumenta, ki v razpisni dokumentaciji ni bil zahtevan.

Naročnik še ugotavlja, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo priložil potrdilo o akreditaciji za družbo Mirta-kontrol d.o.o., Zagreb in ne za družbo SGS Adriatica d.o.o., Rijeka. Naročnik v zvezi s tem navaja, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil tudi dogovor o sodelovanju, iz katerega izhaja, da za družbo SGS Adriatica d.o.o., Rijeka testiranja izvaja podjetje Mirta-kontrol d.o.o., Zagreb, ki je akreditiran laboratorij za celotno območje EU. Vse ugotovljeno pomeni, da bi bila razpisana storitev v primeru, če bi bil vlagatelj izbran kot najugodnejši ponudnik, izvedena pri izvajalcu, ki nima registrirane dejavnosti v EU, vlagatelj pa družbe Mirta-kontrol d.o.o., Zagreb tudi ni navedel kot podizvajalca in zanjo ni priložil ustrezne dokumentacije.

Naročnik še zatrjuje, da z izločitvijo vlagateljeve ponudbe ni kršil niti načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2) niti načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2).

Naročnik je z dopisom št. 430-1059/2011/27 (1514-03) , z dne 19.10.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 24.10.2011, vloženo na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj navaja, da naročnikova zahteva, v skladu s katero mora biti izvajalec registriran za izvajanje razpisanih storitev na območju EU, izhaja iz naročnikovih dosedanjih izkušenj in objektivnih okoliščin. Vlagatelj ponovno poudarja, da naročnik takšne zahteve v razpisni dokumentaciji ni postavil.

Kot zatrjuje vlagatelj, načelo nediskriminacije pomeni, da so vsi udeleženci v enakem položaju in da nihče ne sme biti diskriminiran zaradi razlogov, ki za javno naročilo niso bistveni. Tako je morebiten dvom naročnika, da so ponudniki izven EU, kljub posedovanju akreditacije za delovanje na območju celotne EU, manj sposobni izpolniti posamezno storitev, neustrezen in poniževalen. Vlagatelj še zatrjuje, da želi prepoved diskriminacije preprečiti pristranski izbor, ki bi upošteval okoliščine, ki niso objektivno opravičljive. Ob upoštevanju navedenega, zaključuje vlagatelj, naročnik neutemeljeno izpostavlja neprimerljivost listin spornega laboratorija z drugimi laboratoriji.

Naročnik je dne 27.10.2011 Državni revizijski komisiji odstopil še vročilnico o vlagateljevemu prejemu odločitve o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavani revizijski zadevi je Državna revizijska komisija ugotavljala, ali je vlagateljeva ponudba pravilna in (posledično) popolna v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma presojala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je bila njegova ponudba neupravičeno izločena iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila, utemeljen.

Iz določila prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Nasprotno velja za ponudbo, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (in tudi ne kakšnih drugih pomanjkljivosti); naročnik takšne ponudbe ne sme obravnavati kot nepravilne, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Naročnik je tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil dne 11.08.2011 objavil dva odgovora. Na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov, ali se lahko poročila o laboratorijskih testiranjih predložijo v angleškem jeziku, je odgovoril, da morajo biti vsa poročila predložena v slovenskem jeziku. Na drugo vprašanje (ali je pričakovano, da se testiranja izvedejo v akreditiranem laboratoriju) pa je odgovoril, da mora biti izvajalec registriran za izvajanje tovrstnih storitev na območju EU. Oba odgovora sta skladno z določilom drugega odstavka 71. člena ZJN-2 postala del razpisne dokumentacije in so ju morali ponudniki upoštevati pri pripravi ponudb.

Iz zgoraj navedenega drugega odgovora izhaja, da mora biti izvajalec razpisane storitve registriran za opravljanje dejavnost (kjerkoli) v EU. Naročnikova zahteva se nanaša tako na ponudnika (oziroma v primeru skupne ponudbe na vse partnerje v njej) kot tudi na vse njegove morebitne podizvajalce.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da naj bi predmetno javno naročilo v 20 % vrednosti ponudbe izvedel sam, v (ostalih) 80 % vrednosti ponudbe pa naj bi razpisana dela opravil njegov podizvajalec - to je družba SGS Adriatica d.o.o., Rijeka. Vlagatelj je v ponudbo predložil Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra, z dne 18.03.2010, in dokument Hrvatske gospodarske komore, z dne 18.08.2011. Prvi se glasi na vlagatelja oziroma na družbo SGS d.o.o., Koper, drugi pa na njegovega podizvajalca - to je na družbo SGS Adriatica d.o.o., Rijeka. Iz dokumentov izhaja, da sta obe družbi registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. Ker pa podizvajalec ni registriran za opravljanje razpisanih storitev na območju EU (pač pa je registriran na območju izven EU oziroma v Republiki Hrvaški), je naročnik vlagateljevo ponudbo upravičeno izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik torej vlagateljeve ponudbe ni izločil arbitrarno oziroma (kot zatrjuje vlagatelj) "iz razloga, ker ni predložil listine, ki v razpisni dokumentaciji ni bila zahtevana" ali "na podlagi naročnikovih dosedanjih izkušenj in objektivnih okoliščin" ter "na podlagi neprimerljivosti listin spornega laboratorija z drugimi laboratoriji". Vlagateljeva ponudba je bila izločena ob upoštevanju zahteve, ki jo je naročnik podal tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, oziroma zato, ker vlagateljev podizvajalec za razpisane storitve ni registriran znotraj EU. Naročnik namreč ne oporeka vlagatelju, da je njegov podizvajalec sicer (izven EU oziroma v Republiki Hrvaški) registriran za opravljanje laboratorijskega testiranja blaga, navedeno pa izhaja tudi iz dokumenta Hrvatske gospodarske komore, z dne 18.08.2011, ki je predložen v vlagateljevo ponudbo, in iz Izpiska iz sodnega registra, z dne 15.10.2008, ki ga je vlagatelj priložil k zahtevku za revizijo.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v 10. točki Povabila k oddaji ponudbe - Dodatna pojasnila) ali (v kolikor je bil mnenja, da naročnikove zahteve v spornem segmentu razpisne dokumentacije niso določene v skladu s pravili javnega naročanja oziroma da diskriminirajo ponudnike in izkrivljajo konkurenco) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Zlasti in predvsem pa bi moral vlagatelj v obravnavanem primeru temeljito in skrbno preučiti celotno razpisno dokumentacijo (del katere so, kot že izhaja iz te obrazložitve, tudi vse dopolnitve oziroma odgovori naročnika) oziroma pozorno spremljati tudi vse dodatne informacije v zvezi z njo. Le na ta način bi lahko bodisi oddal pravilno in popolno ponudbo ali pa zoper razpisno dokumentacijo (pravočasno) ugovarjal.

Poleg tega je vlagatelj (kot pravilno ugotavlja tudi naročnik) šele k zahtevku za revizijo predložil dokumentacijo, iz katere izhaja, da naj bi razpisano storitev pravzaprav izvajala družba Mirta-kontrol d.o.o., Zagreb, torej družba, ki je vlagatelj (v nasprotju z naročnikovimi izrecnimi navodili iz 5. točke Povabila k oddaji ponudbe - Pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila) v ponudbi ni navedel niti kot partnerja niti kot podizvajalca. Vlagatelj je namreč k zahtevku za revizijo, poleg izpiska iz sodnega registra za (prijavljenega) podizvajalca SGS Adriatica d.o.o., Rijeka, predložil tudi potrdilo o akreditaciji (Akreditacijsko listino št. 1124 in prilogo k njej, iz katere izhaja obseg akreditacije), ki se nanaša na družbo Mirta-kontrol d.o.o., Zagreb ter Ugovor o poslovni suradnji, ki je bil sklenjen dne 13.10.2009 med družbama SGS Adriatica d.o.o., Rijeka in Mirta-kontrol d.o.o., Zagreb. Iz navedenega dogovora izhaja, da je predmet dogovora preizkušanje tekstilnih, usnjenih in sorodnih proizvodov, ki jih bo po naročilu vlagateljevega podizvajalca SGS Adriatica d.o.o., Rijeka opravilo podjetje Mirta-kontrol d.o.o., Zagreb.

Ker ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev vlagateljeve ponudbe ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo in (posledično) kot popolno v smislu 17. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 15.11.2011Vida Kostanjevec
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Drožina, Obala 114, Portorož
- Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana