018-317/2011 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-317/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Ureditev energetike na Slomškovem trgu v Mariboru", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja NTR INŽENIRING d.o.o., Činžat 29, Fala (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) dne 17.11. 2011

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 25. 8. 2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Ureditev energetike na Slomškovem trgu v Mariboru", objavljenem dne 28. 2. 2011 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN1838/2011, izdal Odločitev št. 0003/2011/JNG/6/0003, iz katere je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Elektrotehnika Milošič d.o.o., Potrčeva cesta 28, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 25. 8. 2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem napada popolnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in naročniku očita ravnanje v nasprotju z ZJNVETPS pri izbiri ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 25. 8. 2011, podal tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki mu ga je naročnik ugodil in postopek oddaje javnega naročila ustavil.

Naročnik je z vlogo, z dne 6.9.2011, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil z obrazložitvijo, da so njegove navedbe o ponudbi izbranega ponudnika neutemeljene in za vsako od vlagateljevih navedb razložil, zakaj je neutemeljena.

Naročnik je dne 22.9.2011 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku, ki jo je dopolnil dne 26.9.2011.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ni predložil dokazil, da lahko opravlja dela, določena v postavki 4 (Transformatorska postaja), v ponudbi pa ni prijavil podizvajalca, ki bi bil pooblaščen za opravljanje tovrstnih del, zato je izbrana ponudba nepopolna.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker za zahtevo določeno v točki 1 Transformatorska postaja pod postavko 4 navaja dela izvedbe stikalnih manipulacij s strani distributerja električne energije, v ponudbi pa ni naveden podizvajalec, kar pomeni, da bo izbrani ponudnik sam izvedel dela. Ker izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil dokazil o tem, da je pooblaščen za izvajanje tovrstnih manipulacij, ponudba ne ustreza pogoju P5 razpisne dokumentacije, ki zahteva, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo. Prav tako je nedopustno, da bi izbrani ponudnik kasneje sklenil dogovor s podizvajalcem z ustreznim pooblastilom, saj se v skladu z razpisno dokumentacijo dela lahko izvedejo samo s tistimi podizvajalci, ki so navedeni v ponudbi.

Naročnik je v sklepu o zahtevku za revizijo navedel, da se bo na transformatorski postaji, ki je v lasti naročnika izvajala predelava stikalnega bloka (gre za dela opredeljena v točkah 1/1 do 1/3, ki jih lahko izvaja vsak kvalificiran elektro izvajalec). V postavki 4-stikalne manipulacije, je potrebno upoštevati stroške za vklop, izklop in zagotavljanje dežurstva ob izvajanju del na transformatorski postaji, kar bo izvedel distributer sam (to je koncesionar Elektro Maribor, kar je naročnik izrecno navedel v razpisni dokumentaciji) in ne (od njega pooblaščen izvajalec). Naročnik navaja, da se bodo stikalne manipulacije izvajale na omrežju, ki je v lasti distributerja Elektro Maribor, ki je koncesionar in ga edini upravlja.

Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 1 Transformatorska postaja, v postavki 4 zapisal:

" 4. Izvedba stikalnih manipulacij s strani distributerja električne energije (Elektro Maribor d.d.). Zajeti vsi stroški distributerja pri izklopih, ponovnih vklopih in dežurstva ob izvajanju
del na transformatorski postaji. Kpl 2 "

Iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da bo izvedbo stikalnih manipulacij izvedel distributer električne energije Elektro Maribor d.d., od ponudnika pa naročnik pričakuje, da bo sodeloval pri izklopu, ponovnem vklopu in izvedel dežurstva od izvajanju del na transformatorski postaji. Naročnik je predvidel, da se bo tekom trajanja javnega naročila (90 dni od podpisa pogodbe in uvedbe v posel) dvakrat izvajalo stikalne manipulacije na transformatorski postaji.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je vlagateljevo tolmačenje, da je potrebno v ponudbi navesti pooblaščenega izvajalca za izvedbo stikalnih manipulacij napačno, saj je sama izvedba stikalnih manipulacij pridržana za distributerja električne energije Elektro Maribor d.d.

Ker razpisna dokumentacija ne omogoča, da bi stikalne manipulacije izvedel drugi ponudnik, kot sam distributer (Elektro Maribor d.d.), Državna revizijska komisija vlagateljevo navedbo, da je izbrana ponudba nepopolna, ker izbrani ponudnik za izvedbo stikalnih manipulacij ni navedel podizvajalca, označuje kot neutemeljeno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljevo navedbo, povezano z domnevno nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika, ker v ponudbi ni naveden tip opreme, po pozivu na pojasnilo ponudbe, pa je izbrani ponudnik ponujeno opremo spremenil.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik zahteval, da ponudniki navedejo tip opreme, sicer bo ponudbo označil kot nepopolno ter da bodo ponudbe, ki nimajo izpolnjenega predračuna po postavkah oz. tipu in/ali znamko, izločene iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v prvotni ponudbi v popisu opreme za Diesel električni agregat pri postavki 1 navedel tip diesel motorja VOLVO PENTA TAD 734, tip generatorja STAMFORD SYNCRO 250 LS ter proizvod Diesel električni agregat STUBELJ LED 275. V dodatnih pojasnilih je izbrani ponudnik navedel drug tip električnega agregata STUBELJ LDE 275, zaradi česar je prišlo do spremembe ponujene opreme v postavki generator in posledično celotni diesel električni agregat, kar je nedopustno. Vlagatelj povzema, da naročnik ni preveril ustreznosti ponujene opreme diesel električnega agregata iz popisov del in je izbranemu ponudniku omogočil, da je v fazi dopolnitev ponudbe ponujeno opremo zamenjal.

V obrazložitvi sklepa, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, je naročnik navedel, da je diesel agregat sestavljen iz dveh osnovnih delov diesel motorja in generatorja. V razpisni dokumentaciji je naročnik opredelil primerjalno kvaliteto tipa diesel motorja VOLVO PENTA TAD 734 in tip generatorja STAMFORD SYNCRO SK 250 LS, kot diesel električni agregat pa je navedena primerjalna kvaliteta prizvajalca STUBELJ LDE 275 ali enakovredno.

Izbrani ponudnik je v ponudbi oddani dne 21.3.2011 zapisal, da ponuja dizel motor in agregat "isto kot v popisu". Iz v ponudbi priložene tehnične dokumentacije prospekt proizvajalca VISA je razvidno, da je agregat GALAXY V 250GX sestavljen iz dizel motorja tip VOLVO PENTA TAD 734 GE in generatorja tip STAMFORD UCDI 274, ki sta enakovredna tipu, znapisanemu v razpisni dokumentaciji. Naročnik je na temelju 82. člena ZJNVETPS pozval izbranega ponudnika na potrditev ugotovljenega in je izbrani ponudnik dne 12.07.2011 potrdil dejstva, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, priloženih v ponudbi.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v okviru tehničnih specifikacij pod točko 2. Diesel električni agregat v postavki 1. Diesel električni agregat opisal tehnične lastnosti zahtevanega diesel električnega agregata in dodal:"[â??] ustreza VOLVO PENTA TAD 734 GE ali enakovredni" V podtočki 2. Generator, pa je naročnik za opisom tehničnih lastnosti zahtevanega generatorja zapisal:"[â??] ustreza STAMFORD SYNCRO SK 250 LS ali enakovredni". V zadnji alineji opisa diesel električnega agregata je naročnik zapisal: "Diesel električni agregat sestavljen, ustreza STUBELJ LDE 275 ali enakovredni".


Iz ponudbe izbranega ponudnika, oddane dne 21.03.2011, izhaja, da je izbrani ponudnik v postavki 2.1. Diesel električni agregat zapisal: "isto kot v popisu", enako pa je zapisal tudi v postavki 2.2. Generator. Tudi glede diesel električnega agregata (zadnja alineja opisa) je izbrani ponudnik zapisal "isto kot v popisu". V izbrani ponudbi je priložen prospekt ONIS VISA, iz katerega so razvidni tehnični podatki za diesel električni agregat tip GALAXY-V 250 GX, sestavljen iz agregata tipa TAD 734GE in generatorja STAMFORD UCDI274K. Ugotoviti torej gre, da je izbrani ponudnik v popisu zapisal, da ponuja diesel električni agregat, ki ustreza zahtevam primeroma navedenega tipa diesel elektro agregata (VOLVO PENTA TAD 734 GE) in primeroma navedenega tipa generatorja (STAMFORD SYNCRO SK 250 L). Iz v ponudbi priloženega prospekta pa izhaja, da je diesel električni agregat (tip GALAXY-V 250 GX) sestavljen iz diesel električnega agregata tipa VOLVO PENTA TAD 734GE in generatorja tipa STAMFORD UCDI274K.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika dne 24.05.2011 z dopisom pozval, naj med drugim pojasni, kaj ponuja pod pozicijo 2. Diesel električni agregat, v postavkah 1., 2. in 4.

Skladno z 82. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami: v nadaljevanju: ZJNVETPS) mora naročnik, v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik pa ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril oziroma tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Glede na navedeno določilo ZJNVETPS se morajo dopustiti dopolnitve formalno nepopolne ponudbe, torej ponudbe, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila (18. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (poglavje Spošne določbe naročila), v zvezi z dopustno dopolnitvijo ponudb v točki 1.11 Dopustne dopolnitve ponudbe, računske napake med drugim navedel:"[â??]Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno."

Izbrani ponudnik je dne 12.07.2011 ponudbo dopolnil in je v postavki 2.1. diesel elektro agregat napisal VOLVO TAD 734GE, v postavki 2.2. generator pa tip STAMFORD UCDI 274K.

Državna revizijska komisija na podlagi proučitve izbrane ponudbe, oddane dne 21.03.2011, in pojasnila k izbrani ponudbi, z dne 12.07.2011, ugotavlja, da je izbrani ponudnik v pojasnilu v okviru popisa navedel tip diesel elektro agregata in generatorja, katerega katalog je že predložil v ponudbi. Iz kataloga, ki izkazuje tehnične lastnosti ponujenega diesel elektro agregata (in je bil priložen v izbrano ponudbo) jasno izhaja kateri tip je izbrani ponudnik ponudil. V pojasnilu izbrani ponudnik ni spreminjal svoje ponudbe izven dopustnih meja (torej ponudbe ni spreminjal v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije), pač pa je le pojasnil tisto, kar je v ponudbi oddani, z dne 21.03.2011, ponudil.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da izbrani ponudnik ni nedopustno spreminjal svoje ponudbe, pač pa je naknadno decidirano navedel tisto, kar izhaja že iz prvotne ponudbe, zato naročniku ni mogoče očitati ravnanja v nasprotju z 82. členom ZJNVETPS. Glede na ugotovljeno Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevi navedbi in jo ocenjuje kot neutemeljeno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da rezervoar v električnem diesel agregatu proizvajalca VISA ne ustreza zahtevi naročnika iz postavke 3., saj je kapaciteta rezervoarja 120 l, naročnik pa je zahteval 700 l.

Naročnik je v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo navedel, da je posebej definiral pogoj velikosti ohišja in kapaciteto rezervoarja (točka 2/3 in 2/5) zaradi daljšega časa zagotavljanja napajanja objekta z električno energijo, kar pomeni, da bo moral ponudnik izdelati rezervoar in ohišje v skladu z merami iz popisa del.

Po pregledu v razpisni dokumentaciji navedenih tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik točko 2 Diesel električni agregat razdelil na 16 postavk:
- 2.1. Diesel elektro agregat,
- 2.2. Krmilna omara diesel elektro agregat,
- 2.3. Ohišje elektroagregata
- 2.4. Akumulator za zagon
- 2.5 Rezervoar v podnožju elektroagregata
- [â??]
- 2.16 Dobava in montaža predpisanih tablic

Naročnik je po posameznih postavkah določil, kaj vse mora vsebovati v točki 2 določen Diesel električni agregat (vključno z montažo in dobavo), pri čemer je v postavki 5. določil:

"Rezervoar v podnožju elektroagregata volumna 700 l z lovilno posodo in vsemi potrebnimi priključki kpl 1"

Po vpogledu v izbrano ponudbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v podtočki 5. postavke 2 podal ceno za rezervoar s kapaciteto 700 l.

Vlagatelj meni, da je izbrani ponudnik ponudil rezervoar s premajhno kapaciteto, saj iz prospekta za Diesel električni agregat, izhaja, da je rezervoar 120 l.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je naročnik zahtevo po rezervoarju v podnožju elektroagregata opredelil posebej v posamezni postavki. Kot izhaja iz prospekta izbranega ponudnika za diesel električni agregat je kapaciteta rezervoarja 120 l (tank capacity 120 l). Ker pa je rezervoar s kapaciteto 700 l naročnik "izzvzel" in določil kot posebno zahtevo (podtočka 2.5.) v okviru kompleta za diesel električni agregat (določen v postavki 2), Državna revizijska komisija ugotavlja, da integriranega rezervoarja v diesel električnem agregatu ni mogoče enačiti z rezervoarjem s kapaciteto 700 l, ki jo je naročnik določil posebej. Izbrani ponudnik je v okviru postavke 2.5. Rezervoar 700 l navedel ceno za komplet, kapaciteta integriranega rezervoarja, ki v okviru te postavke ni zahtevana, pa je 120 l.

Ker zahteve po rezervoarju 700 l (opredeljen v postavki 2.5.) ne gre enačiti z integriranim rezervoarjem v diesel električnem agregatu, Državna revizijska komisija tej navedbi ni priznala utemeljenosti.


Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala revizijsko navedbo, da ponujene akumulatorske baterije Enersys 12HX300 ne ustrezajo zahtevam po avtonomiji pri predvideni moči, ker en akumulatorski blok pri zahtevani moči zagotavlja bistveno manjšo avtonomijo od zahtevane.

V zvezi s to revizijsko navedbo je naročnik v obrazložitvi sklepa, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, navedel, da je določil minimalno zahtevo glede avtonomije, ponudnikom pa je bila prepuščena odločitev glede izbire najustreznejše sestave baterij. Naročnik navaja, da ponujene baterije izbranega ponudnika ustrezajo naročnikovi zahtevi, hkrati pa izpostavlja, da je izbrani ponudnik podpisal izjavo o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev, kar vključuje tudi zahtevano avtonomijo baterij.

Iz razpisne dokumentacije (popisa) izhaja zahteva naročnika, določena v točki 3 Sistem neprekinjenega napajanja, v postavki 3.2. :
"Akumulatorske baterije z dolgo življensko dobo 10-12 let. IU prekinjalno polnjenje akumulatorjev s temperaturno kompenzacijo, stabilnost napetosti polnjenja akumulatorjev
UÂ"0,4%. Avtomonija minimalno 20 minut pri obremenitvi 90 kW.Za dobavljene baterije se zahteva, da imajo ISO 9001 in ISO 14001."

Iz opisa tehničnih zahtev za akumulatorske baterije glede avtonomije izhaja zahteva naročnika, da je avtonomija akumulatorske baterije vsaj 20 minut pri obremenitvi 90 kW.

Po pregledu izbrane ponudbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik ponudil baterije Enersys 12 HX 30.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da "[â??]ne ustrezajo zahtevam po avtonomiji pri predvideni moči, saj en akumulatorski blok tega tipa pri zahtevani moči zagotavlja bistveno manjšo avtonomijo od zahtevane". Vlagatelj svoje trditve o tem, da ponujene akumulatorske baterije ne dosegajo zahtevanega časa avtonomije z ničemer ne opredeli in konkretizira, niti ne ponuja dokazov na podlagi katerih bi bilo mogoče presoditi utemeljenost očitka. Vlagatelj torej zgolj pavšalno zatrjuje, da ponujene baterije v izbrani ponudbi niso ustrezne, zato Državna revizijska komisija upoštevajoč pravilo o trditveno-dokaznem bremenu (kot izhaja iz 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 z nadaljnjimi spremembami), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN ugotavlja, da so v zahtevku za revizijo trditve v zvezi z domnevno nepopolnostjo izbrane ponudbe, iz razloga, ker ponujene akumulatorske baterije ne dosegajo zahtevane avtonomije (minimalno 20 minut pri obremenitvi90 kW) pavšalno navedene, zato jih ne more meritorno obravnavati.

V zaključku Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku v okviru revizijskih navedb ni mogoče očitati ravnanj v nasprotju z določili ZJNVETPS, zato je na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo revizijskih stroškov. Določilo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Povračilo potrebnih revizijskih stroškov se torej po določilu tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN veže na utemeljenost zahtevka za revizijo. Ker je bilo v predmetnem revizijskem postopku ugotovljeno, da zahtevek za revizijo ni utemeljen, se posledično kot neutemeljena zavrne tudi zahteva vlagatelja po povračilu stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 17.11.2011

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- NTR INŽENIRING d.o.o., Činžat 29, Fala
- POšTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana