018-391/2011 Elektro Gorenjska, d.d.

Številka: 018-391/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata, ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava IS za obračun omrežnine, priloge A, saldakontov, podpore življenjskemu ciklu odjemalcev in FRS ED", vodenem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ADACTA PROGRAMSKA OPREMA d.o.o., Leskoškova 9 d, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ulica Mirka Vadnova 3 a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi vlagateljevega predloga za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN dne 21.11.2011

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Dobava IS za obračun omrežnine, priloge A, saldakontov, podpore življenjskemu ciklu odjemalcev in FRS ED", se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Dobava IS za obračun omrežnine, priloge A, saldakontov, podpore življenjskemu ciklu odjemalcev in FRS ED". Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 17.10.2011, pod številko objave JN 11821/2011.

Dne 04.11.2011, pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi svoje nezakonite odločitve oziroma razpiše novo javno naročilo, v katerem bo pripravil novo razpisno dokumentacijo, ki bo skladna z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami).

Vlagatelj je z vlogo, z dne 11.11.2011, podal predlog za zadržanje postopka javnega naročila. Vlagatelj navaja, da naj se postopek javnega naročila zadrži, ker mu je zaradi kršitev zakonskih določb, ki jih je navedel v zahtevku za revizijo, onemogočena priprava oziroma oddaja popolne ponudbe.


Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi povrnitev revizijskih stroškov (sklep št. JN-23/2011, z dne 14.11.2011). Naročnik je v istem dokumentu tudi zapisal, da predlogu za zadržanje ni mogel ugoditi, ker mu roki, predvideni za izvedbo razpisanega javnega naročila, ne omogočajo ustavitve postopka, saj bi mu v nasprotnem primeru nastala večja škoda.

Državna revizijska komisija je po proučitvi vlagateljevega predloga odločila, da se predlogu ne ugodi.

Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem predlogu, z dne 11.11.2011, kot razlog za predlagano zadržanje postopka oddaje javnega naročila navaja, da mu je zaradi kršitev zakonskih določb, ki jih je navedel v zahtevku za revizijo, onemogočena priprava oziroma oddaja popolne ponudbe.

Presoja utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka bo predmet revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo (naročnik je zahtevek za revizijo, kot že izhaja iz te obrazložitve, zavrnil in ga skupaj z vso dokumentacijo dne 16.11.2011 odstopil Državni revizijski komisiji), zato vlagateljevih razlogov v postopku odločanja o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, ni mogoče upoštevati. Vlagatelj bo namreč popolno ponudbo lahko pripravil (šele) v primeru, če se bodo njegove revizijske navedbe izkazale za utemeljene (in bodo razveljavljeni zanj sporni deli razpisne dokumentacije ali celoten postopek oddaje javnega naročila ter pripravljena nova razpisna dokumentacija).

Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da vlagatelj v predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN dejansko ne navaja nobenega razloga, iz katerega bi izhajalo, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva oziroma ne navaja v čem bi bilo lahko njegovo pravno varstvo okrnjeno.

Vlagateljevemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Dobava IS za obračun omrežnine, priloge A, saldakontov, podpore življenjskemu ciklu odjemalcev in FRS ED, Državna revizijska komisija zato ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 21.11.2011predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ulica Mirka Vadnova 3 a, Kranj
- ADACTA PROGRAMSKA OPREMA d.o.o., Leskoškova 9 d, Ljubljana