018-368/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-368/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), ) po predsednici senata mag. Maji Bilbija in Vidi Kostanjevec ter mag. Nataši Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Higiena prostorov in opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana" začetega na podlagi pritožbe ponudnika CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o., Puhova 15, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.11.2011

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi 1. točka izreka, ki glasi : " Zahtevek za revizijo, z dne 10.10.2011 se v točkah 2.1.-nepravilno oblikovani sklopi in 2.3.-čas trajanja javnega naročila ZAVRŽE " ter 3. točka izreka odločitve, ki glasi: "ZAVRNE se zahteva za povrnitev stroškov nastalih z revizijo po priloženem stroškovniku.", kot izhaja iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, z dne 19. 10. 2011, št. 84508-K049/3-11.
Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

2. Odločitev o stroških vlagatelja, nastalih v predrevizijskem in pritožbenem postopku, se pridrži za končno odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.06.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 7197/2011, z dne 29.06.2011.

Vlagatelj je dne 07.10.2011 vložil zahtevek za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije in primarno predlagal razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, podredno pa, da se razveljavijo objave in razpisna dokumentacija v delih, ki se nanaša na razdelitev v sklope, pogoj glede referenc in v delu, ki ureja trajanje pogodbe in diskrecijo naročnika pri odločanju o podaljševanju obdobja trajanja.
V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da so sklopi 1, 2 in 3 nesmotrno oblikovani, saj zmanjšujejo možnost dostopa do javnega naročila večjemu številu ponudnikov. V posameznem sklopu so lokacije, ki so med seboj relativno precej oddaljene oziroma so bolj oddaljene kot so razdalje med posameznimi lokacijami in nekaterimi drugimi objekti, ki so razvrščeni v druge sklope. Nadalje vlagatelj navaja, da so zahteve po referencah nesorazmerne s predmetom javnega naročila in navaja, da je usposobljenost mogoče ugotoviti že na podlagi ene ustrezne reference, s katero se dokaže čiščenje najzahtevnejših površin. Čas trajanja javnega naročila je določen netransparentno, nejasno in dopušča preveliko diskrecijo naročniku. Pogodba za prvo obdobje se sklepa pod odložnim pogojem, da je izvedena uspešna primopredaja med dosedanjim izvajalcem in novim izvajalcem top pa dosedanjemu izvajalcu omogoča, je seznanjen z vsebino pogodbe in ga postavlja v nedovoljen privilegiran položaj, še dodaja vlagatelj.

Naročnik je 19.10.2011 sprejel sklep, s katerim je vlagateljevemu predlogu po spremembi referenc ugodil, v preostalem delu pa je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi naročnik navaja, da je ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovil, da je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša očitek o nepravilno oblikovanih sklopih in očitek v zvezi z časom trajanja javnega naročila, prepozen, saj je vlagatelj šele sedaj opozoril na domnevne nepravilnosti naročnika, čeprav bi moral to, skladno s 1. točko 25. člena ZPVPJN, storiti v osmih delovnih dneh od objave razpisne dokumentacije na portalu, pri čemer se rok za vložitev zahtevka za revizijo šteje od prve objave, torej od dne 29.06.2011. naročnik navaja, da je v objavi obvestila o dodatnih informacijah (št. objave 10958/2011 z dne 27.9.2011) ponudnike obvestil o nadaljevanju postopka, pri čemer razpisne dokumentacije glede oblikovanih sklopov in trajanja pogodbe ni spremenil, zato se je rok iztekel po preteku osmih delovnih dni. Naročnik še dodaja, da je v prvem roku za oddajo ponudb vlagatelj zahtevka oddal ponudbo, kljub temu, da so bile v razpisni dokumentaciji vsebovane domnevne kršitve naročnika, ki pa vlagatelja niso motile. Naročnik je vlagateljevemu predlogu po spremembi pogoja v zvezi z referencami sledil in v izreku sklepa zapisal "Zahtevku za revizijo se v točki 2.2- reference UGODI.". Naročnik v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo navaja, da spreminja pogoj 11, tako da je potrebno za sklop 1 predložiti dve potrdili bolnišnice in eno potrdilo druge zdravstvene ustanove, za 2. sklop dve referenci bolnišnice in eno potrdilo druge zdravstvene ustanove, za 3. sklop pa zahteva ostane nespremenjena, tri reference bolnišnic. Naročnik še izpostavlja, da so izkušnje v minimalno dveh drugih bolnišnicah vstopni pogoj, ki zagotavlja, da se je ponudnik že verificiral v praksi čiščenja v bolnišnici. Posledično se spremeni tudi pogoj na strani 33 razpisne dokumentacije, da ponudnik izvaja čiščenje minimalno dve leti skupaj v zadnjih petih letih (in ne tri leta, kot vlagatelj napačno navaja v zahtevku za revizijo).

Vlagatelj je dne 26.10.2011 posredoval odgovor na sklep naročnika v katerem navaja, da je naročnik presojal zgolj podredni zahtevek, pri čemer iz izreka sklepa izhaja, naj bi naročnik zahtevku vlagatelja ugodil v delu, ki se nanaša na popolno razveljavitev pogoja, naročnik pa je v točki II. svoje obrazložitve navedel, da pogoj le (ustrezno) spremeni. Vlagatelj sicer šteje, da se glede na to, da je za presojo o tem, kako je odločeno, upošteva zgolj izrek, ki edini lahko postane pravnomočen.


Vlagatelj je z vlogo z dne 26.10. 2011 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Meni, da je stališče naročnika o prepozno vloženem zahtevku za revizijo zmotno, saj napačno razlaga določbo 25. člena ZPVPJN in je potrebno rok za vložitev zahtevka za revizijo šteti od zadnje objavljene spremembe razpisne dokumentacije. Vlagatelj vlaga pritožbo tudi glede odločitve o stroških iz razlogov, ker meni, da je odločitev naročnika v sklepu, z dne 19.10.2011, napačna.

Državna revizijska komisija po proučitvi pritožbe in odstopljene spisovne dokumentacije ugotavlja, da je pritožba vlagatelja utemeljena.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, s tem, ko je zahtevek za revizijo, v delu, ki se nanaša na oblikovanje sklopov in trajanje javnega naročila, zavrgel kot prepoznega.

Določba tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN določa, da naročnik zavrže zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ni bil vložen pravočasno, če ga ni vložila aktivno legitimirana oseba ali če vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse oziroma ta ni bila plačana v ustrezni višini.

Med strankama v konkretnem primeru dejansko stanje glede vsebine in datuma vložitve zahtevka za revizijo ni sporno. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije pri naročniku dne 07. 10. 2011, kar izhaja tudi iz potrdila na poštni ovojnici, v kateri je bil posredovan zahtevek za revizijo naročniku.

Sporno pri tem je vprašanje, ali je bil zahtevek za revizijo vložen v roku iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. Naročnik meni, da je bil zahtevek za revizijo, glede na to, da je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29.06.2011, vložen po preteku osmih delovnih dni od dneva objave. Vlagatelj pa se v zahtevku za revizijo in v pritožbi sklicuje na dejstvo, da je naročnik po objavi obvestila o javnem naročilu v zvezi z razpisno dokumentacijo podal odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov in objavil novo razpisno dokumentacijo, dne 27.09.2011, zaradi česar je po njegovem mnenju treba rok osmih delovnih dni šteti od dneva zadnje objave naročnika o spremembi rokov za oddajo ponudb in nove razpisne dokumentacije, zato je zahtevek za revizijo vložen pravočasno.

Državna revizijska komisija po vpogledu v spisovno dokumentacijo in v objavo obvestila o predmetnem javnem naročilu na Portalu javnih naročil ugotavlja, da je naročnik obvestilo o javnem naročilu objavil dne 29.06.2011, pod št. objave JN7197/2011. Naročnik je nato dne 27.09.2011, pod št. objave JN10958/2011, objavil obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. Državna revizijska komisija v zvezi z objavo obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ugotavlja, da je naročnik z objavo JN10958/2011, z dne 27.09.2011, objavil novo oziroma spremenjeno razpisno dokumentacijo, in sicer, kot je to naročnik zapisal v objavi, je spremembe v razpisni dokumentaciji označil z rdečo barvo, pri čemer tabele, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjene.

Skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 25. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vloži v osmih delovnih dneh od dneva obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik na Portalu javnih naročil dne 27.09.2011 pod št. JN10958/2011 objavil obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, in, sicer spremenjeno razpisno dokumentacijo ter določil nov rok za predložitev ponudb. Upoštevajoč določilo 25. člena ZPVPJN in dejstvo, da je naročnik dne 27.09.2011 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o dodatnih informacijah oziroma popravek, tako da je objavil spremenjeno razpisno dokumentacijo, gre vlagatelju pritrditi, da je zahtevek za revizijo, z dne 07.10.2011, vložen pravočasno.

Glede na ugotovljeno dejansko stanje v predmetni zadevi, ter ob upoštevanju druge alineje prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, je potrebno pritrditi pritožbenim navedbam vlagatelja, da se je rok za vložitev zahtevka za revizijo v obravnavanem primeru štel od dneva objave dopolnilne informacije, to je od objave spremenjene razpisne dokumentacije, pod št. objave JN10958/2011, z dne 27.09.2011 in se je iztekel na dan 07.10.2011. Ker je bil zahtevek za revizijo vložen dne 07.10. 2011, torej v roku osmih delovnih dni od dneva objave dodatnih informacij, je potrebno ugotoviti, da je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno.

Državna revizijska komisija je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo, zato je skladno z drugim odstavkom 55. člena ZPVPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločati skladno s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je s pritožbo uveljavljal povračilo stroškov predrevizijskega in pritožbenega postopka .

Državna revizijska komisija je odločitev o stroških predrevizijskega in pritožbenega postopka pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo (75. člen ZPVPJN v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.
V Ljubljani, dne 14.11.2011
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o., Puhova 15, Maribor
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana