018-385/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-385/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup določenih zdravil", v zvezi s predlogom ponudnika KEMOFARMACIJA, veletrgovina za oskrbo zdravstva d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.11.2011

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Nakup določenih zdravil", se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Nakup določenih zdravil". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19.10. 2011, pod št. objave JN11982/2011.

Vlagatelj je dne 02.11.2011 vložil zahtevek za revizijo in predlog za zadržanje postopka javnega naročanja. Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj iz dostopne dokumentacije sklepa, da v konkretnem postopku oddaje javnega naročila ne gre za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Vlagateljev revizijski predlog se nanaša na razveljavitev javnega naročila v celoti, saj je po mnenju vlagatelja naročnik izbral napačno vrsto postopka. Vlagatelj naročniku tudi očita, da so določila glede ponudbene cene brez pravne podlage in izkrivljajo konkurenco.

Naročnik je z dopisom z dne 08. 11. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja in podal tudi mnenje k predlogu. Naročnik navaja, da vlagatelj v ničemer svoje zahteve za zadržanje postopka oddaje javnega naročila ni obravnaval in konkretiziral. Naročnik navaja, da je predvidel bistveno daljši rok za oddajo ponudb ter da bo o zahtevku za revizijo odločil skladno z ZPVPJN, saj mu je v interesu, da se spor čimprej razreši.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja za zadržanje postopka oddaje javnega naročila ne ugodi.

Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zgolj podal predlog za zadržanje. Vlagatelj z ničemer ne pojasnjuje, zakaj ocenjuje, da je potrebno postopek oddaje javnega naročila zadržati, oziroma ne navaja, v čem bi bilo lahko okrnjeno njegovo pravno varstvo.

Državna revizijska komisija upoštevajoč, da je vlagatelj zgolj podal predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka, pri čemer ni navedel nobenih razlogov, ki bi utemeljil predlagano ravnanje, Državna revizijska komisija ni mogla ne ugotavljati ne zaključiti, da je treba izdati predlagani sklep, zato skladno z 19. členom ZPVPJN vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila "Nakup določenih zdravil", ni ugodila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 15.11.2011


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- KEMOFARMACIJA, veletrgovina za oskrbo zdravstva d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana