018-322/2011 Občina Vitanje

Številka: 018-322/2011-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011 - ZTP-D; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "OPRAVLJANJE PREVOZOV OSNOVNOšOLSKIH OTROK V šOLSKEM LETU 2011/2012" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj IZLETNIK CELJE, d. d., Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa odvetnik Bojan Grubar, Tomšičeva ulica 45, 2000 Maribor, zoper ravnanje naročnika OBČINA VITANJE, Grajski trg 1, 3205 Vitanje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 11. novembra 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 25. avgusta 2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27. julija 2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka 4300-0006/2011-1, za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2011/2012, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo pod številko objave JN8502/2011 dne 27. julija 2011 objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 18. avgusta 2011 sprejel obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika, številka 4300-0006/2011-14 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika), iz katerega med drugim izhaja, da je kot najugodnejša izbrana ponudba ponudnika "SIRENA d.o.o., Paka 4, 3205 Vitanje" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo).

Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni povratnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 19. avgusta 2011, dne 26. avgusta 2011 pa je naročnik, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, prejel vlagateljevo vlogo z dne 24. avgusta 2011, poimenovano "pritožba glede izbire ponudnika" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 24. avgusta 2011).

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 29. avgusta 2011 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 25. avgusta 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se postopek oddaje zadevnega javnega naročila v celoti razveljavi, obenem pa zahteva, da mu naročnik povrne stroške, nastale z revizijo. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj
âˆ" poudarja, da naročnik v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika (sploh) ni jasno navedel utemeljenih razlogov za svojo odločitev,
âˆ" izpostavlja, da je glede na (okvirno) število otrok očitno, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, ne more zagotoviti prevoza otrok, ker so njegove kapacitete premajhne, česar pa naročnik očitno sploh ni upošteval ter izbrane ponudbe ni zavrnil,
âˆ" zatrjuje, da voznica J. M., ki je navedena v izbrani ponudbi, očitno ne izpolnjuje zahtev za prevoz skupine otrok, ker nima poklicnih izkušenj,
âˆ" zatrjuje, da E. O., s. p., podizvajalec ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, z vozilom, ki izhaja iz izbrane ponudbe, ne namerava sodelovati pri prevozu osnovnošolskih otrok, tako da je očitno, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, ne izpolnjuje zahtevanih pogojev,
âˆ" zatrjuje, da "izbrani ponudnik svoji ponudbi sploh ni priložil pogodbe o skupnem nastopu, katera bi določala relacije, ceno in vozni red".

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 14. septembra 2011 prejel vlogo ponudnika, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo, z dne 13. septembra 2011, v kateri slednji podaja navedbo dejstev "ZA NEUPRAVIČEN ZAHTEVEK ZA REVIZIJO" postopka oddaje zadevnega javnega naročila ter navedbo dejstev "ZA UPRAVIČENO IZBIRO NA JAVNEM NAROČILU" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 13. septembra 2011). V omenjeni vlogi ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, zavrača očitke vlagatelja, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo, v dokaz in podkrepitev svojih zatrjevanj pa prilaga tudi nekatere listinske dokaze.

Naročnik je dne 20. septembra 2011 sprejel sklep številka 4300-0006/2011-25, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih "z revizijskim zahtevkom" (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je "v polnosti" upošteval obvezo obrazložitve (obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika) skladno z 79. členom ZJN-2, da je izbrani ponudnik (ponudnik, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo) v okviru svoje ponudbe "v polnosti" izpolnil vse zahteve in pogoje v razpisni dokumentaciji (vključno s pogoji, ki naj bi jih po zatrjevanju vlagatelja ne izpolnjevala voznica J. M.), kar je ugotovil v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika, pa tudi, da mu je izbrani ponudnik (ponudnik, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo), skladno z njegovim pozivom, predložil dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila (s podizvajalcem E. O., s. p.).

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni povratnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 21. septembra 2011.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 4300-0006/2011-26, z dne 22. septembra 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 27. septembra 2011 prejela vlagateljevo vlogo z dne 23. septembra 2011, poimenovano "OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 23. septembra 2011), dne 29. septembra 2011 pa naročnikov dopis številka 4300-006/2011-28, z dne 27. septembra 2011, poimenovan "Odstop dokumentacije Javnega naročila za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2011/2012 v Občini Vitanje - dopolnitev", skupaj s prilogo.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, z dopisom številka 018-322/2011-5, z dne 19. oktobra 2011, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Državna revizijska komisija je na podlagi 11. člena ZPVPJN vlagatelju z dopisom številka 018-322/2011-6, z dne 26. oktobra 2011, poslala dokument "POTRDILO O POKLICNIH VOZNIšKIH IZKUšNJAH" ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, dne 03. novembra 2011 pa je prejela vlagateljevo vlogo z dne 28. oktobra 2011, poimenovano "IZJASNITEV" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 28. oktobra 2011).

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski in revizijski postopek postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej poudarja, da naročnik v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika (sploh) ni jasno navedel utemeljenih razlogov za svojo odločitev.

V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz "obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika Občine Vitanje št. 4300-0006/2011-14 z dne 18.8.2011". V posledici izvedbe omenjenega dokaza in vpogleda v obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njem med drugim jasno navedel firmo in sedež ponudnika, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo, pri čemer je (v smislu podatkov, ki so pravno relevantni za konkretno zadevo) zapisal tudi: "Ponudbo z najnižjo ceno je oddal ponudnik Sirena d.o.o., Paka 4, 3205 Vitanje, katerega ponudba ustreza pogojem razpisne dokumentacije in je popolna.
Ker je naročnik kot merilo izbora uporabil najnižjo ceno, je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo z najnižjo ceno". Naročnik je pri tem še dodal: "Najugodnejši ponudnik je Sirena d.o.o., Paka 4, Vitanje, ki je ponudil ceno na dan" (za citiranim delom stavka je konkretizirano številčno zapisana cena v "EUR z DDV" na dan).

Skladno s prvim in drugim odstavkom 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila, ki jo mora obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo, o njej pa mora pisno obvestiti ponudnike. Korektiv naročnikovi opustitvi predpisanih ravnanj predstavlja institut iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, ki omogoča ponudniku, ki ni bil izbran, da pri naročniku vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. V slednji mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 je razvidno, da naj bi obveščanje ponudnikov v zvezi z odločitvijo o oddaji javnega naročila obsegalo njihovo seznanitev z razlogi za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran, ter prednostmi sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran.

Naročnik mora torej odločitev o oddaji naročila obrazložiti in navesti ugotovitve ter razloge zanjo. Odločitev o oddaji naročila morajo tako spremljati ustrezne informacije ponudnikom (ugotovitve in razlogi zanjo), ki so bistvenega pomena (tudi) pri uveljavljanju pravnega varstva v revizijskem postopku, med drugim povzetek ustreznih razlogov za zavrnitev ponudb ponudnikov, ki niso bili izbrani. Obrazložitev odločitve o oddaji naročila mora jasno in nedvoumno izražati razlogovanje naročnika do te mere, da se ponudniki lahko seznanijo z utemeljitvijo odločitve, da lahko zaščitijo svoje pravice in (v mejah doslej zapisanega) preverijo, ali je odločitev o oddaji naročila utemeljena ali ne.

Vendar pa ni nujno, da bi bila obrazložitev odločitve o oddaji naročila vseobsežna, torej takšna, da bi zajemala prav vse podrobnosti (detajle) posameznih razlogov, ki so naročnika vodili pri sprejemu odločitve o oddaji naročila. Zadostuje, da so v povezavi z odločitvijo strnjeno, vendar jasno in upoštevno, določena glavna pravna in dejanska dejstva, torej, da odločitev o oddaji naročila (kot je bilo to poudarjeno že v predhodnem odstavku tega sklepa) spremljajo ustrezne informacije ponudnikom (ugotovitve in razlogi zanjo), ki so bistvenega pomena (tudi) pri uveljavljanju pravnega varstva v postopku revizije, med drugim povzetek ustreznih razlogov za zavrnitev ponudb ponudnikov, ki niso bili izbrani. Ali je povzetek ustreznih razlogov v odločitvi o oddaji naročila (vsebinsko) zadosten, je potrebno presojati v vsakem konkretnem primeru posebej in sicer glede na kontekst sprejetja odločitve o oddaji naročila ter celoto pravnih pravil, ki urejajo področje javnega naročanja.

Iz DIREKTIVE številka 2007/66/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 11. decembra 2007, o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list Evropske unije, številka L 335/2007, z dne 20. decembra 2007) nadalje (tudi v navezavi na uvodni izjavi 6 in 7) izhaja, da mora poročilo o odločitvi o oddaji naročila vsakemu ponudniku (ki ni bil dokončno izključen) in kandidatu spremljati povzetek ustreznih razlogov, navedenih v členu 41(2) DIREKTIVE številka 2004/18/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 31. marca 2004, o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, ob upoštevanju določb člena 41(3) slednje navedene direktive.

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika naročnik dovolj jasno navedel prednosti sprejete ponudbe (torej izbrane ponudbe) v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran (torej v razmerju do vlagatelja). Kot izhaja iz obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil (točka "IV.2.1) Merila za oddajo"), pa tudi iz (točke "2.19 MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJšE PONUDBE") Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, je namreč v postopku oddaje zadevnega javnega naročila merilo za izbiro (najugodnejše) ponudbe najnižja cena oziroma "najnižja ponudbena cena za vse relacije skupaj, izračunana za posamezen dan" (upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno), naročnik pa je v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika dovolj jasno zapisal, da je prednost sprejete ponudbe (torej izbrane ponudbe) v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran (torej v razmerju do vlagatelja), v tem, da izbrana ponudba "ustreza pogojem razpisne dokumentacije in je popolna", da je "[p]onudbo z najnižjo ceno" [â??] "oddal ponudnik Sirena d.o.o., Paka 4, 3205 Vitanje", pa tudi, da je iz razloga, ker je "kot merilo izbora uporabil najnižjo ceno" [â??] "kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudbo z najnižjo ceno". V izpostavljenem delu je torej pritrditi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke II. na strani 1) zatrjuje, da je "jasno navedel prednost sprejete ponudbe v razmerju, do vlagatelja, torej dejstvo, da je bila ponudba izbranega ponudnika ob uporabi merila (kot edino merilo je bila določena najnižja cena) ugodnejša od ponudbe vlagatelja".

Res je sicer, da naročnik v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika ni izrecno navedel razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran (torej razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe), vendar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal, da bi omenjeno dejstvo v konkretnem primeru kakorkoli vplivalo na njegov pravni položaj v predmetnem postopku pravnega varstva (v predrevizijskem in predmetnem revizijskem postopku) oziroma na učinkovitost pravnega varstva v predrevizijskem in predmetnem revizijskem postopku. Vlagatelj je namreč po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika vložil zahtevek za revizijo, o katerem je naročnik v predrevizijskem postopku odločal vsebinsko (meritorno), o njem pa vsebinsko (meritorno) v revizijskem postopku (v navezavi na zatrjevane domnevne kršitve naročnika, ki naj bi jih ta storil s tem, ko je izbrano ponudbo označil za popolno) odloča tudi Državna revizijska komisija. Poleg tega je iz dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, po vsebini razbrati, da je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila na podlagi drugega odstavka 41. člena ZJN-2 (javno naročilo naročnik namreč vodi po odprtem postopku) oddal javno naročilo potem, ko je razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila, nato pa preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Dejstva, ali je vlagateljeva ponudba popolna, v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik torej (še) ni preverjal. Upoštevaje navedeno naročnik v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika tudi še ni mogel navesti ustreznih razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran (torej razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe), saj (še) ni znano, ali je vlagateljeva ponudba popolna. Naročnik bi vlagatelju v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika torej lahko navedel (poudaril) zgolj to, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila na podlagi drugega odstavka 41. člena ZJN-2 preverjal samo popolnost izbrane ponudbe (torej popolnost ponudbe, ki je bila ocenjena kot najugodnejša), ne pa tudi popolnosti vlagateljeve ponudbe, vendar pa, kot je bilo to zapisano že doslej, vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal, da bi omenjeno dejstvo v konkretnem primeru kakorkoli vplivalo na njegov pravni položaj v predmetnem postopku pravnega varstva (v predrevizijskem in predmetnem revizijskem postopku) oziroma na učinkovitost pravnega varstva v predrevizijskem in predmetnem revizijskem postopku.

Ob doslej zapisanem ne gre prezreti niti dejstva, na katerega upravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek točke II. na strani 2) smiselno opozarja tudi naročnik, namreč, da bi vlagatelj, če se je kljub vsemu želel prepričati o razlogih za zavrnitev svoje ponudbe, oziroma je kljub vsemu želel preveriti, ali je naročnik (navkljub določbi drugega odstavka 41. člena ZJN-2 vseeno) ugotavljal popolnost njegove ponudbe, pa tudi, kaj je naročnik ob morebitnem preverjanju popolnosti njegove ponudbe ugotovil, pri naročniku (skladno s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2) lahko vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika). Vlagatelj zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika (v nasprotju z njegovim zatrjevanjem v vlogi z dne 23. septembra 2011), kakor to izhaja iz Državni revizijski komisiji odstopljene dokumentacije, ni vložil. Vloga z dne 24. avgusta 2011 namreč po vsebini (in v nasprotju z vlagateljevim zatrjevanjem v vlogi z dne 23. septembra 2011) ne predstavlja zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika (v kateri bi moral jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev), pač pa (kvečjemu) predstavlja pisno opozorilo na odločitev naročnika (kot ga je pred začetkom veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 19/2010 - ZJN-2B, normiral ZJN-2), saj iz nje izhaja predlog vlagatelja naročniku, da glede na vlagateljeve argumente v omenjeni vlogi spremeni "odločitev o izbiri, ker je ponudba SIRENE d.o.o. neustrezna". Prav tako iz 79. člena ZJN-2, poimenovanega "(odločitev o oddaji naročila)", ne izhaja, da bi moral naročnik "v pravnem pouku obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika" navesti tudi, "da lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev". Skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2 mora namreč v odločitvi (o oddaji naročila) naročnik opozoriti ponudnike o možnem pravnem varstvu ter navesti:
- kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in
- višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se le-ta vplača in sklic, ki se pri tem navede.

Dosedanjih zaključkov ne spreminja niti sodba Sodišča (Evropske unije), dne 28. januarja 2010 sprejeta v zadevi številka C-406/08, Uniplex (UK) Ltd proti NHS Business Services Authority (v nadaljnjem besedilu: sodba zadeve številka C-406/08), na katero se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj. Dejansko stanje, ki je bilo podano v omenjeni zadevi, namreč ni primerljivo z dejanskim stanjem v predmetni zadevi. Iz sodbe zadeve številka C-406/08 je med drugim tako na primer jasno razvidno vsaj, da
- je v omenjeni zadevi družba Uniplex od naročnika National Health Service (z elektronsko pošto) zahtevala pojasnila (16. točka v povezavi s 13. in 8. točko sodbe zadeve številka C-406/08), vlagatelj pa v konkretni zadevi, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, ni zahteval dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika,
- so v omenjeni zadevi vprašanja (za predhodno odločanje), na katera je moralo odgovoriti Sodišče (Evropske unije), drugačna od vprašanja v konkretni zadevi (24. točka sodbe zadeve številka C-406/08), Sodišče (Evropske unije) pa je na vprašanja odgovarjalo v navezavi na roke za vložitev pravnih sredstev,
- v omenjeni zadevi naročnik National Health Service ponudb ni izbiral po merilu najnižje cene (kot v konkretni zadevi), temveč na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo šestih različnih meril v navezavi na predmet naročila (11. točka sodbe zadeve številka C-406/08).
Vlagatelj (za razliko od zadeve številka C-406/08) v konkretni zadevi v zahtevku za revizijo, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, tudi ni izkazal, da bi dejstvo, da naročnik v obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika ni izrecno navedel razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran (torej razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe), v konkretnem primeru kakorkoli vplivalo na njegov pravni položaj v predmetnem postopku pravnega varstva (v predrevizijskem in predmetnem revizijskem postopku) oziroma na učinkovitost pravnega varstva v predrevizijskem in predmetnem revizijskem postopku.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pristopila k obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem ta zatrjuje, da je glede na (okvirno) število otrok očitno, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, ne more zagotoviti prevoza otrok, ker so njegove kapacitete premajhne, česar pa naročnik očitno sploh ni upošteval ter izbrane ponudbe ni zavrnil.

V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevim dokaznim predlogom in izvedla dokaze "obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika Občine Vitanje št. 4300-0006/2011-14 z dne 18.8.2011", "vpogled v razpisno dokumentacijo" in "vpogled v ponudbo družbe Sirena d.o.o.".

V posledici vpogleda v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej med drugim določil, da mora biti ponudba v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo (drugi odstavek poglavja "1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE" na strani 4 razpisne dokumentacije). Navodila ponudnikom med drugim določajo pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, da se njihova ponudba lahko šteje za pravilno, pa tudi ostale zahteve, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponudbene dokumentacije (poglavje "2.1 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE" na strani 6 razpisne dokumentacije). Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo v razpisni dokumentaciji našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to izhaja iz njihovega besedila. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne bo predložil, ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izločil kot nepopolno (poglavje "2.15 PONUDBENA DOKUMENTACIJA" na strani 10 razpisne dokumentacije). Med pogoje, ki izhajajo iz tabele, poimenovane "3. TEHNIČNA SPOSOBNOST" (poglavje "2.16 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK" na strani 12 razpisne dokumentacije), je naročnik med drugim vključil pogoj, da
âˆ" ponudnik izpolnjuje vse pogoje in zahteve Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o prevozih v cestnem prometu, Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih, Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok in Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje,
âˆ" ima ponudnik tehnično brezhibna vozila z opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze skupin otrok,
âˆ" ponudnik zagotavlja nadomestno vozilo oziroma nadomestnega voznika v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika,
âˆ" ponudnik zagotavlja, da bo storitev opravljal vse šolske dneve po šolskem koledarju, za katere bo izbran kot najugodnejši ponudnik.
Kot dokazilo za izkazovanje prvo, drugo in tretje navedenega pogoja je naročnik predvidel izjavo o tehnični brezhibnosti in opremljenosti (OBR-12), kot dokazilo za izkazovanje četrto navedenega pogoja pa je naročnik predvidel izjavo o opravljanju storitev (OBR-11). Naročnik je ob tem še dodal, da mora ponudnik predložiti tudi seznam voznikov, vozil in njihovih posameznih kapacitet (kot dokazilo za izkazovanje izpolnjevanja omenjene zahteve je predvidel predložitev ustrezno izpolnjenega obrazca OBR-10A), ter zaključil, da bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila (zadnji odstavek poglavja "2.16 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK" na strani 13 razpisne dokumentacije).

Kot naslednje iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila izhaja, da je naročnik v poglavju "3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA" določil sledeče:
"Ponudnik mora ponuditi takšen vozni red, da bo zagotovil ustavljanje vozila na vseh vstopnih in izstopnih postajah na določeni relaciji za šolarje in da bo zagotovil prihod v šolo ob zahtevanem času ter odhod iz šole ob zahtevanem času.
Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, kot jih zahteva navedeno število učencev na posamezni relaciji in pogoji na cestah, ki si jih mora sam ogledati in jih poznati, upoštevajoč zimske razmere na cestah.
Ponudnik mora imeti zagotovljena parkirna mesta za parkiranje vozil za prevoz otrok, ki so predmet tega razpisa in mora pri izvajanju storitev upoštevati veljavne predpise in standarde s področja tega javnega naročila.

Prevoz se opravlja v jutranjih urah v šole in popoldanskem času iz šole, v skladu s šolskim urnikom. število otrok se lahko še spremeni.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe linij in voznih redov, če se spremenijo potrebe šole oziroma v primeru sprememb zakonodaje s področja šolstva".

Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej med drugim nahaja izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-10A, poimenovan "SEZNAM VOZNIKOV, VOZIL IN NJIHOVIH POSAMEZNIH KAPACITET". Iz omenjenega obrazca izhajajo tri vozila s kapaciteto 8+1, 16+1 in 30+1 sedežev, prav tako pa tudi izjava ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, katere vsebino je v razpisni dokumentaciji predvidel že naročnik. Z omenjeno izjavo ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, izjavlja, da bo v primeru, da bo tekom izvajanja naročila uporabljal tudi druga vozila, ki jih v tabelah ni navedel, zagotovil, da bodo vozila v tehnično brezhibnem stanju in v skladu z vsemi predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu in opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo področje prevoza oseb v cestnem prometu in prevoza otrok v cestnem prometu. V izbrani ponudbi se prav tako nahajata izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o tehnični brezhibnosti in opremljenosti (OBR-12) ter izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o opravljanju storitev (OBR-11).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni izkazal in dokazal, da je naročnik s tem, ko izbrane ponudbe v omenjenem delu in iz izpostavljenih razlogov ni označil (v končni posledici) za nepopolno in je izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2. Res je sicer, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v predmetu zadevnega javnega naročila (okvirno) zajel (upošteval) 116 otrok, iz izbrane ponudbe pa izhajajo tri vozila s skupno kapaciteto 54+3 sedežev, vendar pa, kot na to upravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke III. na strani 3) opozarja že naročnik, "nikjer v razpisni dokumentaciji ni predvidel, da mora ponudnik za posamezno relacijo nominirati zgolj eno vozilo ter posledično, da mora velikost vozila biti natančno enaka ocenjenemu številu učencev". Način izpolnitve omenjene zahteve pa je bil (v mejah določb razpisne dokumentacije, zlasti še poglavja "3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA"), kot na to upravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke III. na strani 3) opozarja že naročnik, prepuščen ponudnikom. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ob tem ne v zahtevku za revizijo in ne v vlogi z dne 23. septembra 2011 (pa čeprav iz naročnikove odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo izhaja, da je njegova priloga tudi "Vozni red izbranega ponudnika") ne zatrjuje, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, s kapaciteto vozil 8+1, 16+1 in 30+1 sedežev morebiti (s kombinacijo treh vozil, s kombinacijo več zaporednih voženj z istim vozilom na več relacijah ter upoštevaje pogoje na cestah, vključno z zimskimi razmerami) ne bo zagotovil oziroma ne bo mogel zagotoviti prihoda otrok v šolo ob zahtevanem času ter odhoda iz šole ob zahtevanem času, niti ne zatrjuje, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, morebiti ne bo zagotovil ustavljanja vozil na vseh vstopnih in izstopnih postajah na določeni relaciji. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo (zgolj z enostavnim seštevanjem sedežev vozil v navezavi na okvirno število otrok) zatrjuje, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, ne more zagotoviti prevoza otrok, ker so njegove kapacitete vozil (8+1, 16+1 in 30+1 sedežev), upoštevaje 116 otrok, premajhne, pri čemer svojih zatrjevanj v tej smeri z ničemer ne konkretizira niti ne dokazuje.

Prav tako
- je iz razpisne dokumentacije razvidno okvirno število otrok, naročnik pa je izrecno določil, da se število otrok lahko še spremeni,
- iz vsebine obrazca OBR-10A, katero je pripravil že naročnik sam, jasno izhaja, da ponudnik v njem daje naslednji predlog voznikov in angažiranih vozil s prikazano kapaciteto sedežev in letom izdelave za posamezno vozilo.
Da gre v primeru obrazca OBR-10A dejansko zgolj za predlog voznikov in angažiranih vozil potrjuje tudi nadaljnja vsebina omenjenega obrazca, saj z njo, kot je bilo to zapisano že doslej, ponudnik izjavlja, da bo v primeru, da bo tekom izvajanja naročila uporabljal tudi druga vozila, ki jih v tabelah ni navedel, zagotovil, da bodo vozila v tehnično brezhibnem stanju in v skladu z vsemi predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu in opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo področje prevoza oseb v cestnem prometu in prevoza otrok v cestnem prometu. Naročnik je torej v razpisni dokumentaciji (obrazcu OBR-10A) sam predvidel možnost, da bo ponudnik tekom izvajanja naročila lahko uporabljal tudi druga vozila, ki jih v tabelah ni navedel.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju pristopila k obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem ta zatrjuje, da voznica J. M., ki je navedena v izbrani ponudbi, očitno ne izpolnjuje zahtev za prevoz skupine otrok, ker nima poklicnih izkušenj. Voznica J. M. naj bi imela, kot zatrjuje vlagatelj, vozniško dovoljenje za kategorijo D1 od dne 17. marca 2010 dalje, v skladu s predpisi o prevozu skupine otrok pa sme prevažati skupino otrok s kategorijo D1 voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 najmanj eno leto, "oziroma če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B".

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija izvedla dokaza "vpogled v razpisno dokumentacijo" in "vpogled v ponudbo družbe Sirena d.o.o.". Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej (poglavje "2.5 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA") med drugim zapisal, da se zadevno javno naročilo izvaja (tudi) na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o prevozih v cestnem prometu, Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih, Zakona o osnovni šoli, Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na predmetnem področju. Naročnik se je ob izpostavljenih zakonih skliceval na številke Uradnih listov Republike Slovenije, v katerih so bili objavljeni, vključno z njihovimi morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami, ter zahteval, da mora navedeno zakonodajo (vsak) ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih določil v primeru dobljenega posla.

Določbe o prevozu skupine otrok izhajajo iz Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pravilih cestnega prometa), ki je v skladu z njegovim 116. členom začel veljati dne 1. aprila 2011, uporabljati pa se je začel dne 1. julija 2011 (torej pred rokom za prejem ponudb, ki je bil določen na 12. avgust 2011 ob 9.00 uri - točka "IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:" objave obvestila o (javnem) naročilu na Portalu javnih naročil in poglavje "2.13 NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB" razpisne dokumentacije). Zakon o pravilih cestnega prometa tako v četrtem odstavku 90. člena določa, da sme skupino otrok prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B, z avtobusom pa voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D). Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B. Skladno s petim odstavkom 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa poklicne vozniške izkušnje dokazuje voznik s potrdilom o poklicnih vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je pridobil predpisane vozniške izkušnje. Potrdilo o poklicnih vozniških izkušnjah se izda na posebnem predpisanem obrazcu.

Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej nahaja tudi vozniško dovoljenje voznice J. M., iz katerega med drugim za kategorijo D1, kot to v zahtevku za revizijo (tretji odstavek na četrti strani) navaja tudi vlagatelj, izhaja podatek o datumu prve izdaje "17.03.2010".

Ob vpogledu v "POTRDILO" Republike Slovenije, Upravne enote Celje, Izpitnega centra Celje, Izpitne komisije za voznike motornih vozil, številka registra 2575/2009 TO V1 RG, z dne 07. septembra 2009, ki je priloga naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo (iz naročnikove odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo izhaja, da je njegova priloga tudi "potrdilo o opravljenem izpitu kategorije D1"), je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz podatkov v njem izhaja, da je voznica J. M. vozniški izpit za voznika kategorije D1 opravila dne 07. septembra 2009. Kot naslednje je Državna revizijska komisija ob vpogledu v "ANEKS št. 1 k pogodbi o zaposlitvi", dne 16. marca 2010 sklenjen med voznico J. M. in ponudnikom, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (iz naročnikove odločitve o vlagateljevem zahtevku za revizijo izhaja, da je njegova priloga tudi "aneks k pogodbi o zaposlitvi z dne 16.03.2010"), ugotovila, da je bila voznica J. M. na njegovi podlagi od dne 16. marca 2010 dalje pri ponudniku, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, zaposlena na delovnem mestu voznice vozila za prevoz oseb, za katerega se potrebuje vozniško dovoljenje kategorije D1, ki "ga je zaposlena pridobila dne 7.9.2009" (2. člen omenjenega aneksa).

Ob vpogledu v "POTRDILO O POKLICNIH VOZNIšKIH IZKUšNJAH", ki je priloga vloge z dne 13. septembra 2011, v dokaz izpolnjevanja pogoja iz četrtega odstavka 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa pa ga je dne 31. avgusta 2011 (na podlagi petega odstavka 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa) izdal ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, je Državna revizijska komisija ugotovila, da v njem ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, potrjuje, da je J. M. kot voznica poklicno vozila motorno vozilo kategorije D1 eno leto in pet mesecev, motorno vozilo kategorije B pa dve leti in šest mesecev.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni izkazal in dokazal, da je naročnik s tem, ko izbrane ponudbe v omenjenem delu in iz izpostavljenih razlogov ni označil (v končni posledici) za nepopolno in je izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni dokazal, da voznica J. M.
âˆ" doslej (do roka za prejem ponudb v postopku oddaje zadevnega javnega naročila) ni najmanj eno leto poklicno vozila avtobusa ustrezne kategorije (D1 ali D)
âˆ" doslej (do roka za prejem ponudb v postopku oddaje zadevnega javnega naročila) ni najmanj dve leti poklicno vozila motornega vozila kategorije B (voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme namreč, kot je bilo to zapisano že doslej, prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B)
âˆ" upoštevaje 90. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (z avtobusom) ne bi smela prevažati skupine otrok.

Navedenega zaključka v ničemer ne spreminja vsebina vlagateljeve vloge z dne 28. oktobra 2011. Iz izbrane ponudbe je namreč (v navezavi na voznico J. M.) razvidno, da se bodo prevozi osnovnošolskih otrok opravljali z mini avtobusom oziroma avtobusom, motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev ter katerih največja dolžina ne presega osem metrov, pa se na podlagi trinajstega odstavka 56. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010) uvrščajo v kategorijo D1. Vlagatelj v svoji vlogi z dne 28. oktobra 2011 sicer navaja, da "lahko prometni inšpektor preveri, ali je" voznica J. M. "resnično izvajala prevoze" [â??] "z vozilom, kjer potrebuje kategorijo D1" (česar sicer ni mogoče razumeti kot dokazni predlog Državni revizijski komisiji, saj vlagatelj omenja pristojnosti oziroma ravnanje inšpektorja, ne predlaga pa ravnanja Državni revizijski komisiji v zvezi s tem), vendar pa vlagatelj svoje navedbe v tem delu veže na konkretno vozilo (vlagatelj navaja konkretno znamko vozila in registracijo). Vlagatelj tako niti ne zatrjuje, da voznica J. M. v času, odkar ima vozniški izpit za voznika kategorije D1, poklicnih izkušenj kategorije D1 ni mogla pridobiti tudi z morebitnimi prevozi s kakim drugim vozilom.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pristopila k obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem ta zatrjuje, da E. O., s. p., podizvajalec ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, z vozilom, ki izhaja iz izbrane ponudbe, ne namerava sodelovati pri prevozu osnovnošolskih otrok, tako da je očitno, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, ne izpolnjuje zahtevanih pogojev. Vlagatelj v dokaz svojih zatrjevanj prilaga (kot jo je poimenoval sam) "pisno izjavo domnevnega podizvajalca izbranega ponudnika".

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija izvedla dokaza "vpogled v razpisno dokumentacijo" in "vpogled v ponudbo družbe Sirena d.o.o.". Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej (poglavje "2.5 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA") poleg določb, ki so bile v tem sklepu Državne revizijske komisije izpostavljene že doslej, med drugim (v poglavju "2.17 PODIZVAJALCI") zapisal tudi, da mora podizvajalec naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik je pri tem določil še sledeče:
"Ponudnik mora v ponudbi navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila, katera dela, v kolikšnem delu in vrednosti bo izvedbo naročila oddal posameznemu podizvajalcu. Ponudnik je v razmerju do naročnika v celoti odgovoren za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Pri izvedbi storitve lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v seznamu podizvajalcev. Izbrani ponudnik mora v primeru zamenjave podizvajalca predhodno pridobiti potrditev in soglasje naročnika. V kolikor bo naročnik ugotovil, da dela izvajajo podizvajalci, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, ima pravico tudi odpovedati pogodbo".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v poglavju "2.17 PODIZVAJALCI" razpisne dokumentacije od ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, zahteval tudi, da mora (v ponudbi) predložiti izpolnjen obrazec OBR-14, OBR-15, OBR-16, OBR-17, OBR-18 ali OBR-19, OBR-20, OBR-21, OBR-22, OBR-23 ter dokazilo (licenco) pristojnega organa za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu. Iz zahtevka za revizijo ne izhaja, da bi vlagatelj v njem zatrjeval, da v izbrani ponudbi katerega od omenjenih dokazil ne bi bilo predloženega ali da bi bilo katero od dokazil morebiti (vsebinsko) neustrezno (razen v navezavi na OBR-23 oziroma njegovo prilogo, ko zatrjuje, da "izbrani ponudnik svoji ponudbi sploh ni priložil pogodbe o skupnem nastopu, katera bi določala relacije, ceno in vozni red").

Ob vpogledu v izbrano ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da so v njej predloženi izpolnjeni, podpisani in (z eno izjemo) žigosani obrazci OBR-14, OBR-15, OBR-16, OBR-17, OBR-18, OBR-19, OBR-20, OBR-21, OBR-22, OBR-23 ter dokument številka 012167/BGD69-5-3473/2009, ki ga je dne 07. julija 2011 izdala Obrtna zbornica Slovenije, iz katerega med drugim izhaja, da je E. O., s. p., pridobil licenco za opravljanje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu, ki velja do 07. julija 2014, pri čemer je na obrazcu OBR-14 kot podizvajalec ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, naveden E. O., s. p. (smiselno enak podatek izhaja tudi iz drugega odstavka 8. člena obrazca pogodbe, obrazca OBR-10A in tretje alineje obrazca OBR-12).

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da so v izbrani ponudbi predložena vsa dokazila, katerih predložitev je naročnik v poglavju "2.17 PODIZVAJALCI" razpisne dokumentacije zahteval od ponudnika, ki nastopa s podizvajalci (izjema velja za dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, ki ga je bilo prav tako potrebno priložiti obrazcu OBR-23, saj bo dejstvo, ali je bil omenjeni dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila predložen naročniku, Državna revizijska komisija ugotavljala v nadaljevanju tega sklepa).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz razloga, ker njegov podizvajalec, E. O., s. p., z vozilom, ki izhaja iz izbrane ponudbe, ne namerava sodelovati pri prevozu osnovnošolskih otrok. Iz izjave z dne 25. avgusta 2011, ki jo vlagatelj v dokaz svojih zatrjevanj prilaga zahtevku za revizijo, izhaja, da E. O., s. p., v njej izjavlja, da je bil "s strani ponudnika SIRENA d.o.o. zaveden glede prijave na razpis za prevoze osnovnošolskih otrok v občini Vitanje". E. O., s. p., v omenjeni izjavi ob tem še dodaja:
âˆ" "Kot podizvajalec ne nameravam sodelovati kot voznik pri prevozu otrok, prav tako ne z vozilom"â?? (v nadaljevanju sledi zapis registrske tablice vozila),
âˆ" s strani "podjetja SIRENA d.o.o. sem bil seznanjen, da potrebuje vozilo za določen posel".

Kljub vsebini izjave podizvajalca E. O., s. p., z dne 25. avgusta 2011, ki jo vlagatelj prilaga svojemu zahtevku za revizijo, vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni izkazal in dokazal, da je naročnik s tem, ko izbrane ponudbe v omenjenem delu in iz izpostavljenih razlogov ni označil (v končni posledici) za nepopolno in je izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2. Državna revizijska komisija je namreč že doslej ugotovila, da so bila v trenutku poteka roka za prejem ponudb (izpolnjevanje pogojev je, kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, potrebno ugotavljati v trenutku poteka roka za prejem oziroma predložitev ponudb) v izbrani ponudbi predložena vsa dokazila, katerih predložitev je naročnik v poglavju "2.17 PODIZVAJALCI" razpisne dokumentacije zahteval od ponudnika, ki nastopa s podizvajalci (izjema velja za dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, ki ga je bilo prav tako potrebno priložiti obrazcu OBR-23, saj bo dejstvo, ali je bil omenjeni dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila predložen naročniku, Državna revizijska komisija ugotavljala v nadaljevanju tega sklepa), ta pa je naročnik ob ugotavljanju popolnosti izbrane ponudbe upravičeno upošteval in glede na njihovo prisotnost v izbrani ponudbi slednjo (v izpostavljenem delu) ocenil za popolno, pred tem pa še pravilno oziroma primerno (16., 19. oziroma 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2), upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2, izločiti ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), Državna revizijska komisija pa je že v več svojih odločitvah zapisala, da ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih naročnikovih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije, prav tako pa nima drugih pomanjkljivosti, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili. Kot na to upravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek točke V. na strani 4) smiselno opozarja naročnik, je izbrana ponudba tudi "v trenutku izdaje Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika" [â??] "torej dne 18.08.2011", izpolnjevala izpostavljene "pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije". Prav tako v konkretni zadevi ne gre prezreti niti dejstva, da ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, v svoji vlogi z dne 13. septembra 2011 (zadnji odstavek na prvi strani, ki se nadaljuje kot prvi odstavek na drugi strani) zatrjuje, da ima "možnost izvajati prevoze, ki so predmet javnega razpisa tudi brez podizvajalca, in izpolnjuje pogoj tehnično brezhibna vozila z opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze skupin otrok. Ponudnik Sirena d.o.o. si je posledično odpovedi sodelovanja podizvajalca nemudoma uredil novo prevozno sredstvo (kombi), ki bi lahko nadomestilo vozilo, s katerim bi bil podizvajal" E. O., s. p.

Z drugimi očitki vlagatelja, ki jih je v kontekstu konkretne zadeve po vsebini mogoče obravnavati kot očitke naročniku, da je kršil 77. člen ZJN-2, ni mogoče utemeljiti razlogov za (morebitno) izločitev izbrane ponudbe kot nepopolne, saj se 77. člen ZJN-2 nanaša na vprašanje preveritve (in ne popolnosti) ponudb, ki jo naročnik lahko opravi najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Državna revizijska komisija je nadalje pristopila še k obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem ta zatrjuje, da "izbrani ponudnik svoji ponudbi sploh ni priložil pogodbe o skupnem nastopu, katera bi določala relacije, ceno in vozni red".

Ob vpogledu v izbrano ponudbo (in njeno dopolnitev, podano pred potekom roka za prejem ponudb) je Državna revizijska komisija ugotovila, da v njej (kot to upravičeno v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj) ni najti dogovora o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, ki ga je bilo potrebno priložiti obrazcu OBR-23. Vendar pa je Državna revizijska komisija ob vpogledu v celotno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila ugotovila, da je naročnik ponudnika, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo, s pozivom številka 4300-0006/2011-9, z dne 16. avgusta 2011, pozval, da svojo ponudbo dopolni z dogovorom o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, pa je, kot na to upravičeno v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke V. na strani 4) opozarja tudi naročnik, svojo ponudbo (pravočasno) dopolnil s pogodbo o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, sklenjeno med njim in podizvajalcem E. O., s. p. Vlagatelj pri tem v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da dopolnitev izbrane ponudbe v skladu z (78. členom) ZJN-2 v izpostavljenem delu morebiti ne bi bila dopustna. Prav tako iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila ne izhaja, da bi naročnik v njej zahteval, da mora dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila določati (vsebovati) "relacije, ceno in vozni red".

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj tudi v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni izkazal in dokazal, da je naročnik s tem, ko izbrane ponudbe v omenjenem delu in iz izpostavljenih razlogov ni označil (v končni posledici) za nepopolno in je izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil določbe lastne razpisne dokumentacije oziroma določbe ZJN-2.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik z očitanimi mu ravnanji kršil določbe ZJN-2 oziroma določbe lastne razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija pa je ugotovila, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik ne bi sprejel drugačne odločitve, je na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila.

Čeprav navedeno (upoštevaje tudi meje vlagateljevega zahtevka za revizijo) ni vplivalo na zadevno odločitev, Državna revizijska komisija naročnika opominja, da upoštevaje posebnosti predmeta zadevnega javnega naročila najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila (ponovno) preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše (to je izbrane) ponudbe oziroma drugih navedb iz (izbrane) ponudbe. To še posebej velja za podatke in navedbe, ki
âˆ" naj bi dokazovali oziroma dokazovale, da je ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, tudi po tem, ko je E. O., s. p., v izjavi z dne 25. avgusta 2011, izjavil "[k]ot podizvajalec ne nameravam sodelovati kot voznik pri prevozu otrok", sposoben z vozili in vozniki (sam) nemoteno izvajati in (v celoti) nemoteno izvesti predmet javnega naročila (v zvezi s tem pogledati tudi zadnji odstavek poglavja "2.17 PODIZVAJALCI" na strani 13 razpisne dokumentacije),
âˆ" izhajajo iz voznega reda, ki je priloga vloge z dne 13. septembra 2011 in priloga odločitve o zahtevku za revizijo (zlasti podatke in navedbe glede ur prihodov v šolo in odhodov iz šole, pa tudi podatke in navedbe o kapacitetah posameznih vozil v odnosu do števila osnovnošolskih otrok, ki se bodo v njih prevažali, ter v odnosu do števila voženj, ki bodo ob šolskih dnevih s temi vozili opravljene na posamezni relaciji).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 11. novembra 2011


Predsednica senata
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA VITANJE, Grajski trg 1, 3205 Vitanje
- odvetnik Bojan Grubar, Tomšičeva ulica 45, 2000 Maribor
- SIRENA, d. o. o., Paka, Paka 4, 3205 Vitanje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije