018-383/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-383/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Nakup in vzdrževanje opreme za Ginekološko kliniko z vključenim potrošnim materialom", začetega na podlagi zahtevka za revizijo družb Medicoengineering, d.o.o., Prevale 1, Trzin, (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 10.11. 2011

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Nakup in vzdrževanje opreme za Ginekološko kliniko z vključenim potrošnim materialom", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 19.10.2011, se ustavi.

Obrazložitev

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila "Nakup in vzdrževanje opreme za Ginekološko kliniko z vključenim potrošnim materialom" (objavljeno na portalu javnih naročil, dne 24.6.2011, pod št. objave JN7041/2011) vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 19.10.2011), s katerim je izpodbijal naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila (odločitev št. 84508-K022-11/8 z dne 10.10.2011).

Naročnik je dne 8.11.2011 izdal odločitev št. MM-8-11-2011-REV, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Naročnik je z vlogo z dne 8.11.2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10.11.2011 Državni revizijski komisiji in naročniku podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje", v sklopu 1: Izdelava informacijskega sistema za evidence na MP, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 29. 8. 2011, ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 10.11.2011Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Medicoengineering, d.o.o., Prevale 1, Trzin
- KARL STORZ Endoskopija, d.o.o., Verovškova ulica 60A, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije