018-347/2011 Mestna občina Celje

Številka: 018-347/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Izdelava idejne arhitekturne zasnove podzemne parkirne hiše na območju SMJ - kare 12" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj STYRIA ARHITEKTURA d.o.o., Cankarjeva ulica 6 e, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Janko Jerman, Partizanska cesta 28-30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.11.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.07.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 05.08.2011, pod številko objave NMV 2616/2011.

Naročnik je dne 22.08.2011 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je vse ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi IZTR inženiring in projektiranje d.o.o., Derčeva ulica 35, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 14.09.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik vse ponudbe (razen ponudbe izbranega ponudnika) izločil iz razloga, ker reference niso bile pridobljene za objekte 12420 - Garažne stavbe po CC-Sl klasifikaciji, temveč se nanašajo na trgovsko poslovne, stanovanjske in podobne objekte s pripadajočimi parkirišči. Iz izpodbijane odločitve tudi izhaja, da izločeni ponudniki nimajo referenc za gradnjo s tehnologijo notranjega razpiranja oziroma s primerno prometno ureditvijo.

Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik njegovo ponudbo izločil kot nepopolno in izbral ponudbo izbranega ponudnika, čeprav je cena, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, za 22.803,00 EUR višja od cene, ki jo je ponudil vlagatelj.

Vlagatelj navaja, da je naročnik zahteval izjavo ponudnika, da je v zadnjih treh letih uspešno izdelal projektno dokumentacijo za gradnjo podzemnih parkirnih hiš, ki so bile realizirane z dejansko izgradnjo parkirne hiše, pri čemer bo en takšen objekt ocenjen z 20 % vrednosti merila, za vsak nadaljnji objekt pa bo ocenjen še s 5 % bonusom.

Vlagatelj navaja, da je naročnik tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije podal odgovor, da je z izrazom podzemna parkirna hiša mišljen objekt, ki je v CC-Sl klasifikaciji opredeljen pod št. 12420 - garažne stavbe. Naročnik je še pojasnil, da mora biti v skladu s predloženim obrazcem razvidno, da gre za podzemno garažno stavbo, ki je tudi že zgrajena in da se reference za nadzemne garaže ne bodo upoštevale.

Vlagatelj zatrjuje, da je v obrazec št. 8 vpisal šest referenčnih objektov in poudarja, da se vse reference, skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003 s spremembami; v nadaljevanju: Uredba), nanašajo na gradnjo objektov z garažno stavbo, ki so v CC-Sl klasifikaciji opredeljeni pod št. 12420 - Garažne stavbe.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikova odločitev o izločitvi njegove ponudbe napačna, saj je za vse objekte pridobil gradbeno in uporabno dovoljenje, oziroma so vsi objekti oziroma njihovi deli klasificirani kot objekti 12420 - Garažne stavbe. Vlagatelj v zvezi s tem še navaja, da je potrebno (ob upoštevanju tretjega odstavka 5. člena Uredbe) v primeru, kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno celoto.

Vlagatelj navaja, da iz izpodbijane odločitve izhaja, da nima referenc za gradnjo s tehnologijo notranjega razpiranja oziroma referenc s primerno prometno ureditvijo, zato pri merilu projektiranja podzemnih parkirnih hiš po tehnologiji polža in pri merilu izvedbe z notranjim razpiranjem ni prejel nobene točke.

Vlagatelj navaja, da je naročnik tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije podal odgovor, da je z opisom prometna ureditev podzemne parkirne hiše po tehnologiji polža mišljena ureditev, ki poteka zvezno med etažami parkirne hiše, brez diferenčnih klančin ter da je izvedba z notranjim razpiranjem potrebna zaradi zahtev po zaščiti objektov historične vrednosti (Knežji dvorec), pričakovano nestabilnega terena (prod, glina) in arheološkega najdišča. Navedeno pomeni, da je potrebno izgradnjo oboda in izkop gradbene jame prilagoditi tako, da poteka postopoma, po metodi spodkopavanja od terena do temeljne plošče in s sprotnim sidranjem obodnih sten.

Vlagatelj poudarja, da se dve priglašeni referenci (novogradnja Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko z več-etažno parkirno hišo v mestnem jedru ter nakupovalno središče Qlandija Maribor s podzemnim parkiriščem velikosti 46.000 m²) nanašata na gradnjo podzemne garažne stavbe, v kateri je prometna ureditev izvedena na način, ki poteka zvezno med etažami parkirne hiše, brez diferenčnih klančin.

Vlagatelj še navaja, da se oba kriterija (izvedba z notranjim razpiranjem ter prometna ureditev podzemnih parkirnih hiš po tehnologiji polža) nanašata na izkušnje pri projektiranju, ki sta bila v Sloveniji uporabljena zgolj pri gradnji Podzemne parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani, katere projektno dokumentacijo je izdelal izbrani ponudnik.

Vlagatelj predlaga, da naj se razveljavita postopek oddaje javnega naročila in izpodbijana odločitev, prav tako pa zahteva tudi povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku.

Naročnik je vlagateljev zahtevek zavrnil, in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 4306-19/2011, z dne 29.09.2011).

Naročnik navaja, da je s Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta starega mestnega jedra Celje - kare 12 pristopil k izdelavi OPPN-ja, v katerem je predvidena tudi gradnja tri-etažne, izključno podzemne parkirne hiše (po CC-Sl klasifikaciji - 12420 - Garažna stavba). Iz navedenega razloga in zato, ker predvidena podzemna parkirna hiša leži na arheološko občutljivem območju, kjer je pričakovati potencialna arheološka najdišča in je potrebno urediti ustrezen stik z območjem spomenika državnega pomena (Knežji dvorec), je od ponudnikov zahteval, da so že projektirali podoben objekt podzemne parkirne hiše, ki je tudi že uspešno izveden in klasificiran kot objekt 12420 (Garažne stavbe). Zahteva po navedeni referenci je bila zapisana v Obrazcu št. 8 (in v odgovoru, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil), kjer je navedeno, da bo ponudba, iz katere ne bo razvidno izpolnjevanje tega pogoja, izločena iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik citira četrti odstavek 5. člena Uredbe in navaja, da je dne 19.09.2011 na Upravni enoti Maribor preveril, kako so bili klasificirani vlagateljevi referenčni objekti in ugotovil, da so bili klasificirani po njihovi pretežni namembnosti - kot stanovanjski ali kot trgovsko-poslovni objekti in ne kot garažni objekti kot je navedel vlagatelj.

Naročnik navaja, da je v Obrazcu št. 8 postavil tudi zahtevo, da morajo biti referenčni objekti projektirani in realizirani z izgradnjo v zadnjih treh letih. Naročnik navaja, da je vlagatelj tej zahtevi zadostil le pri eni referenci, pri dveh pogojno, pri ostali treh pa ne.

Naročnik še navaja, da je vlagatelj sam prečrtal 2. točko Obrazca št. 8, kamor bi lahko vpisal reference, ki se nanašajo na gradnjo podzemnih parkirnih hiš po tehnologiji polža, točko 3, kamor bi lahko vpisal reference izvedbe z notranjim razpiranjem, pa je pustil prazno.

Naročnik še navaja, da skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) išče ponudnika, ki ima ustrezne reference in bo obenem ponudil zmerno ceno. Iz navedenega razloga, navaja naročnik, vlagateljevemu očitku o tem, da je ponudil najnižjo ceno, ni mogoče slediti. Naročnik v zvezi s tem še navaja, da ima slabe izkušnje s ponudniki, ki so ponudili najnižje ponudbene cene.

Naročnik je z dopisom št. 4306-19/2011, z dne 06.10.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka (Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela dne 10.10.2011).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je vlagateljeva ponudba pravilna in (posledično) popolna v smislu 16. in 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma ali je vlagatelj izpolnil referenčni pogoj iz 9. točke Pogojev za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika oziroma iz Obrazca št. 8 (Izjava in seznam ponudnika o istovrstnih storitvah).

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v 9. točki Pogojev za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika zapisal, da morajo ponudniki predložiti Izjavo in seznam ponudnika o istovrstnih storitvah (Obrazec št. 8).

Obrazec št. 8 v 1. točki vsebuje vnaprej pripravljeno izjavo, in sicer:

"Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih uspešno izdelali projektno dokumentacijo za gradnjo podzemnih parkirnih hiš z dejansko izgradnjo parkirne hiše (vsaj 1 prinese 20 % vrednosti merila, vsak nadaljnji objekt prinese bonus 5 %)."

Ponudniki so morali referenčne objekte vpisati v tabelo št. 1, in sicer s podatki o referenčnemu naročniku in kontaktni osebi za preverjanje reference ter z navedbo predmeta pogodbe in datuma sklenitve pogodbe.

Naročnik je v isti točki ponudnike opozoril, da bodo ponudbe, iz katerih ne bo razvidno izpolnjevanje tega pogoja, kot nepopolne izločene iz nadaljnjega postopka javnega naročila. Podobno opozorilo izhaja tudi iz Pogojev za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika (zadnji odstavek na 11. strani).

Obrazec št. 8 vsebuje v 2. in 3. točki še dve vnaprej pripravljeni izjavi, in sicer:

"Izjavljamo, da imamo izkušnje pri projektiranju prometne ureditve podzemnih parkirnih hiš po tehnologiji polža - vsaj 1 prinese 10 % vrednosti merila.

Izjavljamo, da imamo izkušnje projektiranja izvedbe z notranjim razpiranjem, od zgoraj navzdol ali od strehe do temeljev - vsaj 1 prinese 5 % vrednosti merila."

Ponudniki so morali referenčne objekte, ki se nanašajo na izkušnje projektiranja prometne ureditve podzemnih parkirnih hiš po tehnologiji polža vpisati v tabelo št. 2, referenčne objekte, ki se nanašajo na projektiranje izvedbe z notranjim razpiranjem pa v tabelo št. 3 (s podatki o referenčnem naročniku in kontaktno osebo za preverjanje reference ter z opisom storitve in datumom sklenitve pogodbe).

Naročnik je v fazi pojasnjevanja razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil (dne 10.08.2011) podal naslednja pojasnila:

"Z izrazom podzemna parkirna hiša je mišljen objekt, ki je v CC-Sl klasifikaciji opredeljen pod 12420 - Garažne stavbe. Kot je v obrazcu navedeno, mora biti iz vloge razvidno, da gre za podzemno parkirno hišo oziroma podzemno garažno stavbo, ki je tudi že zgrajena. Reference za nadzemne parkirne hiše se ne bodo upoštevale.

Pri prometni ureditvi podzemne parkirne hiše po tehnologiji polža je mišljena ureditev, ki poteka zvezno med etažami parkirne hiše brez diferenčnih klančin.

Izvedba z notranjim razpiranjem je izvedba gradnje, pri kateri je potrebno zaradi zahtev po zaščiti bližnjih objektov historične vrednosti (Knežji dvorec, kot spomenik državnega pomena), pričakovano nestabilnega terena (prod, glina â??) in arheološkega najdišča, poleg izgradnje oboda, izkop gradbene jame prilagoditi tako, da poteka postopoma po metodi spodkopavanja od terena do temeljne plošče in sprotnega sidranja obodnih sten."

Predmet obravnavanega javnega naročila je izdelava idejne arhitekturne zasnove podzemne parkirne hiše oziroma izdelava idejnega projekta za stavbo podzemne garaže, ki bo v skladu s CC-SI klasifikacijo (Priloge 1 k Uredbi) uvrščena pod št. 12420 - Garažne stavbe. Naročnik je (skladno z razpisanim predmetom) od ponudnikov zahteval, da izkažejo, da so v zadnjih treh letih uspešno izdelali vsaj eno istovrstno projektno dokumentacijo za gradnjo podzemne parkirne hiše, pod pogojem, da je bila parkirna hiša tudi zgrajena in klasificirana kot stavba 12420 - Garažne stavbe. Vsaj en izkazan referenčni projekt je bil določen kot pogoj, v skladu s katerim so ponudniki prejeli 20 % vrednosti merila, za vsak nadaljnji izkazan referenčni projekt pa je naročnik predvidel še prejem 5 % bonusa. V primeru, da je ponudnik izkazal izkušnje s področja projektiranju prometne ureditve podzemnih parkirnih hiš po tehnologiji polža je naročnik za takšen projekt predvidel prejem 10 % vrednosti merila, če je ponudnik izkazal izkušnje projektiranja izvedbe z notranjim razpiranjem pa še prejem nadaljnjih 5 % vrednosti merila.

Navedeno razumevanje razpisne dokumentacije med strankama ni sporno in ni predmet revizijskega zahtevka. Pač pa se naročnik in vlagatelj ne strinjata v tem, ali je vlagatelj z vsaj enim izmed šestih referenčnih objektov (ki jih je vpisal v tabelo št. 1 Obrazca št. 8) izpolnil naročnikovo zahtevo, v skladu s katero je morala biti vsaj ena referenca klasificirana kot stavba, ki je v skladu s CC-SI klasifikacijo (Priloge 1 k Uredbi) uvrščena pod št. 12420 - Garažne stavbe.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je v tabelo št. 1 Obrazca št. 8 vpisal naslednje referenčne objekte:

1. trgovsko poslovni in stanovanjski objekt s parkirno hišo (datum sklenitve pogodbe 2006, leto izvedbe 2009),
2. stanovanjski objekt s parkirno garažo (datum sklenitve pogodbe 2007, leto izvedbe 2011),
3. novogradnja stanovanjskih objektov s parkirnimi garažami (datum sklenitve pogodbe 2009, leto izvedbe 2011),
4. novogradnja Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko z več-etažno parkirno hišo v mestnem jedru (datum sklenitve pogodbe 2003, leto izvedbe 2007),
5. večstanovanjski objekt s parkirno garažo (datum sklenitve pogodbe 2005, leto izvedbe 2008),
6. nakupovalno središče Qlandia Maribor s podzemnim parkiriščem velikosti 46.000 m² (datum sklenitve pogodbe 2004, leto izvedbe 2006).

Iz opisov vseh šestih referenčnih projektov izhaja, da gre za projektiranje (in izgradnjo) različnih objektov s pripadajočimi garažami/garažnimi hišami. V treh primerih je vlagatelj projektiral stanovanjske oziroma večstanovanjske objekte s pripadajočimi garažami, v enem primeru je projektiral večnamenski objekt z garažo, pri eni referenci je vlagatelj izdelal projektno dokumentacijo za fakulteto z več-etažno parkirno hišo, pri zadnji (šesti) referenci pa je izdelal projektno dokumentacijo za nakupovalno središče s podzemnim parkiriščem. Ker z nobenim izmed opisanih referenčnih projektov ni izdelal projektne dokumentacije za istovrstni objekt v smislu naročnikove zahteve oziroma istovrstnega projekta za izgradnjo objekta podzemne garažne hiše, ki je v CC-SI klasifikaciji razvrščen pod št. 12420 - Garažne stavbe, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Navedenih referenčnih projektov namreč ni mogoče uvrstiti pod št. 12420 - Garažne stavbe, pač pa jih je potrebno v skladu z njihovim pretežnim namenom uporabe (četrti odstavek 5. člena Uredbe) in ob upoštevanju CC-SI klasifikacije, šteti kot eno klasifikacijsko enoto oziroma jih uvrstiti bodisi med večstanovanjske stavbe bodisi med trgovske stavbe ali pa med stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo. Naročnikova zahteva v spornem segmentu razpisne dokumentacije je jasna, nedvoumna in ne dopušča različnih interpretacij. Ponudnik je moral, da bi se njegova ponudba štela kot pravilna in popolna, izkazati vsaj eno referenco, ki se nanaša na projektiranje istovrstnega objekta - to je na izdelavo projektne dokumentacije za objekt podzemne garažne stavbe oziroma na objekt, ki je v CC-SI klasifikaciji razvrščen pod št. 12420 - Garažne stavbe. Ker vlagatelj z nobenim izmed vpisanih projektov referenčnega pogoja ni izpolnil, ga je naročnik pravilno in zakonito izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da se dva izmed referenčnih objektov (novogradnja Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko z več-etažno parkirno hišo v mestnem in nakupovalno središče Qlandia Maribor s podzemnim parkiriščem velikosti 46.000 m²) nanašata na gradnji podzemne garažne stavbe, v katerih je prometna ureditev izvedena na način, ki poteka zvezno med etažami parkirne hiše, brez diferenčnih klančin. Državna revizijska komisija predmetnemu očitku ni mogla slediti iz razloga, ker vlagatelj navedeni referenci ni vpisal v predvideno tabelo (v tabelo št. 2, v katero bi moral vpisati izkušnje s področja projektiranja podzemnih parkirnih hiš po tehnologiji polža), poleg tega pa vlagatelj tudi ni z ničemer dokazal (npr. s predložitvijo projektne dokumentacije ali pogodbe â??), da naj bi šlo za takšen tip projektiranja podzemnih garažnih objektov. Tudi sicer so vlagateljevi očitki v tem delu zahtevka za revizijo nejasni in kontradiktorni. Vlagatelj namreč po eni strani trdi, da ima izkušnje pri projektiranju podzemne garažne stavbe, v kateri je prometna ureditev izvedena na način, ki poteka zvezno med etažami parkirne hiše, brez diferenčnih klančin (oziroma da je ponudil dve referenci, ki se nanašata na projektiranje prometne ureditve podzemnih parkirnih hiš po tehnologiji polža), po drugi strani pa zatrjuje, da se oba kriterija (projektiranje po tehnologiji polža in projektiranje z notranjim razpiranjem) nanašata na izkušnje pri projektiranju, ki sta bila v Sloveniji uporabljeni zgolj pri gradnji Podzemne parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki jo je izdelal izbrani ponudnik.

Če je vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo razumeti na način, da se ne strinja s postavitvijo oziroma z oblikovanjem obeh navedenih meril, pa ga je potrebno opozoriti na določilo četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, ki mu po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, prepoveduje navajati tiste kršitve, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka. V kolikor je vlagatelj menil, da naročnikove zahteve v spornem segmentu razpisne dokumentacije niso določene v skladu s pravili javnega naročanja bi lahko vložil zahtevek za revizijo, vendar je bil navedeno dolžan storiti še pred potekom roka za oddajo ponudb. Po poteku tega roka namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Ker ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev vlagateljeve ponudbe ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo in (posledično) kot popolno v smislu 17. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, je Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJ pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 02.11.2011mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, Celje
- odvetnik Janko Jerman, Partizanska cesta 28-30, Maribor
- IZTR inženiring in projektiranje d.o.o., Derčeva ulica 35, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana