018-344/2011 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-344/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Operacija: Energetska sanacija objektov SB SG: Izvedba elektro in strojnih inštalacij ter CNS sistema", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik ELEKTRA, d.o.o., Kočevarjeva ulica 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 10. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo z dne 14. 9. 2011 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 3 "Energetsko učinkovita razsvetljava in energetski monitoring s CNS sistemom na internem, zveznem in upravnem objektu SB SG", kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. JN 6948/2011 z dne 2. 9. 2011.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 4.361,94 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10. 6. 2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je naročnik dne 23. 6. 2011 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN6948/2011. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 18. 8. 2011 je razvidno, da je naročnik prejel enajst pravočasnih ponudb. Dne 2. 9. 2011 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila", iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšo v sklopu 3 izbral ponudbo ponudnika EUROLUX, d.o.o., Litostrojska cesta 441, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 14. 9. 2011 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 3 izločiti kot nepopolno, in sicer zaradi naslednjih razlogov:

1. Izbrani ponudnik je predložil izjavo banke o izdaji bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del, v kateri je banka dodatno zapisala besedilo "z veljavnostjo do 30.06.2012".
2. Tudi izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ki jo je predložil izbrani ponudnik, vsebuje pripis banke, da bo garancija veljavna do 31. 8. 2015. To ni skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, navaja vlagatelj, in dodaja, da je naročnik zahteval najmanj petletni garancijski rok za izvedena gradbeno instalacijska dela in triletni garancijski rok za vgrajen material in opremo.
3. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc le za enega izmed dveh zakonitih zastopnikov, s čimer ni izpolnil pogoja iz razpisne dokumentacije.
4. V navodila KOBO za izvajanje inštalacijskih in gradbenih del izbrani ponudnik ni vpisal imena in priimka pristojne osebe izvajalca, s čimer bi potrdil, da je seznanjen z zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal. Prav tako manjka tudi podpis te osebe, datum podpisa in telefonska številka.
5. Ponudba izbranega ponudnika v nekaterih postavkah ni tehnično ustrezna, prav tako ni predložil tehnične dokumentacije ter izjav o skladnosti.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 3, zahteva pa tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 22. 9. 2011 opredelil do vlagateljevih revizijskih navedb. V vlogi izbrani ponudnik navaja, da je predložil izjavi banke, da bo izdala tako bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del kot tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Iz obeh izjav je razvidno, da se banka zavezuje, da bo izdala ustrezni bančni garanciji v skladu s predloženo pogodbo. Veljavnost garancije bo vezana na datume iz podpisane pogodbe, ki pa so bili v času oddaje ponudbe neznani. Na izjavah zapisani datumi se bodo ustrezno spremenili glede na datum podpisa pogodbe, saj bodo pravi datumi znani šele tedaj. Glede pooblastila za pridobitev podatkov izbrani ponudnik navaja, da je M. P. prokuristka, ne pa zakonita zastopnica, glede navodil KOBO pa, da jih je izpolnil in predložil v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik še navaja, da njegova ponudba tudi v tehničnem delu ustreza naročnikovim zahtevam.

Naročnik je dne 4. 10. 2011 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa odgovarja na posamezne revizijske navedbe:

1. Izbrani ponudnik je predložil zahtevano izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del. Izjava je vsebinsko enaka razpisnemu obrazcu 11a, banka pa je dodatno zapisala le besedilo: "z veljavnostjo do 30.06.2012". Po mnenju naročnika ta datum izhaja iz predvidenega pogodbenega roka, ki je bil določen v razpisni dokumentaciji.
2. Izbrani ponudnik je predložil tudi zahtevano izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki je vsebinsko enaka razpisnemu obrazcu 12a. Banka je dodatno zapisala le "z veljavnostjo do 31.08.2015", kar pa izhaja iz predvidenega garancijskega obdobja za ponujeno opremo, ki ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.
3. Naročnik ni zahteval, da mora ponudnik za vsakega izmed zakonitih zastopnikov predložiti svoj razpisni obrazec 4b. Predložen obrazec izbranega ponudnika je izpolnjen v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
4. Naročnik ni zahteval, da ponudniki v navodila KOBO vnesejo ime in priimek ter telefonsko številko pristojne osebe izvajalca ter datum podpisa. Priloga je morala biti le žigosana in podpisana, saj se ponudnik že v obrazcu 9 zavezuje, da bo upošteval navodila komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb glede poteka del v bolnišnici. Izbrani ponudnik je zahtevani obrazec podpisal in žigosal.
5. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik za vso opremo navedel proizvajalca in tip opreme ter predložil ustrezne certifikate. Kjer je v polju navedel "proizvajalec in tip opreme po popisu", je ponudil projektirano rešitev. Prav tako je izbrani ponudnik ustreznost ponujene opreme dokazoval s certifikati in izjavami o skladnosti, s čimer je zadostil naročnikovim pogojem.

Naročnik je z vlogo z dne 7. 10. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija v skladu z 39. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavani zadevi je med strankami sporno vprašanje, ali je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno (in jo v nadaljevanju v sklopu 3 izbral kot najugodnejšo), ravnal v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2).

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ali pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, je nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) oz. neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije (in ki tudi ne vsebuje kakšnih drugih pomanjkljivosti) in iz vsebine katere posledično izhaja usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila, naročnik ne sme označiti za nepopolno, pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Med strankami je najprej sporno dejstvo, ali je izbrani ponudnik predložil ustrezni izjavi banke o izdaji bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del ter bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik je zahteve glede predložitve finančnih zavarovanj določil v 8. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), kjer je zapisal, da mora ponudnik za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja naročniku med drugim predložiti:

- originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del za vsak posamezen sklop v pogodbenem roku v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 11), ki jo bo izbrani izvajalec moral predložiti najkasneje v 8. delovnih dneh po podpisu pogodbe oz. od "uvedbe v posel". Izjava se izdaja na Razpisnem obrazcu št. 11a.

- originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z vzorcem bančne garancije (Razpisni obrazec št. 12), ki jo bo izbrani izvajalec moral predložiti v 8. dneh po končni primopredaji izvedenih del. Izjava se izdaja na Razpisnem obrazcu št. 12a.

V zvezi z veljavnostjo garancije za dobro izvedbo posla je naročnik določil naslednjo zahtevo:

"Veljavnost garancije za dobro izvedbo posla mora biti veljavna do konca pogodbenega roka in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank. Bančna garancija za dobro izvedbo posla pokriva tudi pravočasnost izvedbe."

V razpisnih obrazcih št. 11, 11a, 12 in 12a je naročnik pripravil vzorec garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku, obrazec za podajo izjave banke za izdajo garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku, vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku ter obrazec za podajo izjave banke za izdajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Ne v vzorcu garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku ne v vzorcu garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročnik ni navedel datuma veljavnosti zavarovanja, temveč je na mestu, kjer bo naveden datum veljavnosti, pustil prazen prostor.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je ta predložil žigosan in parafiran razpisni obrazec št. 11, ki vsebuje vzorec garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku, žigosan in parafiran ter neizpolnjen obrazec št. 11a s predvidenim besedilom izjave banke za izdajo garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku ter lastno izjavo banke izbranega ponudnika o izdaji garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku. Banka je v lastni izjavi o izdaji bančne garancije prepisala besedilo iz izjave naročnikovega razpisnega obrazca št. 11a ter vpisala zahtevane podatke, za vpisanim zneskom garancije pa je banka dodala besedilo: "z veljavnostjo do 30.06.2012".

Čeprav vlagatelj navaja, da gre za vsebinsko spremembo izjave, Državna revizijska komisija ugotavlja, da dodatni zapis banke glede veljavnosti bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku ni v nasprotju z določili razpisne dokumentacije. Kot je bilo že zapisano, je naročnik v 8. točki Navodil izrecno zahteval, da mora biti garancija za dobro izvedbo posla veljavna do konca pogodbenega roka in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v 7. točki Navodil določil, da je rok izvedbe razpisanih del september 2011 - junij 2012. Enak rok izhaja tudi iz razpisnega obrazca št. 3c "Ponudba" ter razpisnega obrazca št. 9 "Izjava o pogojih naročnika". Navedeno pomeni, da je banka izbranega ponudnika s tem, ko se je v izjavi o izdaji garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku zavezala izdati bančno garancijo z veljavnostjo do 30. 6. 2012, veljavnost bančne garancije določila v skladu z določbami razpisne dokumentacije. Ponudbi izbranega ponudnika zato v tem delu ni mogoče očitati neizpolnjevanja naročnikove zahteve iz 8. točke Navodil.

Državna revizijska komisija je glede na revizijske navedbe vpogledala tudi v izjavo banke izbranega ponudnika o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Tudi ta izjava ni bila predložena na originalnem naročnikovem razpisnem obrazcu št. 12a, temveč je banka izbranega ponudnika besedilo obrazca 12a prepisala na lasten obrazec, pri čemer je navedla, da bo v skladu s predloženo pogodbo izdala:

"bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene vrednosti (EUR brez DDV), t.j. EUR 40.000,00 z veljavnostjo do 31.08.2015."

Kot je Državna revizijska komisija že ugotovila, naročnik od ponudnikov ni zahteval, da bodisi v vzorec bodisi v izjavo banke vpišejo veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Dejstvo, da je banka izbranega ponudnika to kljub temu storila, ne more pomeniti, da je njegovo ponudbo zgolj zato mogoče oceniti za nepopolno, Vendar pa je treba opozoriti, da bi moral izbrani ponudnik pri vpisu datuma veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku upoštevati določila razpisne dokumentacije in datum veljavnosti uskladiti z zahtevanimi garancijskimi roki. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku je namreč povezana z garancijskim rokom, saj izvajalec v tem roku jamči za odpravo napak, naročnik pa lahko bančno garancijo v primeru neustrezne odprave napak unovči le v času trajanja garancije. Veljavnost bančne garancije je zato nedvomno ena izmed bistvenih sestavin garancije, saj mora biti bančna garancija, če je njen namen učinkovito zavarovanje obveznosti, veljavna ves čas garancijskega roka. V predmetnem postopku je naročnik zahteve glede garancijskega roka določil v 7. točki Navodil, v kateri je zapisal:

"garancijski rok: za izvedena gradbeno instalacijska dela je najmanj 10 let; za vgrajen material in opremo pa najmanj 5 let".

Enaka zahteva izhaja tudi iz razpisnega obrazca 3c "Ponudba" in razpisnega obrazca 9 "Izjava o pogojih naročnika". Na vprašanje enega izmed ponudnikov v zvezi z dolžino garancijskega roka in v povezavi z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku je naročnik dne 20. 7. 2011 na portalu javnih naročil odgovoril:

"Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo. Novi garancijski roki so: 5 let na izvedena dela in 3 leta na opremo. Naročnik bo na portal javnih naročil posredoval popravek razpisne dokumentacije s spremenjenimi garancijskimi roki."

Iz citiranih določil razpisne dokumentacije je torej razvidno, da je naročnik zahteval pet letni garancijski rok na izvedena dela ter tri letni garancijski rok na opremo. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v izjavi o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ni sledil določbam razpisne dokumentacije. Kot rok veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je namreč navedel 31. 8. 2015, ki je prekratek glede na zahtevano garancijsko obdobje, saj pokriva le garancijo na vgrajeno opremo, ne pa tudi garancije na izvedena dela. Zato ni mogoče slediti naročniku, ki navaja, da veljavnost, kot jo je v bančni garanciji za odpravo napak v garancijskem roku navedla banka izbranega ponudnika, izhaja iz predvidenega garancijskega obdobja za ponujeno opremo. Prav tako ni mogoče slediti pojasnilom izbranega ponudnika, ki navaja, da ob predložitvi ponudbe datumi sklenitve pogodbe in datumi dokončanja del še niso bili natančno znani, zaradi česar ni bilo mogoče vpisati točnih datumov oz. naj bi bili točni datumi vpisani šele naknadno. Res je sicer, da točni datumi ob predložitvi ponudbe še niso bili znani, vendar pa naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da ponudnik oz. njegova banka v izjavah o izdaji bančnih garancij vpišeta datum veljavnosti. Ker se je izbrani ponudnik odločil, da to kljub temu stori, bi moral datum veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku uskladiti z določbami razpisne dokumentacije, česar pa ni storil. Namen izjave banke o izdaji bančne garancije je pridobiti zavezo od banke, da bo izdala bančno garancijo s točno določeno vsebino, kar naročniku zagotavlja, da bo pridobil finančno zavarovanje ustrezne kvalitete. Če je iz izjave o izdaji bančne garancije razvidno, da njena vsebina ni skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in da torej banka ni zavezana izdati bančne garancije v zahtevani kvaliteti (rok veljavnosti garancije pa je, kot je bilo že zapisano, eden izmed njenih bistvenih elementov, povezan z garancijskim rokom in učinkovitim zavarovanjem jamčevanja izvajalca za stvarne napake), takšne ponudbe ni mogoče obravnavati kot popolne.

Ker je Državna revizijska komisija že na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da izbrani ponudnik ni predložil izjave o izdaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki bi izpolnjevala zahteve iz razpisne dokumentacije, in da posledično naročnik njegove ponudbe ne bi smel obravnavati kot popolne, je v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila v 3. sklopu, kot je razvidna iz dokumenta "Odločitev o oddaji naročila" št. JN 6948/2011 z dne 2. 9. 2011. Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni vsebinsko obravnavala drugih vlagateljevih navedb, ki se nanašajo na popolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj njihova meritorna presoja ne bi več v ničemer vplivala na ugotovitev o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika niti ne bi več mogla vplivati na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila v sklopu 3 sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitev, da je izbrani ponudnik predložil izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki ni skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer v višini 4.361,94 EUR za plačano takso.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške za plačno takso. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 4.361,94 EUR.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 28. 10. 2011

predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
- ELEKTRA, d.o.o., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor
- EUROLUX, d.o.o., Litostrojska cesta 441, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana