018-298/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet

Številka: 018-298/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011 - ZTP-D; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "[i]zdelava izvedbenega načrta kategorizacije in sanacije jeklenih železniških mostov na progi Pragersko - Ormož - Murska Sobota - Hodoš - d.m. za zagotovitev kategorije mostu D4 in svetlega profila GC" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GINEX INTERNATIONAL, d. o. o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 19. oktobra 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, "Ev. št. 161/2011- KF", z dne 05. avgusta 2011, se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14. decembra 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka 411-34/2009-44, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila "[i]zdelava izvedbenega načrta kategorizacije in sanacije jeklenih železniških mostov na progi Pragersko - Ormož - Murska Sobota - Hodoš - d.m. za zagotovitev kategorije mostu D4 in svetlega profila GC" (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila), vodenega po odprtem postopku, pa je bilo dne 17. decembra 2010 (pod številko objave JN12255/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 21. decembra 2010 (pod številko dokumenta 377664) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 247 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Naročnik je dne 10. marca 2010 (očitna pomota; pravilno dne 10. marca 2011; opomba Državne revizijske komisije) sprejel odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila, številka 411-34/2009zp52, zoper katero sta (skupna) ponudnika GRADBENI INšTITUT ZRMK, d. o. o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, ter IMK INŽENIRING, d. o. o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, vložila zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 21. aprila 2011 sprejel odločitev o omenjenem zahtevku za revizijo, številka 411-34/2009-63, z njo pa je takratni zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je v celoti zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V posledici obvestila takratnega vlagatelja o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo je Državna revizijska komisija sprejela sklep številka 018-132/2011-6, z dne 20. junija 2011 (v nadaljnjem besedilu: sklep številka 018-132/2011-6), s katerim je zahtevku za revizijo takratnega vlagatelja ugodila, razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila številka 411-34/2009zp52, z dne 10. marca 2010 (pravilno: z dne 10. marca 2011), obenem pa ugodila vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 19. julija 2011 sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila, številka 430-86/2011/2-0024512 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbere "Konzorcij Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana in IMK d.o.o., Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo), vlagateljeva ponudba pa se kot nepopolna izloči iz nadaljnjega postopka.

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na vročilnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 21. julija 2011, dne 22. julija 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, priporočeno (s povratnico) na pošto oddal vlogo z dne 21. julija 2011, skrajšano poimenovano "Opozorilo naročniku in zahtevek za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila in zahtevek za vpogled v ponudbo"â?? Naročnik je dne 25. julija 2011 sprejel "DODATNO OBRAZLOŽITEV", številka 430-86/2011/4-0024512, ki jo je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na poštni povratnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 27. julija 2011.

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, dne 08. avgusta 2011 na pošto priporočeno (s povratnico) oddal zahtevek za revizijo, "Ev. št. 161/2011- KF", z dne 05. avgusta 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga in zahteva, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo (v celoti) ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, vlagatelj pa zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da ima izbrana ponudba "najmanj enake pomanjkljivosti kot se jih očita vlagatelju". Vlagatelj v navezavi na izbrano ponudbo zatrjuje, da "je ena od družb, ki je sodelovala v Konzorciju in sicer IMK d.o.o. nastopala tudi kot izdelovalec vseh projektnih nalog pri predmetnem javnem razpisu", ob tem pa izdelala projektne naloge, katere vlagatelj v zahtevku za revizijo opredeljeno navaja. V navezavi na izbrano ponudbo vlagatelj v nadaljevanju obrazložitve zahtevka za revizijo zatrjuje tudi nadaljnje razloge, zaradi katerih bi moral naročnik (po prepričanju vlagatelja) izbrano ponudbo izločiti. Omenjeni razlogi so opredeljeno predstavljeni v nadaljevanju tega sklepa Državne revizijske komisije.

Naročnik je dne 18. avgusta 2011 prejel vlogo z dne 11. avgusta 2011, poimenovano "Izjasnitev JV Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o. o vloženem revizijskem zahtevku" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 11. avgusta 2011).

Naročnik je dne 22. avgusta 2011 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 430-86/2011/11-0024513, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, obenem pa je v celoti zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik najprej ugotavlja, da vlagatelj ne izkazuje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo, v nadaljevanju obrazložitve odločitve o zahtevku za revizijo pa ugotavlja, da je zahtevek za revizijo (glede zatrjevanih domnevnih kršitev naročnika v navezavi na izbrano ponudbo) neutemeljen tudi po njegovi vsebini.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na vročilnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 30. avgusta 2011.

Državna revizijska komisija je dne 02. septembra 2011 prejela vlagateljevo vlogo "Ev. št. 161/2011- KF", z dne 01. septembra 2011, poimenovano "PRIPRAVLJALNA VLOGA", skupaj s prilogama (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 01. septembra 2011). Omenjeno vlogo je, kakor to izhaja iz naročnikove prejemne štampiljke na vlogi, dne 05. septembra 2011 prejel tudi naročnik.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-86/2011/16-0024512, z dne 07. septembra 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 09. septembra 2011, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom številka 018-298/2011-4, z dne 26. septembra 2011 pozvala na dopolnitev zahtevka za revizijo. Omenjeni poziv je vlagatelj, kakor to izhaja iz poštne povratnice, vrnjene Državni revizijski komisiji, prejel dne 28. septembra 2011, dne 03. oktobra 2011 pa je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 30. septembra 2011, skupaj s prilogo.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski in revizijski postopek postopka oddaje tega javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je dne 03. julija 2011 začel (na podlagi njegovega 87. člena) veljati ZPVPJN. Ker se je v konkretnem primeru predrevizijski postopek z vložitvijo zahtevka za revizijo začel dne 08. avgusta 2011 (drugi odstavek 112. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 73/2007, s spremembami - v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN in prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN), torej po uveljavitvi ZPVPJN, se ta revizijski postopek (skladno z določbo 87. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom 82. člena ZPVPJN) izvede po določbah ZPVPJN.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, razpisne dokumentacije in obvestil o (javnem) naročilu, objavljenih na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Ker se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo v objavo na Portal javnih naročil poslano dne 17. decembra 2010, torej pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/2011 - ZJN-2C; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2C), ki je začel veljati dne 30. marca 2011, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 39. člena ZJN-2C izvede po določbah ZJN-2, brez upoštevanja novele ZJN-2C.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija (na podlagi prvega odstavka 31. člena ZPVPJN) najprej pristopila k predhodnemu preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, v okviru tega pa preizkusila tudi, ali je zahtevek za revizijo vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN (tretja alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN).

ZPVPJN v prvi alineji prvega odstavka 14. člena določa, da se aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Za to, da bi se določeni osebi (subjektu, vlagatelju) priznalo (procesno) upravičenje za vodenje (predrevizijskega in) revizijskega postopka, ZPVPJN torej kumulativno zahteva dvoje: 1. (dejanski) interes osebe (subjekta, vlagatelja) za dodelitev naročila; 2. dejstvo, da taki osebi (subjektu, vlagatelju) je ali bi ji (bi mu) lahko z domnevno kršitvijo (naročnika) nastala škoda.

V obravnavanem primeru vlagatelju ni mogoče odrekati (dejanskega) interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, saj je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pravočasno predložil ponudbo. Dejstvo, da je vlagatelj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila pravočasno predložil ponudbo, med strankama ni sporno, izhaja pa tudi iz dokumentacije v odstopljenem spisu zadeve, zlasti še iz
âˆ" "ZAPISNIK[A] O JAVNEM ODPIRANJU PONUDB" številka 411-34/2009 zp 47, z dne 27. januarja 2011, v katerem je v pravno relevantnem delu med drugim (v 8. točki na drugi strani) zapisano: "Pravočasno, to je do dne 27.1.2011 do 09:00 ure, so prispele naslednje ponudbe, in sicer" "GINEX International d.o.o."
âˆ" odločitve o oddaji naročila, v kateri je v pravno relevantnem delu med drugim (v I. točki na prvi strani njene obrazložitve) zapisano: "Naročnik je pravočasno, to je do 27.01.2011 do 09:00 ure prejel" ponudbo "GINEX International d.o.o.".
Po poteku roka za oddajo (prejem) ponudb se namreč šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo (del drugega odstavka 14. člena ZPVPJN).

Potrebno pa je ugotoviti, da iz vlagateljevega zahtevka za revizijo ne izhaja, da mu je ali bi mu lahko z domnevno kršitvijo (naročnika) nastala škoda, kar pomeni, da iz vlagateljevega zahtevka za revizijo ne izhaja drugi (v prvi alineji prvega odstavka 14. člena ZPVPJN) kumulativno določen element, ki mora biti izpolnjen, da bi se vlagatelju priznalo (procesno) upravičenje za vodenje predmetnega revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija v navezavi na navedeno ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila med drugim ugotovil, da iz vlagateljeve ponudbe in njene dopolnitve (upoštevaje sklep Državne revizijske komisije, številka 018-132/2011-6) "nedvoumno izhaja, da oseba YB, ki naj bi v razpisanem javnem naročilu izvajala naloge odgovornega vodje projekta, ni predložila dokazila, da obvlada slovenski jezik, kot je to določil naročnik v razpisni dokumentaciji (alinea. 2) točka "4. Obvezna vsebina ponudbe" poglavja "II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI". V posledici navedenih ugotovitev je naročnik zaključil, da je potrebno vlagateljevo ponudbo izločiti.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da bi bila naročnikova odločitev o oddaji naročila v delu, v katerem je naročnik zaključil, da je potrebno vlagateljevo ponudbo iz razloga, izpostavljenega v prejšnjem odstavku obrazložitve tega sklepa, izločiti, nezakonita. Vlagatelj torej v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije oziroma v nasprotju z določbami ZJN-2, ko je njegovo ponudbo iz razloga, ker iz nje "izhaja, da oseba YB, ki naj bi v razpisanem javnem naročilu izvajala naloge odgovornega vodje projekta, ni predložila dokazila, da obvlada slovenski jezik, kot je to določil naročnik v razpisni dokumentaciji (alinea. 2) točka "4. Obvezna vsebina ponudbe" poglavja "II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI", označil (v končni posledici) za nepopolno in jo izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Na smiselno enak zaključek upravičeno opozarjata tudi ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v vlogi z dne 11. avgusta 2011 - zadnji odstavek točke I. na prvi strani), ter naročnik (v odločitvi o zahtevku za revizijo - stran 2), ko med drugim zapišeta, da vlagatelj ni aktivno legitimiran, pri tem pa dodata: "Vlagatelj v samem zahtevku za revizijo niti ne zatrjuje, da je njegova ponudba popolna, zaradi česar tudi končna odločitev Državne revizijske komisije v predmetnem postopku ne more spremeniti dejstva, da vlagatelj zahtevka v nobenem primeru ne more pridobiti javnega naročila".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje zgolj, da ima izbrana ponudba "najmanj enake pomanjkljivosti kot se jih očita vlagatelju". V smislu slednjih "najmanj enakih" pomanjkljivosti vlagatelj zatrjuje, da "je ena od družb, ki je sodelovala v Konzorciju in sicer IMK d.o.o. nastopala tudi kot izdelovalec vseh projektnih nalog pri predmetnem javnem razpisu", ob tem pa izdelala projektne naloge, katere vlagatelj v zahtevku za revizijo opredeljeno navaja. Vlagatelj v zahtevku za revizijo torej zatrjuje kršitev tretjega odstavka 9. člena ZJN-2 (slednji je bil na podlagi 3. člena novele ZJN-2C kasneje sicer iz ZJN-2 črtan, vendar pa se postopek oddaje tega javnega naročila, kot je bilo to v tem sklepu zapisano že doslej, izvede po določbah ZJN-2, brez upoštevanja novele ZJN-2C), ki določa, da v primeru javnega naročanja, ki vključuje projektiranje, izbrani projektant ne sme sodelovati na razpisu za izvedbo naročila, ki ga je projektiral, razen če je projektiranje del istega javnega naročila kot izvedba projekta.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo v navezavi na izbrano ponudbo nadalje zatrjuje tudi, da bi jo naročnik moral izločiti iz naslednjih razlogov:
âˆ" ker naj izbrana ponudba v obdobju od dne 28. aprila 2011 do dne 11. julija 2011 ne bi bila več veljavna;
âˆ" ker naj bančna garancija za resnost izbrane ponudbe v obdobju od dne 08. maja 2011 do dne 11. julija 2011 ne bi bila več veljavna;
âˆ" ker je "ponudnik Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o." v izbrani ponudbi prikazal zavajajoča podatka o vrednosti referenčnih del (vlagatelj ob tem še dodaja, da "Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o." ni priložil potrdila naročnika (obrazec 7a), pa tudi, da je dejanska vrednost izvedenih del "s strani IMK d.o.o." na referenčnih projektih, ki so navedeni v zahtevku za revizijo, neprimerljiva z zahtevnostjo in obsegom predmetnega javnega naročila. Iz zneskov pogodb, navedenih v zahtevku za revizijo, je po zatrjevanju vlagatelja razviden obseg del, ki je bistveno prenizek glede na zahteve naročnika);
âˆ" ker je "partner v skupnem nastopu Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o." (v izbrani ponudbi) predložil zavarovalno polico z veljavnostjo od dne 01. januarja 2009 do dne 01. januarja 2010, ki je sicer permanentna, ni pa priložil dokazila o plačani premiji za leto 2011.

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal oziroma dokazal, da bi z vložitvijo zahtevka za revizijo lahko dosegel spremembo svojega (pravnega) položaja. Vlagatelju celo v primeru, če bi se njegova zatrjevanja glede domnevnih kršitev naročnika, ki naj bi jih slednji v navezavi na izbrano ponudbo storil v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, z domnevnimi (zatrjevanimi) kršitvami naročnika ni ali ne bi mogla nastati škoda. Vlagateljeva ponudba namreč ob upoštevanju dejstva, da jo je naročnik označil (v končni posledici) za nepopolno in jo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je naročnikova odločitev o označitvi njegove ponudbe (iz razloga, ki izhaja iz odločitve o oddaji naročila) za nepopolno nezakonita, v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ne bi mogla biti izbrana kot najugodnejša. Presoja zatrjevanih domnevnih kršitev naročnika in odločitev o zatrjevanih domnevnih kršitvah naročnika v zvezi z ugotovitvami o (ne)popolnosti izbrane ponudbe tako ne bi mogla več vplivati oziroma spremeniti (pravnega) položaja vlagatelja. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ne zatrjuje niti enakih oziroma istovrstnih kršitev naročnika v povezavi z izbrano ponudbo v smislu, da bi moral naročnik, če je ugotovil, da so v izbrani ponudbi za osebo, ki je v njej navedena in naj bi po (pravnomočni) oddaji zadevnega javnega naročila izvajala naloge odgovornega vodje projekta, predložena ustrezna dokazila, da obvlada slovenski jezik, enako (upoštevaje načela, na katerih temelji javno naročanje, zlasti še upoštevaje načelo enakopravne obravnave ponudnikov, določeno v 9. členu ZJN-2) ugotoviti tudi v navezavi na vlagateljevo ponudbo.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem zaključila, da vlagatelj v konkretnem primeru ni izkazal enega izmed (dveh) kumulativno določenih elementov za vložitev zahtevka za revizijo, ki v (predrevizijskem in) revizijskem postopku oddaje javnih naročil tvorita aktivno legitimacijo. Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo namreč ne izhaja, da mu je ali bi mu lahko z domnevno (zatrjevano) kršitvijo (naročnika), ko je izbrano ponudbo označil za popolno, nastala škoda. Ker je Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotovila, da zahtevka za revizijo ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, je vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN (v povezavi s prvim odstavkom 31. člena ZPVPJN in prvo alinejo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN) v revizijskem postopku s tem sklepom zavrgla. Odločitev Državne revizijske komisije o zavrženju zahtevka za revizijo je pravnomočna (šesti odstavek 31. člena ZPVPJN).

Čeprav navedeno ni vplivalo na zadevno odločitev Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija naročnika opominja, da bi moral, ker v obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo med drugim navaja tudi, da "vlagatelj zahtevka v skladu z zakonskimi določbami ne izkazuje aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo" (tretji odstavek na strani 2), da vlagatelj "ni aktivno legitimiran" (peti odstavek na strani 2), da "ni izpolnjena eden od bistvenih elementov aktivne legitimacije, kot ga določa ZPVPJN v 14. členu, t.j. možnost nastanka škode" (peti odstavek na strani 2), oziroma, da "vlagatelj zahtevka nima aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo", vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN (v povezavi s prvim odstavkom 26. člena ZPVPJN in prvo alinejo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN) s sklepom zavreči, ne pa (na podlagi 28. člena ZPVPJN) zavrniti.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo oziroma v vlogi z dne 01. septembra 2011 uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 19. oktobra 2011


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
- odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva ulica 86, 1000 Ljubljana
- GRADBENI INšTITUT ZRMK, d. o. o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
- IMK INŽENIRING, d. o. o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije