018-286/2011 Občina Markovci

Številka: 018-286/2011-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Dnevni prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Markovci v letih 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15" - sklop 1 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CAFUTA JOŽICA s.p., Soviče 5/a, Videm pri Ptuju, ki ga zastopa odvetnica Slavka Grabrovec - Junger, Krempljeva 6, Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA MARKOVCI, Markovci 43, Markovci (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.10.2011

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 12.05.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 17.06.2011, pod številko objave JN 6710/2011.

Naročnik je z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika, št. 430-0011/2011, z dne 03.08.2011, vse ponudnike obvestil, da je javno naročilo v 1. sklopu (Oš MARKOVCI) oddal v izvedbo družbi VEOLIA TRANSPORT šTEJERSKA d.d., Meljska cesta 97, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je tudi navedel, da v 2. sklopu (šOLA V NARAVI) ni izbral nobenega ponudnika in da bo v tem delu, skladno z določilom prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave.

Vlagatelj je dne 05.08.2011 od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila.

Vlagatelj je dne 12.08.2011 (še pred prejemom dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila - kot izhaja iz predložene poštne povratnice, je naročnik dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ki jo je datiral z dne 11.08.2011, šele 16.08.2011 oddal na pošto, 17.08.2011 pa jo je prejel vlagatelj) vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se odločitev naročnika v 1. sklopu razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov po priloženem stroškovniku.

Vlagatelj ugotavlja, da iz obrazložitve naročnikove odločitve izhaja, da je naročnik prejel štiri ponudbe, od katerih je bila njegova ponudba, z najnižjo ponujeno dnevno ceno v višini 380,42 EUR brez DDV, najugodnejša.

Kot navaja vlagatelj, je naročnik ugotovil, da je le ena ponudba popolna, dvema ponudnikoma ni bila priznana usposobljenost, ena ponudba pa je bila izločena zaradi napake.
Vlagatelj zatrjuje, da je iz razloga, ker iz izpodbijane odločitve ni mogel razbrati razloga, zaradi katerega je bila njegova ponudba zavrnjena, naročnika pozval k izdaji dodatne obrazložitve odločitve, z dopisom, z dne 04.08.2011, pa je zahteval tudi vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj zatrjuje, da njegova ponudba ne bi smela biti zavrnjena, saj je predložil vso zahtevano dokumentacijo. Vlagatelj še navaja, da razpisano dejavnost opravlja že od leta 2005 in da je v ponudbi opredelil svojo strokovno usposobljenost, zagotavlja pa tudi kadrovsko pokritost in opremljenost z ustreznimi vozili.

Vlagatelj navaja, da je podal tudi izjavo o dopustnih popravkih računskih napak in da bi lahko naročnik morebitne računske napake popravil na način, kot je določen v 78. členu ZJN-2.

Vlagatelj še zatrjuje, da je bilo potrebno v zvezi z relacijami upoštevati razpisno dokumentacijo.

Vlagatelj še navaja, da je naročnikova obrazložitev v nasprotju z Zapisnikom o odpiranju ponudb, z dne 18.07.2011, iz katerega izhaja, da so vse štiri ponudbe popolne.

Vlagatelj zatrjuje, da je v celoti upošteval vse zahteve iz razpisne dokumentacije in da je bil kljub temu izbran ponudnik, ki je ponudil višjo dnevno ceno od njega (vlagatelj ugotavlja, da je ponudil dnevno ceno v višini 380,42 EUR brez DDV, izbrani ponudnik pa je ponudil dnevno ceno v višini 394,80 EUR brez DDV).

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 430-0011/2011, z dne 30.08.2011). Naročnik navaja, da je pred sprejemom odločitve iz 79. člena ZJN-2, preveril obstoj in vsebino podatkov iz vlagateljeve ponudbe. Naročnik navaja, da je pozval vlagatelja, da pojasni svojo ponudbo v delu, ki se nanaša na število kilometrov na razpisanih relacijah. V ta namen je vlagatelja pozval, naj navede dejansko število kilometrov na dan in končni znesek ponudbe oziroma ponudbeno ceno z in brez DDV. Naročnik še navaja, da je vlagatelja opozoril, da se bo v primeru, če bo njegova ponudba najugodnejša, sklenila pogodba za vse razpisane relacije za 80 kilometrov dnevno, oziroma da jih več ne bo mogoče niti zaračunati niti plačati.

Vlagatelj je odgovoril, ugotavlja naročnik, da je prišlo do napake v kilometrih in da naj se ne upošteva 80 kilometrov na dan, temveč 120 kilometrov na dan, pri čemer ostaja skupna ponudbena cena enaka, spremeni pa se cena za en kilometer, in sicer iz 4,75525 EUR na 3,1701666 EUR.

Naročnik navaja, da določilo 1. alineje drugega odstavka 78. člena ZJN-2 prepoveduje spreminjanje cen na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. Ker je vlagatelj spremenil ceno na enoto, zatrjuje naročnik, je bila njegova ponudba, skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, izločena.

Naročnik je z dopisom št. 430-0011/2011, z dne 02.09.2001, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 05.09.2011, vloženo na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN, opredelil do navedb naročnika.

Vlagatelj navaja, da ga je naročnik s pozivom na dodatna pojasnila postavil v brezizhoden položaj, v katerem se ni mogel izogniti kršitvi drugega odstavka 78. člena ZJN-2.

Vlagatelj priznava, da je v ponudbi napačno izračunal kilometre, saj je namesto 120 kilometrov navedel le 80 kilometrov. Ker pa naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel dejanskega števila kilometrov, pač pa le relacije, zatrjuje vlagatelj, ga je naročnik s pozivom k dodatnim pojasnilom v navedenem segmentu, postavil v diskriminatoren položaj.

Vlagatelj je priglasil še stroške za sestavo predmetne vloge.

Državna revizijska komisija je dne 22.09.2011 naročnika pozvala k posredovanju dodatne dokumentacije. Zahtevano dodatno dokumentacijo je prejela dne 28.09.2011.

Državna revizijska komisija je vlagatelja dne 27.09.2011 pozvala k doplačilu revizijske takse (sklep št. 018-286/2011-5). Vlagatelj je takso v zahtevanem znesku doplačal in Državni revizijski komisiji dne 03.10.2011 posredoval potrdilo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je bila njegova ponudba v sklopu 1, čeprav je ponudil najnižjo dnevno ceno prevozov, nezakonito izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj v zvezi s tem očita naročniku, da ga je s pozivom k dodatnemu pojasnilu postavil v položaj, v katerem se ni mogel izogniti kršitvi 78. člena ZJN-2 ter navaja, da bi lahko naročnik morebitne računske napake popravil na način, kot ga ureja ZJN-2. Vlagatelj priznava, da je s pojasnilom spremenil število kilometrov in ceno za en kilometer, vendar hkrati opozarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel števila kilometrov, temveč zgolj relacije. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je izpodbijana odločitev nezakonita, ker je v nasprotju z zapisnikom o odpiranju ponudb, iz katerega izhaja, da so vse štiri prejete ponudbe popolne.

Predmet obravnavanega javnega naročila v izpodbijanem sklopu 1 (Oš MARKOVCI) je opravljanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Markovci. Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tri tabele. Iz prve izhaja (približno) število učencev, ki bodo potrebovali prevoze od doma v šolo in nazaj iz različnih lokacij znotraj Občine Markovci, iz druge tabele (Prihodi avtobusov v šolo) pa izhajajo vozni redi šolskih avtobusov, oziroma šest različnih relacij znotraj Občine Markovci, skupaj s točno navedenimi urami prihodov avtobusov na začetne postaje in z urami prihodov v šolo (npr.: začetna postaja 7:15, prihod v šolo 7:25, relacija: Stojnci - Bukovci - Markovci). V tretji tabeli (Odhodi avtobusov od šole) je navedenih deset različnih terminov odhodov avtobusov iz šole po vnaprej predvidenih relacijah znotraj Občine Markovci.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil Obrazec 5 (Predračun/Ponudba) v katerega so morali ponudniki vpisati: 1. ponudbeno ceno za km (brez DDV), 2. skupno število km na dan, 3. skupno ponudbeno ceno na dan (brez DDV), 4. ceno za šolsko leto (190 dni), 5. ceno s popustom, 5. DDV in 6. skupno ponudbeno ceno z DDV.

Kot izhaja iz zgoraj navedenih delov razpisne dokumentacije, je naročnik predvidel šestnajst različnih relacij znotraj Občine Markovci, v okviru katerih bodo potekali prevozi osnovnošolcev v šolo in iz šole. Od ponudnikov pa je zahteval, da v ponudbeni predračun (med drugim) vpišejo število kilometrov na dan, ki jih je (bo) potrebno upoštevati (prevoziti), da bodo zaobjete vse razpisane relacije.

Ker je vlagateljeva ponudba v delu, ki se nanaša na navedeno število kilometrov za več kot 50 % odstopala od drugih ponudb, ga je naročnik je v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (dne 20.07.2011) pozval k naslednjemu pojasnilu:

"Ali ste pravilno izračunali kilometre po razpisanih relacijah" Kolikor je nam znano, v ponudbi niste napisali realnih kilometrov. V kolikor bo vaša ponudba najugodnejša, vas opozarjamo, da bomo sklenili pogodbo za vse razpisane relacije za 80 km dnevno in jih več ne bo mogoče zaračunati oziroma plačati.

Kakšno je dejansko število kilometrov na dan"

Glede na dodatna pojasnila navedite končni znesek vaše ponudbe oziroma ponudbeno ceno brez in z DDV."

Vlagatelj je naročniku še istega dne posredoval odgovor, "da je pri navedenih kilometrih prišlo do napake ter da bo na dan upoštevanih 120 km in ne 80 km". Vlagatelj je tudi pojasnil, "da ostane ponudbena cena enaka, spremeni se samo ponujena cena za en km (brez DDV), in sicer iz 4,75525 EUR na 3,1701666 EUR".

Iz citiranega odgovora izhaja, da vlagatelj s svojo ponudbo v spornem segmentu ni zadostil naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, v skladu s katero je moral ponuditi 100 % pokritost prevozov na vseh razpisanih relacijah. Vlagatelj je namreč pojasnil, da je pri pripravi ponudbe prišlo do napake, saj je upošteval le 80 kilometrov, moral pa bi upoštevati 120 kilometrov. Vlagatelj je torej (vsaj posredno) priznal, da ene tretjine razpisanih relacij v ponudbi ni upošteval, s pojasnilom pa je spremenil tudi ponujeno cena za en km (brez DDV), in sicer jo je znižal iz prvotno ponujene cene v višini 4,75 EUR na ceno v višini 3,17 EUR.

Vlagatelj opisano neskladje s postavljeno zahtevo zagovarja z ugotovitvijo, da naročnik ni navedel dejanskega števila kilometrov pač pa zgolj relacije. Ker pa je naročnik relacije navedel natančno in jasno, bi lahko vlagatelj po prepričanju Državne revizijske komisije z malo truda ugotovil tudi število kilometrov, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri izpolnjevanju ponudbenega predračuna. V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija še pojasnjuje, da predmet konkretnega spora ni ugotavljanje zakonitosti (ustreznosti) posameznih zahtev razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, temveč ugotavljanje, ali vlagateljeva ponudba te zahteve izpolnjuje. Zgolj takšno ponudbo je namreč mogoče označiti za popolno v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, vse nepopolne ponudbe pa morajo biti, v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom tega zakona), izločene. Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v 4. členu Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ali (v kolikor je bil mnenja, da naročnikove zahteve v spornem segmentu razpisne dokumentacije niso določene v skladu s pravili javnega naročanja) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti še pred potekom roka za oddajo ponudb (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN). Po poteku tega roka namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Ob vsem opisanem je potrebno ugotoviti, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev, ki se nanašajo na predmet obravnavanega javnega naročila in da je ni mogoče obravnavati kot primerno ter (posledično) popolno ponudbo v smislu 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji pa je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in jo mora naročnik izločiti iz postopka.

Predmet javnega naročila in cena na enoto pa tudi sicer predstavljata tisti del ponudbe, ki ga ZJN-2 obravnava strožje, oziroma tiste dele ponudbene vsebine, v katere ni dovoljeno posegati. Ponudnik lahko v določenih delih ponudbo tudi dopolni, ne sme pa tega storiti (med drugim) v delu, ki se nanaša na predmet javnega naročila in v delu, ki se nanaša na ponujeno ceno za eno enoto (drugi odstavek 78. člena ZJN-2).

Iz navedenih razlogov ugotovljena pomanjkljivost tudi ne more predstavljati napake, ki bi jo bilo mogoče (kot zmotno navaja vlagatelj) šteti za računsko napako in jo sanirati s pomočjo postopka iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2.

Javno odpiranje ponudb pomeni zagotovitev javnosti za udeležene ponudnike in je namenjeno ponudnikom, da se neposredno seznanijo z vsebino konkurenčnih ponudb (76. člen ZJN-2). Vendar pa ZJN-2 ne nalaga naročniku, da na odpiranju ponudb ugotavlja tudi popolnost posameznih ponudb, kar pomeni, da ima naročnik pravico, da ugotavlja razloge, ki narekujejo izločitev določenega ponudnika, tudi v kasnejših fazah postopka oddaje javnega naročila. ZJN-2 v prvem odstavku 79. člena ZJN-2 določa, da naročnik sprejme odločitev o oddaji naročila po pregledu in ocenjevanju ponudb. Iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena) izločiti ponudbe, ki niso popolne, iz 16. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-2 pa izhaja, da je popolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna, formalna popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Iz besedila navedenih členov je mogoče ugotoviti, da ima naročnik tudi po javnem odpiranju ponudb, pravico in hkrati dolžnost opraviti podroben pregled vsake posamezne ponudbe tudi z vidika njene popolnosti. Naročnik ima torej tudi po javnem odpiranju ponudb pravico in dolžnost preveriti, ali so ponudbe popolne ter ob ugotovitvi, da zahteve iz razpisne dokumentacije pri posamezni ponudbi niso izpolnjene, takšno ponudbo (ob upoštevanju morebitnega dopustnega dopolnjevanja ponudb) izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Ob navedenem je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljev očitek o tem, da je izpodbijana odločitev nezakonita, ker je v nasprotju z zapisnikom o odpiranju ponudb, iz katerega izhaja, da so vse štiri prejete ponudbe popolne.

Ob upoštevanju vsega navedenega, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJ pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 20.10.2011


predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- OBČINA MARKOVCI, Markovci 43, Markovci
- Odvetnica Slavka Grabrovec - Junger, Krempljeva 6, Ptuj
- VEOLIA TRANSPORT šTEJERSKA d.d., Meljska cesta 97, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana