018-351/2011 Občina Žalec

Številka: 018-351/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava in montaža opreme za telovadnico pri objektu Osnovna šola Griže" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik CM Celje, d.d., Lava 42, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.10.2011

ODLOČILA

Postopek pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme za telovadnico pri objektu Osnovna šola Griže", voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 26.9.2011, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.7.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža opreme za telovadnico pri objektu Osnovna šola Griže". Javni razpis v postopku je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod objavo št. JN 8771/2011 z dne 2.8.2011, ter v Uradnem listu EU, in sicer pod objavo št. 2011/S 140-232577 z dne 23.7.2011.

Dne 12.9.2011 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku LESNINA MG OPREMA, d.d., Parmova ulica 53, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 26.9.2011 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dne 3.10.2011 na naročnika naslovil vlogo, v kateri se je izjasnil o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 4.10.2011, s katerim je tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.
Naročnik je v prilogi dopisa, prejetega dne 10.10.2011, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila ter z njim v zvezi vodenem predrevizijskem postopku.

Dne 17.10.2011 in dne 18.10.2011 je naročnik Državno revizijsko komisijo obvestil, da je s strani vlagatelja prejel umik revizijskega zahtevka. Dne 19.10.2011 je Državna revizijska komisija obvestilo o umiku v zadevi vloženega revizijskega zahtevka prejela še neposredno s strani vlagatelja.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 20.10.2011


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- CM Celje, d.d., Lava 42, Celje,
- Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
- LESNINA MG OPREMA, d.d., Parmova ulica 53, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.