018-354/2011 Dars, d.d.

Številka: 018-354/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinka in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Vzdrževanje video-detekcijskega sistema v predorih in na odprti trasi", v zvezi s predlogom ponudnika TECHNIX, d.o.o., Bevkova ulica 40, Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 10. 2011

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Vzdrževanje video-detekcijskega sistema v predorih in na odprti trasi", se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Vzdrževanje video-detekcijskega sistema v predorih in na odprti trasi". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 23. 6. 2011, pod št. objave JN6980/2011.

Naročnik je dne 10. 10. 2011 prejel zahtevek za revizijo vlagatelja, s katerim vlagatelj izpodbija odločitev naročnika o oddaji naročila z dne 20. 9. 2011.

Vlagatelj je z vlogo z dne 7. 10. 2011 podal predlog za zadržanje postopka javnega naročanja. Navaja, da je v zahtevku za revizijo podrobno obrazložil in dokazal, da, razen vlagatelja, nihče ne razpolaga s potrebno opremo za izvajanje vzdrževanja video-detekcijskega sistema v predorih Ločica, Jasovnik, Kastelec, Dekani, Trojane, Podmilj in šentvid. Če naročnik ne bo zadržal postopka javnega naročila, je možno, da bo napačno izbrani ponudnik Javna razsvetljava, d.d., pričel z vzdrževanjem video-detekcijskih sistemov, pri čemer grozi velika nevarnost, da bo s svojimi postopki poškodoval ali destabiliziral programsko opremo predmetnih storitev. V tem primeru bi zaradi zahtevanih visokih standardov varnosti prometa v predorih prišlo do nujnosti zaprtja predorov in s tem do nastanka velike materialne škode, ki jo bo utrpel ne le naročnik, ampak tudi uporabniki avtocestnega omrežja, saj bi zaprtje predorov pomenilo popoln zastoj v cestnem prometu v celotni Sloveniji. Vlagatelj izjavlja, da je kljub dejstvu, da vzdrževanje video-detekcijskih sistemov predorov zaradi preprečitve nastanka škode opravlja brez pravne podlage, pripravljen sisteme vzdrževati še naprej do pravnomočne odločitve v predmetnem revizijskem postopku. Zadržanje postopka javnega naročila tako pomeni preprečiti možnost, da bi izbrani ponudnik Javna razsvetljava, d.d. ogrozil varnost prometa v predorih. Ne glede na odločitve naročnika vlagatelj izjavlja, da ne prevzema nikakršne materialne in moralne odgovornosti, če naročnik postopka javnega naročila ne zadrži in s tem omogoči izbranemu ponudniku poseganje v video-detekcijske sisteme na predmetnih predorih.

Naročnik je z dopisom z dne 12. 10. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja in podal tudi mnenje k predlogu. Navaja, da je trenutno v fazi priprave odgovora na zahtevek za revizijo in je trenutno brez obstoječe pogodbe za vzdrževanje video-detekcijskega sistema. Kljub vlagateljevemu zatrjevanju, da lahko sam opravlja vzdrževanje sistema, le-to brez ustrezne pravne podlage ne bi bilo možno. Za pridobitev ustrezne pravne podlage bi bil potreben čas, ki najverjetneje ne bi bil krajši od samega revizijskega postopka. Z omogočanjem izvedbe vzdrževanja video-detekcijskega sistema brez ustrezne pravne podlage bi se kršila zakonodaja in hkrati sprejela obveza plačila opravljene storitve brez dogovorjene vrednosti le-te. Glede na nujnost izvajanja vzdrževanja obstoječega sistema je izrednega pomena, da naročnik čim prej sklene pogodbo z izbranim ponudnikom, kar ne izključuje možnosti, da bo naročnik podal predlog na Državno revizijsko komisijo za prednostno reševanje zahtevka za revizijo. Naročnik zato ni mogel sprejeti sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti glede predmeta javnega naročila. Dejstvo je, da vlagatelj zgolj pavšalno navaja, da je možno, da bi izbrani ponudnik napačno začel z izvajanjem vzdrževanja in s tem poškodoval opremo. Nenazadnje pa tudi morebitne aktivnosti naročnika bistveno ne bi vplivale na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.

Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo, s katerim zatrjuje kršitve naročnika v zvezi s sprejeto odločitvijo o oddaji naročila. Predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročila je torej vložen v fazi po odločitvi o oddaji naročila.

Zato gre ugotoviti, da bi vlagatelj, glede na fazo postopka oddaje javnega naročila in glede na čas, v katerem vlagatelj predlaga sprejem sklepa po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, z ugoditvijo predlogu lahko dosegel le (še) zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila pa je vlagatelj že (samodejno) dosegel z vložitvijo zahtevka za revizijo razen v izjemnih primerih, ko zakon kljub vloženemu zahtevku za revizijo dopušča sklenitev pogodbe (prvi odstavek 17. člena ZPVPJN). Slednji primeri pa v konkretnem primeru do sedaj (še) niso bili izkazani.

Vlagateljev položaj v obravnavanem primeru torej varuje že sam zakon, zaradi česar intervencija Državne revizijske komisije v smislu, da sprejme sklep po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, ni potrebna. Vlagatelj v pravnem varstvu namreč ne bo v ničemer prikrajšan, saj naročnik, dokler ne bo pravnomočno odločeno o zahtevku za revizijo (in dokler posledično tudi ne bo postala pravnomočna odločitev o oddaji naročila v smislu 79.a člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.), ali dokler ne bodo podani pogoji za sklenitev pogodbe po prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, ne bo mogel skleniti pogodbe o oddaji naročila. Zato tudi ne more nastati morebitna škoda zaradi pričetka izvedbe storitve s strani izbranega ponudnika Javna razsvetljava, d.d., na katero opozarja vlagatelj v predlogu, saj izbrani ponudnik ne bo mogel pričeti z izvajanjem vzdrževanja video-detekcijskega sistema, dokler ne bodo za to podani zakonski pogoji.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju navedenega predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila, saj ugotovljene okoliščine ne izkazujejo, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila kakorkoli vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 18. 10. 2011Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- TECHNIX, d.o.o., Bevkova ulica 40, Kamnik