018-334/2011 Občina Mengeš

Številka: 018-334/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Letno in zimsko vzdrževanje cest", začetega na podlagi zahtevkov za revizijo vlagateljev KRIŽMAN, d.o.o., Selska 3, škofljica, ki ga zastopa odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in GRADBENO PODJETJE IN KAMNOLOM GRASTO d.o.o., Letališka cesta 33, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), v zvezi s predlogom naročnika OBČINA MENGEš, Slovenska cesta 30, Mengeš (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženima zahtevkoma za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, dne 13. 10. 2011

ODLOČILA

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da se kljub vloženima zahtevkoma za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Letno in zimsko vzdrževanje cest", objavljenem na Portalu javnih naročil dne 14. 6. 2011, pod št. objave JN6538/2011, dne 25. 8. 2011 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, s katerim je vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Gorenjska gradbena družba d.o.o., Jezerska cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Prvi in drugi vlagatelj sta pravočasno vložila zahtevka za revizijo, s katerima zahtevata razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 28. 9. 2011 oba zahtevka za revizijo zavrnil kot neutemeljena.

Naročnik je 3. 10. 2011 Državni revizijski komisiji podal predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženima zahtevkoma za revizijo dovoli sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik navaja, da je od nemotene izvedbe letnega in zimskega vzdrževanja cest neposredno odvisna varnost v cestnem prometu ter da je bilo pri rednem pregledu pogodb s strani notranje revizije ugotovljeno, da je v letošnjem letu nujno potrebno izvesti javno naročilo in izbrati izvajalca, saj so bile predmetne pogodbe sklenjene že leta 2002, za obdobje štirih let in kasneje z aneksi podaljšane do izbire novega izvajalca.

Državna revizijska komisija je od prvega in drugega vlagatelja dne 5. 10. 2011 in 7. 10. 2011 prejela mnenji glede naročnikovega predloga, v katerih oba smiselno enako zatrjujeta, da naročnik ni izkazal nujnosti oziroma so razlogi za zatrjevano nujnost izključno na naročnikovi strani in bi jih ta moral predvideti.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga naročnika odločila, da predlog naročnika ni utemeljen.

Naročnik lahko, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, ter v primeru, če to dovoli Državna revizijska komisija na podlagi njegovega predloga (četrti odstavek 20. člena ZPVPJN).

Iz določb ZPVPJN torej izhaja, da je temeljno pravilo, da zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila (nesuspenzivnost zahtevka za revizijo), pogodbo o oddaji javnega naročila pa lahko naročnik sklene le, če so za to izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Navedeno pravilo je v zakonu določeno kot izjema, zato je naročnik, kadar se sklicuje na izjemo, tisti, ki mora Državni revizijski komisiji predstaviti utemeljene razloge, ki opravičujejo sklenitev pogodbe, ne glede na siceršnjo prepoved njene sklenitve.

Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN določa, da Državna revizijska komisija predlogu naročnika iz prvega odstavka 20. člena ZPVPJN ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom.

Državna revizijska komisija ne nasprotuje naročniku, da je izvedba letnega in zimskega vzdrževanja cest v javnem interesu, saj je od nje odvisna varnost v cestnem prometu, vendar je treba poudariti, da zgolj obstoj javnega interesa za predčasno sklenitev pogodbe ni dovolj, saj ta po naravi stvari obstaja v vsakem izvedenem javnem naročilu, s katerim naročniki zadovoljujejo potrebe v javnem interesu in zagotavljajo nemoteno izvajanje javnih storitev. Poleg javnega interesa morajo obstajati še posebej utemeljene okoliščine, zaradi katerih prevladujejo koristi javnega interesa nad koristmi drugih oseb, ki bi lahko z ugoditvijo predlogu bile oškodovane. V konkretnem primeru naročnik teh posebnih okoliščin ni izkazal. Naročnik se v predlogu le pavšalno sklicuje na ugotovitve notranje revizije, opravljene pri naročniku, da je "[â??] v letošnjem letu nujno potrebno izvesti predmetno javno naročilo in izbrati izvajalca za letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, saj so bile predmetne pogodbe sklenjene že leta 2002, za obdobje štirih let in kasneje z aneksi podaljšane do izbire novega izvajalca (oz. podelitve koncesije).". Iz teh ugotovitev lahko Državna revizijska komisija razbere le, da mora naročnik v letošnjem letu izvesti postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca za predmetno storitev, ne pa tudi, da je izvedba javnega naročila zaradi razlogov javnega interesa nujno potrebna takoj. Naročnik se sicer sklicuje tudi na dejstvo, da mora vsem občanom in ostalim uporabnikom zagotoviti varno in nemoteno uporabo javnih prometnih površin, vendar istočasno ne zatrjuje, da tega trenutno ne more zagotavljati, oziroma je iz njegovih navedb mogoče razumeti, da te storitve na podlagi aneksov k pogodbi izvaja dosedanji izvajalec in jih bo izvajal do izbire novega izvajalca.

Ob vsem navedenem je treba še izpostaviti, da je dovolitev sklenitve pogodbe po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN pridržana kot izjema le za tiste primere, ko ne obstajajo drugi, manj invazivni in sorazmernejši ukrepi, ki jih lahko doseže že naročnik brez intervencije Državne revizijske komisije. Naročnik lahko vzdrževanje cest zagotovi tudi drugače, ne le s sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom. ZPVPJN v prvi alineji prvega odstavka 17. člena
prav za takšne primere določa možnost, da lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo sklene pogodbo, če zaradi zahtevka ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva, in sicer pod pogojem, da se naročilo odda le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja in da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik torej lahko na tej podlagi zagotovi vzdrževanje cest tudi v obdobju, ko bo potekal postopek pravnega varstva, s čimer bo zavarovan javni interes, hkrati pa bo na ta način vlagateljema zagotovljeno učinkovito pravno varstvo.

Državna revizijska komisija glede na navedeno zaključuje, da naročnik ni uspel izkazati, da bi škodljive posledice ugoditve predlogu bile manjše od koristi oseb, ki bi lahko z ugoditvijo predlogu bile oškodovane, oziroma da koristi javnega interesa (ob upoštevanju zakonskih možnosti) pretehtajo nad koristmi drugih oseb. Ker niso izkazani prevladujoči razlogi za sklenitev pogodbe o oddaji naročila, povezani z javnim interesom, je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 13. 10. 2011

Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Barjanska cesta 3, Ljubljana
- OBČINA MENGEš, Slovenska cesta 30, Mengeš
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.