018-270/2011 Kontrola zračnega prometa Slovenije

Številka: 018-270/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Izvedba sistema napajanja kritičnih porabnikov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj IBE d.d., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Kotnikova 19 a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.10.2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila, št. 276-15/2010, z dne 14.07.2011.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 4.960,68 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.02.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 18.04.2011, pod številko objave JN 13965/2011.

Naročnik je dne 14.07.2011 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je vse ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi ENERGOMONT d.d., Pot k sejmišču 26, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 21.07.2011 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika je bil opravljen dne 26.07.2011, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 29.07.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in je zato neprimerna in nepopolna.

Kot zatrjuje vlagatelj, je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (Splošni del, točka 8 - Oblika) navedel, da morajo biti vse storitve/dobave, ki so predmet javnega naročila, skladne z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj navaja, da je naročnik v Povabilo k sodelovanju v postopku (na strani 4) zapisal, da so del tega javnega naročila vsa poglavja iz dokumenta PZR - Sistem napajanja kritičnih porabnikov (projekt številka 149/06, št. načrta 646/10, mapa 4.2, december 2010). Sestavni del Tehničnih specifikacij in zahtev naročnika, še navaja vlagatelj, je tudi Popis del, ki so ga morali ponudniki izpolniti in predložiti v ponudbo.

Vlagatelj navaja, da je naročnik z Dodatnimi pojasnili (datum objave 25.05.2011) spremenil besedilo 5.2.4. točke Popisa del tako, da se glasi: Konfiguracija industrijskega računalnika za delovanje in prikaz slik iz web strežnikov PLC krmilnikov, 2 kompleta. Iz ponudbe izbranega ponudnika, ugotavlja vlagatelj, pod točko 5.2.4 izhaja naslednji opis: Izdelava aplikativne programske opreme za operaterski panel. Aplikativna programska oprema na operaterskem panelu mora zagotavljati lokalno posluževanje, servisiranje in vzdrževanje. Vlagatelj zatrjuje, da popis izbranega ponudnika ne ustreza popisu iz razpisne dokumentacije, kar pomeni, da ponudba ni popolna.

Vlagatelj še navaja, da je naročnik v Tehničnih specifikacijah (od strani 68 do strani 83) v razpredelnici zajel minimalne zahteve za razpisano storitev, ponudniki pa so morali navesti, ali posamezno zahtevo izpolnjujejo ali ne.

Vlagatelj pojasnjuje kako in na kakšen način je izbrani ponudnik izpolnil tabele na 5., 7. in 9. strani ponudbe ter zatrjuje, da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, na katero se izbrani ponudnik sklicuje v navedenih tabelah, ni razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje minimalne zahteve iz tehničnih specifikacij.

Vlagatelj zahteva, da se izpodbijana odločitev razveljavi in zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijskim zahtevkom.

Izbrani ponudnik se je z vlogo opredelil do vlagateljevih navedb (vloga, z dne 09.08.2011). Izbrani ponudnik navaja, da je pojasnilo naročnika, z dne 25.05.2011 (Konfiguracija industrijskega računalnika za delovanje in prikaz slik iz web strežnikov PLC krmilnikov, 2 kompleta), postalo sestavni del razpisne dokumentacije in zatrjuje, da naročnik ni zahteval predložitve popravljenega besedila Popisa del.

Izbrani ponudnik navaja, da je v ponudbo predložil tudi prilogo št. D/16 - Izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije in da je s priloženo izjavo sprejel vse zahteve iz razpisne dokumentacije, vključno s PZR in Popisom del ter z vsemi spremembami.

Izbrani ponudnik poudarja, da ponuja točno tisto blago oziroma storitve, v točno tistih količinah in kvaliteti, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji in pojasnilih.

Izbrani ponudnik še dodaja, da je vprašanje, ki se nanaša na (spremenjeno) besedilo točke 5.2.4 Popisa del, postavil njegov podizvajalec, kar še dodatno potrjuje, da je bil z vsebino naročnikovega pojasnila v celoti seznanjen.

Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je za vse dele tehničnih specifikacij iz spornih treh tabel odgovoril z DA, kar pomeni, da jih izpolnjuje, izpolnjevanje spornih zahtev pa je razvidno tudi iz prospektov in tehničnih opisov, ki jih je priložil v ponudbo.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov (dokument št. 276-15/2010-114, z dne 23.08.2011).

Naročnik se strinja z vlagateljem v tem, da je dne 25.05.2011 objavil sporno pojasnilo oziroma spremembo razpisne dokumentacije, s čimer je odpravil naknadno ugotovljeno neskladje v popisih opreme.

Kot poudarja naročnik, niti Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJNVETPS) niti razpisna dokumentacija ne zahtevata od ponudnikov, da morajo pripraviti čistopis spremenjene razpisne dokumentacije. Naročnik še navaja, da čistopisa spremenjene razpisne dokumentacije ni pripravil niti sam. Naročnik v zvezi s tem še zatrjuje, da ponudniki izdelave aplikativne programske opreme za operaterski panel (staro besedilo iz razpisne dokumentacije) niti niso mogli ponuditi, saj operaterskih panelov v popisu sploh ni bilo in zato tudi ponudniki niso mogli ponuditi izdelave tovrstne aplikacije.

Naročnik še navaja, da je do navedene spremembe razpisne dokumentacije prišlo zato, ker se v postavkah popisa 1.3.4 in 1.6.4 ne zahtevajo operaterski paneli, pač pa industrijski posluževalni paneli (oziroma industrijski računalnik). Iz navedenega razloga, ugotavlja naročnik, se je pri enem izmed potencialnih ponudnikov pojavil dvom o ustreznosti popisa v točki 5.2.4. Naročnik navaja, da je na podlagi postavljenega vprašanja besedilo točke 5.2.4 spremenil tako, da se glasi: Konfiguracija industrijskega računalnika za delovanje in prikaz slik iz web strežnikov PLC krmilnikov - 2 kompleta.

Glede na dejstvo, ugotavlja naročnik, da je neusklajenost zahteve iz postavke 5.2.4 opazil prav izbrani ponudnik (oziroma njegov podizvajalec) tudi sicer ni razloga, da navedene spremembe ni upošteval pri priprave ponudbe.

Naročnik citira določilo 74. člena ZJNVETPS in poudarja, da ga iz razloga, ker je pojasnilo že na podlagi zakona del razpisne dokumentacije, ponudniki niso bili dolžni še posebej omeniti v ponudbah.

Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik predložil tudi izjavo D/16, da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije, s čimer je sprejel vse zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije, vključno s PZR in Popisom del, prav tako pa je sprejel tudi vse zahteve oziroma pogoje, ki so bili objavljeni v obliki dodatnih pojasnil. Naročnik v zvezi s tem še navaja, da je izbrani ponudnik parafiral tudi vzorec pogodbe, iz katere izhaja, da so sestavni del pogodbe tudi vse morebitne spremembe razpisne dokumentacije ter vsi odgovori na vprašanja ponudnikov, ki so jih postavili tekom postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik ugotavlja, da je bilo v točkah PDU 1.6, PDU 2.6 in PDU 4.6 najprej dovoljeno največje odstopanje meritev na PDU 2 %, z njegovim pojasnilom, z dne 20.05.2011, pa je bilo pri točki PDU 1.6 spremenjeno na 3 %. Izbrani ponudnik je z navedbo DA potrdil, da ponujena oprema zahtevo izpolnjuje in v tretji stolpec vpisal: priloga PDU 1.21, stran 3, 13, 16 in specifikacija produkta NB412C1212 ter PDU 1.1, stran 3, 6, 9 ter specifikacija produkta NB312H1212.

Naročnik navaja, da iz ponudbe izbranega ponudnika (stran 28) izhaja, da znaša natančnost meritve elementa, iz katerega je sestavljena PDU letev z oznako NB412C1212 Â"1 %+1, kar je ustrezna točnost, enaka meritev pa je navedena tudi za napajalno letev NB412C1212. Z maksimalnim odstopanjem meritev 1 %, ugotavlja naročnik, je izbrani ponudnik ponudil celo boljšo opremo od zahtevane, saj ima manjše dovoljeno odstopanje.

Izbrana ponudba, nadaljuje naročnik, je prav tako ustrezna v delu, ki se nanaša na zahtevane industrijske panele. Kot zatrjuje naročnik, je izbrani ponudnik v točkah 1.3.6 in 1.6.4 ponudil zahtevano strojno opremo (industrijski računalnik IPPC-6192A), kar izhaja tudi iz predložene tehnične dokumentacije (Mapa 3, Tehnična knjiga, 1.3.4), za ponujeno strojno opremo pa je v točki 5.2.4 ponudil izdelavo aplikacije, ki bo omogočala prikazovanje delovanja opreme in slik iz web strežnikov PLS krmilnikov. Tehnične dokumentacije za tovrstno aplikacijo izbrani ponudnik ni mogel predložiti v ponudbo, saj bo za potrebe naročnika šele izdelana. Jasno tudi je, poudarja naročnik, da izbrani ponudnik niti ni mogel ponuditi aplikacije za operaterske panele, kot to želi prikazati vlagatelj.

Vlagatelj se je dne 30.08.2011 opredelil do naročnikovih navedb. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni upošteval sprememb razpisne dokumentacije in je dejansko ponudil nekaj drugega kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj se ne strinja z naročnikovim stališčem, da izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije ter parafiranje osnutka pogodbe pomeni, da ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve naročnika.

Vlagatelj še ugotavlja, da naročnik navaja podatek za natančnost meritve Â"1 % + 1 in zatrjuje, da naveden podatek pomeni 1 % celotne skale + 1 resolucijski razdelek, kar znese po podatkih 0,32 A (1 % od 32 A) + 0,1 A (100 mA) = 0,47 A. Če se preračuna natančnost meritve na posamezni 16 A izhod tako, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, to znese 0,47 A / 16 A oziroma 2,9 % natančnost meritve za posamezni izhod. Ob upoštevanju spremenjene razpisne dokumentacije, poudarja vlagatelj, v primeru PDU 1.6 natančnost ustreza, v primeru PDU 2.6 in PDU 4.6 pa ne.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 05.09.2011 posredoval vlogo, s katero se je opredelil do vlagateljevih navedb. Naročnik navaja, da je vlagateljev izračun napačen, ker upošteva maksimalen električni tok (Full Scale), ki ga zmore ponujeni PDU, kot je razvidno iz dokumentacije proizvajalca, to je 32 A. Naročnik zatrjuje, da je v konkretnem primeru z inštalacijskim odklopnikom (avtomatska električna varovalka) tok na izhodu posameznega PDU omejil na 16 A, kar izhaja tudi iz tehničnih specifikacij (VI. Poglavje - Tehnične specifikacije in zahteve naročnika). Kot pojasnjuje naročnik, znaša pri 16 A toku 1 % odstopanja meritve 0,16 A. Upoštevati je potrebno tudi odstopanje 1 resolucijskega razdelka, ki je v dokumentaciji proizvajalca podan z vrednostjo 100 mA (100 mA = 0,1 A). Nadalje je potrebno upoštevati še napako vzorčenja 0,05 A. Ob upoštevanju odstopanja meritve 0,16 A in napake resolucijskega razdelka 0,1 A (100 mA = 0,1 A) ter napake vzorčenja 0,16 A + 0,1 A + 0,05 A = 0,31 A, znaša odstopanje meritve pri 16 A maksimalni obremenitvi na izhodu 0,31 A / 16 A = 0,019375 oziroma 1,9375 %, kar je znotraj zahtevanih 3 % oziroma 2 %.


Državna revizijska komisija je naročnika dne 16.09.2011 pozvala, naj ji odstopi še ponudbe naslednjih ponudnikov: 1. PROMPT d.o.o., šenčur, 2. IBE d.d., Ljubljana (ki nastopa s skupnim ponudnikom NTR d.o.o., Maribor), 3. ESOTECH d.d., Velenje in 4. RST d.o.o., Ljubljana. Naročnik je zahtevano ponudbeno dokumentacijo odstopil dne 17.09.2011.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija, v skladu s 37. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna (v smislu 17. in 21. točke 2. člena ZJNVETPS) ter da bi jo moral naročnik, v skladu s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS, izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagateljeve navedbe, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, ker pod postavko 5.2.4 Popisa del ni ponudil zahtevane aplikacije, je potrebno presojati z upoštevanjem 17. in 21. točke 2. člena ZJNVETPS. 17. točka 2. člena ZJNVETPS določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 21. točka 2. člena ZJNVETPS pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. V skladu z določilom prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom tega zakona in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Iz citiranih določil ZJNVETPS je razvidno, da lahko naročnik najugodnejšo ponudbo izbere le izmed popolnih ponudb in da je dolžan vse nepopolne ponudbe izločiti, pri čemer je popolna ponudba samo tista, ki je (med drugim) tudi pravilna, to pa je tista ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje iz zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila.

Pogoje in zahteve, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila je naročnik opisal in specificiral v VI. Poglavju razpisne dokumentacije (Tehnične specifikacije in zahteve naročnika in v Popisu del oziroma v Specifikaciji (PZR) za objekt Kontrole zračnega prometa, ATCC, ATM). Naročnik je v točki 2.0 (Obvezna vsebina ponudbe - pogoji) od ponudnikov izrecno zahteval, da morajo v ponudbo (med drugim) predložiti izpolnjen Popis del.

Naročnik je v Popisu del navedel opise posameznih postavk (predlagane tipe ter proizvajalce) in potrebne količine (enote), ponudniki pa so morali vpisati še ceno na enoto (brez DDV) in skupno ceno (brez DDV).

Naročnik je v Popis del zapisal tudi naslednje navodilo:

"V specifikaciji označite, ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter
1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in
2. v primeru, da nudite alternativo, obvezno predložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda."

Iz citiranih navodil je razvidno, da je naročnik v Popisu del opisal posamezne proizvode, pri čemer je dopustil, da ponudniki ponudijo tudi artikle drugih blagovnih znamk. V tem primeru so morali ponudniki vpisati še tip in ime proizvajalca (ponujenega proizvoda) ter navesti vsaj tiste tehnične podatke, ki jih je pri predlaganem proizvodu navedel naročnik ter predložiti tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda.

Naročnik je v postavko 5.2.4. Popisa del zapisal:

"Izdelava aplikativne programske opreme za operaterski panel.
Aplikativna programska oprema na operaterskem panelu mora zagotavljati lokalno posluževanje, servisiranje in vzdrževanje. Podrobnosti aplikacije opredeli dobavitelj opreme v SDS dokumentu. - 2 kompleta"

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 25.05.2011 odgovoril na vprašanje enega izmed ponudnikov, ki se je nanašalo na zgoraj citirano zahtevo, ter ob tem pojasnil, da je pri navedeni postavki prišlo do napake. Naročnik je zapisal, da se besedilo točke 5.2.4 spremeni, tako, da se po novem glasi:

"Konfiguracija industrijskega računalnika za delovanje in prikaz slik iz web strežnikov PLC krmilnikov. - 2 kompleta"

Med strankama je nesporno dejansko stanje, ki ga je ugotovila tudi Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika, in sicer, da je izbrani ponudnik v postavko 5.2.4 vpisal ceno na enoto in skupno ceno za prvotno zahtevani proizvod oziroma za prvotno zahtevano aplikacijo - to je za "Izdelava aplikativne programske opreme za operaterski panel. Aplikativna programska oprema na operaterskem panelu mora zagotavljati lokalno posluževanje, servisiranje in vzdrževanje. Podrobnosti aplikacije opredeli dobavitelj opreme v SDS dokumentu. - 2 kompleta".

Naročnik in vlagatelj pa se ne strinjata v tem, ali bi moral naročnik iz navedenega razloga ponudbo izbranega ponudnika, kot neprimerno in nepopolno, izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in (posledično) nepopolna, saj ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev oziroma zatrjuje, da izbrani ponudnik ni upošteval naknadnih sprememb razpisne dokumentacije. Nasprotno, naročnik zatrjuje, da je pojasnilo postalo del razpisne dokumentacije in ga zato ponudniki niso bili dolžni izrecno navesti v ponudbah. Naročnik tudi navaja, da je napako opazil prav podizvajalec izbranega ponudnika, zato tudi sicer ni razloga, da izbrani ponudnik navedene spremembe ni upošteval pri pripravi ponudbe. Naročnik hkrati pojasnjuje, da tudi sam ni pripravil čistopisa specifikacije, zato tega tudi ni mogoče pričakovati od ponudnikov, prav tako pa razpisna dokumentacija od ponudnikov ni zahtevala, da morajo pripraviti čistopis opravljenih sprememb. Naročnik tudi navaja, da je izbrani ponudnik podpisal izjavo, da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije, s čimer je sprejel vse zahteve, ki so bile objavljene v obliki dodatnih pojasnil, prav tako pa je parafiral tudi vzorec pogodbe, iz katerega izhaja, da so sestavni del pogodbe tudi vse spremembe razpisne dokumentacije.

Popis del, ki v obravnavanem primeru predstavlja tudi ponudbeni predračun, je eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, ki ponudnika tudi najbolj zavezuje, saj je prav v tem dokumentu podrobno predstavljen predmet javnega naročila (z opisi in tehničnimi specifikacijami), vsebuje pa tudi cene za vse proizvode in storitve, ki sestavljajo razpisano javno naročilo. Popis del torej predstavlja jedro ponudbe, iz katerega izhajajo ne le ponujeni proizvodi (naročnik išče ponudnika, ki bo dobavil in označil kabelske napeljave za kritične porabnike za napajanje operativnih prostorov objekta za vodenje in kontrolo zračnega prometa) pač pa tudi njihove tehnične lastnosti in cene. Popis del vsebuje dve bistveni sestavini prodajne pogodbe, brez opredelitve katerih do sklenitve pogodbe praviloma sploh ne more priti. Prav iz navedenih razlogov so morali ponudniki pri izpolnjevanju Popisa del ravnati z dolžno skrbnostjo, ki se zahteva (tudi) pri sklepanju obligacijskih razmerij.

Poleg tega je potrebno tudi upoštevati, da predstavlja predmet javnega naročila tisti del ponudbe, ki ga ZJNVETPS obravnava strožje oziroma tisti del ponudbene vsebine, v katero ni dovoljeno posegati. Ponudnik lahko v določenih delih ponudbo tudi dopolni, ne sme pa tega storiti v delu, ki se nanaša na predmet javnega naročila. Naročnik, ki ugotovi neprimernost ponudbe (neizpolnjevanje tehničnih specifikacij), mora takšno ponudbo izločiti, ne da bi pred tem izvedel postopek dopolnjevanja, določen v 82. členu ZJNVETPS. Drugi odstavek 82. člena ZJNVETPS namreč določa, da ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

V obravnavanem primeru naročnik sicer ni pripravil čistopisa specifikacije, vendar pa je v zvezi s spremenjeno postavko št. 5.2.4 jasno in nedvoumno pojasnil, kaj zahteva od ponudnikov. Naročnikovo pojasnilo v zvezi s sporno postavko ne dopušča različnih interpretacij. Namesto prvotno navedenega proizvoda v tej postavki ("Izdelava aplikativne programske opreme za operaterski panel. Aplikativna programska oprema na operaterskem panelu mora zagotavljati lokalno posluževanje, servisiranje in vzdrževanje. Podrobnosti aplikacije opredeli dobavitelj opreme v SDS dokumentu. - 2 kompleta") so morali ponudniki ponuditi "Konfiguracijo industrijskega računalnika za delovanje in prikaz slik iz web strežnikov PLC krmilnikov - 2 kompleta."

Iz razpisne dokumentacije sicer ne izhaja, da morajo ponudniki v primeru spremembe Popisa del pripraviti njegov čistopis. Ker pa lahko naročnik le na podlagi Popisa del preveri, katere proizvode (in po kakšnih cenah) mu je ponudil posamezen ponudnik, bi moral izbrani ponudnik že po naravi stvari spremenjeno postavko vključiti v Popis del oziroma jo upoštevati pri izpolnjevanju navedenega dokumenta. Navedeno velja še toliko bolj v obravnavanem primeru, saj gre pri sporni postavki (5.2.4) za aplikacijo, za katero ponudniki tehnične dokumentacije še niso mogli predložiti v ponudbo, ker bo (za potrebe naročnika) šele izdelana. Poleg tega je naročnik (kot že izhaja iz te obrazložitve) vse ponudnike pravočasno in jasno opozoril na lastno napako in pri tem navedel, kako se glasi spremenjena postavka. Čeprav je na spremembo sporne postavke vplivalo prav vprašanje izbranega ponudnika (oziroma njegovega podizvajalca) in kljub temu, da je izbrani ponudnik sicer ponudil tudi zahtevano strojno opremo oziroma zahtevane industrijske panele, pa navedeno ne spremeni dejstva, da je izbrani ponudnik v sporni postavki vpisal ceno za prvotno zahtevano aplikacijo oziroma za izdelavo aplikativne programske opreme za operaterski panel. Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da je izbrani ponudnik v postavkah 1.3.6 in 1.6.4 Popisa del ponudil zahtevana industrijska posluževalna panela (industrijska računalnika IPPC-6192A). Ni pa mogoče pritrditi naročniku v tem, da je v sporni postavki ponudil aplikacijo za navedena industrijska računalnika, saj je v tej postavki vpisal ceno za prvotno zahtevano aplikacijo (aplikacijo za operaterske panele).

Državna revizijska komisija se prav tako ne strinja z naročnikom v tem, da naj bi že podpisana izjava (in podpisan vzorec pogodbe) izbranega ponudnika o sprejemu vseh razpisnih pogojev, sanirala tudi ugotovljeno pomanjkljivost v njegovi ponudbi. Sprejeti naročnikovo stališče, v skladu s katerim bi podpisana izjava o sprejemanju vseh razpisnih pogojev, pri izbranem ponudniku nadomeščala izpolnjevanje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (tudi tistih, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in niso ponujene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije) bi pomenilo ne le kršitev zahtev iz razpisne dokumentacije, temveč tudi kršitev prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS in poseg v načelo enakopravne obravnave ponudnikov (15. člen ZJNVETPS), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja ni razlikovanja. Nenazadnje je naročnik tisti, ki določi in opiše (specificira) predmet javnega naročila, zato mora ponudbe presojati zgolj ob doslednem upoštevanju vseh postavljenih zahtev.

Ob opisanemu dejanskemu stanju je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika (izbranega ponudnika) ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju s prvim odstavkom 84. člena ZJN-2 ter da je vlagateljeva trditev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, utemeljena. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi neizpolnjevanja naročnikove zahteve iz postavke 5.2.4 ni mogoče šteti kot primerno v smislu 21. točke 2. člena ZJNVETPS oziroma kot popolne v smislu 17. točke 2. člena ZJNVETPS, tudi ni vsebinsko obravnavala preostalega vlagateljevega očitka, ki se ravno tako nanaša na domnevno neprimernost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Morebitna ugotovitev o (ne)pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika iz razloga, ker naj ponujena oprema ne bi ustrezala zahtevanemu maksimalnemu odstopanju meritev v točkah PDU 2.6 in PDU 4.6, namreč ne bi mogle več vplivati niti na status njegove ponudbe niti na drugačno odločitev Državne revizijske komisije.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila (Sklep št. 276-15/2010, z dne 14.07.2011).

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Naročnik bo moral v ponovljenem delu postopka, ki je bil razveljavljen, ponovno izvesti pregled in ocenjevanje prejetih ponudb in sprejeti ustrezno odločitev skladno z določili ZJNVETPS (npr. odločitev o oddaji naročila, zavrnitev vseh ponudb idr.), pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov vplačane takse. Določilo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 4.960,68, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 07.10.2011


predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE d.o.o., Kotnikova 19 a, Ljubljana
- IBE d.d., Hajdrihova 2, Ljubljana
- ENERGOMONT d.d., Pot k sejmišču 26, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana