018-257/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet

Številka: 018-257/2011-14

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011 - ZTP-D; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nadgradnja proge Pragersko-Ormož-Murska Sobota - 2. etapa" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o., Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 06. oktobra 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 11. julija 2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29. novembra 2010 sprejel sklep (številka 411-37/2009-7) o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku in imenovanju strokovne komisije za nadgradnjo proge Pragersko-Ormož-Murska Sobota - 2. etapa (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila). Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila je bilo dne 29. decembra 2010 (pod številko objave JN12673/2010) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 31. decembra 2010 pa (pod številko dokumenta 390738) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (TED - Tenders Electronic Daily), številka 2010/S 254 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku so bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 09. februarja 2011 (številka objave JN1215/2011), dne 15. februarja 2011 (številka objave JN1447/2011) in dne 08. aprila 2011 (številka objave JN3644/2011), v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije pa dne 11. februarja 2011 (številka Uradnega lista EU 2011/S 29, številka dokumenta 046835), dne 18. februarja 2011 (številka Uradnega lista EU 2011/S 34, številka dokumenta 055101) in dne 13. aprila 2011 (številka Uradnega lista EU 2011/S 72, številka dokumenta 116664).

Naročnik je dne 24. junija 2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, številka 411-37/2009-16 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbere "[k]onzorcij Swietelsky Bauges m.b.H. Austria in RUDIS d.d. Trbovlje" (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na vročilnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 30. junija 2011, dne 11. julija 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno (s povratnico) oddal zahtevek za revizijo z dne 11. julija 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija ugotovi utemeljenost navedb vlagatelja, razveljavi odločitev o oddaji naročila in ugotovi, da je ponudba vlagatelja popolna. Vlagatelj obenem zahteva tudi, da mu naročnik povrne vse stroške revizijskega postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je izpolnil vse razpisne pogoje, naročnik pa je s tem, ko je izločil njegovo ponudbo, ker naj le-ta ne bi izpolnjevala pogoja številka 17 razpisne dokumentacije, kršil določila Zakona o javnem naročanju (med drugim načelo enakopravne obravnave ponudnikov, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo sorazmernosti, 41. in 80. člen) ter določila razpisne dokumentacije. Vlagatelj dodaja, da je za izpolnjevanje pogoja številka 17 predložil obrazca 5.13 in 5.14, iz katerih med drugim izhaja, da je oseba A. S., kot diplomirani inženir gradbeništva, ob oddaji javnega naročila vpisana v pristojno poklicno zbornico "VDEI - Verband Deutscher Eisenbahn - Ingenieure e.V." (v združenje nemških železniških inženirjev ali nemško inženirsko zbornico), ki nesporno izpolnjuje kriterij pristojne poklicne zbornice. Po zatrjevanju vlagatelja namreč pogoj številka 17, določen v razpisni dokumentaciji, ne zahteva, da mora biti odgovorni vodja vpisan "bodisi v ZASP ali IZS", temveč zahteva, da je odgovorni vodja vpisan v imenik pri pristojni poklicni zbornici, ta pogoj pa je vlagatelj tudi izpolnil. Podredno vlagatelj izpostavlja, da je odločitev naročnika o izločitvi njegove ponudbe nepravilna tudi iz razloga nesorazmernosti takšne odločitve.

Naročnik je, kakor to izhaja iz njegove prejemne štampiljke na vlogi, dne 22. julija 2011 prejel vlogo ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, z dne 21. julija 2011, poimenovano "IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA na podlagi 27. člena ZPVPJN zaradi revizijskega zahtevka ponudnika SŽ-ŽGP Ljubljana d.d." (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 21. julija 2011). Vlogo z dne 21. julija 2011 je dne 22. julija 2011 prejela tudi Državna revizijska komisija.

Naročnik je dne 29. julija 2011 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 430-90/2011/6-0024512, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, v celoti pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je oseba A. S. pridobila poklicno kvalifikacijo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev po roku za oddajo ponudb, zato je ponudbo ponudnika CGP, d. d., in Leonhard Weiss, GmbH & Co. KG, upravičeno izločil. Naročnik nadaljuje, da je bil vlagatelj s spornim pogojem seznanjen že z dnem objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil oziroma prevzemom razpisne dokumentacije, a je pogoj kljub temu "sprejel". Naročnik še zatrjuje, da je pri določanju zahtev in pogojev v razpisni dokumentaciji dolžan upoštevati slovenski pravni red in njegove zahteve, dodaja, da vlagatelj ne zatrjuje, da potrdila o vpisu v "imenik IZS" ne more pridobiti, ter zaključuje, da bi vlagatelj (kot ponudnik) sporno zahtevo razpisne dokumentacije lahko izpolnil bodisi tako, da bi poskrbel za pravočasen vpis lastnega kadra v "imenik IZS" ali pa angažiral kadre, ki so v ta imenik že vpisani.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj, kakor to izhaja iz podatkov na vročilnici, vrnjeni naročniku, prejel dne 16. avgusta 2011.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-90/2011/8-0024512, z dne 08. avgusta 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 11. avgusta 2011, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 17. avgusta 2011 prejela vlagateljevo vlogo z dne 16. avgusta 2011, poimenovano "PREDLOG ZA ZAČETEK REVIZIJSKEGA POSTOPKA", dne 18. avgusta 2011 pa vlagateljevo vlogo z dne 17. avgusta 2011, poimenovano "OBVESTILO O NADALJEVANJU POSTOPKA REVIZIJE".

Državna revizijska komisija je z dopisom številka 018-257/2011-7, z dne 17. avgusta 2011, naročnika pozvala na odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik, kakor to izhaja iz poštne povratnice, vrnjene Državni revizijski komisiji, prejel dne 18. avgusta 2011, dne 24. avgusta 2011 pa je Državna revizijska komisija prejela naročnikov dopis številka 430-90/2011/15-0024513, z dne 22. avgusta 2011, skupaj s priloženo dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, z dopisom številka 018-257/2011-10, z dne 13. septembra 2011, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Državna revizijska komisija je z dopisom številka 018-257/2011-11, z dne 14. septembra 2011, naročnika ponovno pozvala na odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije, dne 16. septembra 2011 pa je prejela naročnikov dopis številka 430-90/2011/18-0024512, z dne 15. septembra 2011, skupaj s priloženo dokumentacijo.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila, predrevizijski postopek in revizijski postopek oddaje tega javnega naročila, ob upoštevanju navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je na podlagi 87. člena dne 03. julija 2011 začel veljati ZPVPJN. Ker se je v konkretnem primeru predrevizijski postopek z vložitvijo zahtevka za revizijo začel dne 11. julija 2011 (drugi odstavek 112. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 73/2007 s spremembami - v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN in prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN), torej po uveljavitvi ZPVPJN, se ta postopek revizije (skladno z določbo 87. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom 82. člena ZPVPJN) izvede po (določbah) ZPVPJN.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz objave obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil (točka "IV.1.1) Vrsta postopka") in razpisne dokumentacije (točka 2.1 podpoglavja 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Ker se zadevno javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) pa je bilo v objavo na Portal javnih naročil poslano dne 29. decembra 2010, torej pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/2011 - ZJN-2C; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2C), ki je začel veljati dne 30. marca 2011, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 39. člena ZJN-2C izvede po dosedanjih predpisih (brez upoštevanja novele ZJN-2C).

Kot naslednje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je, kakor to izhaja iz odločitve o oddaji naročila, v postopku oddaje zadevnega javnega naročnik pravočasno prejel šest ponudb (in eno spremembo ponudbe), pri čemer je bila ponudba konzorcija "CGP, d.d. in LEONARD WEISS G.m.b.h&Co. KG" (v nadaljnjem besedilu: ponudba ponudnika CGP, d. d., in Leonhard Weiss, GmbH & Co. KG), upoštevaje zgolj razvrstitev ponudb glede na merilo najnižja cena (točka "IV.2.1) Merila za oddajo" objave obvestila o (javnem) naročilu na Portalu javnih naročil) oziroma merilo "najnižja cena z DDV" (podpoglavje 1.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), uvrščena na prvo mesto. Vendar pa je, kakor to prav tako izhaja iz odločitve o oddaji naročila, v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik ponudbo ponudnika CGP, d. d., in Leonhard Weiss, GmbH & Co. KG, iz razloga, ker ta "na dan oddaje ponudb ne izpolnjuje pogoja št. 17 iz razpisne dokumentacije", izločil. Naročnik je v odločitvi o oddaji naročila po tem, ko je podal vsebino spornega pogoja, zapisal še: "Naročnik je pri pregledu ponudbe navedenega ponudnika ugotovil, da je slednji kot odgovornega vodjo posameznih del za zahtevne objekte z izkušnjami na objektih zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog imenoval g. AS". "Naročnik je dne 11.03.2011 in dne 31.5.2011 s strani pristojne zbornice pridobil potrdilo, da je g. AS pridobil poklicno kvalifikacijo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev dne 10.03.2011, torej po roku za oddajo ponudb 28.02.2011". V posledici navedenega je Državna revizijska komisija (upoštevaje tudi 14. člen ZPVPJN) v nadaljevanju pristopila k vsebinski (meritorni) obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (najprej) zatrjuje, da je za izpolnjevanje pogoja številka 17 predložil obrazca 5.13 in 5.14, iz katerih med drugim izhaja, da je oseba A. S., kot diplomirani inženir gradbeništva, ob oddaji javnega naročila vpisana v pristojno poklicno zbornico "VDEI - Verband Deutscher Eisenbahn - Ingenieure e.V." (v združenje nemških železniških inženirjev ali nemško inženirsko zbornico), ki nesporno izpolnjuje kriterij pristojne poklicne zbornice. Po zatrjevanju vlagatelja namreč pogoj številka 17, določen v razpisni dokumentaciji, ne zahteva, da mora biti odgovorni vodja vpisan "bodisi v ZASP ali IZS", temveč zahteva, da je odgovorni vodja vpisan v imenik pri pristojni poklicni zbornici, ta pogoj pa je vlagatelj tudi izpolnil. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija z namenom, da bi ugotovila, kaj je v navezavi na pogoj številka 17 določala razpisna dokumentacija, najprej sledila dokaznemu predlogu vlagatelja in izvedla dokaz "vpogled v razpisno dokumentacijo".

Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v točki 3.4 podpoglavja 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da mora osebje, ki je odgovorno za izvedbo pogodbenih del na delovišču, izpolnjevati pogoje skladno s slovensko zakonodajo. Oddaja javnega naročila se izvaja tudi na podlagi Zakona o graditvi objektov - ZGO-1-UPB1 (osma alineja točke 3.1 podpoglavja 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), ponudnik pa mora posebno pozornost posvetiti pogojem v zvezi z zaposlovanjem delovne sile v Republiki Sloveniji (točka 3.3 podpoglavja 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Naročnik je ob tem zahteval tudi, da ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo (točka 7.3 podpoglavja 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pa tudi, da mora ponudnik zadostiti pogojem, navedenim v podpoglavju "1.2 - Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik", in skladno s tem priskrbeti vse dokumente, zahtevane v podpoglavju "1.4 - Sestavni deli ponudbe" (točka 7.4 podpoglavja 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločila vse ponudbe, ki niso popolne (točka 28.1 podpoglavja 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V podpoglavju 1.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ("POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK") je naročnik zahteval, da morajo ponudniki dokazati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, in potrditi svojo sposobnost z zahtevanimi dokumenti. Naročnik je med obveznimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, ter dokumenti, ki jih morajo ponudniki predložiti v svoji ponudbi, pod "Zap. št. 17" določil tudi pogoj, "da ima ponudnik odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte, v skladu z Zakonom o graditvi objektov in sicer vsaj:
â"˘ dva (2) gradbene smeri, ki vsak zase izkazujeta izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2) projektov kot odgovorni vodja posameznih del na objektih zgornjega in spodnjega ustroja železniških prog v vrednosti vsak vsaj 3.000.000 EUR v zadnjih petih (5) letih pred objavo razpisa,
â"˘ enega (1) elektro stroke, ki izkazuje izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2) projektov kot odgovorni vodja posameznih del pri izgradnji SV in TK naprav v vrednosti vsak vsaj 3.000.000 EUR v zadnjih petih (5) letih pred objavo razpisa,".
"Vsak odgovorni vodja posameznih del za zahtevne objekte ima vsaj pet (5) let delovnih izkušenj". "Odgovorni vodja posameznih del za zahtevne objekte mora biti ob oddaji ponudbe vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici". Kot dokumenta, ki dokazujeta izpolnjevanje citiranega obveznega pogoja, je naročnik predvidel "Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise" in "Obrazec 5.14: Referenčna potrdila ključnega osebja", pri tem pa dodal, da
âˆ" mora odgovorni vodja posameznih del predložiti vsaj dve, vendar ne več kot štiri referenčna potrdila,
âˆ" morajo biti dokazila originali oziroma overjene kopije dokumentov.
Zadostitev omenjenemu pogoju se, kot je v razpisni dokumentaciji zapisal naročnik, ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ob vpogledu v podpoglavje 1.4, poimenovano "Sestavni deli ponudbe", je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta med drugim sestavni del ponudbe tako "Obrazec 5.13: Obrazec za življenjepise" in "Obrazec 5.14: Referenčna potrdila ključnega osebja" (točka 16 omenjenega podpoglavja), kakor tudi "Obrazec 5.12: Ključno osebje" (točka 15 omenjenega podpoglavja). Za slednje navedeni obrazec je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika, iz njegove vsebine pa izhaja, da z njenim podpisom ponudnik (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) v navezavi na odgovornega vodjo del za zahtevne objekte in odgovorne vodje posameznih del za zahtevne objekte pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da "v kolikor odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del ni vpisan v IZS, ustreza 230. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/10-ZRud-1)".

Že v posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je iz razpisne dokumentacije (dovolj) jasno razvidno, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora biti odgovorni vodja posameznih del za zahtevne objekte ob oddaji ponudbe vpisan v ustrezen imenik pri "IZS" (torej v ustrezen imenik pri Inženirski zbornici Slovenije) oziroma mora ustrezati "230. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/10-ZRud-1)". Kljub temu, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal "Odgovorni vodja posameznih del za zahtevne objekte mora biti ob oddaji ponudbe vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici", je namreč, upoštevaje preostalo vsebino razpisne dokumentacije, možno zaključiti, da je naročnik pod besedno zvezo "pri pristojni poklicni zbornici" zahteval (tudi) vpis v ustrezen imenik pri "IZS" (torej v ustrezen imenik pri Inženirski zbornici Slovenije) oziroma ustreznost "230. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/10-ZRud-1)". Takšen zaključek potrjujeta točki 3.1 in 3.4 podpoglavja 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter vsebina Obrazca 5.12 ("Ključno osebje"). Dodatno ga potrjujejo tudi odgovori naročnika na vprašanja (navedbe, prošnje) gospodarskih subjektov, objavljeni na Portalu javnih naročil (ti odgovori na vprašanja, navedbe oziroma prošnje kot informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo za del razpisne dokumentacije). Naročnik je namreč
âˆ" v smislu odgovora na navedbo gospodarskega subjekta, ki se je v navezavi na doslej izpostavljeni pogoj glasila "Omenjeno zahtevo razumem, da morajo odg. vodja del biti že v sami fazi ponudbe vpisani v pristojno poklicno zbornico, v tem primeru gre nedvomno za IZS" "(Avstrijska in nemška zakonodaja nimata nobenega podobnega obveznega včlanjevanja v poklicne zbornice "ala naš IZS")", zapisal: "Naročnik ne odstopa od obveznih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku javnega naročanja" (odgovori na vprašanja, "Datum objave: 13.1.2011, 13:16"),
âˆ" v smislu odgovora na prošnjo gospodarskega subjekta, ki se je v navezavi na doslej izpostavljeni pogoj glasila "ker smo tuje podjetje in je glede na vaša pojasnila nujen vpis v poklicno zbornico RS ( IZS), tako odgovornega vodja del za zahtevne objekte, kakor tudi vseh odgovornih vodij del za zahtevne objekte že ob sami oddaji ponudb, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe", zapisal: "Zahteva ostaja nespremenjena" (odgovori na vprašanja, "Datum objave: 21.1.2011, 14:58"),
âˆ" v smislu odgovora na prošnjo gospodarskega subjekta, ki se je v navezavi na doslej izpostavljeni pogoj glasila "Prosimo za ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb za čas potreben za vpis tujih inženirjev v inženirsko zbornico Slovenije"â??, zapisal: "Novi rok za oddajo ponudb za predmeten razpis 18.2.2011" (odgovori na vprašanja, "Datum objave: 21.1.2011, 14:58"),
âˆ" v smislu odgovora na prošnjo gospodarskega subjekta, ki se je v navezavi na doslej izpostavljeni pogoj glasila "Prosimo, za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do 1.3.2011 zaradi počasnih administrativnih postopkov pri vpisu tujih inženirjev v Inženirsko zbornico. Hvala", zapisal: "Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen, torej 18.2.2011" (odgovori na vprašanja, "Datum objave: 11.2.2011, 13:08"),
âˆ" v smislu odgovora na prošnjo gospodarskega subjekta, ki se je v navezavi na doslej izpostavljeni pogoj glasila "Prosimo, vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb do 1.3.2011 iz več razlogov in sicer" [â??] "zaradi dolgotrajnih postopkov pri vpisu tujih inženirjev v Inženirsko zbornico, saj se je v zadnih petih letih zelo malo investiralo v železniško infrasukturo in brez tujih inženirjev, ki izpolnjujejo pogoje omejujete konkurenco zgolj na no ali dve ponudbe", zapisal: "Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen" (odgovori na vprašanja, "Datum objave: 11.2.2011, 13:08").

Glede na navedeno torej ni mogoče slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 3) zatrjuje, da "pogoj št. 17 ne zahteva, da mora biti odgovorni vodja vpisan v" [â??] "IZS". Omenjeni pogoj je potrebno razumeti v povezavi s preostalo vsebino razpisne dokumentacije (vključno z informacijami, ki jih naročnik na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila). Upoštevaje navedeno je smiselno upravičeno tudi zatrjevanje ponudnika, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo, v vlogi z dne 21. julija 2011, da je bil "za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, kakor tudi vseh odgovornih vodij del za zahtevne objekte že ob sami oddaji ponudb nujen vpis v poklicno zbornico RS, to je Inženirsko zbornico Slovenije (IZS)".

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju sledila dokaznemu predlogu vlagatelja in izvedla dokaza "vpogled v ponudbo vlagatelja" in "vpogled v ponudbo vlagatelja - obrazec 5.13, 5.14". V posledici omenjenega vpogleda v ponudbo ponudnika CGP, d. d., in Leonhard Weiss, GmbH & Co. KG, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej med drugim predložen tudi izpolnjen, podpisan in žigosan "Obrazec 5.12: Ključno osebje", za osebo A. S. pa tudi Obrazec 5.13 ("Obrazec za življenjepise") in Obrazca 5.14 ("Referenčna potrdila ključnega osebja"). Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da bi bila oseba A. S. (odgovorni vodja posameznih del za zahtevne objekte, "Dipl.inž.grad.") ob oddaji ponudbe vpisana v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici, torej (tudi) v ustrezen imenik pri Inženirski zbornici Slovenije, oziroma bi ustrezala "230. členu Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/10-ZRud-1)". Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje zgolj, da je bila oseba A. S. (odgovorni vodja posameznih del za zahtevne objekte) ob oddaji javnega naročila vpisana v združenje nemških železniških inženirjev ali nemško inženirsko zbornico (pristojno poklicno zbornico "VDEI - Verband Deutscher Eisenbahn - Ingenieure e.V."). Ker iz zahtevka za revizijo ne izhaja niti izpostavljena trditvena podlaga vlagatelja, Državna revizijska komisija ni izvedla dokaznega predloga vlagatelja "Bestatigung z dne 4.2.2011", niti dokaznega predloga "Overjen prevod potrdila z dne 4.2.2011".

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati, da bi naročnik s svojim ravnanjem (z izdajo odločitve o oddaji naročila, v kateri je ponudbo ponudnika CGP, d. d., in Leonhard Weiss, GmbH & Co. KG, izločil) kršil določbe ZJN-2 oziroma določbe lastne razpisne dokumentacije. Takšnega zaključka ne spreminja niti (podredno) zatrjevanje vlagatelja, da je odločitev naročnika o izločitvi njegove ponudbe nepravilna tudi iz razloga nesorazmernosti takšne odločitve. Naročnik mora namreč na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati popolnosti svoje ponudbe (in posledično s tem povezanih kršitev naročnika). Popolna je namreč tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), nepravilna je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2 (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), neprimerna pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

V povezavi z vlagateljevim pravovarstvenim predlogom, da Državna revizijska komisija "ugotovi, da je ponudba vlagatelja popolna", Državna revizijska komisija pripominja, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična, ne pa reformatoričnih pooblastil. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi tretjega in četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže, (kot neutemeljenega) zavrne ali pa zahtevku za revizijo ugodi in delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja, ali naročniku naloži odpravo kršitve. Revizija postopka javnega naročanja namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro ponudbe ponudnika, medtem ko (morebitna) ugotovitev o tem, "da je ponudba vlagatelja popolna", ostaja izključno v pristojnosti naročnika. V posledici navedenega Državna revizijska komisija iz razloga, ker za to ni najti ustrezne pravne podlage, v tem postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje predmetnega javnega naročila tudi ni mogla ponudbe vlagatelja izbrati kot najugodnejše.

V povezavi s pravovarstvenim predlogom vlagatelja, v katerem ta predlaga, da "naročnik izda novo odločitev o oddaji javnega naročila v kateri ugotovi, da je ponudba vlagatelja popolna in glede na merilo za izbiro najugodnejša", Državna revizijska komisija ugotavlja, da je (po vsebini) postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. V posledici navedenega Državna revizijska komisija navedenega pravovarstvenega predloga ni obravnavala.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da bi naročnik z očitanimi mu ravnanji kršil določbe ZJN-2 oziroma določbe lastne razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija pa je ugotovila, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik ne bi sprejel drugačne odločitve, je na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo v revizijskem postopku ni uspel, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 06. oktobra 2011


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o., Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije