018-281/2011 Elektro Celje, d.d.

Številka: 018-281/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "KOMPAKTNI STIKALNI BLOKI 20 kV" v sklopu številka 1, poimenovanem "Kompaktni stikalni bloki z izolacijskim medijem plinom SF6", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj C & G, d. o. o., Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), katerega zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, zoper ravnanje naročnika ELEKTRO CELJE, d. d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 03. oktobra 2011 sprejela

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 02. avgusta 2011 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19. maja 2011 sprejel sklep (številka JN-13/2011-NVV) o začetku postopka oddaje javnega naročila za predmet naročila "Kompaktni stikalni bloki 20 kV", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 26. maja 2011 (pod številko objave JN5549/2011) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: naročilo). Obvestili o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku sta bili na Portalu javnih naročil objavljeni dne 03. junija 2011 (in sicer pod številko objave JN5952/2011) ter dne 20. junija 2011 (in sicer pod številko objave JN6741/2011).

Naročnik je dne 21. julija 2011 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka JN-13/2011-NVV (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se v sklopu številka 1, poimenovanem "Kompaktni stikalni bloki z izolacijskim medijem plinom SF6" (v nadaljnjem besedilu: sklop številka 1), naročilo odda ponudniku "Eltima, d.o.o., šlandrova ulica 8C, 1231 Ljubljana".

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz poštne povratnice, vrnjene naročniku, v prilogi spremnega dopisa številka NS/165227/2011-VS, z dne 21. julija 2011, prejel dne 22. julija 2011, dne 02. avgusta 2011 pa je, kakor to izhaja iz podatkov na poštni kuverti v spisu zadeve, na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 02. avgusta 2011 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da Državna revizijska komisija odločitev o oddaji naročila razveljavi v delu odločitve o oddaji (javnega) naročila za sklop številka 1 in kršitev odpravi, tako, da upošteva vlagateljevo ponudbo za sklop številka 1 in naročilo v sklopu številka 1 odda vlagatelju. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne "vse takse in stroške za vloženi zahtevek za revizijo".

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba primerna (in popolna), saj izpolnjuje vse pogoje, vezane na vsebino predmeta naročila (med drugim tudi zahtevo "iz specifikacije tehničnih zahtev pod zap. št. 18 IV. točke"), naročnik pa je s tem, ko je ugotovil nasprotno in njegovo ponudbo izločil, kršil določbe ZJNVETPS. Vlagatelj zatrjuje, da je iz naročnikovih tehničnih zahtev razvidno, da ni pomemben položaj varovalk, temveč način, kako se varovalke poslužuje in menja, naročnik pa je v izpodbijanem sklepu (v odločitvi o oddaji naročila v sklopu številka 1) očitno, a neutemeljeno, ločil med "čelno" in "zgornjo" stranjo bloka. Po zatrjevanju vlagatelja ne glede na to, kateri del bloka se odpre ("čelni" ali "zgornji"), osebje, ki z varovalkami upravlja, vedno stoji pred čelno stranjo bloka, torej se varovalk poslužuje in jih zamenjuje s čelne strani bloka, možnost in karakteristike posluževanja in menjav (varovalk) pa je potrebno presojati s strani osebe, ki se poslužuje in menjava varovalke (ta dela opravlja s "čelne" strani bloka, ne glede na to, kje varovalke so in katere dele bloka je potrebno odpreti, da se dostopi do varovalk). Vlagatelj zaključuje, da izpostavljene zahteve naročnika ni razumel na način, kot jo razume naročnik, saj bi sicer vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, v primeru, če bi šlo resnično za zahtevo, kot jo predstavlja naročnik, pa v izpostavljenem delu razpisna dokumentacija ne bi bila dorečena in jasna, temveč povsem dvoumna.

Naročnik je dne 24. avgusta 2011 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka JN-13/2011-NVV (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa odločil tudi, da "vlagatelj nosi vse stroške zahtevka sam". V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zavrača očitke vlagatelja in zatrjuje, da je z zahtevo, ki jo v svojem zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, jasno in nediskriminatorno opredelil, da zahteva, da mora biti posluževanje in zamenjava varovalk pri zahtevani opremi mogoča na način, da posluževalec pristopi k napravi s sprednje strani in s čelne strani naprave opravi zamenjavo varovalk. Zanj je namreč bistveno, na kakšen način se do varovalk dostopa in kako se jih menjuje. Naročnik v nadaljevanju ugotavlja, da se varovalke pri opremi, ponujeni v vlagateljevi ponudbi, nahajajo pod zgornjim pokrovom, kar nedvomno ni čelna stran bloka kot je bila postavljena zahteva v razpisni dokumentaciji, ter zaključuje, da je iz omenjenega razloga vlagateljevo ponudbo označil za neprimerno in jo izločil kot nepopolno, saj ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa, znak naročnika NS/168040/2011-VS, z dne 30. avgusta 2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 01. septembra 2011 prejela vlagateljevo vlogo z dne 31. avgusta 2011, poimenovano "OPREDELITEV VLAGATELJA DO NAVEDB NAROČNIKA V ODLOČITVI O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" (v nadaljnjem besedilu: vloga z dne 31. avgusta 2011), v kateri vlagatelj med drugim navaja tudi, da je odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 26. avgusta 2011.

Po pregledu vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila, predrevizijski postopek in postopek revizije postopka oddaje tega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je na podlagi njegovega 87. člena dne 03. julija 2011 začel veljati ZPVPJN. Ker se je v konkretnem primeru predrevizijski postopek z vložitvijo zahtevka za revizijo začel dne 02. avgusta 2011 (drugi odstavek 112. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 73/2007, s spremembami - v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN in prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN), torej po uveljavitvi ZPVPJN, se ta postopek revizije (skladno z določbo 87. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom 82. člena ZPVPJN) izvede po (določbah) ZPVPJN.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz prvega odstavka Navodil za izdelavo ponudbe na strani 3 Povabila k oddaji ponudbe in vzorca pogodbe na strani 14 Povabila k oddaji ponudbe izhaja, da se predmetno naročilo izvaja po odprtem postopku. Smiselno povsem enak zaključek izhaja tudi iz točke "IV.1.1) Vrsta postopka" objave obvestila o (javnem) naročilu na Portalu javnih naročil. Ker se zadevno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS) pa je bilo v objavo na Portal javnih naročil poslano dne 25. maja 2011, torej pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS-C), ki je začel veljati dne 18. junija 2011, se postopek oddaje tega naročila na podlagi prvega odstavka 42. člena ZJNVETPS-C izvede po določbah ZJNVETPS, brez upoštevanja novele ZJNVETPS-C.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da naročnik predmet zadevnega naročila izvaja po dveh sklopih (kar izhaja tako iz Povabila k oddaji ponudb kakor tudi iz obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil), vlagatelj pa svoj zahtevek za revizijo vlaga zgolj zoper odločitev naročnika o oddaji naročila, sprejeto v sklopu številka 1, poimenovanem "Kompaktni stikalni bloki z izolacijskim medijem plinom SF6".

V posledici dosedanjih ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v odločitev o oddaji naročila (zlasti še v delu, ki se nanaša na sklop številka 1), pri tem pa ugotovila, da je naročnik v njej med drugim zapisal, da je po pregledu in preverjanju dokaznih listin ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije, ker ne izpolnjuje zahteve iz specifikacije tehničnih zahtev oziroma preglednice zahtev pod "zap št. 18 IV. točke (zamenjava varovalk se namesto s čelne strani bloka izvaja z zgornje strani bloka)". Naročnik je glede na navedeno zaključil, da se vlagateljeva ponudba v sklopu številka 1 kot neprimerna (oziroma nepopolna) izloči.

Ob vpogledu v Povabilo k oddaji ponudb je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njem med drugim zapisal, da se ponudba lahko predloži za en sklop ali več sklopov oziroma za vse sklope, vendar mora biti predložena na način, da se lahko ocenjuje po sklopih (drugi odstavek točke "4. Popolnost ponudbe" Navodil za izdelavo ponudbe). Naročnik je od ponudnikov (v četrtem odstavku točke "4. Popolnost ponudbe" Navodil za izdelavo ponudbe) zahteval, da morajo v ponudbi predložiti tudi izjave, določene v Navodilih za izdelavo ponudbe (OBR-4), v katerih ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo med drugim izrecno izjavlja, da z oddajo ponudbe sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije, ponudbo (OBR-6a), predračun (OBR-6b) in vse zahtevane dokumente oziroma dokazila iz obrazca številka 11 (OBR-11), poimenovanega "SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV". Naročnik je ob tem še določil, da mora biti celotna dokumentacija za ponudbo v pisni obliki, natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje, da je potrebno obvezno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce, pa tudi, da vsebine obrazcev, izjav, listin in vzorca pogodbe ni dovoljeno spreminjati (prvi in tretji odstavek točke "5. Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe" Navodil za izdelavo ponudbe). Naročnik je v Povabilu k oddaji ponudb še zapisal, da bo izločil ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 4. in 13. Navodil za izdelavo ponudbe, ter ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene s strani naročnika dane obrazce, izjave oziroma vzorec pogodbe (točka "14. Izločitev ponudb" Navodil za izdelavo ponudbe).

Ob vpogledu v obrazec številka 11 (OBR-11), poimenovan "SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV" (v nadaljnjem besedilu: obrazec OBR-11), za sklop številka 1 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njem zahteval, da mora ponudnik izpolniti vse rubrike v stolpcu "ponujeno" in sicer:
âˆ" "Pri tehničnih podatkih in kjer je podana zahteva "Da": se vpiše podatek oz. če ne obstaja beseda DA"
âˆ" "Pri ostalih podatkih oz. zahtevah: Da/Ne, če sprejema ali izpolnjuje zahtevo/če ne sprejema ali izpolnjuje zahteve oz. lahko vpiše svoje podatke".
Naročnik je pri tem dodal, da ima v primeru, če ugotovi, da je ponudnik v preglednico neresnično vpisal (besedo) "DA", pri tem pa oprema teh lastnosti nima, pravico (takšno) ponudbo zavrniti kot tehnično neustrezno oziroma kasneje (ob izvajanju del) razveljaviti pogodbo. Naročnik je od ponudnikov tudi zahteval, da ponudbi priložijo originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca, kjer je možno vse tehnične zahteve preveriti, prav tako pa jih je opozoril, da so v preglednici vse tehnične zahteve izločilnega pomena, kar pomeni, da je ponujena oprema, ki ne izpolnjuje pogoja ustreznosti, za naročnika neprimerna (razen točke "IV. z. št. 17.").

Ob vpogledu v prvotni obrazec OBR-11 za sklop številka 1 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njem v "Z. št." 18 (v nadaljnjem besedilu: točka 18) poglavja "IV. OSTALE ZAHTEVE" podal naslednjo tehnično zahtevo: "Položaj varovalk" "vodoraven". V navezavi na omenjeno tehnično zahtevo je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljeno na Portalu javnih naročil ("Položaj varovalk, Datum objave: 17.6.2011, 13:01"), ki se je glasilo "V specifikaciji tehničnih zahtev je pod zaporedno točko IV.-18, ki govori o položaju varovalk, navedena zahteva po vodoravnem položaju varovalk. Zahteva je tehnično popolnoma ne utemeljiva, zato vas naprošam, da zahtevo umaknete oziroma izvzamete iz razpisnih pogojev. S to vrstno zahtevo več kot očitno izključujete večino ponudnikov, oziroma favorizirate točno določenega proizvajalca opreme", podal naslednji odgovor: "Naročnik bo spremembo zahteve pod zaporedno točko IV.-18 objavil v popravljeni razpisni dokumentaciji v roku treh dni". V posledici navedenega odgovora je naročnik tehnično zahtevo, določeno v točki 18 poglavja "IV. OSTALE ZAHTEVE" obrazca OBR-11 za sklop številka 1 spremenil na način, da se je glasila: "Posluževanje in zamenjava varovalk" "S čelne strani bloka" (v nadaljnjem besedilu: nova tehnična zahteva).

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je iz naročnikovih tehničnih zahtev razvidno, da ni pomemben položaj varovalk, temveč način, kako se varovalke poslužuje in menja, da je naročnik v izpodbijanem sklepu (v odločitvi o oddaji naročila v sklopu številka 1) očitno, a neutemeljeno, ločil med "čelno" in "zgornjo" stranjo bloka, pa tudi, da ne glede na to, kateri del bloka se odpre ("čelni" ali "zgornji"), osebje, ki z varovalkami upravlja, vedno stoji pred čelno stranjo bloka, torej se varovalk poslužuje in jih zamenjuje s čelne strani bloka, možnost in karakteristike posluževanja in menjav (varovalk) pa je potrebno presojati s strani osebe, ki se poslužuje in menjava varovalke, je Državna revizijska komisija v nadaljevanju najprej pristopila k odločanju o tem, kako je potrebno razumeti novo tehnično zahtevo naročnika, določeno za sklop številka 1 v točki 18 poglavja "IV. OSTALE ZAHTEVE" obrazca OBR-11.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je nova tehnična zahteva naročnika za sklop številka 1, določena v točki 18 poglavja "IV. OSTALE ZAHTEVE" obrazca OBR-11, opredeljena dovolj jasno, da bi jo vlagatelj lahko in bi jo moral razumeti enoznačno. Ker je nova tehnična zahteva naročnika zapisana v navezavi na blok ("S čelne strani bloka"), je prepričljivo zaključiti, da jo je potrebno razumeti s stališča bloka, z zornega kota bloka oziroma v odnosu na blok (in njegovo čelno stran), ne pa s stališča osebe, zornega kota osebe oziroma v odnosu na osebo, ki varovalke poslužuje oziroma menjava. Naročnik je v (vlagatelju sporni) novi tehnični zahtevi zahteval posluževanje in zamenjavo varovalk s čelne strani bloka (neodvisno od položaja osebe, ki varovalke poslužuje oziroma menjava), kar pomeni, da je (v nasprotju s stališčem vlagatelja, ki v zahtevku za revizijo med drugim zatrjuje, da naročnik neutemeljeno loči "med "čelno" in "zgornjo" stranjo bloka") z novo tehnično zahtevo že v Povabilu k oddaji ponudbe (specifikaciji tehničnih zahtev) dejansko ločeval med poslužujem in menjavo varovalk s čelne strani bloka ter poslužujem in menjavo varovalk z zgornje strani bloka. V (vlagatelju sporni) novi tehnični zahtevi je torej naročnik (neodvisno od položaja osebe, ki varovalke poslužuje oziroma menjava) že v Povabilu k oddaji ponudbe (specifikaciji tehničnih zahtev) zahteval posluževanje in zamenjavo varovalk s čelne strani bloka, ne pa posluževanja in zamenjave varovalk z gornje strani bloka. V kolikor omenjene zahteve ne bi razumeli na opisan način, temveč bi jo razumeli na način, kot jo razume vlagatelj (vlagatelj zatrjuje, da naročnik neutemeljeno loči "med "čelno" in "zgornjo" stranjo bloka", pri čemer dodaja, da osebje, ki z varovalkami upravlja, vedno stoji pred čelno stranjo bloka) bi to v praksi lahko privedlo na primer do situacije, v kateri bi oseba, ki z varovalkami upravlja (jih poslužuje oziroma menjava), stala pred čelno stranjo bloka, menjavo varovalk pa bi (z iztegom roke) opravila z zunanje leve ali desne strani bloka (z zunanje bočne strani) navzven. Takšno razumevanje nove tehnične zahteve bi pomenilo, da bi naročnik z njo dopustil (tudi) možnost, da bi oseba, ki z varovalkami upravlja (upoštevaje dejstvo, da bi stala pred čelno stranjo bloka), varovalke posluževala oziroma menjavala, ne da bi jih sploh dobro videla oziroma ne da bi imela pri svojem delu neposreden pogled nanje. Podana razlaga pa se v navezavi na predmet zadevnega naročila, v navezavi na dejavnost, ki jo naročnik opravlja, pa tudi v navezavi na njegove odgovornosti, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti, ne izkaže kot verjetna (dovolj prepričljiva), saj bi (lahko) vplivala vsaj na varnost pri delu. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da je novo tehnično zahtevo prepričljivo razumeti na način, da je naročnik z njo že v Povabilu k oddaji ponudbe (specifikaciji tehničnih zahtev) zahteval posluževanje in zamenjavo varovalk s čelne strani bloka, ne pa posluževanja in zamenjave varovalk z gornje strani bloka. Posledično Državna revizijska komisija tudi ne pritrjuje vlagatelju, da omenjene nove tehnične zahteve "logično tako sploh ni mogoče razumeti" (drugi odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo). Tako tudi iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, založila DZS, d. d., natisnila Tiskarna Mladinska knjiga, Ljubljana 1997) na primer izhaja, da termin "čĂŞlen" pomeni "nanašajoč se na čelo" (v konkretnem primeru bloka), vlagatelj pa v zahtevku za revizijo (šesti odstavek na strani 5) prav tako sam enači čelno in sprednjo stran (bloka).

Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da je sicer res, da je naročnik tisti, ki mora pripraviti jasno razpisno dokumentacijo, na podlagi katere bodo gospodarski subjekti (ponudniki) lahko oddali popolno ponudbo, pa tudi, da je zastavljanje vprašanj naročniku pravica, ne pa dolžnost gospodarskih subjektov, vendar pa pri tem ne gre prezreti niti dejstva, da se na podlagi ZJNVETPS tudi od gospodarskih subjektov pričakuje določena stopnja aktivnega ravnanja. Takšen zaključek izhaja iz samega namena instituta informacij, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje (javnega) naročila, in štejejo kot del razpisne dokumentacije (drugi odstavek 74. člena ZJNVETPS), saj v primeru, če ZJNVETPS od gospodarskih subjektov ne bi pričakoval določene stopnje aktivnega ravnanja, omenjenega instituta ne bi normiral oziroma ga ne bi normiral na način, kot ga normira (smiselno enak zaključek velja tudi glede objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ki izhaja iz 8. točke prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS). Ne gre namreč prezreti niti dejstva, da je lahko posamezna določba razpisne dokumentacije skozi percepcijo naročnika opredeljena jasno, ni pa določena jasno skozi percepcijo posameznega gospodarskega subjekta, ki ima namen pripraviti svojo ponudbo ali pa svojo ponudbo že pripravlja.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da nove tehnične zahteve "ni razumel na tak način" [â??] "saj bi sicer, zaradi prikrojevanja pogojev le enemu proizvajalcu, vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo". Ker je Državna revizijska komisija že doslej ugotovila, da je v izpostavljenem delu razpisna dokumentacija dovolj jasna, da bi jo vlagatelj lahko in bi jo moral razumeti enoznačno, Državna revizijska komisija pripominja, da je imel vlagatelj, v kolikor nove tehnične zahteve vseeno ni ocenil kot dovolj jasne, pravico in možnost naročniku zastaviti vprašanje oziroma ga zaprositi za dodatno pojasnilo (informacijo), na kakšen način je potrebno razumeti novo tehnično zahtevo za sklop številka 1, določeno v točki 18 poglavja "IV. OSTALE ZAHTEVE" obrazca OBR-11, prav tako pa je imel možnost (pred rokom, določenim za prejem ponudb) vložiti zahtevek za revizijo.

V posledici dosedanjih ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo ponudbo, pri tem pa ugotovila, da je vlagatelj v svoji ponudbi (v smislu pravne relevantnosti za predmetno zadevo) med drugim predložil izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec OBR-4, izpolnjen (za sklop številka 1), žigosan in podpisan obrazec OBR-6a, izpolnjen (za sklop številka 1), žigosan in podpisan obrazec OBR-6b, izpolnjen (za sklop številka 1), žigosan in podpisan obrazec OBR-11, pa tudi "Navodila za MENJAVO VAROVALK RM6 bloka" (v nadaljnjem besedilu: navodila za menjavo varovalk RM6 bloka). Ob vpogledu v navodila za menjavo varovalk RM6 bloka je Državna revizijska komisija ugotovila, da se varovalke nahajajo pod zgornjim pokrovom (na zgornji strani bloka). Navedene ugotovitve Državne revizijske komisije potrjuje tudi vlagatelj sam, saj v zahtevku za revizijo (šesti odstavek na strani 5) navaja, da so pri opremi, ponujeni "s strani vlagatelja" [â??] "varovalke pod zgornjim pokrovom, kot označeno na sliki iz kataloga". Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik s svojim ravnanjem (ko je po pregledu in preverjanju vlagateljeve ponudbe ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije, ker ne izpolnjuje zahteve iz specifikacije tehničnih zahtev oziroma preglednice zahtev pod "zap št. 18 IV. točke (zamenjava varovalk se namesto s čelne strani bloka izvaja z zgornje strani bloka)", ter vlagateljevo ponudbo kot neprimerno oziroma nepopolno izločil) kršil določbe ZJNVETPS oziroma določbe lastne razpisne dokumentacije. Iz vlagateljeve ponudbe namreč dejansko izhaja, da se posluževanje in zamenjava varovalk vršita z zgornje, ne pa s čelne strani bloka, kot je to zahteval naročnik v novi tehnični zahtevi za sklop številka 1, določeni v točki 18 poglavja "IV. OSTALE ZAHTEVE" obrazca OBR-11. Varovalko se tako, kot to izhaja iz navodil za menjavo varovalk RM6 bloka, gledano s stališča bloka (z zornega kota bloka oziroma v odnosu na blok) izvleče (poslužuje in zamenja) z zgornje strani bloka navzgor.

Omenjenega zaključka ne spreminja niti izvedba dokaza z vpogledom v "Navodila za MENJAVO VAROVALK RM6 bloka", ki so priložena vlagateljevemu zahtevku za revizijo. Slednja so v razmerju do tistih, ki so predložena v ponudbi, sicer tekstovno nekoliko spremenjena (dodano je na primer besedilo "Pogled, posluževanje in menjava varovalk s čelne strani bloka:" oziroma "Potrebno je odstraniti pokrov,ki se nahaja na cca 70 cm od tal gledano s čelne strani"), vendar pa se v vsebinskem smislu, ki je pravno relevanten za odločitev v predmetni zadevi, od njih ne razlikujejo bistveno. Tudi iz navodil za menjavo varovalk RM6 bloka, ki so priložena vlagateljevemu zahtevku za revizijo, (upoštevaje slike) tako izhaja, da se posluževanje in zamenjava varovalk vršita z zgornje, ne pa s čelne strani bloka, kot je to zahteval naročnik v novi tehnični zahtevi za sklop številka 1, določeni v točki 18 poglavja "IV. OSTALE ZAHTEVE" obrazca OBR-11.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da je dejansko stanje (v navezavi na ugotovljeno razumevanje nove tehnične zahteve za sklop številka 1, določene v točki 18 poglavja "IV. OSTALE ZAHTEVE" obrazca OBR-11) z ostalimi izvedenimi dokazi dovolj razjasnjeno, je kot nepotrebne zavrnila dokazne predloge, katerih izvedbo vlagatelj še predlaga v zahtevku za revizijo ("ogled naprave, ki jo je mogoče pregledati pri vlagatelju" ter "imenovanje izvedenca elektro stroke").

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati oziroma dokazati, da je naročnik z očitanimi mu ravnanji kršil določbe ZJNVETPS oziroma določbe lastne razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija pa je ugotovila, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik ne bi sprejel drugačne odločitve, je na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila.

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin (druga alineja prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, v povezavi s 15. členom ZPVPJN) ugotovila, da je vlagatelj zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu takse v znesku 2.500,00 EUR. Ker bi bil v konkretnem postopku pravnega varstva vlagatelj dolžan plačati takso v znesku enega odstotka od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za sklop (tretja alineja prvega odstavka 71. člena ZPVPJN), torej takso v znesku 2.421,60 EUR, Državna revizijska komisija pa je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegovih obveznih sestavin ugotovila, da je vlagatelj plačal napačno višino oziroma napačen znesek takse (vlagatelj je takso preplačal za 78,40 EUR), bo ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč vplačane takse vlagatelju (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN). Do smiselno enakega zaključka je prišel tudi naročnik, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (tretji odstavek obrazložitve na prvi strani) ugotavlja, da je vlagatelj vplačal takso "v previsokem znesku, saj bi moral namesto zneska 2.500,00 EUR vplačati znesek 2.421,60 EUR".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v vlogi z dne 31. avgusta 2011 uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem oziroma v revizijskem postopku. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo (kot neutemeljenega) zavrnila, je na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 03. oktobra 2011


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ELEKTRO CELJE, d. d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
- ELTIMA, d. o. o., Ljubljana-Črnuče, Ljubljana, šlandrova ulica 8c, 1231 Ljubljana - Črnuče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- spis zadeve - arhiv Državne revizijske komisije