018-333/2011 Inštitu za kovinske materiale in tehnologije

Številka: 018-333/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 327. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP), po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava in montaža hladilne in prezračevalne naprave", v zvezi s pritožbo ponudnika GENERA GROUP, d.o.o., Prevale 10, Trzin, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Simonič in Vrančič, o.p., d.n.o., Poljanski nasip 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika INšTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, Lepi pot 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 4. 10. 2011

ODLOČILA

Vloga vlagatelja z dne 28. 9. 2011, poimenovana "Pritožba", se odstopi naročniku v odločanje.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24. 6. 2011, pod št. 2-NMV/2011, izdal Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža hladilne in prezračevalne naprave". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 29. 6. 2011, pod št. objave NMV2190/2011.

Naročnik je dne 28. 7. 2011, pod št. 2-NMV/2011, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponudnike obvestil, da se javno naročilo odda ponudniku KN, d.o.o., Preserje 6a, Preserje.

Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 8. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 21. 9. 2011 izdal Sklep, št. 2-NMV/2011/5, s katerim je zahtevku za revizijo vlagatelja ugodil in delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila, in sicer, kot izhaja iz obrazložitve sklepa, je razveljavil odločitev o oddaji naročila z dne 28. 7. 2011.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 9. 2011, poimenovano "Pritožba", podal predlog, da Državna revizijska komisija sklep naročnika z dne 21. 9. 2011 dopolni s sklepom o stroških vlagatelja, ki so mu nastali v predrevizijskem postopku. Vlagatelj navaja, da je v zahtevku za revizijo z dne 9. 8. 2011 zahteval povrnitev stroškov postopka, naročnik pa v sklepu z dne 21. 9. 2011 o stroških vlagatelja ni odločil.

Naročnik je z vlogo z dne 30. 9. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj s pritožbo uveljavlja, da naročnik v sklepu, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil, ni odločil o priglašenih stroških vlagatelja, nastalih v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožbo vlagatelja, ne glede na njeno poimenovanje s "pritožbo", ob upoštevanje njene vsebine in (pravovarstvenega) predloga, treba šteti kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa, skladno s 325. členom ZPP, katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN uporabljajo v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja.

Skladno s prvim odstavkom 325. člena ZPP lahko stranka, kadar sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločati s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, v 15 dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni. Če se predlog za dopolnitev sodbe nanaša samo na stroške postopka, odloči o njem predsednik senata brez naroka (četrti odstavek 326. člena ZPP). Po določbi tretjega odstavka 327. člena ZPP pa velja, da če se izpodbija sodba prve stopnje s pritožbo samo zaradi tega, ker sodišče prve stopnje ni s sodbo odločilo o vseh zahtevkih strank, ki so bili predmet pravde, se šteje pritožba za predlog stranke, naj se izda dopolnilna sodba.

Ker je vlagatelj v konkretnem primeru v zahtevku za revizijo priglasil stroške, nastale v predrevizijskem postopku, naročnik pa o teh stroških ni odločil skladno z osmim odstavkom 70. člena ZPVPJN v odločitvi o zahtevku za revizijo, je treba pritožbo šteti za predlog, da se izda dopolnilni sklep o stroških vlagatelja.

Državna revizijska komisija je zato odločila, da se pritožba odstopi naročniku v odločanje, ki mora odločiti o pritožbi kot predlogu za izdajo dopolnilnega sklepa, skupaj s stroškovnim delom, v katerem vlagatelj uveljavlja povračilo (pritožbenih) stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 4. 10. 2011
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- INšTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, Lepi pot 11, Ljubljana
- KN, d.o.o., Preserje 6a, Preserje
- Odvetniška družba Simonič in Vrančič, o.p., d.n.o., Poljanski nasip 8, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana