018-308/2011 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-308/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Operacijska miza za travmo in ortopedijo", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MEDICOENGINEERING, d.o.o., Prevale 1, Trzin, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki, d.o.o., Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik) dne 4. 10. 2011

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 16. 8. 2011, pod št. JN-09-02/2011.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 2.143,77 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 1. 6. 2011 izdal Sklep o začetku oddaje javnega naročila "Operacijska miza za travmo in ortopedijo". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 6. 6. 2011, pod št. objave JN6054/2011.

Naročnik je dne 16. 8. 2011, pod št. JN-09-02/2011, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je odločil, da se javno naročilo odda ponudniku MOLLIER, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 29. 8. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot neprimerne in nepopolne ter oddajo javnega naročila vlagatelju. Navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije, saj ponuja neustrezno nožno ploščo proizvajalca T., s kataloško številko 1481444 in kataloško številko 1424775. Navedeno nožno ploščo je možno odstraniti in pritrditi samo s predhodnim odvijačenjem ali privijačenjem, kar pa ne ustreza zahtevi hitre spojke. Vlagatelj kot dokaz prilaga originalna navodila proizvajalca T., iz katerih izhaja, da so potrebni trije koraki za pritrditev posameznih plošč, in sicer odvijačenje vijaka v nasprotni smeri urinega kazalca, pritrditev s pritiskom na spojko ter nato ponovno privijačenje, dokler spoj ni trden. V navodilih proizvajalca ni nikjer govora o hitri spojki, prav tako hitre spojke ne predstavi niti izbrani ponudnik. Vlagatelj kot dokaz prilaga tudi videoposnetek odstranitve in namestitve nožne plošče za ponujeni proizvod vlagatelja in izbranega ponudnika. Enako vlagatelj navaja glede naročnikove zahteve hrbtnih in vzglavnih plošč, kjer je izbrani ponudnik ponudil enak neustrezen način pritrjevanja in odstranjevanja plošč z vijačenjem, kar vlagatelj prav tako dokazuje z originalnimi navodili proizvajalca T., iz katerih izhaja, da je treba vse sestavne plošče predhodno odvijačiti in ob namestitvi privijačiti, kar po prepričanju vlagatelja ne predstavlja hitre spojke, ki je v stroki proizvajalcev medicinske opreme že splošno uveljavljen izraz. Vlagatelj opozarja na odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-034/2011-51, v kateri je isti vlagatelj dokazal, da je ponudba istega izbranega ponudnika glede iste ponujene opreme neprimerna v delu hitre spojke. V zadevi je bilo izdelano tudi strokovno mnenje Komisije za izvedenska mnenja v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani, ki je na vprašanje, ali nožna plošča proizvajalca T., s kataloško številko 1481444 izpolnjuje tehnično zahtevo, da mora biti nožno ploščo možno odstraniti in pritrditi s pomočjo hitre spojke, podala mnenje, da ponujena nožna plošča te zahteve ne izpolnjuje, ker je ni mogoče odstraniti ali pritrditi s pomočjo hitre spojke.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 6. 9. 2011 izjasnil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 12. 9. 2011, pod št. JN-09-07-01/2011, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Navaja, da je vlagatelj na vpogledu zahteval le kopijo ponudbenega predračuna, ni pa vpogledal v ostalo ponudbeno in spisovno dokumentacijo, zaradi česar ni mogel ugotoviti nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika. Naročnik glede sporne tehnične zahteve poudarja, da je v specifikacijah zapisano, da hitra spojka "naj" omogoča enostavno namestitev ali odstranitev vseh delov plošč (nožnih, vzglavnih, hrbtnih) s pritiskom ali zasukom gumba, iz česar izhaja, da lahko hitra spojka deluje na dveh principih, ali s pritiskom gumba ali z zasukom gumba. Za naročnika izraz "hitra spojka" pomeni, da je zaželeno, da se da namestiti ali odstraniti vse dele plošč v kratkem času, prav tako je zaželeno, da naj hitra spojka omogoča enostavno namestitev ali odstranitev vseh delovnih plošč, ni pa pogojeno, saj bi v tem primeru naročnik zapisal, da hitra spojka mora omogočati enostavno namestitev ali odstranitev vseh delov plošč. V odločitvi Državne revizijske komisije, št. 018-034/2011-51, pa je naročnik (Ministrstvo za zdravje) zahteval, da "mora" biti možno ploščo možno odstraniti in pritrditi s pomočjo hitre spojke.

Naročnik je z vlogo z dne 15. 9. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije obravnavanega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v prejeto dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku, vključno s priloženimi dokazi vlagatelja in izbranega ponudnika, razen v Strokovno mnenje Komisije za izvedenska mnenja Medicinske fakultete v Ljubljani z dne 17. 4. 2011, katerega Državna revizijska komisija pri odločitvi ni upoštevala, saj je le-to bilo pripravljeno za namene drugega revizijskega postopka.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotavlja, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v katerem je prejel dve pravočasni ponudbi, ponudbo vlagatelja in ponudbo izbranega ponudnika. Po opravljeni razvrstitvi ponudb, glede na merilo najnižja cena, je naročnik preveril popolnost ponudbe izbranega ponudnika in jo izbral kot najugodnejšo.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je naročnik v postopku javnega naročanja ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot primerno in popolno.

Vprašanje popolnosti ponudb in naročnikovega ravnanja z nepopolnimi ponudbami je treba v odprtem postopku presojati z vidika drugega odstavka 41. člena ZJN-2, ob upoštevanju 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Naročnik v odprtem postopku odda javno naročilo potem, ko: a) razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila in b) preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Popolna ponudba je skladno s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba pa je po 20. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse tehnične zahteve, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila.

Vlagatelj naročniku očita, da je v ponudbi izbranega ponudnika neustrezno upošteval izpolnjevanje naslednjih tehničnih zahtev, ki jih je naročnik opisal v poglavju C) razpisne dokumentacije (Specifikacija zahtev naročnika):

"1.2 Opis osnovna operacijska plošča - Hitra spojka naj omogoča enostavno namestitev ali odstranitev vseh delov plošč (nožnih, vzglavnih, hrbtnih) s pritiskom ali zasukom gumba."

Vlagatelj najprej zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudil nožno ploščo proizvajalca T., s kataloško številko 1481444 (Leg section two parts) in s kataloško številko 1424775 (Leg section four parts). Vlagatelj zatrjuje, da je navedeno nožno ploščo mogoče odstraniti in pritrditi le s predhodnim odvijačenjem in privijačenjem, kar ne ustreza zahtevi naročnika iz navedene točke 1.2. Navedeno vlagatelj dokazuje z navodili proizvajalca (Priloga 1) in video posnetkom na zgoščenki (Priloga 2).

Državna revizijska komisija po vpogledu v navedena dokazila ugotavlja, da trditve vlagatelja o postopku odstranitve in nameščanja nožne plošče v ponujeni opremi izbranega ponudnika držijo, saj je, za razliko od ponujene nožne plošče vlagatelja (proizvajalca M.), kjer je potreben le pritisk gumba (kar potrdi tudi izbrani ponudnik), potreben postopek v treh korakih, in sicer najprej odvijačenje vijaka, odstranitev/pritrditev nožne plošče in nato privijačenje vijaka.

Da je potreben takšen postopek odstranjevanja in pritrjevanja nožne plošče, se strinja tudi izbrani ponudnik, ki tudi sam opisuje postopek nameščanja in odstranjevanja segmentov pri različnih tipih spojk (narrow double clamb, wide double clamb, single clamb), in sicer na način, da je potrebno gumb hitre spojke predhodno odviti, nato segment potisniti v za to predvideno odprtino in gumb hitre spojke ponovno zaviti, kot dokaz pa izbrani ponudnik priloži navodila proizvajalca (Priloga 1 in Priloga 2), video posnetek na zgoščenki (Priloga 3) in Izjavo proizvajalca (Priloga 4).

Naročnik se do navedenega postopka odstranjevanja in pritrjevanja plošč ne opredeli, ampak neutemeljenost revizijskih očitkov argumentira z razlago sporne tehnične zahteve na način, da je šlo zgolj za zaželjeno lastnost, da naj hitra spojka omogoča enostavno namestitev ali odstranitev vseh delov plošč, ne pa za zahtevo.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da ni mogoče slediti navedeni argumentaciji naročnika, saj gre za lastnost, ki jo (hitra) spojka "naj" omogoča, kar je potrebno razlagati enako, kot če bi naročnik zahteval, da mora (hitra) spojka navedeno lastnost omogočati. Namreč, naročnik v tehničnih specifikacijah zapiše tiste (minimalne) lastnosti, ki jih mora predmet javnega naročila zagotavljati. Kolikor naročnik ne zapiše, da so pri posamezni tehnični zahtevi možna odstopanja (in kakšna so ta odstopanja) oziroma ne zapiše, da zahteva ni nujna (ampak je na primer le zaželjena, priporočljiva ipd.), potem zahteve, zgolj zaradi besede "naj", po mnenju Državne revizijske komisije ni mogoče razlagati na način, da je za naročnika le zaželjena in je ni potrebno izpolniti.

Če bi v konkretnem sledili naročnikovi interpretaciji, da je navedena tehnična zahteva zgolj zaželjena, potem takšna zahteva ne bi ustrezala tehnični zahtevi (na katero opozarja vlagatelj) iz točke 1.1 Opis operacijski steber, kjer je naročnik zahteval, da mora obstajati možnost nadgradnje osnovnih operacijskih plošč glede na različne kirurške discipline, pri čemer mora biti sprememba ene specifične konfiguracije v drugo hitra in nekomplicirana. Tudi iz slednje zahteve po oceni Državne revizijske komisije izhaja, da je za naročnika očitno pomembno, da se plošče nameščajo ali odstranjujejo hitro in enostavno (nekomplicirano), nenazadnje pa to izhaja že iz predmeta javnega naročila, saj gre za dobavo operacijske mize za travmo in ortopedijo, pri operacijah pa, kot je splošno znano dejstvo, je lahko čas bistvenega pomena.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju navedenega in ne glede na to, ali gre pri ponujeni opremi za "hitro spojko" (izraz, ki ga vlagatelj in izbrani ponudnik razlagata vsak po svoje), ki bi omogočala "enostavno" namestitev ali odstranitev vseh delov plošč, ugotavlja, da spojka v ponujeni opremi izbranega ponudnika ne zagotavlja zahtevane namestitve ali odstranitve delov plošč z zasukom ali pritiskom gumba. Namreč, kot izhaja iz že opisanega postopka nameščanja in odstranjevanja plošč pri ponujeni opremi izbranega ponudnika, navedeno po oceni Državne revizijske komisije ne ustreza zahtevi, da se namestitev opravi zgolj z zasukom ali pritiskom gumba, ampak je potrebno odvijačenje gumba, nato namestitev ali odstranitev, ter privijačenje gumba. Iz naročnikove zahteve izhaja, da je potreben le en korak (ali pritisk ali zasuk gumba), kar je povezano tudi s tem, da je potrebna enostavna in hitra namestitev oziroma odstranjevanje plošč, medtem ko pri ponujeni opremi izbranega ponudnika prihaja do več zaporednih postopkov, ki jih po oceni Državne revizijske komisije ni mogoče šteti ne kot pritisk ne kot zasuk gumba.

Pri tem tudi ne drži navedba izbranega ponudnika, da iz priložene zgoščenke (Priloga 3) izhaja, da se lahko posamezen segment njegove ponujene opreme namesti ali odstrani zgolj z enim korakom oziroma le z zasukom gumba, kar je sicer tudi v nasprotju s predhodno trditvijo izbranega ponudnika, ko opisuje postopek nameščanja in odstranjevanja segmentov v več zaporednih korakih. Namreč, tudi iz video posnetka na zgoščenki izhaja, da je potrebno več postopkov (odvijačenje in privijačenje), kot le zasuk gumba. Izjava proizvajalca (Priloga 4) pa le še potrjuje, da so lahko vsi segmenti nameščeni in odstranjeni s (hitro) spojko, in sicer s pritiskanjem in vrtenjem (pressing and turning) gumba, ne pa (le) z zasukom gumba.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da so utemeljeni revizijski očitki vlagatelja, da nožna plošča proizvajalca T., s kataloško številko 1481444 in kataloško številko 1424775, ki jo ponuja izbrani ponudnik v ponudbi, ne izpolnjuje tehnične zahteve iz točke 1.2 (v povezavi s točko 1.1) poglavja C) razpisne dokumentacije. Naročnik je zato ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot primerno in popolno ter posledično odločil, da javno naročilo odda izbranemu ponudniku. Naročnik namreč pri tem ni upošteval zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je ponudbo izbranega ponudnika v razmerju do ponudbe vlagatelja tudi neenakopravno obravnaval.

Državna revizijska komisija je zato, že ob navedeni ugotovljeni kršitvi naročnika, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 16. 8. 2011, pod št. JN-09-02/2011. Ostalih revizijskih očitkov Državna revizijska komisija ni meritorno presojala, saj presoja le-teh ne bi vplivala na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem revizijskem postopku.

V povezavi z zahtevkom vlagatelja, da Državna revizijska komisija odloči tudi o izločitvi ponudbe izbranega ponudnika ter oddaji javnega naročila vlagatelju, Državna revizijska komisija izpostavlja, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična, ne pa reformatoričnih pooblastil. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže bodisi zavrne kot neutemeljenega ali pa zahtevku za revizijo ugodi in delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali naročniku naloži odpravo kršitve. Postopek pravnega varstva javnega naročanja namreč zgolj razveljavi (in s tem preprečuje) nezakonito ravnanje naročnika, medtem ko odločitev o tem, kaj bo naročnik storil v ponovljenem postopku (skladno z določili ZJN-2 in ugotovitvami Državne revizijske komisije), ostaja v pristojnosti naročnika. Državna revizijska komisija zato v tem revizijskem postopku ne more odločati o zahtevku vlagatelja za izločitev ponudbe izbranega ponudnika ter oddaji javnega naročila vlagatelju.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Naročnik bo moral v ponovljenem delu postopka, ki je bil razveljavljen, ponovno izvesti pregled in ocenjevanje prejetih ponudb in sprejeti ustrezno odločitev skladno z določili ZJN-2 (npr. odločitev o oddaji naročila, zavrnitev vseh ponudb idr.), pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških vlagatelja temelji na tretjem odstavku 70. člena ZPVPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 1.183,77 EUR, odvetniško nagrado za postopek pravnega varstva pred naročnikom in Državno revizijsko v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08, v nadaljevanju: ZOdvT), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera ter 20 % DDV na odvetniško nagrado v višini 160,00 EUR (Tar. št. 6007 ZOdvT), vse skupaj v znesku 2.143,77 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniško nagrado nad priznano višino niso bili potrebni, medtem ko je priglašene stroške pod postavko "materialni stroški 2 %" zavrnila, ker vlagatelj slednje postavke po vsebini in višini ni specificiral skladno s 6. delom Tarife ZOdvT.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 2.143,77 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 4. 10. 2011

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- SPLOšNA BOLNIšNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota
- Odvetniška pisarna Mihevc in odvetniki, d.o.o., Komenskega 14, Ljubljana
- MOLLIER, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana