018-314/2011 Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste

Številka: 018-314/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 54. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) in 325. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "PREP RT-929/1409 Odcep za Areh: gradbena dela od km 2+500 do km 4+950", v zvezi s pritožbo izbranega ponudnika CESTNO PODJETJE PTUJ, d.d., Zagrebška cesta 49a, Ptuj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), zoper odločitev naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 3. 10. 2011

ODLOČILA

1. Vloga izbranega ponudnika, poimenovana "pritožba", se v delu, ki se nanaša na stroške izbranega ponudnika, nastale v predrevizijskem postopku, odstopi naročniku v odločanje.

2. Pritožba izbranega ponudnika se v delu, ki se nanaša na stroške vlagatelja, zavrže.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pritožbenega postopka se pridrži za končno odločitev o vlogi iz 1. točke izreka tega sklepa.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10. 5. 2011, pod št. 43001-92/2011/2, izdal Sklep o začetku postopka javnega naročila "PREP RT-929/1409 Odcep za Areh: gradbena dela od km 2+500 do km 4+950". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 12. 5. 2011, pod št. objave JN4832/2011.
Naročnik je dne 20. 7. 2011 izdal Odločitev o oddaji naročila, s katero je ponudnike obvestil, da se javno naročilo odda ponudniku HIP PLUS, d.o.o., Vače 103, Vače (v nadaljevanju: vlagatelj).

Naročnik je dne 2. 8. 2011 izdal Spremembo odločitve o oddaji javnega naročila, ker je ugotovil, da je ponudba vlagatelja nepopolna ter nato odločil, da se javno naročilo odda ponudnikom v skupnem nastopu Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49a, Ptuj, Krajnc VNG, Krajnc Igor, s.p., Ulica Žalskega tabora 21, Žalec in Asfalti Ptuj, d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, Ptuj (izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 16. 8. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev spremembe odločitve o oddaji javnega naročila in vsa ostala ravnanja v postopku oddaje javnega naročila.

Izbrani ponudnik je z vlogo z dne 23. 8. 2011 podal prvo pripravljalno vlogo kot odgovor na navedbe vlagatelja v zahtevku za revizijo. V vlogi je tudi priglasil stroške v višini 1.400,00 EUR in 20 % DDV.

Naročnik je dne 5. 9. 2011, pod št. 43001-92/2011/27 (905), izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo vlagatelja ugodil v delu, da se javno naročilo odda izbranemu ponudniku, v delu, v katerem je naročnik ugotovil nepopolnost ponudbe vlagatelja, pa zahtevek za revizijo zavrnil. V 2. točki izreka sklepa je naročnik odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški revizijskega postopka v višini 11.704,00 EUR.

Izbrani ponudnik je z vlogo z dne 9. 9. 2011 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o stroških, s katero predlaga razveljavitev 2. točke izreka sklepa o ugoditvi zahtevku za revizijo, in sicer tako, da naročnik izbranemu ponudniku povrne priglašene stroške v pripravljalni vlogi v višini 1.400,00 EUR in 20 % DDV in da se razveljavi odločitev o povrnitvi stroškov vlagatelju v višini 11.704,00 EUR. Izbrani ponudnik pritožbo utemeljuje z dejstvom, da po njegovem mnenju zahtevek za revizijo ni utemeljen, stroški pa so vezani na uspeh. Izbrani ponudnik naročniku tudi očita, da bi moral odločiti o stroških izbranega ponudnika in mu jih v celoti priznati, saj zahtevek za revizijo ni utemeljen, prav tako pa ni najti pravne podlage, da se zahtevku za revizijo delno ugodi in posledično, da se vlagatelju povrnejo stroški.

Naročnik je z dopisom z dne 20. 9. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Izbrani ponudnik s pritožbo najprej uveljavlja, da naročnik ni odločil o priglašenih stroških izbranega ponudnika v predrevizijskem postopku v višini 1.400,00 EUR in 20 % DDV.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožbo vlagatelja v navedenem delu, ne glede na njeno poimenovanje s "pritožbo", ob upoštevanje njene vsebine in (pravovarstvenega) predloga, treba šteti kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa, skladno s 325. členom ZPP, katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN uporabljajo v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja.

Skladno s prvim odstavkom 325. člena ZPP lahko stranka, kadar sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločati s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, v 15 dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni. Po določbi tretjega odstavka 327. člena ZPP pa velja, da če se izpodbija sodba prve stopnje s pritožbo samo zaradi tega, ker sodišče prve stopnje ni s sodbo odločilo o vseh zahtevkih strank, ki so bili predmet pravde, se šteje pritožba za predlog stranke, naj se izda dopolnilna sodba.

ZPVPJN v tretjem odstavku 3. člena izbranemu ponudniku daje pravico udeleževati se predrevizijskega in revizijskega postopka, pri čemer ima izbrani ponudnik enake pravice in dolžnosti kot stranka, če zakon ne določa drugače.

Ker je izbrani ponudnik v konkretnem primeru priglasil stroške, nastale v predrevizijskem postopku, naročnik pa o teh stroških ni odločil skladno z osmim odstavkom 70. člena ZPVPJN v odločitvi o zahtevku za revizijo, je treba pritožbo izbranega ponudnika šteti za predlog, da se izda dopolnilni sklep o stroških izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija je zato odločila, da se pritožba v tem delu odstopi naročniku v odločanje, ki mora odločiti o pritožbi kot predlogu za izdajo dopolnilnega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik vlaga pritožbo tudi zoper odločitev naročnika, da se vlagatelju povrnejo stroški predrevizijskega postopka v višini 11.704,00 EUR, pri čemer izhaja iz dejstva, da zahtevek za revizijo ni utemeljen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v tem delu ne izkazuje pravnega interesa za pritožbo, saj ni izkazal, kako naj bi odločitev o stroških vlagatelja sploh posegala v njegov pravni položaj ali ekonomski interes. Skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora namreč naročnik v primeru, da je zahtevek za revizijo utemeljen, vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Ti stroški torej bremenijo naročnika in ne izbranega ponudnika.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da pritožbe ni vložil vlagatelj, ampak izbrani ponudnik, ki za to nima pravnega interesa, je pritožbo, na podlagi drugega odstavka 54. člena ZPVPJN, zavrgla. Takšna odločitev izhaja tudi ob uporabi četrtega odstavka 343. člena ZPP, ki določa, da je pritožba nedovoljena, če pritožnik ni imel pravnega interesa za pritožbo.

Čeprav to ne vpliva na odločitev, pa Državna revizijska komisija izbranega ponudnika opozarja, da je odločitev naročnika o stroških predrevizijskega postopka odvisna od (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo. Izbrani ponudnik po sprejeti odločitvi naročnika o zahtevku za revizijo nima pravice, da uveljavlja neutemeljenost zahtevka za revizijo s pritožbo. ZPVPJN namreč izbranemu ponudniku daje zgolj pravico, da se izjasni do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. Potrebno pa je opozoriti tudi naročnika, da bo moral izbranemu ponudniku v ponovljenem postopku in morebitno sprejeti novi odločitvi, da njegovo ponudbo izloči kot nepopolno, zagotoviti ustrezno pravno varstvo skladno z ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik v pritožbi uveljavlja tudi stroške pritožbenega postopka. Povrnitev potrebnih stroških, nastalih v pritožbenem postopku je ob upoštevanju 70. člena ZPVPJN odvisna od (ne)utemeljenosti pritožbe.

Ker je Državna revizijska komisija odločila o pritožbi le v delu, ki se nanaša na stroške vlagatelja, o pritožbi oziroma o predlogu za izdajo dopolnilnega sklepa, ki se nanaša na stroške izbranega ponudnika, pa bo moral odločiti naročnik, je odločila, da se zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pritožbenega postopka pridrži za končno odločitev o predlogu za izdajo dopolnilnega sklepa, saj je izbrani ponudnik priglasil enotne stroške za obe dejanji. Naročnik naj pri presoji stroškov poleg (ne)utemeljenosti predloga upošteva potrebnost stroškov ter dejstvo, da je Državna revizijska komisija pritožbo v enem delu zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 3. 10. 2011
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana