018-287/2011 Dars, d.d.

Številka: 018-287/2011-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek šinka in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah", začetega na podlagi zahtevka za revizijo družbe SIEMENS, d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, dne 29. 9. 2011

ODLOČILA

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah", se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah". Obvestilo o javnem naročilu bilo objavljeno na portalu javnih naročil, pod objavo št. JN8969/2011, dne 8.8.2011 ter v Uradnem listu EU, pod objavo št. 2011/S 154-256238, dne 12.8.2011.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 9. 2011 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo in predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila. V okviru predloga za zadržanje postopka javnega naročila vlagatelj navaja, da bi nadaljevanje postopka pred pravnomočno odločitvijo o zahtevku za revizijo bistveno zmanjšalo učinkovitost pravnega varstva, zlasti pa bi nastala znatna škoda v postopku oddaje javnega naročila, saj bi bilo potrebno v primeru ugoditve zahtevku za revizijo postopek oddaje javnega naročila v celoti ponoviti.

Naročnik je z dopisom z dne 26. 9. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja in še navedel, da je rok za oddajo ponudb 21. 10. 2011 in da ne bo zadržal nadaljnjih aktivnosti, kar pomeni, da bo še naprej odgovarjal na vprašanja potencialnih ponudnikov.
Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.

Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj predlog utemeljuje zgolj s pavšalno navedbo, da bi nadaljevanje postopka bistveno zmanjšalo učinkovitost pravnega varstva, oziroma slednje argumentira le z nastankom znatne škode za postopek oddaje javnega naročila, ki bi ga bilo v primeru ugoditve zahtevku za revizijo bilo potrebno v celoti ponoviti.

Navedeni argumenti vlagatelja, ob upoštevanju navedb naročnika, da je rok za oddajo ponudb 21. 10. 2011 in da bo naročnik nadaljeval postopek v smislu, da bo odgovarjal na vprašanja potencialnih ponudnikov, po oceni Državne revizijske komisije ne izkazujejo v zadostni meri, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja. V zvezi z navedbo vlagatelja, da bi bilo potrebno postopek oddaje javnega naročila v primeru ugoditve zahtevku za revizijo v celoti ponoviti, pa je potrebno izpostaviti, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ne uveljavlja pravovarstvenega predloga v smislu razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, ampak le v smislu spremembe dela razpisne dokumentacije in posledično podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju navedenega, na podlagi 19. člena ZPVPJN, vlagateljevemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah", ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 29. 9. 2011

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.,
Predsednica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- SIEMENS, d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana