018-303/2011 Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije

Številka: 018-303/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje" v sklopu 1: "Izdelava informacijskega sistema za evidence na MP", začetega na podlagi zahtevka za revizijo družb AVTENTA.SI sistemska integracija in poslovne rešitve, d.o.o., Verovškova 55, Ljubljana in MARG, INŽENIRING, d.o.o., Tržaška cesta 515, Brezovica pri Ljubljani, ki ju po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v imenu in za račun katerega javno naročilo izvaja JAVNA AGENCIJA ZA JAVNO NAROČANJE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 22. 9. 2011

ODLOČILA

1. Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje", v sklopu 1: Izdelava informacijskega sistema za evidence na MP, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 29. 8. 2011, se ustavi.

2. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je na podlagi prvega odstavka 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 86/2010), v imenu in za račun Ministrstva za pravosodje, izvajal postopek za oddajo javnega naročila "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 19. 7. 2011, pod št. objave JN8143/2011 in v Uradnem listu EU, dne 23. 7. 2011, pod št. objave 2011/S 140-232816.
Vlagatelj je, pred potekom roka za oddajo ponudb, z vlogo z dne 29. 8. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija posamezna določila objave naročila in razpisne dokumentacije v sklopu 1: Izdelava informacijskega sistema za evidence na MP.

Naročnik je dne 8. 9. 2011, pod št. 4302-48/2011/17, sprejel sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 12. 9. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 9. 2011 Državni revizijski komisiji in naročniku podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje", v sklopu 1: Izdelava informacijskega sistema za evidence na MP, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 29. 8. 2011, ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil, je Državna revizijska komisija glede na določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN, ki določa, da mora vlagatelj v primeru umika zahtevka za revizijo naročniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, odločila tudi o stroških naročnika.

Naročnik je odločil o povrnitvi stroškov revizijskega postopka v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Ker pa je (končna) odločitev o stroških odvisna od odločitve o zahtevku za revizijo (njegove utemeljenosti oziroma ne/utemeljenosti), o čemer v primeru nadaljevanja postopka pravnega varstva v revizijskem postopku (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN) odloča Državna revizijska komisija (ki posledično odloči tudi o stroških postopka), je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru odločitev naročnika o stroških štela kot priglasitev stroškov naročnika.

Naročnik je priglasil stroške primarno v višini 1.400,00 EUR (skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu, Uradni list RS, št. 35/09, v nadaljevanju: ZOdv-C) oziroma podredno v višini 318,60 EUR (stroški plače javnega uslužbenca).

Državna revizijska komisija v zvezi s stroški v višini 1.400,00 EUR ugotavlja, da ni najti pravne podlage, ki bi naročniku upravičila povračilo stroškov po ZOdv-C, saj nagrada po navedenem zakonu oziroma po Zakonu o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) pripada le tistim osebam, katerim zakon priznava pravico do nagrade.
Glede stroškov plače javnega uslužbenca v višini 318,60 EUR, ki so bili potrebni za pripravo sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo,pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre za stroške, ki so vključeni v taksi za predrevizijski in revizijski postopek, ki jo je moral vlagatelj plačati ob vložitvi zahtevka za revizijo. Plača javnega uslužbenca namreč sodi med stroške za delo organa odločanja, katere krije država, deloma pa stranke s plačilom taks. Ker naročnik v predrevizijskem postopku sprejema odločitve v vlogi organa odločanja (in ne v vlogi stranke postopka pravnega varstva), je potrebno stroške naročnika, ki predstavljajo porabljene ure njegovih uslužbencev pri pripravi odločitve o zahtevku za revizijo, všteti v takso.

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da ni najti pravne podlage za povračilo priglašenih stroškov naročnika, zato je zahtevo naročnika za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22. 9. 2011
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- JAVNA AGENCIJA ZA JAVNO NAROČANJE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tržaška cesta 21, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana
- Perftech, d.o.o., Pot na Lisice 4, Bled
- Mikrografija, d.o.o., Foersterjeva 10, Novo mesto
- SRC, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana
- Elcos, d.o.o., Vodmatska ulica 3, Ljubljana
- RRC, d.d., Jadranska 21, Ljubljana
- Genis, d.o.o., Likozarjeva 1y, Kranj
- ComTrade programske rešitve, d.o.o., Litijska cesta 51, Ljubljana
- Comland razvoj informacijskih rešitev, , d.o.o., Stegne 15, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana