018-306/2011 Občina Slovenska Bistrica

Številka: 018-306/2011-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Vidi Kostanjevec, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Izgradnja doma starejših občanov Slovenska Bistrica", v zvezi s pritožbo ponudnika GRANIT, d.d. Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 69, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik) dne 22. 9. 2011

ODLOČILA

Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo, vloženo dne 12. 9. 2011, umaknil.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14. 6. 2011, pod št. 430-7/2011, izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja doma starejših občanov Slovenska Bistrica". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 29. 6. 2011, pod št. objave JN7216/2011.

Naročnik je dne 17. 8. 2011, pod št. 430-7/2011, izdal Obvestilo o postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 9. 2011 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 6. 9. 2011, pod št. 430-7/2011-0418, izdal sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 9. 2011 pri naročniku vložil pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 15. 9. 2011 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 9. 2011 pri naročniku podal umik pritožbe.

Skladno z drugim odstavkom 334. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v pritožbenem postopku, lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati.

Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil pritožbo še pred odločanjem o pritožbi pred Državno revizijsko komisijo, je Državna revizijska, ob upoštevanju sodne prakse sodišč (tako npr. v zadevah I Cp 1073/05, VSL sklep III Cp 1804/03, VSL sklep I Cp 2036/99, VSL sklep I Cpg 1561/99), izdala ugotovitvi sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil. Po tretjem odstavku 334. člena ZPP je namreč umik pritožbe nepreklicen, zato je Državna revizijska komisija s tem sklepom le ugotovila dejstvo umika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22. 9. 2011
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica
- GRANIT, d.d. Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 69, Slovenska Bistrica
- STRABAG gradbene storitve, d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana