018-282/2011 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-282/2011-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) po predsednici senata mag. Maji Bilbija in Vidi Kostanjevec ter mag. Nataši Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo revizije postopka oddaje javnega naročila "Higiena prostorov in opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana" začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CLEANING d.o.o., Cesta 24. junija 25, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.09.2011

ODLOČILA

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "Higiena prostorov in opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana" v zvezi z vlagateljevim zahtevkom za revizijo se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.06.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo naročanja po odprtem postopku objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN 7197/2011, z dne 29.06.2011.

Vlagatelj je dne 16.08.2011 vložil zahtevek za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije in predlagal razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter priglasil povračilo stroškov.

Naročnik je dne 29.08.2011 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na naročnikov pogoj pod številko 11 v obrazcu 01 razpisne dokumentacije na strani 34. Zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka je naročnik v celoti zavrnil.

Naročnik je dne 31.08.2011 Državni revizijski komisiji odstopil originalno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo", z dne 15. 9. 2011, sporočil, da umika zahtevek za revizijo in predlaga, da Državna revizijska komisija izda sklep o ustavitvi postopka.

Državna revizijska komisija je prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "Higiena prostorov in opreme v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana", v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja CLEANING d.o.o., Cesta 24. junija 25, Ljubljana, ustavila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, dne 16.09.2011Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 2, Ljubljana
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana