018-310/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Številka: 018-310/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Miriam Ravnikar šurk in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila "Dobava črno belih in barvnih tonerjev ter kartuš za potrebe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), v zvezi s predlogom naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, dne 20. 9. 2011

ODLOČILA

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti (objava na portalu javnih naročil dne 22. 7. 2011, pod št. objave NMV2444/2011) dne 22. 8. 2011, pod št. 430-110/2011/26 izdal odločitev o oddaji naročila, zoper katero je vlagatelj z vlogo z dne 7. 9. 2011 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 16. 9. 2011 podal predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Navaja, da je v letu 2010 pooblastil Ministrstvo za javno upravo oziroma Javno agencijo za javno naročanje za izvedbo javnega naročila za dobavo materiala za tiskanje za potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave. Dne 2. 6. 2011 je prejel obvestilo agencije, da so bili vloženi zahtevki za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, ki zato ni postala pravnomočna, posledično pa ni bilo mogoče podpisati okvirnih sporazumov. Naročnik se je glede na navedeno znašel v situaciji, ko za svoje nemoteno poslovanje nujno potrebuje tonerje, zato je dne 12. 7. 2011 pričel z izvedbo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, v katerem je dne 8. 9. 2011 prejel zahtevek za revizijo. Zaradi vloženega zahtevka za revizijo naročnik ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka predrevizijski oziroma revizijski postopek. Naročniku zaradi tega za nekatere tiskalnike že primanjkuje tonerjev, ki so nujno potrebni za njegovo nemoteno poslovanje.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga naročnika odločila, da predlog naročnika ni utemeljen.

Naročnik lahko, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če: 1. zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega ali četrtega poglavja tega zakona, pod pogojem, da se naročilo odda le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja in so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javno naročanje, ali 2. zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega ali četrtega poglavja tega zakona, pod pogojem, da Državna revizijska komisija izda sklep iz četrte alineje prvega odstavka 20. člena tega zakona, ali 3. se zahtevek za revizijo vloži v postopku oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Iz določb ZPVPJN torej izhaja, da je temeljno pravilo, da zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila (nesuspenzivnost zahtevka za revizijo), pogodbo o oddaji javnega naročila pa lahko naročnik sklene le, če so za to izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Navedeno pravilo je v zakonu določeno kot izjema, zato je naročnik, kadar se sklicuje na izjemo, tisti, ki mora Državni revizijski komisiji predstaviti utemeljene razloge, ki opravičujejo sklenitev pogodbe, ne glede na siceršnjo prepoved njene sklenitve.

Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN določa, da Državna revizijska komisija predlogu naročnika iz prvega odstavka 20. člena ZPVPJN ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom.

Naročnik v obravnavanem primeru predlog utemeljuje z nujnostjo takojšnje izvedbe javnega naročila (dobave tonerjev za tiskalnike), ker mu tonerji že primanjkujejo, le-te pa nujno potrebuje za svoje nemoteno poslovanje.

Državna revizijska komisija ne nasprotuje naročniku v tem, da za svoje poslovanje potrebuje blago, ki je predmet obravnavanega javnega naročila tudi v času teka pravnega varstva v postopku oddaje konkretnega javnega naročila, zaradi česar je sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila nedvomno v javnem interesu. Vendar pa je treba hkrati izpostaviti, da je dovolitev sklenitve pogodbe po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN pridržana kot izjema le za tiste primere, ko ne obstajajo drugi, manj invazivni in sorazmernejši ukrepi, ki jih zakon daje na razpolago naročniku, ko se znajde v položaju, ki ga opisuje naročnik v konkretnem primeru.

Naročnik pa v konkretnem primeru ni izkazal, da ne more izvesti drugih (milejših) ukrepov, ki mu jih omogoča ZPVPJN v prvem odstavku 17. člena, na primer da ne more oddati javnega naročila (dobavljati tonerje) za čas do sklenitve pogodbe o oddaji obravnavanega javnega naročila skladno s pogoji zakona, ki ureja javno naročanje (na primer po 29. členu Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.). Navedeni ukrep po oceni Državne revizijske komisije nedvomno manj posega oziroma oškoduje interese oziroma koristi drugih oseb (ponudnikov) kot sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, pri kateri bi neizbrani ponudniki izgubili možnosti za pridobitev naročila.

Državna revizijska komisija glede na navedeno zaključuje, da naročnik ni uspel izkazati, da bi škodljive posledice ugoditve predlogu bile manjše od koristi oseb, ki bi lahko z ugoditvijo predlogu bile oškodovane, oziroma da koristi javnega interesa (ob upoštevanju zakonskih možnosti) pretehtajo nad koristmi drugih oseb. Ker niso izkazani prevladujoči razlogi za sklenitev pogodbe o oddaji naročila, povezani z javnim interesom, je Državna revizijska komisija predlog naročnika za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 20. 9. 2011
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, Ljubljana
- MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA, d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana