018-305/2011 Dars, d.d.

Številka: 018-305/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opravljanje tehničnih pregledov, registracije vozil in plačila nadomestil za uporabo cest v zvezi s predlogom naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli zavrnitev vseh ponudb, 16. 9. 2011

ODLOČILA

Naročnikov predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli zavrnitev vseh ponudb, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 24. 6. 2011 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN6999/2011, in 29. 6. 2011 v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2011/S 122-202429) z "Obvestilom o oddaji javnega naročila" št. 402-8/2011-LV-164/11-067 z dne 30. 8. 2011 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika AMZS, d. d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je 13. 9. 2011 od Davčne uprave Republike Slovenije prejel podatke o tem, ali so sodelujoči ponudniki v postopku oddaje javnega naročila imeli na dan 3. 8. 2011 izpolnjene davčne obveznosti.

Naročnik je 13. 9. 2011 prejel tudi zahtevek za revizijo vlagatelja Dumida, d. o. o., Spodnje Dobrenje 42/a, Pesnica pri Mariboru, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in uveljavlja povrnitev stroškov.

Naročnik je z vlogo št. 402-8/2011-LV-164/11-080 z dne 14. 9. 2011 Državni revizijski komisiji predlagal, da skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN izda sklep, da se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli zavrnitev vseh ponudb. Naročnik navaja, da je prejel tri pravočasne ponudbe, o njihovi popolnosti pa se je izrekel v "Obvestilu o oddaji javnega naročila" št. 402-8/2011-LV-164/11-067 z dne 30. 8. 2011 (ponudba izbranega ponudnika je popolna, drugi dve ponudbi pa sta nepopolni). Naročnik nadaljuje, da je skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spr.; v nadaljevanju: ZJN-2) preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe, pri čemer je od Davčne uprave Republike Slovenije pridobil podatke, da ima izbrani ponudnik zapadle neplačane davčne obveznosti na dan oddaje ponudbe. Naročnik zaključuje, da mora skladno s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2 izločiti takšnega ponudnika.

Po preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija o predlogu odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN.

Naročnik lahko ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadar koli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo med drugim dovoli zavrnitev vseh ponudb (prvi odstavek 20. člena ZPVPJN).

Iz ZPVPJN torej izhaja, da je temeljno pravilo, da zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila (nesuspenzivnost zahtevka za revizijo), vendar pa lahko naročnik po vložitvi zahtevka za revizijo zavrne vse ponudbe, če mu to dovoli Državna revizijska komisija z izdajo sklepa po 20. členu ZPVPJN. Pravilo iz 20. člena ZPVPJN torej predstavlja izjemo.

Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN med drugim določa, da Državna revizijska komisija predlogu naročnika iz prvega odstavka 20. člena ZPVPJN ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom.

Iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN je razvidno, da Državna revizijska komisija pred izdajo sklepa preuči vse pomembne okoliščine primera in opravi tehtanje, ki ji ga nalaga ZPVPJN. Iz tega izhaja, da je naročnik, ker se sklicuje na izjemo, tisti subjekt, ki mora Državni revizijski komisiji predstaviti razloge, ki utemeljujejo ravnanje na predlagani način.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sicer navedel, da je prejel tri ponudbe (pri čemer je dve izločil kot nepopolni, ponudba izbranega ponudnika pa je bila popolna), da je preverjal podatke po 77. členu ZJN-2 in da je na podlagi prejetih podatkov ugotovil, da je treba ponudbo izbranega ponudnika izločiti, vendar ocenjuje, da na podlagi teh razlogov, ki predstavljajo le opis naročnikov ravnanj v postopku oddaje javnega naročila, naročnik ni uspel utemeljili predlaganega ravnanja po 20. členu ZPVPJN. Državna revizijska komisija je zato skladno z 20. členom ZPVPJN naročnikov predlog zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 16. 9. 2011

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Dumida, d. o. o., Spodnje Dobrenje 42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
- v arhiv, tu.