018-293/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet

Številka: 018-293/2011-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem., v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, etapi B in C", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu, OHS Žš, a.s., Brno - center, Burešova 938/17, PTT 660 02, Češka republika in GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, Langusova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 9. 2011

ODLOČILA

Umik zahteve za nadaljevanje postopka revizije oddaje javnega naročila "Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, etapi B in C" se vzame na znanje in se postopek odločanja o zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je na portalu javnih naročil, dne 13. 12. 2010, pod št. objave JN12066/2010 in v Uradnem listu EU, objavil obvestilo o javnem naročilu "Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, etapi B in C".

Naročnik je dne 20. 5. 2011, pod št. 430-1/2011-158, izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponudnike obvestil, da se kot najugodnejši ponudnik izbere družba SŽ-ŽELEZNIšKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 6. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, podrejeno pa razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 29. 6. 2011, pod št. 430-1/2011-219, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel. Državna revizijska komisija je na podlagi vložene pritožbe vlagatelja s sklepom, izdanim dne 29. 7. 2011, pod št. 018-201/2011-8, sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo razveljavila.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 9. 2011, Državni revizijski komisiji podal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ker ni prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo v predpisanem roku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 7. 9. 2011 naročniku podal umik zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ker je naročnik zahtevku za revizijo delno ugodil in razveljavil odločitev o oddaji naročila, vlagatelju pa tudi priznal stroške, nastale z revizijo. Ker je vlagatelj zadovoljen z odločitvijo naročnika, naročnika obvešča, da ne bo nadaljeval postopka pred Državno revizijsko komisijo, zaradi česar je brezpredmeten poziv, ki ga je posredoval zaradi molka naročnika.

Naročnik je umik odstopil Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 8. 9. 2011.

Določba 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj v konkretnem primeru umaknil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, je Državna revizijska komisija, na podlagi četrte alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, postopek odločanja o zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13. 9. 2011

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, Langusova ulica 4, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Zmagoslav Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- SŽ-ŽELEZNIšKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana
- GH HOLDING, d.d., Tivolska cesta 30, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana