018-290/2011 Občina Laško

Številka: 018-290/2011-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Izgradnja vodovoda Vrh - Radoblje - Globoko in sopolaganje kanalizacije Radoblje" in na podlagi pritožbe vlagatelja AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, Laško (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika OBČINA LAšKO, Mestna ulica 2, Laško dne 15.09.2011

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja zoper sklep naročnika št. 430-51/2010, z dne 25.08.2011, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.06.2011 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je javno naročilo dne 22.06.2011 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 6885/2011.

Naročnik je dne 04.08.2011 sprejel Sklep o oddaji naročila št. 430-51/2010, iz katerega je razvidno, da je javno naročilo v 1., 2. in 3. sklopu oddal v izvedbo ponudniku GORENJE PROJEKT d.o.o., Prešernova 8, Velenje, v 4. sklopu pa ponudniku GRADBENA MEHANIZACIJA DARKO TRBOVC s.p., Huda jama 18, Laško.

Naročnik je ponudnika GORENJE PROJEKT d.o.o., Prešernova 8, Velenje dne 18.08.2011, v skladu s tretjim odstavkom 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), obvestil, da je v 2. sklopu popravil očitno računsko napako (ki je bila storjena v delu, ki se nanaša na skupni znesek za območje naselja Selo). Naročnik je navedenega ponudnika tudi pozval, naj mu pošlje dokazilo o zavarovanju odgovornosti za dejavnost, ki je predmet naročila in dogovor o skupnem sodelovanju.

Ponudnik GORENJE PROJEKT d.o.o., Prešernova 8, Velenje je naročniku vso zahtevano dokumentacijo odstopil dne 22.08.2011.

Naročnik je dne 22.08.2011 sprejel novo odločitev o oddaji naročila oziroma Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, s katero je ponudnike obvestil, da je v 1., 2. in 3. sklopu javno naročilo (ponovno) oddal v izvedbo ponudniku GORENJE PROJEKT d.o.o., Prešernova 8, Velenje, v 4. sklopu pa je (ponovno) izbral ponudnika GRADBENA MEHANIZACIJA DARKO TRBOVC s.p., Huda jama 18, Laško. Kot izhaja iz predloženih povratnic, je vlagatelj novo odločitev o oddaji javnega naročila prejel dne 23.08.2011.

Zoper prvotno odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj dne 23.08.2011 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da sta ponudbi obeh izbranih ponudnikov in ponudba ponudnika HAL COM d.o.o., Podčetrtek nepravilni in neprimerni. Vlagatelj predlaga, da se izpodbijani sklep razveljavi in zahteva povrnitev stroškov v višini vplačane revizijske takse (v višini 10.000,00 EUR).

Naročnik je s sklepom št. 430-51/2010, z dne 25.08.2011, zahtevek za revizijo zavrgel in zavrnil zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov.

Naročnik navaja, da je s Sklepom o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 04.08.2011, oddal javno naročilo, nato pa je v skladu s petim odstavkom 79. člena ZJN-2 navedeno odločitev nadomestil z novo odločitvijo, in sicer s Sklepom o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 22.08.2011. Ker je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo zoper Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 04.08.2011, ki ne obstaja, zatrjuje naročnik, je zahtevek za revizijo zavrgel.

Zoper naročnikov sklep o zavrženju je vlagatelj dne 01.09.2011 (pravočasno) vložil pritožbo.
Vlagatelj navaja, da je naročnik Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010 izdal dne 04.08.2011, vlagatelj pa ga je prejel dne 10.08.2011. Vlagatelj navaja, da je zoper naveden sklep dne 23.08.2011 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 24.08.2011. Dne 23.08.2011, zatrjuje vlagatelj, pa je prejel spremembo odločitve o oddaji naročila oziroma Sklep št. 430-51/2010, z dne 22.08.2011.

Vlagatelj zatrjuje, da je zahtevek za revizijo vložil še preden je prejel novo odločitev oziroma še preden se je lahko seznanil z dejstvom, da je bila prvotna odločitev nadomeščena z novo odločitvijo. Vlagatelj poudarja, da je torej revizijski zahtevek vložil pravočasno in zoper zanj še veljavni sklep. Nesporno je, poudarja vlagatelj, da v trenutku oddaje revizijskega zahtevka nove odločitve še ni prejel in z njeno vsebino še ni bil seznanjen, zato je bil zanj prvotni Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 04.08.2011, še vedno veljaven.

Vlagatelj navaja, da je z vložitvijo zahtevka za revizijo v okviru zakonskega roka (osem delovnih dni od prejema Sklepa o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010) stremel k zaščiti svojih interesov oziroma je ravnal v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo na področju javnega naročanja. Dejstvo, da je naročnik medtem spremenil odločitev, zatrjuje vlagatelj, pa na uveljavljanje pravnega varstva ne more in ne sme vplivati. Vlagatelj navaja, da takšno razlogovanje potrjuje ZJN-2, ki v okviru instituta spremembe odločitve (peti odstavek 59. člena ZJN-2) eksplicitno določa, da lahko naročnik spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. Vlagatelj priznava, da tudi naročnik v trenutku oddaje spremenjene odločitve še ni bil seznanjen z dejstvom, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo in navaja, da gre za situacijo, ki jo veljavna zakonodaja ne ureja. Vlagatelj kljub temu meni, da ga ne more bremeniti dejstvo, da je bil obveščen o spremembi odločitve šele potem, ko je že vložil zahtevek za revizijo in da posledično tudi ne more nositi stroškov vplačane revizijske takse v višini 10.000,00 EUR. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik revizijskemu zahtevku zaradi nezakonite prvotne odločitve (ki jo je ugotovil tudi naročnik, zaradi česar je posledično sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila) ugoditi in mu povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo. Le tako bi naročnik zadostil namenu in dolžnostim, ki mu jih predpisuje peti odstavek 79. člena ZJN-2.

Vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da pritožbi ugodi ter revizijski zahtevek sprejme v obravnavo ter naročniku naloži povrnitev stroškov (v roku 15 dni po pravnomočnosti odločitve, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi) ali podredno, da naloži naročniku, da mora o vlagateljevemu zahtevku odločiti v skladu z 28. členom ZPVPJN.

Naročnik je dne 07.09.2011 Državni revizijski komisiji odstopil vso relevantno dokumentacijo. Naročnik navaja, da je iz pisemske ovojnice razvidno, da je vlagatelj oddal zahtevek za revizijo dne 23.08.2011 ob 16.28 uri, iz potrdila o plačilu takse pa izhaja, da je bila plačana (istega dne) ob 14.14 uri. Naročnik zatrjuje, da je opravil poizvedovanje na pošti in ugotovil, da je pošta praviloma dostavljena do 13.00 ure, vendar nikoli po 14.00 uri. Naročnik navaja, da je nenavadno, da bi gradbeno podjetje s preko 100 zaposlenimi, pošto dvigovalo v popoldanskem času. Naročnik poudarja, da ob navedenem ni sporno, da je vlagatelj novo odločitev o oddaji naročila (Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 22.08.2011) prejel še preden je na pošti oddal zahtevek za revizijo. Naročnik zatrjuje, da je novo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel dva dni pred prejemom zahtevka za revizijo in ni kršil petega odstavka 79. člena ZJN-2.

Pritožbo vlagatelja zoper sklep naročnika št. 430-51/2010, z dne 25.08.2011, je bilo potrebno zavrniti kot neutemeljeno, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

ZJN-2 v petem odstavku 79. člena dopušča, da lahko naročnik, če je ugotovil, da so se v postopku oddaje javnega naročila zgodile kršitve, svojo odločitev o oddaji javnega naročila na lastno pobudo spremeni in jo nadomesti z novo (novo odločitev mora vročiti vsem ponudnikom, zoper njo pa je mogoče ponovno uveljavljati pravno varstvo v rokih, ki tečejo od dneva njene vročitve). Takšno odločitev sme naročnik sprejeti vse do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, njen namen pa je, da se ugotovljene nezakonitosti odpravijo. Opisano pooblastilo ima naročnik tudi v primeru, ko je bil zoper njegovo odločitev o oddaji javnega naročila že vložen zahtevek za revizijo, pri čemer pa ZJN-2 določa, da mora naročnik v tem primeru najprej odločiti o zahtevku za revizijo in šele nato lahko spremeni tudi odločitev o oddaji naročila. Nova odločitev o oddaji naročila mora biti skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

V obravnavani zadevi je med strankama nesporno dejstvo, da je naročnik svojo prvotno odločitev o izbiri najugodnejših ponudnikov (Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 04.08.2011) na lastno pobudo spremenil in jo nadomestil z novo odločitvijo (Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 22.08.2011). Med strankama tudi ni spora o tem, da je naročnik novo odločitev o izbiri najugodnejših ponudnikov sprejel v skladu s petim odstavkom 79. člena ZJN-2 oziroma da je bila nova odločitev sprejeta pred pravnomočnostjo prvotne odločitve in preden je prejel vlagateljev zahtevek za revizijo. Ravno tako se naročnik in vlagatelj strinjata v tem, da je naročnik novo odločitev sprejel dne 22.08.2011 in da so jo ponudniki, vključno z vlagateljem, prejeli dne 23.08.2011 (eden izmed sodelujočih ponudnikov jo je prejel en dan kasneje). Naročnik in vlagatelj sta si edina tudi v tem, da je vlagatelj zoper prvotno odločitev o izbiri najugodnejših ponudnikov, vložil zahtevek za revizijo znotraj roka iz petega odstavka 25. člena ZPVPJN (v roku osmih delovnih dni od prejema naročnikove prvotne odločitve - to je dne 23.08.2011).

Naročnik in vlagatelj pa si nista edini v tem, ali je vlagatelj novo odločitev o izbiri ponudnikov prejel preden je na pošti oddal zahtevek za revizijo. Naročnik v zvezi s tem zatrjuje, da je vlagatelj prejel novo odločitev (Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 22.08.2011) še preden je vložil zahtevek za revizijo (naročnik je v ta namen opravil poizvedbo na pošti, pri čemer je ugotovil, da je pošta praviloma dostavljena do 13.00 ure, vendar nikoli po 14.00 uri) in je bil posledično revizijski zahtevek vložen zoper neobstoječo odločitev oziroma zoper odločitev, ki je bila v tistem trenutku (že) nadomeščena z novo odločitvijo. Vlagatelj nasprotno zatrjuje, da je naročnikovo novo odločitev prejel šele po tem, ko je na pošti že oddal zahtevek za revizijo.

V obravnavani zadevi vlagatelj o zatrjevanem dejstvu, da je novo odločitev o izbiri ponudnikov oziroma Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 22.08.2011, prejel po vložitvi revizijskega zahtevka, ne predlaga nobenih dokazov, pri čemer iz poštne ovojnice izhaja, da je zahtevek za revizijo na pošti oddal (dne 23.08.2011) šele ob 16.28 uri, iz potrdila o vplačilu revizijske takse pa izhaja, da je bila plačana (istega dne) ob 14.14 uri. Ob pomanjkanju dokazov o tem, da je bil zahtevek za revizijo dejansko vložen pred prejemom nove odločitve, Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ne more slediti vlagatelju, ki v zvezi s tem zgolj pavšalno navaja, da je novo odločitev o izbiri najugodnejših ponudnikov prejel šele po tem, ko je zahtevek za revizijo že oddal na pošto. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, bi lahko vlagatelj bodisi predložil izpisek iz dokumentacije, ki se nanaša na prejem poštnih pošiljk ali predlagal izvedbo kakšnega drugega dokaza (bodisi zaslišanje poštnih uslužbencev bodisi zaslišanje svojih zaposlenih), ki bi njegova zatrjevanja o tem, da je Sklep o oddaji javnega naročila št. 430-51/2010, z dne 22.08.2011, dejansko prejel šele po oddaji zahtevka za revizijo, potrdila. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljevo ugotovitvijo, da nastale situacije (oziroma situacije, v kateri bi bila istega dne vložena revizijski zahtevek in sprejeta nova odločitev o oddaji naročila) veljavna zakonodaja ne ureja, vendar ob tem tudi pripominja, da je ob upoštevanju poslovne prakse dokaj nenavadno, da je vlagatelj sporni dokument prejel izven običajnega delovnika, oziroma šele po 16.28 uri.

Ker vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel dokazati, da mu je bila naročnikova nova odločitev o izbiri najugodnejših ponudnikov vročena šele po vložitvi revizijskega zahtevka, je Državna revizijska komisija pritožbo zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 15.09.2011

mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- OBČINA LAšKO, Mestna ulica 2, Laško
- AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, Laško
- GRADBENA MEHANIZACIJA DARKO TRBOVC s.p., Huda jama 18, Laško
- GORENJE PROJEKT d.o.o., Prešernova 8, Velenje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana