018-203/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-203/2011-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu Miriam Ravnikar šurk kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek šinko kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila "Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2011-2013, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu: ZIL INŽENIRING, d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, Slovenska cestna podjetja, d.o.o., Leskoškova cesta 9e, Ljubljana in Projekt, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 9. 2011

ODLOČILA

1. Obravnavanje zahtevka za revizijo prvega vlagatelja in zahtevka za revizijo drugega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 24. 5. 2011, pod št. 43001-235/2010/73 (908), za sklope OKOLJE, ZAHOD in JUG.

3. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja in zahtevku za revizijo drugega vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 24. 5. 2011, pod št. 43001-235/2010/73 (908), za sklop SEVER.

4. Naročnik je dolžan prvemu vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku. Kar zahteva prvi vlagatelj več ali drugače, se zavrne.

5. Naročnik je dolžan povrniti drugemu vlagatelju stroške v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11. 11. 2010 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2011-2013". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, pod št. objave JN10972/2010, dne 12. 11. 2010, ter v Uradnem listu EU, pod št. objave 2010/S 223-341639, dne 17. 11. 2010.

Naročnik je dne 24. 5. 2011 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43001-235/2010/73 (908), iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu OKOLJE odda ponudnikoma v skupnem nastopu, Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor in ZEU, d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, v sklopih ZAHOD, JUG in SEVER pa ponudnikom v skupnem nastopu, Inženiring Biro, d.o.o., Jezdarska ulica 2, Maribor, STIA NGI, d.o.o., Kettejev drevored 7, Novo mesto, Marsi, d.o.o., Cesta na Brdo 131, Ljubljana, Gradal, Bojan Sekereš, s.p., Industrijska ulica 7, Lendava, Odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj, Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji, o.p., d.o.o., Stritarjeva ulica 7, Kranj, MEA Inženiring, Metka Pavčič, s.p., Vetrinjska ulica 5, Maribor, GRAMUR, Zlatko Murko, s.p., Marčičeva ulica 7, Maribor, P&C Velenje, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje ter Odvetnica Tanja Kompara, Tyševa 4, Maribor.

Prvi vlagatelj je z vlogo 10. 6. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopih OKOLJE, ZAHOD, JUG in SEVER.

Prvi vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop OKOLJE nepopolna zaradi neizpolnjevanja zahtev iz točke 3.1.4.1.2 navodil. Izbrani ponudnik je za sklop OKOLJE kot projektnega vodjo navajal osebo U.K. in zanjo predložil referenco za izdelavo projektno-investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo za investicijski projekt "Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo Slovenske Istre in zalednega kraškega območja", v vrednosti 50 mio EUR. Navedena referenca po mnenju prvega vlagatelja ne izpolnjuje pogoja iz razpisne dokumentacije, ker se ne nanaša na projektno vodenje predhodne priprave investicijskih projektov na področju ohranjanja narave, zaščite pred hrupom, varstvo voda in biosfere. Prvi vlagatelj dalje navaja, da je iz podatkov na spletu ugotovil, da je dela vodenja in koordiniranja aktivnosti na navedenem projektu do pridobitve gradbenega dovoljenja izvajala družba I. in da je Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o. imel nalogo kot glavni projektant izdelati investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo, poročila o vplivih na okolje, sodelovanje v postopku vloge za financiranje iz kohezijskih skladov in strokovne elaborate za potrebe projektiranja in postopka državnega lokacijskega načrta. Prvi vlagatelj meni, da navedena dela ne predstavljajo projektnega vodenja. Prvi vlagatelj še navaja, da je ugotovil, da oseba U.K. tudi ni projektno vodila izvajanja pravno-premoženjskih zadev. Prvi vlagatelj tudi opozarja na neobičajno nizko ceno izbranega ponudnika, saj ponujena urna postavka znaša skoraj 50 % nižjo ceno od naročnikove ocenjene ure. Pokritje stroška je pri izbranem ponudniku glede na podatke iBONA za leto 2009 doseženo le do višine 20,94 % pri vodilnem partnerju in v višini 82,72 % pri partnerju, vendar je delež partnerja v skupni ponudbi le 5 %. Drugi dokaz za neobičajno nizko ceno je po mnenju prvega vlagatelja izračun s pomočjo podatkov o skupnih prihodkih in kosmatem dobičku, ki dokazuje, da ponujena urna postavka ne pokriva povprečne urne postavke izbranega ponudnika. Prvi vlagatelj meni, da zato izbrani ponudnik ni sposoben v triletnem obdobju, za kolikor se sklepa pogodba, izpeljati ponujene storitve. Naročnik bi moral ob upoštevanju 49. člena ZJN-2 od izbranega ponudnika zahtevati podatke o elementih ponudbe ter nato, ob posvetovanju z izbranim ponudnikom, preveriti predračunske postavke.

Prvi vlagatelj dalje izpodbija popolnost izbranega ponudnika za sklop JUG, ker ponudba ne izpolnjuje pogoja iz točke 3.1.4.1.1 navodil. Izbrani ponudnik je za sklop JUG kot projektno vodjo navedel osebo J.C., za katero prvi vlagatelj zatrjuje, da izmed predlaganih referenc nobena ne izpolnjuje zahteve naročnika, ker je iz referenčnih del in opisov jasno razvidno, da ne gre za projektno vodenje predhodne priprave investicijskih projektov na področju javnih cest. V nobenem od referenčnih poslov tako na primer ni navedenega projektnega vodenja pridobivanja prostorske dokumentacije, investicijske dokumentacije in vodenja pravno-premoženjskih zadev. Po mnenju prvega vlagatelja referenčna dela predstavljajo le del izvajanja predhodne priprave, in sicer del, ki se nanaša na aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije. Navedeno izhaja tudi iz pogodb, ki jih prvi vlagatelj prilaga kot dokaz in ki se nanašajo na prva tri referenčna dela, ki jih je izvajala družba DDC, d.o.o. Ker je bila oseba J.C. v času izvedbe navedenih referenčnih del v delovnem razmerju pri navedeni družbi, prvi vlagatelj trdi, da njena naloga pri referenčnih delih ni bila projektno vodenje, ampak le izvajanje predhodne priprave, ki se je nanašala na aktivnosti izdelave projektne dokumentacije. Prvi vlagatelj dalje opozarja, da iz opisa referenčnih del izhaja, da oseba J.C. ni vodila pravno-premoženjskih zadev investicijskih projektov na področju javnih cest. Prvi vlagatelj je na podlagi vpogleda v korespondenco med izbranim ponudnikom in naročnikom ugotovil, da je izbrani ponudnik na poziv naročnika kot dokazilo priložil odgovor DARS, d.d. z dne 3. 3. 2011, v katerem slednja družba navaja, da je strokovno svetovalne storitve izvajala družba DDC, d.o.o. in priložila pogodbo in razpisno dokumentacijo, kar po prepričanju prvega vlagatelja le še dodatno potrjuje, da oseba J.C. ni izvajala projektnega vodenja del, ampak le strokovne storitve pri projektiranju, ki pa niso istovrstne projektnemu vodenju. Prvi vlagatelj še navaja, da pri prvi referenci referenčno delo ni ustrezno, saj je bila pogodba za izvedbo gradbenih del podpisana dne 26. 4. 2005, rok za izvedbo del pa je bil 90 dni od podpisa pogodbe, torej 26. 7. 2005, kar ne ustreza zahtevanemu obdobju zadnjih petih let od objave razpisa. Ker seštevek ostalih referenčnih del ne dosega zahtevanih 15 mio EUR, ampak le 14.788.197,53 EUR, reference več ne dosegajo naročnikove zahteve. Prvi vlagatelj še opozarja, da oseba J.C. ne bo v rednem delovnem razmerju pri ponudniku za čas trajanja pogodbe. Izbrani ponudnik je namreč predložil pogodbo o sodelovanju med partnerjem STIA NGI, d.o.o. in J.C., kot strokovno sodelavko ter izjavo, s katero direktor družbe L. izjavlja in soglaša, da oseba J.C., zaposlena v družbi L., sodeluje pri pripravi ponudbene dokumentacije za predmetno javno naročilo in soglaša, da bo v primeru pridobitve posla oseba J.C. izvajalcu STIA NGI, d.o.o., na voljo ves čas trajanja pogodbe. Iz navedenega izhaja, da oseba J.C. v trenutku poteka roka za predložitev ponudb ni bila v rednem delovnem razmerju pri izbranem ponudniku in zato ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije. Prvi vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik ni v celoti izpolnil obrazca Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev za partnerja P&C Velenje, d.o.o., in sicer ni navedel podatka o zavarovanju.

Prvi vlagatelj v nadaljevanju izpodbija popolnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop ZAHOD, ker ponudba prav tako ne izpolnjuje pogoja iz točke 3.1.4.1.1 navodil. Izbrani ponudnik je kot projektnega vodjo navajal osebo M.P., katere referenčna dela po mnenju prvega vlagatelja ne ustrezajo zahtevam naročnika. Iz opisa referenčnih del je razvidno, da je oseba M.P. pri petih referenčnih delih izvajala strokovne storitve, pri enem referenčnem delu vodenje in koordinacijo aktivnosti, potrebnih za podpis sporazuma in uskladitev izhodišč za realizacijo poligona varne vožnje ter pri zadnjem referenčnem delu izdelavo razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca del. Niti pri enem referenčnem delu navedena oseba ni izvajala projektnega vodenja, referenčna dela pa niso primerljiva in istovrstna delom projektnega vodenja. Prvi vlagatelj še opozarja, da prvi štirje referenčni posli sestavljajo del posla, ki ga je za naročnika, Dars, d.d., izvajala družba DDC, d.o.o., iz predloženih pogodb pa izhaja, da je bila za vodjo projekta imenovana oseba A.B. in da je bila oseba M.P. imenovana v projektno skupino in je bila zadolžena za koordinacijo in pridobitev projektne dokumentacije ter za tehnični nadzor, iz česar izhaja, da je bila oseba M.P. zadolžena le za omejen del strokovnih storitev. Prvi vlagatelj je iz korespondence med izbranim ponudnikom in naročnikom še ugotovil, da oseba M.P. ni izvajala naloge projektnega vodenja, ampak kot nadzorni referent spremljala in nadzirala izdelavo dokumentacije. Pri referenci izdelave razpisne dokumentacije pa gre za investicijo na področju železniške infrastrukture in ne za gradnjo javnih cest. Prvi vlagatelj še opozarja, da je izbrani ponudnik v dopolnitvi ponudbe predložil novo potrdilo naročnika za referenčno delo naročnika P. pri izgradnji motodroma, katerega v ponudbi ni predložil in gre za nedopustno spremembo ponudbe. Prvi vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik ni v celoti izpolnil obrazca Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev za partnerja P&C Velenje, d.o.o., in sicer ni navedel podatka o zavarovanju.

Prvi vlagatelj izpodbija tudi popolnost ponudbe izbranega ponudnika za sklop SEVER, ker ponudba ne izpolnjuje pogoja iz točke 3.1.4.1.1 navodil. Izbrani ponudnik je za projektnega vodjo navajal osebo Z.M., ki nima ustreznih referenc. Pri vseh referencah gre le za strokovni nadzor nad gradnjo posameznih del. Prvi vlagatelj še opozarja, da je tudi naročnik podvomil v ustreznost navedenih referenc, saj je izbranega ponudnika pozval na pojasnilo ponudbe v tem delu. Izbrani ponudnik je v odgovoru naročniku predložil potrdila DARS, d.d., da je oseba Z.M. izvajala dela kot podizvajalec družbe DDC, d.o.o., iz katerih pa izhaja, da oseba Z.M. ni projektno vodila gradnje, ampak je bil za vodjo projekta imenovan A.B., medtem ko je bila oseba Z.M. le član ekipe, in sicer odgovorni nadzornik posameznih del. Prvi vlagatelj ponudbo izbranega ponudnika v sklopu SEVER izpodbija tudi iz razloga neizpolnjevanja točke 3.1.4.1.7 navodil, saj ponujeni strokovnjak za pravno-premoženjske in ostale zadeve nima ustreznih referenc. Iz predloženih referenc namreč ni razvidno, ali oseba izpolnjuje pogoj po najmanj petih letih delovnih izkušenj. Nobeno referenčno delo ni starejše od petih let. Poleg tega iz obrazca Podatki o kadrovski zmogljivosti izhaja, da ima navedena oseba sedem let delovnih izkušenj, kar pa nujno ne pomeni, da ima toliko let delovnih izkušenj pri zahtevanih delih. Prvi vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik ni v celoti izpolnil obrazca Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev za partnerja P&C Velenje, d.o.o., in sicer ni navedel podatka o zavarovanju.

Prvi vlagatelj v sklopu SEVER izpodbija tudi ponudbo drugouvrščenega ponudnika, ZIL INŽENIRING, d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, Slovenska cestna podjetja, d.o.o., Leskoškova cesta 9e, Ljubljana in Projekt, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica. Navaja, da izbrani ponudnik v sporazumu o skupnem nastopu ni navedel, da partnerji v razmerju do naročnika odgovarjajo neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila, kar je bila izrecna zahteva naročnika. Iz sporazuma tudi izhaja, da seštevek odstotkov del, ki jih partnerji prevzemajo ni 100 %, ampak le 99,99 %. Po mnenju prvega vlagatelja izbrani ponudnik tudi ne izpolnjuje zahteve iz točke 3.1.4.1.1 navodil, saj predlagani projektni vodja, oseba M.C., nima ustreznih referenc, ker je na referenčnih poslih bila le skrbnica projekta in ni projektno vodila del. Pristojnosti in naloge skrbnika projekta pa niso primerljive in istovrstne delom projektnega vodenja. Dalje ponudnik pri podatkih za strokovnjaka za gradnjo, osebo M.K., ni navedel podatka o strokovni izobrazbi in ni predložil ustreznega vzorca pogodbe, kar predstavlja najmanj formalne nepopolnosti ponudbe.
Prvi vlagatelj opozarja tudi na kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Naročnik po njegovem mnenju ni zadostil pogoju, da lahko odda naročilo po sklopih, če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, saj je pri vseh razpisanih sklopih zahteval tudi pripravo stališč na osnutke in dopolnitve zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na javne ceste in niso neposredno povezane s konzultantskimi storitvami, ki so sicer predmet oddaje pri posameznem sklopu in ki so vezane na konkretna opravila oziroma svetovalne storitve v povezavi z aktivnostmi na konkretnih proračunskih projektih. Navedeno ravnanje naročnika nakazuje, da bo za istovrstno delo naročil delo pri različnih ponudnikih in da bo lahko šlo za večkratno plačilo istega dela in s tem večje porabe proračunskih sredstev in kršitev načela gospodarnosti. Naročnik je kršil tudi načelo transparentnosti javnega naročanja, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo enake obravnave ponudnikov, ker ni določil predmeta javnega naročila do te mere, da bi bila mogoča primerjava med ponudniki, ki lahko za opravljena istovrstna dela oziroma storitve iz nabora aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, obračunajo svoje delo v različnem obsegu. Naročnik ni določil niti števila posameznih aktivnosti niti vrste aktivnosti znotraj posameznega sklopa. Primerjava med ponudniki zgolj na podlagi cene urne postavke pa po prepričanju prvega vlagatelja ne zagotavlja spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja. Prvi vlagatelj trdi, da na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki jih ima pri tovrstnih delih, svoje delo opravlja hitreje in učinkoviteje, kot izbrani ponudnik za sklope SEVER, JUG in ZAHOD. Prvi vlagatelj je ponudil lastne redno zaposlene kadre, ki uspešno opravljajo istovrstna dela že več let. Prvi vlagatelj ugotavlja, da imajo partnerji izbranega ponudnika za sklope SEVER, JUG in ZAHOD po podatkih iBONA zaposleno le eno osebo, zato niso usposobljeni uspešno izvesti vseh administrativno tehničnih opravil. Naročnik je pridobil ponudbe, ki med seboj niso primerljive, s tem, ko se bo naročnik šele odločal za konzultantske storitve na posameznih aktivnostih, v odvisnosti od svojih potreb. Predmet javnega naročila tako ni niti določen niti določljiv, s tem pa pogodba ne more biti pravno veljavna, saj ji manjkajo bistvene sestavine. Naročnik je po mnenju prvega vlagatelja kršil tudi načelo zakonitosti, ker določb ZJN-2, ki se nanašajo na neposredna plačila podizvajalcem, ni vključil v javno naročilo. Navedena kršitev je po oceni prvega vlagatelja, zlasti v zaostrenih gospodarskih razmerah, bistvena in je podlaga za razveljavitev celotnega postopka javnega naročila.

Naročnik je dne 23. 6. 2011, pod št. 43001-235/2010/87(908), izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo prvega vlagatelja.

Glede revizijskih očitkov o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika za sklop OKOLJE naročnik pojasni, da je iz predložene ponudbe in pridobljenih pojasnil izbranega ponudnika ter investitorjev referenčnih del ugotovil, da je referenca ustrezna. Prav tako iz priloženih referenc izhaja, da je predlagani odgovorni vodja vodil tudi izvajanje pravno-premoženjskih zadev. V zvezi z domnevno neobičajno nizko ceno izbranega ponudnika naročnik odgovarja, da pri ocenjevanju ponudbe ni podvomil v možnost izpolnitve javnega naročila in ni bil mnenja, da je ponujena cena neobičajno nizka.

V zvezi s ponudbo izbranega ponudnika za sklop JUG naročnik navaja, da je na podlagi ponudbe in pridobljenih pojasnil ugotovil, da je ponudba popolna. Izraz "v okviru predhodne priprave" ali izraz "v okviru gradnje" po mnenju naročnika pomeni, da mora projektni vodja predložiti dokazila o izvedbi vsaj ene od navedenih aktivnosti (prostorska in projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, pravno-premoženjske zadeve, rekonstrukcije skladno z ZGO ali ZJC, obnove, novogradnje cest, premostitvenih objektov, geotehničnih objektov, prometnih objektov). Pod izvajanje pravno-premoženjskih zadev sodijo tudi aktivnosti v zvezi s pridobivanjem soglasij, gradbenih dovoljenj in zagotavljanjem pravice graditi. Naročnik je po pregledu referenc osebe J.C. ugotovil, da le-te izpolnjujejo pogoje. Izraz projektno vodenje ni predpisano v slovenski zakonodaji, zato je naročnik izraz opredelil v navodilih. Glede dokončanja del za referenco investitorja DARS, d.d. pa naročnik opozarja, da je prvi vlagatelj spregledal določbe pogodbe, ki se nanašajo na recenzijo projektne dokumentacije in korekcijo le-te na podlagi zahtev recenzijske komisije in upravnih organov. Zato je navedba prvega vlagatelja o zaključku referenčnega dela dne 26. 7. 2005 napačna. Naročnik v zvezi z revizijskim očitkom o zaposlitvi osebe J.C. pri izbranem ponudniku opozarja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval zaposlitev pri ponudniku za čas trajanja pogodbe. Iz izjave trenutnega delodajalca in pogodbe o sodelovanju med njim in partnerjem STIA NGI, d.o.o. je razvidno, da bo v primeru pridobitve posla sklenjeno redno delovno razmerje med osebo J.C. in navedenim partnerjem. Glede revizijske navedbe, da partner P&C Velenje, d.o.o. ni v celoti izpolnil obrazca Izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, pa naročnik odgovarja, da strokovnjak za investicijsko dokumentacijo ni oseba, ki bi morala imeti zavarovano odgovornost. Naročnik pa je tudi presodil, da bančna garancija za dobro izvedbo del predstavlja zadostno garancijo za vestno in kvalitetno izvajanje konzultantskih storitev strokovnjaka za investicijsko dokumentacijo.

Glede ponudbe izbranega ponudnika za sklop ZAHOD naročnik navaja, da so reference osebe M.P. ustrezne, saj je bila navedena oseba pooblaščena s strani osebe A.B. za zastopanje naročnika referenčnega dela. Naročnik dalje pojasni, da železniška proga predstavlja zahtevni objekt skladno z Zakonom o graditvi objektov, naloga za izdelavo razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca del pa predstavlja celovito vodenje projekta v smislu razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo. Strokovnjak za izdelavo razpisne dokumentacije mora poznati vse zahtevane aktivnosti iz točke 3.1.4.1.1 navodil. Vodenje in koordinacija aktivnosti, potrebnih za podpis sporazuma in uskladitev izhodišč v predlogu ponudnika za objekt Realizacija poligona varne vožnje na območju G. je sestavni del aktivnosti predmetnega javnega naročila. Naročnik je dne 23. 3. 2011 pozval investitorja P. k preveritvi referenčnih del. Predložene reference za aktivnosti, ki jih je oseba M.P. opravila za DDC, d.o.o., v času, ko je bila pri njem v delovnem razmerju, pa prav tako izpolnjujejo pogoje za projektno vodjo, saj je navedena oseba vodila postopke do sprejetja gradbenega dovoljenja, pogoj za pridobitev le-tega pa je tudi pridobivanje zemljišč oziroma pridobiti pravico graditi, kar pomeni, da je potrebno izvajati aktivnosti, kot je med drugim zahtevano v točki 3.1.4.1.7 navodil, in sicer odkupi zemljišč in nepremičninskih objektov, reševanje odškodnin ali drugih pravno-premoženjskih postopkov (parcelacije, končne odmere, služnosti itd.). Glede revizijske navedbe, da partner P&C Velenje, d.o.o. ni v celoti izpolnil obrazca Izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, naročnik pojasni, da strokovnjak za investicijsko dokumentacijo ni oseba, ki bi morala imeti zavarovano odgovornost. Naročnik pa je tudi presodil, da bančna garancija za dobro izvedbo del predstavlja zadostno garancijo za vestno in kvalitetno izvajanje konzultantskih storitev strokovnjaka za investicijsko dokumentacijo.

Naročnik v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika za sklop SEVER navaja, da so reference osebe Z.M. ustrezne, saj iz dodatnih pojasnil izhaja, da je navedena oseba opravljala tudi naloge v smislu projektnega vodenja. Glede dvoma prvega vlagatelja o številu let delovnih izkušenj ponujenega strokovnjaka za pravno-premoženjske zadeve naročnik poudarja, da prvi vlagatelj trditve z ničemer ne dokazuje, medtem ko je izbrani ponudnik v ponudbi podal pisno izjavo o izpolnjevanju kadrovskih zmogljivosti, iz katere izhaja, da ima navedena oseba sedem let delovnih izkušenj. Naročnik je tudi postavil pogoj opravljenega pravniškega državnega izpita, ki ga navedena oseba izpolnjuje. Glede revizijske navedbe, da partner P&C Velenje, d.o.o. ni v celoti izpolnil obrazca Izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, naročnik pojasni, da strokovnjak za investicijsko dokumentacijo ni oseba, ki bi morala imeti zavarovano odgovornost. Naročnik pa je tudi presodil, da bančna garancija za dobro izvedbo del predstavlja zadostno garancijo za vestno in kvalitetno izvajanje konzultantskih storitev strokovnjaka za investicijsko dokumentacijo.

V zvezi z revizijskimi očitki prvega vlagatelja, ki se nanašajo na ponudbo drugouvrščenega ponudnika v sklopu SEVER, naročnik opozarja, da se do očitkov ni opredeljeval, ker je ocenjeval le ponudbo izbranega ponudnika, skladno z 41. členom ZJN-2.

V zvezi z domnevnimi kršitvami temeljnih načel javnega naročanja naročnik odgovarja, da je obseg konzultantskih storitev predvidel v Opisu naročila, kjer je tudi navedel, da si pridržuje pravico, da ne glede na stopnjo izvedbe katerekoli aktivnosti, brez obrazložitve, odloči, da bo aktivnost izvedel sam. Priprava predlogov, osnutkov in mnenj k novi zakonodaji je predmet vsakokratnega delovnega naloga, kar naročnik ne more vnaprej predvideti, zato je za ta dela in ostale aktivnosti predviden obračun po dejanskih količinah. Usposobljenost za izvedbo naročila pa so morali ponudniki dokazovati z referencami, kar pomeni, da so sposobni prevzeti zahtevano delo kot vrhunski strokovnjak, po pravilih stroke in skladno s predpisi, v dogovorjenih rokih. Iz navedenega izhaja, da bo ponudnik, ki izpolnjuje pogoje, ob upoštevanju določila o obračunu dejansko opravljenega dela in skladno s pogodbo, aktivnosti izvedel tako, da ne bo prihajalo do obračuna v različnem obsegu. V zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem naročnik odgovarja, da je v odgovoru na vprašanje z dne 20. 2. 2011 na portalu javnih naročil podal odgovor, da bo v primeru nastopanja ponudb s podizvajalci pogodba dopolnjena skladno z 71. členom ZJN-2.

Prvi vlagatelj je z vlogo z dne 28. 6. 2011 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Drugi vlagatelj je z vlogo z dne 10. 6. 2011 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila za sklop SEVER, ker ponudba izbranega ponudnika za navedeni sklop ne izpolnjuje vseh zahtevanih referenc, skladno s točko 3.1.4.1.1 navodil. Vodja projekta izbranega ponudnika, oseba Z.M., je kot referenco navajala opravljanje strokovnega nadzora na različnih projektih, iz navedb ponudbe pa izhaja, da je kot podizvajalec opravljal le nadzor nad gradnjo posameznih del, kar ne pomeni projektnega vodenja gradnje, to je vodenja projektov od postopkov za pridobitev upravnega dovoljenja, izbora izvajalcev del, do predaje objekta v obratovanje. Posebej sporna so po mnenju drugega vlagatelja referenčna dela pri gradnjah na avtocestah, saj je bila kot vodja projekta na navedenih delih dejansko imenovana druga oseba, iz družbe DDC, d.o.o. Drugi vlagatelj izpodbija tudi izpolnjevanje pogoja iz točke 3.1.4.1.7 navodil, saj predlagani strokovnjak za pravno-premoženjske zadeve izbranega ponudnika nima ustreznih referenc, ampak le reference za urejanje zemljiškoknjižnega stanja, izbrise hipotek, služnosti in ureditve lastninske pravice, ne pa tudi referenc pri vodenju upravnih in sodnih zadev, predvsem v postopkih razlastitve, ki so obvezna praksa pri zagotavljanju pogojev za gradnjo in rekonstrukcijo cest.

Naročnik je dne 24. 6. 2011, pod št. 43001-235/2010/88/908, izdal sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo drugega vlagatelja. Navaja, da so reference osebe Z.M. ustrezne, saj iz dodatnih pojasnil izhaja, da je navedena oseba opravljala tudi naloge v smislu projektnega vodenja in je oseba kot podizvajalec uspešno izvajala nadzor kot odgovorni nadzornik posameznih del po pravilih FIDIC in opravljala ostale naloge v smislu projektnega vodenja pri izvedbi. Predlagani strokovnjak za pravno-premoženjske zadeve izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje.

Drugi vlagatelj je z vlogo z dne 20. 6. 2011 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo z dne 5. 7. 2011 Državni revizijski komisijo odstopil dokumentacijo v postopku oddaje in revizije predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je od naročnika referenčnega posla, Ministrstva za okolje in prostor, pridobila dodatna dokazila.

Skladno z določili prvega odstavka 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v nadaljevanju: ZPP), ki se, na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

V konkretnem primeru sta prvi vlagatelj in drugi vlagatelj vložila zahtevek za revizijo zoper ravnanje istega naročnika v istem postopku oddaje javnega naročila, zato je, zaradi pospešitve obravnavanja, Državna revizijska komisija obravnavanje zahtevkov za revizijo vlagateljev združila v en revizijski postopek, v katerem je odločila z enim sklepom.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o izvedbi postopka oddaje in revizije javnega naročila ter listinske dokaze in spletne strani, ki jih je prvi vlagatelj priložil (predlagal) zahtevku za revizijo.

Na podlagi tako izvedenega dokaznega postopka Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotavlja, da je naročnik predmetno javno naročilo izvajal po odprtem postopku, v več sklopih. Odločitve o posameznih sklopih je naročnik ponudnikom posredoval z Odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne 24. 5. 2011. Prvi vlagatelj izpodbija odločitev o oddaji naročila v sklopih OKOLJE, ZAHOD, JUG in SEVER, drugi vlagatelj pa izpodbija odločitev o oddaji naročila v sklopu SEVER.

Državna revizijska komisija je najprej presodila zahtevek za revizijo prvega vlagatelja v delu, v katerem prvi vlagatelj zatrjuje kršitev temeljnih načel javnega naročanja, ker po mnenju prvega vlagatelja niso izpolnjeni pogoji za oddajo javnega naročila po sklopih in ker je naročnik zaradi opisa predmeta javnega naročila pridobil ponudbe, ki med seboj niso primerljive.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedenimi revizijskimi očitki ugotavlja, da jih je prvi vlagatelj navajal prepozno.

Skladno z določbo šestega odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Prvi vlagatelj je za oblikovanje sklopov in opis predmeta javnega naročila vedel že pred potekom roka za predložitev ponudb, saj se je v navedenem času seznanil z objavo obvestila o javnem naročilu in vsebino razpisne dokumentacije, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo. Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi ne zatrjuje in z ničemer ne dokazuje, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred potekom roka za predložitev ponudb. Državna revizijska komisija zato revizijskih očitkov prvega vlagatelja v tem delu ni vsebinsko presojala.

Tudi sicer Državna revizijska komisija, v zvezi z navedbo prvega vlagatelja, da je naročnik kršil načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ker je za oddajo javnega naročila izbral odprti postopek in naročilo razdelil na sklope, poudarja, da določba 6. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, sicer nalaga naročniku, da mora javno naročanje izvesti tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. Vendar pa gre iz vsebine citirane določbe sklepati, da načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti prvenstveno ni namenjeno zaščiti položaja ponudnikov, temveč zaščiti javnega interesa, ki pa ga skladno z drugim odstavkom 9. člena ZRPJN varujejo Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za finance ali urad, pristojen za varstvo konkurence, in ki se kaže v racionalni porabi javno-finančnih sredstev in v zagotavljanju najboljšega razmerja med ceno in kvaliteto kupljenega blaga storitev in gradenj. Že po sami naravi stvari, in o čemer se je Državna revizijska komisija izrekla že v več odločitvah, se zato posamezni ponudnik v revizijskemu postopku praviloma ne more sklicevati na kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, saj se z njim ščiti javni interes, ne pa interes ponudnikov, ki je v tem, da se na enakopravnih izhodiščih poteguje za izvedbo konkretnega javnega naročila, ne da bi ga pri tem ovirale možne kršitve pravil javnega naročanja.

V zvezi s trditvijo prvega vlagatelja, da naročnik predmeta javnega naročila ni določil do te mere, da bi bila mogoča primerjava med ponudniki, pri čemer prvi vlagatelj izhaja iz dejstva, da svoje delo opravlja hitreje in učinkoviteje, kot bo to storil izbrani ponudnik v sklopih SEVER, JUG in ZAHOD, saj ima lastno zaposlene kadre, medtem ko ima izbrani ponudnik oziroma njegovi partnerji zaposleno le eno osebo, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedeni očitki prvega vlagatelja pavšalni in z ničemer dokazani. Zgolj trditev, da naj bi prvi vlagatelj imel več zaposlenih, še nujno ne pomeni, da je prvi vlagatelj zato bolj usposobljen za izvedbo predmetnih storitev oziroma jih lahko opravi hitreje in učinkoviteje kot izbrani ponudnik. Gre zgolj za domnevo oziroma hipotezo prvega vlagatelja, ki je v revizijskem postopku ni mogoče meritorno presojati. Državna revizijska komisija prvega vlagatelja opozarja, da skladno z drugim odstavkom 19. člena ZRPJN odloča v mejah postavljenega zahtevka za revizijo, in sicer o vseh očitanih kršitvah v postopku oddaje javnega naročila. Iz določil 7., 212. in naslednjih členov ZPP izhaja pravilo o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, v skladu s katerim mora (smiselno za revizijski postopek) vlagatelj v zahtevku za revizijo vedno zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve ter ponuditi dokaze, na podlagi katerih je dejstva mogoče ugotoviti oziroma preveriti. V revizijskem postopku pa ni mogoče presojati trditev, ki so podane v obliki domnev, ugibanj ali sklepanj. Državna revizijska komisija tudi iz navedenih razlogov revizijskih očitkov prvega vlagatelja ni vsebinsko obravnavala.

V zvezi z navedbo, da naročnik v razpisno dokumentacijo ni vključil zakonskih določb o neposrednih plačilih podizvajalcem, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedeno ne drži, saj je naročnik v odgovoru na vprašanje z dne 20. 12. 2010 na portalu javnih naročil podal odgovor, da bo v primeru nastopanja s podizvajalci pogodba dopolnjena skladno z 71. členom ZJN-2, pri čemer je naročnik tudi navedel besedilo dopolnjenega člena pogodbe.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presodila revizijske očitke prvega vlagatelja, s katerim izpodbija ravnanje naročnika v sklopu OKOLJE, v katerem je naročnik izmed dveh pravočasno prejetih ponudb izbral ponudbo ponudnikov v skupnem nastopu, Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor ter ZEU, d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, kot ugodnejšo po merilu najnižja ponudbena cena in kot popolno.

Med naročnikom in prvim vlagateljem je najprej sporno vprašanje, ali je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, v delu, ki se nanaša na kadrovsko sposobnost, ravnal skladno z ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba tista, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. Kadrovsko sposobnost ponudnika ureja ZJN-2 v 45. členu, ki določa, da naročnik oceni in preveri kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Skladno z e) točko drugega odstavka 45. člena ZJN-2 lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične (kadrovske) sposobnosti z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradenj.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji kadrovske pogoje zahteval v poglavju 3.1.4 (Kadrovske zmogljivosti) Navodil za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), kjer je zahteval, da mora ponudnik, ki nastopa v ponudbi, za vsak prevzeti sklop zagotoviti določene kadrovske zmogljivosti z zahtevami, ki jih je opisal v nadaljevanju. V točki 3.1.4.1.2 navodil je naročnik zahteval, da mora ponudnik zagotoviti projektnega vodjo za sklop OKOLJE, ki mora med drugim izpolnjevati tudi naslednji pogoj:

"V obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila je projektno vodil:
- predhodno pripravo (prostorska in projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, pravno-premoženjske zadeve) ali
- gradnjo (rekonstrukcije, obnove, novogradnje)
investicijskih projektov na področju ohranjanja narave, zaščite pred hrupom, varstva voda in biosfere.
Vrednost vsaj enega posameznega projektno vodenega investicijskega projekta v obdobju zadnjih 5 let je znašala:
- v okviru predhodne priprave vsaj 1.000.000,00 EUR (z vključenim DDV),
- v okviru gradnje vsaj 1.000.000,00 EUR (vključno z DDV),
- skupna vrednost projektno vodenih investicijskih projektov v okviru predhodne priprave ali gradnje v obdobju zadnjih 5 let, razvidnih iz predloženih referenc, je znašala vsaj 5.000.000,00 EUR (vključno z DDV). Vrednost posameznega referenčnega projektno vodenega investicijskega projekta ne sme biti manjša od 250.000,00 EUR (vključno z DDV)."

Na koncu poglavja 3.1.4 je naročnik še zapisal:

"Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih navedeni skladni s predlogo.
Opomba: Iz opisa referenčnih poslov mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot jih obsegajo projekti v posameznem sklopu. Vrednost referenčnega posla pomeni njegova vrednost skupaj z DDV."

Na vprašanje, ali istovrsten posel pomeni istovrstne konzultantske storitve, kot so navedene v Opisu naročila, je naročnik odgovoril:

"Da, vse tiste, ki se nanašajo na izvedbo aktivnosti na projektih posameznega sklopa."

Naročnik je na vprašanje, kaj pojmuje pod izrazom projektno vodenje priprave prostorske in projektne dokumentacije in ali so pod tem pojmom mišljeni direktorji projektov, odgovoril:

"Projektno vodenje predhodne priprave (glej tudi vsebino znotraj oklepaja) predstavlja izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta od izdelave prostorske dokumentacije do izdelave projektne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji ter pridobivanjem zemljišč za izvedbo del."

Državna revizijska komisija iz navedenih določil razpisne dokumentacije ter objavljenih odgovorov naročnika ocenjuje, da gre pogoj iz točke 3.1.4.1.2. navodil razumeti tako, da je projektno vodenje predhodne priprave moralo zajemati izvajanje vseh aktivnosti kumulativno, torej projektno vodenje izdelave prostorske in projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter pravno-premoženjskih zadev (vsa potrebna soglasja in pridobivanje zemljišč za izvedbo del).

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je slednji predložil izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih, v katerem je kot projektnega vodjo navajal osebo U.K., kot referenco Izdelavo projektno investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo za investicijski projekt "Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja", kot opis referenčnega posla pa predhodno pripravo (prostorska in projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, pravno-premoženjske zadeve).

Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da se referenca ne nanaša na projektno vodenje predhodne priprave investicijskih projektov na področju ohranjanja narave, zaščite pred hrupom, varstvo voda in biosfere.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedeno trditvijo prvega vlagatelja ugotavlja, da je prvi vlagatelj ne konkretizira oziroma ne pojasni, zakaj referenca ne predstavlja projektnega vodenja predhodne priprave investicijskih projektov na področju ohranjanja narave, zaščite pred hrupom, varstvo voda in biosfere, oziroma niti ni jasno, ali prvi vlagatelj v tem delu zatrjuje dejstvo, da ne gre za projektno vodenje (kar je prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo podčrtal), ali dejstvo, da sicer gre za projektno vodenje, vendar ne iz zahtevanega področja (ohranjanja narave, zaščite pred hrupom, varstvo voda in biosfere). Državna revizijska komisija prvega vlagatelja tudi na tem mestu opozarja na pravilo o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, v skladu s katerim mora vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve ter ponuditi dokaze, na podlagi katerih je dejstva mogoče ugotoviti oziroma preveriti. Dejstva morajo biti zatrjevana jasno, določno in konkretno, saj jih v nasprotnem primeru ni mogoče presojati. V revizijskem postopku ni mogoče ugotavljati oziroma sklepati, kaj je vlagatelj želel s posamezno pavšalno ali nejasno trditvijo izpodbijati. Državna revizijska komisija zato navedb prvega vlagatelja v tem delu ni vsebinsko presojala.

Prvi vlagatelj dalje zatrjuje, da je iz podatkov na spletu (katerih izvleček prilaga zahtevku za revizijo) razvidno, da je dela vodenja in koordiniranja aktivnosti na referenčnem projektu do pridobitve gradbenega dovoljenja izvajala družba I., medtem ko je izbrani ponudnik oziroma njegov vodilni partner, Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., imel nalogo kot glavni projektant izdelati investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo, poročila o vplivih na okolje in sodelovanje v postopku vloge za financiranje iz kohezijskih skladov in strokovne elaborate za potrebe projektiranja in postopka državnega lokacijskega načrta (DLN), kar po mnenju prvega vlagatelja ne predstavlja projektnega vodenja skladno z zahtevo naročnika, poleg tega pa oseba U.K. ni izvajala projektnega vodenja pravno-premoženjskih zadev.

Iz spletnih strani, na katere se sklicuje prvi vlagatelj, izhaja, da je Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o. v okviru t.i. "Projekta Padež", "Ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalstva slovenske Istre in zalednega kraškega območja", izdelal sintezo obstoječih študij "Oskrba s pitno vodo slovenske obale in zalednega kraškega območja - preveritev možnih vodnih virov s ciljem dolgoročne in regionalne zasnovane rešitve" v letu 2002 (ki je bila podlaga za pobudo za izdelavo DLN), da je bil izveden razpis za inženirja na projektu, z nalogo voditi in koordinirati aktivnosti na projektu do pridobitve gradbenega dovoljenja (izbrana družba I., začela z aktivnostmi s 1. 9. 2004) in da je za predvidene aktivnosti izdelave projektno investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo Ministrstvo za okolje in prostor z razpisom izbralo Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., ki bo izdelal investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo, poročila o vplivih na okolje in sodelovanje v postopku, vloge za financiranje iz kohezijskih skladov in strokovne elaborate za potrebe projektiranja in postopka DLN. Iz spletnih strani družbe I. izhaja, da je slednja po pogodbi z Ministrstvom za okolje in prostor izvedla nalogo inženirske storitve za pripravo investicije "Ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalstva slovenske Istre in zalednega kraškega območja", ki obsegajo tehnično podporo pri pripravi dokumentacije in vodenju postopka.

Iz spisovne dokumentacije naročnika izhaja, da je naročnik od investitorja referenčnega posla, Ministrstva za okolje in prostor, z dopisom z dne 23. 2. 2011 in od izbranega ponudnika z dopisom z dne 24. 2. 2011, zahteval pojasnila. Ministrstvo za okolje in prostor je z dopisom z dne 2. 3. 2011 potrdilo, da je oseba U.K. na spornem referenčnem delu opravljala primer projektnega vodenja predhodne priprave. Izbrani ponudnik pa je z dopisom z dne 1. 3. 2011 pojasnil, da je na navedenem referenčnem delu vodja projektov koordiniral izdelavo idejnih zasnov kot podlag za primerjalne študije variant v okviru postopka DLN, analizo variant, izvedbo analize stroškov in koristi, idejni projekt, katastrski elaborat, varstvene ukrepe varstva voda, poročila o vplivih na okolje, omilitvene ukrepe, investicijsko dokumentacijo, uvedbo informacijskega sistema ter svetovalne storitve in koordinacijo. Izbrani ponudnik je pojasnilom priložil še projektno nalogo.

Ministrstvo za okolje in prostor je na poziv Državne revizijske komisije dne 8. 9. 2011 predložilo kopijo pogodbe o izvedenem referenčnem delu in izvleček iz takratne ponudbe izbranega ponudnika ter kopijo pogodbe o strokovnem sodelovanju pri izvajanju inženirskih storitev. Navedena dokumentacija potrjuje dejstvo, da je Ministrstvo za okolje in prostor z Inštitutom za ekološki inženiring, d.o.o., kot nosilcem posla, sklenil pogodbo za izdelavo projektno investicijske dokumentacije, ki je vključevala izdelavo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, poročila o vplivih na okolje, vlogo za financiranje iz kohezijskih skladov in strokovne elaborate. Odgovorni vodja projekta na navedenem javnem naročilu je bila oseba U.K. Iz pogodbe o strokovnem sodelovanju pa izhaja, da sta se družba I. in oseba A.K. dogovorili, da bosta Ministrstvu za okolje in prostor posredovala ponudbo za izvajanje inženirskih storitev za pripravo investicijskega projekta. Vodja projekta s strani izvajalca inženirskih storitev je bila oseba A.K., na podlagi sklenjene pogodbe med družbo I. in Ministrstvom za okolje in prostor.

Državna revizijska komisija na podlagi vseh navedenih dokazil ocenjuje, da je potrebno pritrditi prvemu vlagatelju v tem, da dela, ki jih je izvedel izbrani ponudnik oziroma njegov vodilni partner Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., in v tem okviru takratni vodja projekta, oseba U.K., ne izkazujejo projektnega vodenja predhodne priprave skladno z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je zahteval, da ponudnik zagotovi vodjo projekta, ki je najmanj že enkrat projektno vodil celoten projekt predhodne priprave, ki zajema izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta, od izdelave prostorske dokumentacije do izdelave projektne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji ter pridobivanjem zemljišč za izvedbo del in ne zgolj, da je projektno vodil posamezne aktivnosti v okviru predhodne priprave (na primer projektne in investicijske dokumentacijo). Izbrani ponudnik pa je v referenčnem poslu izvajal zgolj del aktivnosti, ki ustrezajo projektnemu vodenju predhodne priprave, in sicer projektno vodenje izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Kot to utemeljeno opozarja prvi vlagatelj, pa referenčna dela ne izkazujejo najmanj projektnega vodenja pravno-premoženjskih zadev (vseh potrebnih soglasij in pridobivanja zemljišč za izvedbo del).

Na podlagi navedenega je treba zaključiti, da izbrani ponudnik za predlaganega vodjo projekta, osebo U.K., ni izkazal ustrezne reference. S tem povezani revizijski očitki prvega vlagatelja so zato utemeljeni, saj je naročnik kršil določila razpisne dokumentacije in posledično določila ZJN-2, ker je priznal kadrovsko sposobnost izbranemu ponudniku.

Že iz navedenih razlogov je potrebno zahtevku za revizijo prvega vlagatelja v delu, ki se nanaša na sklop OKOLJE, ugoditi in razveljaviti naročnikovo odločitev o oddaji naročila v navedenem sklopu. Državna revizijska komisija ostalih zatrjevanih kršitev, ki se nanašajo na domnevno neobičajno nizko ceno izbranega ponudnika v sklopu OKOLJE ni presojala, saj morebitno s tem povezane ugotovljene kršitve naročnika ne bi vplivale na pravni položaj prvega vlagatelja oziroma na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem sklopu.
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presodila revizijske navedbe prvega vlagatelja, v okviru katerih zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v sklopu JUG, Inženiring Biro, d.o.o., Jezdarska ulica 2, Maribor, STIA NGI, d.o.o., Kettejev drevored 7, Novo mesto, Marsi, d.o.o., Cesta na Brdo 131, Ljubljana, Gradal, Bojan Sekereš, s.p., Industrijska ulica 7, Lendava, Odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj, Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji, o.p., d.o.o., Stritarjeva ulica 7, Kranj, MEA Inženiring, Metka Pavčič, s.p., Vetrinjska ulica 5, Maribor, GRAMUR, Zlatko Murko, s.p., Marčičeva ulica 7, Maribor, P&C Velenje, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje ter Odvetnica Tanja Kompara, Tyševa 4, Maribor. Naročnik je v tem sklopu prejel tri pravočasne ponudbe, izmed katerih je bila ponudba izbranega ponudnika najugodnejša, ponudba prvega vlagatelja pa druga najugodnejša.

Prvi vlagatelj tudi izbranemu ponudniku v tem sklopu očita, da predlagani projektni vodja ni izkazal ustreznih referenc.

Naročnik je v točki 3.1.4.1.1 navodil zahteval, da mora ponudnik zagotoviti projektnega vodjo za sklop JUG, ki mora med drugim izpolnjevati tudi naslednji pogoj:

"V obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila je projektno vodil:
- predhodno pripravo (prostorska in projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, pravno-premoženjske zadeve) ali
- gradnjo (rekonstrukcije SKLADNO z ZGO ali ZJC, obnove, novogradnje cest, premostitvenih objektov, geotehničnih objektov, prometnih objektov)
investicijskih projektov na področju javnih cest.
Vrednost vsaj enega posameznega projektno vodenega investicijskega projekta v obdobju zadnjih 5 let je znašala:
- v okviru predhodne priprave vsaj 2.500.000,00 EUR (z vključenim DDV),
- v okviru gradnje vsaj 5.000.000,00 EUR (vključno z DDV),
- skupna vrednost projektno vodenih investicijskih projektov v okviru predhodne priprave ali gradnje v obdobju zadnjih 5 let, razvidnih iz predloženih referenc, je znašala vsaj 15.000.000,00 EUR (vključno z DDV). Vrednost posameznega referenčnega projektno vodenega investicijskega projekta ne sme biti manjša od 500.000,00 EUR (vključno z DDV)."

Na koncu točke 3.1.4 navodil je naročnik še zapisal:

"Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih navedeni skladni s predlogo.
Opomba: Iz opisa referenčnih poslov mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot jih obsegajo projekti v posameznem sklopu. Vrednost referenčnega posla pomeni njegova vrednost skupaj z DDV."

Naročnik je v okviru objavljenih odgovorov na vprašanja v zvezi z navedenim pogojem podal naslednjo obrazložitev termina projektno vodenje predhodne priprave:

"Projektno vodenje predhodne priprave (glej tudi vsebino znotraj oklepaja) predstavlja izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta od izdelave prostorske dokumentacije do izdelave projektne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji ter pridobivanjem zemljišč za izvedbo del."

Na vprašanje, ali referenčni pogoj projektnega vodenja predhodne priprave v okviru pogoja iz podtočke 3.1.4.1.1 navodil, za projektnega vodjo za sklope VZHOD, ZAHOD, SEVER, JUG, GEOTEHNIKA, OBJEKTI, PROMETNA VARNOST (prostorska in projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, pravno-premoženjske zadeve) pomeni, da morajo imeti reference za prostorsko in projektno dokumentacijo in investicijsko dokumentacijo in pravno-premoženjske zadeve, je naročnik odgovoril:

"Da, projektno vodenje predhodne priprave (glej tudi vsebino znotraj oklepaja) predstavlja izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta od izdelave prostorske dokumentacije do izdelave projektne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji ter pridobivanjem zemljišč za izvedbo del."

Tudi v tem delu Državna revizijska komisija na podlagi zahteve iz razpisne dokumentacije in objavljenih odgovorov in pojasnil naročnika ocenjuje, da gre zahtevo iz točke 3.1.4.1.1 navodil razlagati na način, kot to trdi pri vlagatelj, in sicer, da je moralo projektno vodenje predhodne priprave zajemati projektno vodenje vseh aktivnosti kumulativno, od prostorske in projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter pravno-premoženjskih zadev.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je za sklop JUG kot projektnega vodjo predlagal osebo J.C. ter zanjo v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih navajal sedem referenčnih projektov, za katere prvi vlagatelj zatrjuje, da niso ustrezna, ker ne gre za projektno vodenje predhodne priprave investicijskih projektov na področju javnih cest, saj v nobenem od referenčnih poslov ni navedenega projektnega vodenja pridobivanja prostorske dokumentacije, investicijske dokumentacije ter vodenja pravno-premoženjskih zadev.

Državna revizijska komisija iz spisovne dokumentacije naročnika ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisom z dne 18. 1. 2011 pozval, da predloži potrjene reference kandidata za projektno vodenje sklopa JUG, osebo J.C., iz katerih bo nedvomno jasno razvidno izpolnjevanje pogoja projektnega vodenja. Izbrani ponudnik je z dopisom z dne 25. 1. 2011 naročniku predložil posamezna referenčna potrdila. Naročnik je nato izbranega ponudnika z dopisom z dne 24. 2. 2011 pozval, da predloži dokazila, iz katerih bo jasno razvidno, da je šlo pri referenčnem projektu PZR in PZI ureditve vozišča na avtocesti Razdrto - Senožeče za primere projektnega vodenja predhodne priprave ali gradnje. Izbrani ponudnik je pojasnilo predložil z dopisom z dne 1. 3. 2011. Naročnik je z dopisom z dne 24. 2. 2011 pozval naročnika navedenega referenčnega projekta, DARS, d.d., k pojasnilu, ali je pri projektu šlo za primere projektnega vodenja predhodne priprave, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. DARS, d.d. je z dopisom z dne 2. 3. 2011 podal pojasnilo ter priložil pogodbo ter razpisno dokumentacijo za projekt.

Izbrani ponudnik je kot prvo od referenčnih del v ponudbi navajal projektno vodenje pri projektu PZR in PZI ureditve vozišča na avtocesti Razdrto - Senožeče, investitorja DARS, d.d., leto izvedbe 2005, vrednost posla 9.548.228,55 EUR, opis referenčnega posla: sodelovanje pri pripravi projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije, izdelava posameznih sklopov PGD in PZI dokumentacije, sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo del in strokovno tehnična pomoč pri izvedbi.

Kot izhaja iz navedb prvega vlagatelja, je storitve pri navedenem referenčnem poslu izvajala družba DDC, d.o.o. (sedaj prvi vlagatelj), oseba J.C. pa je imela takrat z navedeno družbo sklenjeno delovno razmerje. Državna revizijska komisija po vpogledu v pogodbe, ki jih prilaga prvi vlagatelj zahtevku za revizijo (št. 855/04 in št. 1257/06), ugotavlja, da je prvi vlagatelj za DARS, d.d. v letih 2004 - 2006 opravljal strokovne in svetovalne storitve za obnovitvena dela na področju avtocest in hitrih cest, s katerimi je upravljal DARS, d.d. Prvi vlagatelj je priložil tudi izpolnjen obrazec Izobrazba in izkušnje vodilnega kadra, predlaganega za vodenje in izvedbo razpisanih del, iz ponudbene dokumentacije DDC, d.o.o., iz katerega izhaja, da oseba J.C. ni bila med predlaganim kadrom.

Izbrani ponudnik je kot dokazilo predložil potrdilo o referenčnem delu, ki ga je izdala družba P. in ki navaja, da je oseba J.C. v navedenem referenčnem poslu izvajala vodenje in izdelavo posameznih segmentov projektne dokumentacije. V dodatnem pojasnilu je izbrani ponudnik navedel, da je bila za izdelavo projektne dokumentacije med DARS, d.d. in družbo P. sklenjena pogodba, oseba J.C. pa je bila s strani takratnega delodajalca, DDC, d.o.o., zadolžena za izdelavo elaboratov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij ter koordinacijo in vodenje izdelave projektne dokumentacije. Glede na naravo projektne dokumentacije je bilo potrebno voditi izdelavo naslednjih predhodnih del: potrebne raziskave, meritve, izdelava posameznih delov projektne dokumentacije, izbira optimalnih sanacijskih ukrepov ter vodenje izdelave PZR in PZI dokumentacije. Poleg navedenih predhodnih del je delo osebe J.C. posegalo še na področje gradenj, kjer je sodelovala kot strokovno tehnična pomoč v sklopu vodenja navedenih del. Posebna pravno-premoženjska dela niso bila potrebna, prav tako ni bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

DARS, d.d. je v zvezi z navedenim referenčnim projektom pojasnil, da je strokovne in svetovalne storitve za izvedbo navedenega dela izvajala družba DDC, d.o.o., ki je dela izvajala skladno s pogodbo, v dogovorjenih rokih in dogovorjeni kvaliteti. Priložil je tudi pogodbo št. 855/04 (ki jo je priložil tudi prvi vlagatelj k zahtevku za revizijo) ter razpisno dokumentacijo za navedene storitve.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da navedena dokazila in pojasnila potrjujejo trditev prvega vlagatelja, da referenca PZR in PZI ureditve vozišča na avtocesti Razdrto - Senožeče, ne zajema projektnega vodenja izdelave prostorske dokumentacije, investicijske dokumentacije ter pravno-premoženjskih zadev, ampak le sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije oziroma njenih posameznih sklopov.

Navedenega dejstva ne zanika niti izbrani ponudnik, ki je v pojasnilu naročniku z dne 1. 3. 2011 izrecno navedel, da posebna pravno-premoženjska dela v tem projektu niso bila potrebna, za izvedbo sanacijskih del pa tudi ni bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Prav tako navedenemu dejstvu ne nasprotuje naročnik, ki poskuša v revizijskem postopku svoje odločitev upravičiti z drugačno interpretacijo zahtev iz razpisne dokumentacije, kot je bila zapisana. Naročnik meni, da izraz "v okviru predhodne priprave" pomeni, da mora projektni vodja sklopa predložiti dokazila o izvedbi vsaj ene od navedenih aktivnosti, prostorska in projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, pravno-premoženjske zadeve. Vendar pa navedeni argumentaciji naročnika ni mogoče slediti, saj je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno zahteval, da mora projektno vodenje predhodne priprave zajemati prostorsko in projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo ter pravno-premoženjske zadeve. Vse to je naročnik še izrecno potrdil, ko je v odgovoru na vprašanje k razpisni dokumentaciji, ali referenčni pogoj projektnega vodenja predhodne priprave v okviru pogoja iz podtočke 3.1.4.1.1 navodil pomeni, da morajo imeti reference za prostorsko in projektno dokumentacijo in investicijsko dokumentacijo in pravno-premoženjske zadeve, odgovoril z "DA, projektno vodenje predhodne priprave (glej tudi vsebino znotraj oklepaja) predstavlja izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta od izdelave prostorske dokumentacije do izdelave projektne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji ter pridobivanjem zemljišč za izvedbo del".

Ker je bila torej zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji jasna in nedvoumna, je ni mogoče razlagati na način, kot bi to morebiti želel naročnik. Četudi namreč naročnik v revizijskem postopku smatra, da je zapisana zahteva morebiti preveč stroga in omejujoča do ponudnikov (zaradi kumulativnih zahtev), ne more v fazi ocenjevanja in izbora ponudb samovoljno spreminjati ali prilagajati zahtev iz razpisne dokumentacije. S takšnim ravnanjem bi namreč lahko posegel v temeljno načelo enakopravne obravnave ponudnikov in določene ponudnike neupravičeno postavljal v boljši ali slabši položaj. Z vidika ponudnikov pa ne gre prezreti, da zahteve naročnika v tem delu, v fazi do oddaje ponudb, ni izpodbijal noben ponudnik.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da je prvi vlagatelj uspel izkazati, da izbrani ponudnik s ponudbo in njeno dopolnitvijo oziroma pojasnilom, pri referenci PZR in PZI ureditve vozišča na avtocesti Razdrto - Senožeče ni dokazal projektnega vodenje predhodne priprave v smislu naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročnik zato navedene reference ne bi smel upoštevati kot ustrezne.

Ker je bila vrednost navedene reference v višini 9.548.228,55 EUR, naročnik pa je kot pogoj za ustreznost referenc po višini zahteval, da skupna vrednost vodenih investicijskih projektov v okviru predhodne priprave znaša vsaj 15.000.000,00 EUR (vključno z DDV), je potrebno pritrditi nadaljnjim navedbam prvega vlagatelja, da zaradi skupnega zneska vrednosti preostalih referenc izbranega ponudnika v višini 14.788.197,53 EUR (ponudniki so skladno z zahtevo naročnika morali kot investicijsko vrednost posla vnesti vrednost skupaj z DDV), izbrani ponudnik več ne izpolnjuje pogoja iz točke 3.1.4.1.1 navodil. S tem povezani revizijski očitki prvega vlagatelja so utemeljeni, saj je naročnik kršil določila razpisne dokumentacije in posledično določila ZJN-2, ker je priznal kadrovsko sposobnost izbranemu ponudniku v sklopu JUG.

Že iz navedenih razlogov je potrebno zahtevku za revizijo prvega vlagatelja v delu, ki se nanaša na sklop JUG, ugoditi in razveljaviti naročnikovo odločitev o oddaji naročila v navedenem sklopu. Državna revizijska komisija ostalih zatrjevanih kršitev, ki se nanašajo na domnevne druge nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika v sklopu JUG ni presojala, saj morebitno s tem povezane ugotovljene kršitve naročnika ne bi vplivale na pravni položaj prvega vlagatelja oziroma na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem sklopu.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presodila revizijske navedbe prvega vlagatelja, v okviru katerih zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v sklopu ZAHOD, Inženiring Biro, d.o.o., Jezdarska ulica 2, Maribor, STIA NGI, d.o.o., Kettejev drevored 7, Novo mesto, Marsi, d.o.o., Cesta na Brdo 131, Ljubljana, Gradal, Bojan Sekereš, s.p., Industrijska ulica 7, Lendava, Odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj, Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji, o.p., d.o.o., Stritarjeva ulica 7, Kranj, MEA Inženiring, Metka Pavčič, s.p., Vetrinjska ulica 5, Maribor, GRAMUR, Zlatko Murko, s.p., Marčičeva ulica 7, Maribor, P&C Velenje, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje ter Odvetnica Tanja Kompara, Tyševa 4, Maribor. Naročnik je tudi v tem sklopu prejel tri pravočasne ponudbe, izmed katerih je bila ponudba izbranega ponudnika najugodnejša, ponudba prvega vlagatelja pa druga najugodnejša.

Prvi vlagatelj zatrjuje neustreznost referenc predlaganega vodje projekta, za katerega je naročnik prav tako zahteval kadrovske pogoje skladno s točko 3.1.4.1.1. navodil.

Izbrani ponudnik je za sklop ZAHOD kot projektnega vodjo predlagal osebo M.P. ter zanjo v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih navajal sedem referenčnih projektov, za katere prvi vlagatelj zatrjuje, da so neustrezna, ker ne predstavljajo projektnega vodenja skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija iz spisovne dokumentacije naročnika ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisom z dne 24. 2. 2011 pozval, da predloži dokazila, iz katerih bo jasno razvidno, da je šlo pri referenčnih delih za primere projektnega vodenja predhodne priprave ali gradnje skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je zahteval potrditev ustreznosti referenc tudi od referenčnega naročnika Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za investicije v javno železniško infrastrukturo, družbe P. in DARS, d.d., ki so posredovana pojasnila tudi posredovali.

Prvi vlagatelj zatrjuje, da prvi štirje referenčni posli v ponudbi izbranega ponudnika (Strokovne storitve od sprejetja Uredbe o DLN do pridobitve vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo AC odseka Slivnica - Draženci 2006, odseka Slivnica - Gruškovje 2007, odseka Slivnica - Gruškovje 2008 in odseka Slivnica - Gruškovje, Slivnica - Pesnica in Lendava - Pince 2009) sestavljajo del posla, ki ga je za naročnika, DARS, d.d., izvajal DDC, d.o.o., v zvezi s čimer prvi vlagatelj prilaga tudi pogodbe št. 452/2003, št. 453/2003, št. 560/06, št. 699/2000 in št. 698/2000. Navedeno dejstvo potrjuje tudi potrdilo naročnika navedenih poslov, Dars, d.d., ki je naročniku z dopisom z dne 2. 3. 2011 pojasnil, da je strokovne in svetovalne storitve na navedenih odsekih izvajala družba DDC, d.o.o., ki je dela opravljala po pogodbi, v dogovorjenih rokih in dogovorjeni kvaliteti. Pojasnilu so priložene tudi pogodbe št. 381/2000, št. 452/2003, št. 453/2003 in št. 560/06.

Iz pogodb, ki sta jih priložila prvi vlagatelj in DARS, d.d., izhaja, da so bile predmet pogodb strokovno svetovalne storitve, ki so se izvajale od sprejetja Uredbe o lokacijskem načrtu do izteka garancijske dobe zgrajenega objekta in so zajemale pridobitev projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih mnenj, pogojev, soglasij in dovoljenj, pridobitev vse potrebne investicijske dokumentacije, izvedbo odkupov, pridobitev zemljišč in rušitev objektov pred pričetkom gradnje, končno odmero zemljišč in vpis zemljišč po končani gradnji, izdelavo razpisne in pogodbene dokumentacije, nadzor nad izvedbo del, pravno svetovanje in zastopanje po pooblastilu naročnika, zaključna dela za investicije, administrativno tehnična opravila, izdelava poročil, odnosi z javnostmi idr.

Prvi vlagatelj ne nasprotuje temu, da predmet navedenih pogodb po vsebini ne bi ustrezal zahtevi iz razpisne dokumentacije po projektnem vodenju predhodne priprave ali gradnje, ampak zatrjuje, da iz pogodb izhaja, da je bila za vodjo projekta imenovana oseba A.B., medtem ko je bila oseba M.P. imenovana v projektno skupino in zadolžena za koordinacijo in pridobitev projektne dokumentacije in za tehnični nadzor in je torej izvajala le omejen del strokovnih storitev, ne pa projektnega vodenja predhodne priprave.

Državna revizijska komisija po vpogledu v pogodbe oziroma njihove priloge (ponudbe DDC, d.o.o. kot sestavni del pogodb) ugotavlja, da je DDC, d.o.o. v okviru obrazca Kadrovske reference posameznih strokovnjakov navajal osebo A.B. in zanj kot delovne izkušnje navajal vodenje projektov, vodenje in izvajanje nadzora pri gradnji avtocest, vodenje upravnih postopkov in prenos objektov v upravljanje in vzdrževanje, za osebo M.P. pa je kot delovne izkušnje navajal izvajanje nadzora pri gradnji avtocest, projektiranje in tehnični nadzor, koordinacija in pridobitev projektne dokumentacije. Vendar pa je potrebno ugotoviti, da navedeni obrazec ne izkazuje, kakšne so bile funkcije navedenih oseb pri prevzetih poslih po navedenih pogodbah, ampak zgolj njihove izkušnje do takrat, zato navedene pogodbe ne dokazujejo dejstva, da oseba M.P. ni izvajala nalog projektnega vodenja.

Prvi vlagatelj pa neustreznost del osebe M.P. zatrjuje tudi z dokazili, ki jih je izbrani ponudnik predložil naročniku v okviru zahtevanega pojasnila. Državna revizijska komisija po vpogledu v navedeno pojasnilo z dne 2. 3. 2011 in priloge, ki jo predstavljajo potrdila DARS, d.d., ocenjuje, da le-ta potrjujejo navedbo prvega vlagatelja, da oseba M.P. v okviru navedenih referenčnih poslov investitorja DARS, d.d. ni izvajala projektnega vodenja predhodne priprave ali gradnje, ampak je izvajala le posamezne strokovne storitve. DARS, d.d. je v potrdilih navedel, da je oseba M.P., kot pooblaščena oseba investitorja (DARS, d.d.), v okviru pogodb bila nadzorni referent in skrbnik zlasti za naslednje dejavnosti: pridobitev projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih mnenj, pogojev, soglasij in dovoljenj, sodelovanje pri recenziji projektne dokumentacije in vodenje zapisnikov, sodelovanje pri reviziji projektne dokumentacije, sodelovanje pri pridobitvi potrebne investicijske dokumentacije, sodelovanje pri izvedbi odkupov in pridobitvi zemljišč, izvedba razpisne in pogodbene dokumentacije, priprava potrebne dokumentacije za obravnave na upravi DARS, d.d., priprava soglasij in izdelava poročil in terminskih planov za odsek. Dela so bila opravljena v sklopu pogodb med naročnikom DARS, d.d. in DDC, d.o.o. Izbrani ponudnik je pojasnilu priložil še pogodbe, sklenjene med DDC, d.o.o. in osebo M.P. kot izvajalcem, št. 500/06 št. 25/2007, pogodbo št. 143/2009 in Aneks št. 1 k pogodbi št. 143/2009, pogodbo št. 113/2008, in Aneks št. 1 k pogodbi št. 113/2008. Predmet navedenih pogodb potrjuje, da je oseba M.P. izvajala navedena dela, ki jih navaja DARS, d.d. v referenčnem potrdilu.

Navedena dokazila po oceni Državne revizijske komisije ne izkazujejo projektnega vodenja predhodne priprave skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ampak, kot to trdi prvi vlagatelj, zgolj izvedbo posameznih strokovnih storitev (pridobitev projektne dokumentacije, potrebnih mnenj, pogojev in soglasij) oziroma sodelovanje pri izvedbi določenih storitev (recenziji in reviziji dokumentacije, pridobitvi investicijske dokumentacije, izvedbi odkupov in pridobitvi zemljišč). Naročnik pa je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora projektno vodenje predhodne priprave zajemati projektno vodenje izdelave prostorske in projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter pravno-premoženjskih zadev, oziroma mora zajemati izvajanje vseh aktivnosti in ne zgolj sodelovanje pri izvajanju le-teh, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta od izdelave prostorske dokumentacije do izdelave projektne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji ter pridobivanjem zemljišč za izvedbo del. Naročnik v tem delu v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo podaja napačni zaključek, da iz opisa referenčnih poslov izhaja, da je oseba M.P. vodila postopke do sprejetja gradbenega dovoljenja.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da so utemeljeni revizijski očitki prvega vlagatelja, da izbrani ponudnik s ponudbo in pojasnili naročniku ni izkazal, da je oseba M.P. pri referenčnih projektih investitorja DARS, d.d. izvajala projektnega vodenja predhodne priprave.

Državna revizijska komisija dalje ocenjuje utemeljenost revizijskih očitkov prvega vlagatelja tudi v zvezi z referenco investitorja Ministrstva za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Izdelava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca del za izvedbo modernizacije železniške proge Divača - Koper, ki jo je izbrani ponudnik navajal za osebo M.P., katero prvi vlagatelj izpodbija po vsebini, ker ne gre za gradnjo javnih cest, ampak za investicijo na področju železniške infrastrukture.

Državna revizijska komisija že iz opisa referenčnega posla v ponudbi izbranega ponudnika, ki navaja, da je šlo za izdelavo razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca del po FIDIC rdeča knjiga, kar potrjuje tudi potrdilo naročnika referenčnega posla (ki ga je priložil izbrani ponudnik v pojasnilu naročniku z dne 2. 3. 2011), ugotavlja, da so se dela izvajala za področje železniške infrastrukture in ne za področje javnih cest. V tem delu ni mogoče slediti naročniku, da bi se referenci morala priznati ustreznost, ker je železniška proga zahteven objekt, naloga za izdelavo razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca del pa predstavlja celovito vodenje projekta v smislu razpisne dokumentacije, v okviru katere morajo osebe, ki načrtujejo ali projektirajo železniško progo, poznati predpise o javnih cestah. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji jasno zahteval, da mora biti projektno vodenje s področja javnih cest. Kaj so javne ceste, določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, v nadaljevanju: ZCes-1), ki v 24. točki prvega odstavka 2. člena določa, da je javna cesta, cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. Med javne ceste se železniška proga nedvomno ne uvršča, saj gre za objekt železniške infrastrukture skladno z Zakonom o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99 s sprem.).

Poleg navedenega pa gre tudi ugotoviti, da so dela zajemala le izdelavo razpisne dokumentacije za izbor izvajalca in ne projektnega vodenja predhodne priprave ali gradnje skladno z naročnikovimi zahtevami. Iz navedenih razlogov Državna revizijska komisija tudi v tem delu pritrjuje prvemu vlagatelju, da referenca ni ustrezna.

Enako gre ugotoviti v zvezi z referenco Vodenje in koordinacija aktivnosti, potrebnih za podpis sporazuma in uskladitev izhodišč za realizacijo poligona varne vožnje, pri kateri že iz opisa referenčnega posla izhaja, da ne gre za projektno vodenje predhodne priprave ali gradnje s področja javnih cest. Kot namreč izhaja iz Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08), je bil znotraj območja Gaj predvidena ureditev poligona za šolo varne vožnje in testiranje vozil z možnostjo civilne souporabe. Poligon, namenjen šoli varne vožnje in testiranju vozil, pa po mnenju Državne revizijske komisije ne predstavlja javne ceste.

Poleg tega je potrebno ugotoviti, da izbrani ponudnik pri navedeni referenci poligona ni vnesel investicijske vrednosti posla, ampak zgolj označil črto pri navedenem podatku, kot leto izvedbe pa navajal 2010, iz česar gre zaključiti, da ustreznost reference po višini sploh ni mogoče presojati, oziroma referenca ni izpolnjena skladno z zahtevami naročnika.

V zvezi z referenco Strokovne storitve inženirja za gradnjo dirkališča P. prvi vlagatelj zatrjuje, da naj bi izbrani ponudnik v dopolnitvi ponudbe predložil novo potrdilo naročnika, družbe P. za referenčno delo Sodelovanje pri izdelavi investicijskega programa ter spremljanje in koordiniranje izdelave investicijskega programa za izgradnjo motodroma P. ter dveh študij ekonomske upravičenosti naložbe v izgradnjo elektrarne, katerega ni predložil že v ponudbi. Zato gre po mnenju prvega vlagatelja za nedopustno naknadno spreminjanje ponudbe.

Državna revizijska komisija po vpogledu v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je izbrani ponudnik v pojasnilu naročniku z dne 2. 3. 2011 res potrdilo družbe P., iz katerega izhaja, da je pod nazivom pogodbenih del navedeno, da je šlo za Sodelovanje pri izdelavi investicijskega programa ter spremljanje in koordinacija izdelave investicijskega programa za izgradnjo motodroma P. ter dveh študij ekonomske upravičenosti naložbe v izgradnjo elektrarne. Vendar pa je izbrani ponudnik predložil še eno referenčno potrdilo družbe P., ki se nanaša le na referenčno delo, ki ga navaja izbrani ponudnik v ponudbi. Zato je trditev prvega vlagatelja, da je izbrani ponudnik ponudbo nedopustno spreminjal, neutemeljena.

Potrebno pa je pritrditi prvemu vlagatelju v tem, da iz opisa referenčnega posla in predloženih potrdil izbranega ponudnika in družbe P. ne izhaja, da je šlo za projektno vodenje predhodne priprave skladno z zahtevo naročnika.

Iz navedenih potrdil izhaja, da je oseba M.P. izvajala strokovne storitve inženirja, ki so zajemale predvsem naslednje aktivnosti: spremljanje in koordinacija izdelave projektne, okoljske in prostorske dokumentacije, sodelovanje pri recenziji navedene dokumentacije, sodelovanje pri reviziji projektne dokumentacije, sodelovanje pri izdelavi potrebne investicijske dokumentacije ter spremljanje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije in izvedba pogodbene dokumentacije. Navedeno pa po oceni Državne revizijske komisije ne izkazuje projektnega vodenja predhodne priprave skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ampak zgolj sodelovanje (spremljanje in koordinacija) pri izvedbi posameznih strokovnih storitev, medtem ko je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora projektno vodenje predhodne priprave zajemati projektno vodenje vseh aktivnosti, od izdelave prostorske in projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije ter pravno-premoženjskih zadev. Referenčna dela pa ne izkazujejo, da je oseba M.P. izvajala tudi projektno vodenje predhodne priprave v delu pravno-premoženjskih zadev.

Poleg navedenega Državna revizijska komisija iz predloženih dokazil ugotavlja, da je v okviru referenčnega posla bilo več sklopov projekta, v okviru katerih bi kot ustreznega, glede na področje javnih cest, bilo mogoče uvrstiti le območje F (avtocestni priključek) in območje G (povezovalna cesta Petišovci - Zatak). Posledično se investicijska vrednost posla bistveno zmanjša in tudi po vrednosti več ne dosega naročnikovih zahtev. Vrednost navedenih delov referenčnega projekta namreč znaša le v višini 3.004.444,00 EUR (z DDV), (izbrani ponudnik v ponudbi navaja vrednost 163,72 mio EUR), kar pa, ob upoštevanju dejstva, da preostale reference za osebo M.P. ne izkazujejo izpolnjevanje zahtev, več ne ustreza naročnikovi zahtevi iz razpisne dokumentacije, da mora biti skupna vrednost projektno vodenih investicijskih projektov v okviru predhodne priprave ali gradnje vsaj 15.000.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija zato tudi v tem delu zaključuje, da so utemeljeni revizijski očitki prvega vlagatelja, da izbrani ponudnik s ponudbo in pojasnili naročniku ni izkazal, da je oseba M.P. pri referenčnem poslu investitorja, družbe P. izvajala projektno vodenje predhodne priprave.
Ker je prvi vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel izkazati, da izbrani ponudnik za osebo M.P. ni ustrezno izkazal zahtevanih referenc skladno s pogojem iz točke 3.1.4.1.1 navodil, je potrebno zaključiti, da so utemeljeni revizijski očitki prvega vlagatelja, da je naročnik kršil določila razpisne dokumentacije in posledično določila ZJN-2, ker je priznal kadrovsko sposobnost izbranemu ponudniku v sklopu ZAHOD.

Že iz navedenih razlogov je potrebno zahtevku za revizijo prvega vlagatelja v delu, ki se nanaša na sklop ZAHOD, ugoditi in razveljaviti naročnikovo odločitev o oddaji naročila v navedenem sklopu. Državna revizijska komisija ostalih zatrjevanih kršitev, ki se nanašajo na domnevne druge nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika v sklopu ZAHOD ni presojala, saj morebitno s tem povezane ugotovljene kršitve naročnika ne bi vplivale na pravni položaj prvega vlagatelja oziroma na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem sklopu.

Ker je prvi vlagatelj uspel izkazati, da ponudbi izbranih ponudnikov v sklopih OKOLJE, JUG in ZAHOD ne ustrezata vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo prvega vlagatelja, v delu, ki se nanaša na navedene sklope, ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila, izdane dne 24. 5. 2011, pod št. 43001-235/2010/73 (908), za sklope OKOLJE, ZAHOD in JUG.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presodila revizijske očitke prvega vlagatelja in drugega vlagatelja, s katerimi zatrjujeta nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v sklopu SEVER, Inženiring Biro, d.o.o., Jezdarska ulica 2, Maribor, STIA NGI, d.o.o., Kettejev drevored 7, Novo mesto, Marsi, d.o.o., Cesta na Brdo 131, Ljubljana, Gradal, Bojan Sekereš, s.p., Industrijska ulica 7, Lendava, Odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj, Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji, o.p., d.o.o., Stritarjeva ulica 7, Kranj, MEA Inženiring, Metka Pavčič, s.p., Vetrinjska ulica 5, Maribor, GRAMUR, Zlatko Murko, s.p., Marčičeva ulica 7, Maribor, P&C Velenje, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje ter Odvetnica Tanja Kompara, Tyševa 4, Maribor. Naročnik je v tem sklopu prejel tri pravočasne ponudbe, izmed katerih je bila ponudba izbranega ponudnika najugodnejša, ponudba prvega vlagatelja pa najmanj ugodna.

Prvi vlagatelj in drugi vlagatelj zatrjujeta, da predlagani vodja projekta, oseba Z.M., nima ustreznih referenc za projektno vodenje gradnje skladno s točko 3.1.4.1.1 navodil, ker je navedena pri referenčnih delih opravljala zgolj nadzor nad gradnjo posameznih del, kar ne pomeni projektnega vodenja gradnje, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je za sklop SEVER kot projektnega vodjo predlagal osebo Z.M. ter zanjo v obrazcu Podatki o kadrovskih zmogljivostih navajal sedem referenčnih projektov, za katere prvi vlagatelj zatrjuje, da niso ustrezna, ker gre pri vseh delih za strokovni nadzor nad gradnjo posameznih del, medtem ko projektno vodenje po mnenju prvega vlagatelja zajema več aktivnosti.

Državna revizijska komisija iz spisovne dokumentacije naročnika ugotavlja, da je naročnik izbranega ponudnika z dopisom z dne 18. 1. 2011 pozval, da predloži potrjene reference kandidata za projektno vodenje sklopa SEVER, osebo Z.M., iz katerih bo nedvomno jasno razvidno izpolnjevanje pogoja projektnega vodenja. Izbrani ponudnik je z dopisom z dne 25. 1. 2011 naročniku predložil dokazila.

Iz opisa referenčnih del v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da so dela zajemala odgovorno nadzorstvo posameznih del, nadzor nad gradnjo del, preglede PID dokumentacije in dokumentacije za tehnične preglede, BCP, priprava dokumentacije za predajo naročniku in upravljavcem ter pregled odprave pomanjkljivosti. Tudi iz potrdila DARS, d.d. (priloženega pojasnilu izbranega ponudnika z dne 25. 1. 2011) izhaja, da je bil investitor navedenih del DARS, d.d., oseba Z.M. pa je bila podizvajalec izvajalca DDC, d.o.o. in je izvajala nadzor kot odgovorni nadzornik posameznih del po pravilih FIDIC in opravljala ostale naloge v smislu projektnega vodenja. Izbrani ponudnik je predložil še sklepe DARS, d.d. o imenovanju osebe Z.M. za nadzornega inženirja, dalje dokument DDC, d.o.o., o imenovanju osebe Z.M. za opravljanje del odgovornega nadzornika posameznih del - gradbena dela, sklepe DARS, d.d. o imenovanju osebe Z.M. za nadzornega inženirja, ki potrjuje projekte izvedenih del ter pogodbe med DARS, d.d. ter pogodbe med DARS, d.d. in izbranimi izvajalcem za gradbena dela.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da navedena dokazila potrjujejo trditev prvega vlagatelja in drugega vlagatelja, da reference izbranega ponudnika za osebo Z.M. ne izkazujejo projektnega vodenja gradnje v smislu zahtev iz razpisne dokumentacije, ampak le del zahtevanih nalog (nadzorstvo). Zgolj dejstvo, da je DARS, d.d. v potrdilu navedel, da naj bi naloge osebe Z.M. zajemale tudi ostale naloge v smislu projektnega vodenja, na kar se sklicuje naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, pa po oceni Državne revizijske komisije ne dokazuje, da je navedena oseba izvajala naloge projektnega vodenja gradnje, kot so bile zahtevane v razpisni dokumentaciji, Naročnik je namreč jasno zahteval, da mora projektno vodenje gradnje zajemati projektno vodenje rekonstrukcije skladno z ZGO ali ZJC, obnove ali novogradnje cest, premostitvenih objektov, geotehničnih objektov ali prometnih objektov, pri čemer je še dodatno pojasnil, da projektno vodenje gradnje (poleg navedene vsebine znotraj oklepaja) predstavlja izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicijskega projekta od postopka za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg (na podlagi izdelane projektne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji), izbora izvajalcev del do predaje objekta v obratovanje. Predložene reference pa najmanj ne izkazujejo projektnega vodenja aktivnosti, potrebnih za postopek pridobitev upravnega dovoljenja za poseg in projektnega vodenja aktivnosti, potrebnih za izbor izvajalcev gradbenih del.

Državna revizijska komisija je ob ugotovljenem zaključila, da sta vlagatelja uspela izkazati, da reference izbranega ponudnika za predlaganega vodjo projekta, osebo Z.M., ne izkazujejo projektnega vodenje gradnje v smislu naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije in jih zato naročnik ne bi smel upoštevati kot ustreznih, saj izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz točke 3.1.4.1.1 navodil. S tem povezani revizijski očitki vlagateljev so utemeljeni, saj je naročnik kršil določila razpisne dokumentacije in posledično določila ZJN-2, ker je priznal kadrovsko sposobnost izbranemu ponudniku v sklopu SEVER.

Že iz navedenih razlogov je potrebno zahtevku za revizijo prvega vlagatelja in drugega vlagatelja v delu, ki se nanaša na sklop SEVER, ugoditi in razveljaviti naročnikovo odločitev o oddaji naročila v navedenem sklopu. Državna revizijska komisija ostalih zatrjevanih kršitev, ki se nanašajo na domnevne druge nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika v sklopu SEVER, ni presojala, saj morebitno s tem povezane ugotovljene kršitve naročnika ne bi vplivale na pravni položaj vlagateljev oziroma na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem sklopu.

Prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo v sklopu SEVER izpodbija tudi ponudbo drugouvrščenega ponudnika, ZIL INŽENIRING, d.d., Kersnikova 10, Ljubljana, Slovenska cestna podjetja, d.o.o., Leskoškova cesta 9e, Ljubljana in Projekt, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica (drugi vlagatelj).

Vendar pa Državna revizijska komisija revizijskih očitkov v tem delu ni presojala, saj, kot to navaja tudi naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, v tem delu naročniku (še) ni mogoče očitati kršitev. Kot izhaja iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN, se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Naročnik je v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, skladno z določbo drugega odstavka 41. člena ZJN-2 ponudbe najprej razvrstil, glede na merilo in nato presojal zgolj popolnost ponudbe izbranega ponudnika, za katero je ocenil, da je popolna. Zgolj na navedeni podlagi oziroma ugotovitvi je temeljila odločitev naročnika o oddaji naročila (tudi v sklopu SEVER), katero drugi vlagatelj izpodbija z zahtevkom za revizijo. Naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila (še) ni odločal o popolnosti ostalih ponudb v sklopu SEVER, tako tudi ne o popolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika, zato glede tega v tem trenutku ni mogoče vložiti zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških prvega vlagatelja temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan prvemu vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je prvemu vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške za takso v višini 5.000,00 EUR, zavrnila pa je priglašene stroške v delu, ki se nanašajo na pričetek teka paricijskega roka od odločitve o zahtevku za revizijo in tek zamudnih obresti od dneva poteka paricijskega roka do vročitve odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Naročniku namreč ne more pričeti teči rok za plačilo stroškov prvemu vlagatelju, preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije (s katero se mu naloži obveznost povrnitev stroškov) in ne more pred potekom tega roka priti v zamudo z izpolnitvijo obveznosti. Zato je Državna revizijska komisija prvemu vlagatelju priznala pričetek teka paricijskega roka od vročitve tega sklepa, posledično temu pa pričetek teka zamudnih obresti od dneva poteka tega roka.

Naročnik je dolžan prvemu vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka, določenega v tem odstavku. Kar zahteva prvi vlagatelj več ali drugače, se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških drugega vlagatelja temelji na tretjem odstavku 22. člena ZRPJN. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je naročnik dolžan drugemu vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je drugemu vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške za takso v višini 5.000,00 EUR.

Naročnik je dolžan drugemu vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13. 9. 2011

Predsednica senata:
Miriam Ravnikar šurk, univ. dipl. prav.
Predsednica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Tržaška cesta 19, Ljubljana
- DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor
- ZIL INŽENIRING, d.d., Kersnikova 10, Ljubljana
- Slovenska cestna podjetja, d.o.o., Leskoškova cesta 9e, Ljubljana
- Projekt, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica
- Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor
- ZEU, d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska Sobota
- Inženiring Biro, d.o.o., Jezdarska ulica 2, Maribor
- STIA NGI, d.o.o., Kettejev drevored 7, Novo mesto
- Marsi, d.o.o., Cesta na Brdo 131, Ljubljana
- Gradal, Bojan Sekereš, s.p., Industrijska ulica 7, Lendava
- Odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj
- Odvetniška družba Ošabnik, Klofutar in partnerji, o.p., d.o.o., Stritarjeva ulica 7, Kranj
- MEA Inženiring, Metka Pavčič, s.p., Vetrinjska ulica 5, Maribor
- GRAMUR, Zlatko Murko, s.p., Marčičeva ulica 7, Maribor
- P&C Velenje, d.o.o., Trg mladosti 6, Velenje
- Odvetnica Tanja Kompara, Tyševa 4, Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja,
Beethovnova ulica 11, Ljubljana