018-260/2011 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-260/2011-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Javno naročilo za izdelavo in dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, št. 430-586/2010", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba KIG d.d., Zagorica 18, Ig, ki jo po pooblastilu zastopa odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.9.2011

ODLOČILA

1. Vlagateljevi vlogi z dne 8.8.2011 se ugodi tako, da se naročnikova odločitev, da "se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi", kot izhaja iz 1. točke sklepa št. 430-586/2010/153 z dne 2.8.2011, razveljavi v delu, ki presega vlagateljev predlog iz zahtevka za revizijo z dne 30.5.2011.

2. Zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5.984,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo "Javno naročilo za izdelavo in dobavo registrskih tablic za motorna in priklopna vozila, št. 430-586/2010" oddal po odprtem postopku. Naročnik je Obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN4594/2010, z dne 3.6.2010, s popravki pod objavo št. JN6642/2010, z dne 23.7.2010, št. JN674/2011, z dne 21.1.2011 in objavo št. JN2278/2011, z dne 10.3.2011, št. JN5742/2011, z dne 31.5.2011, št. JN6452/2011, z dne 13.6.2011, št. JN6623/2011, z dne 16.6.2011, št. JN6880/2011, z dne 22.6.2011, št. JN7238/2011, z dne 30.6.2011, št. JN7499/2011, z dne 6.7.2011.

Naročnik je dne 13.5.2011 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-586/2010/115, s katero je odločil, da javnega naročila ne odda.

Zoper naročnikovo odločitev je dne 30.5.2011 vlagatelj vložil revizijski zahtevek. Navaja, da je seznanjen z dejstvom, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila s strani enega izmed ponudnikov bil vložen zahtevek za revizijo, ki mu je Državna revizijska komisija s sklepom z dne 16.5.2011 v določenem obsegu ugodila. Vendar pa, izpostavlja vlagatelj, je naročnik svojo odločitev sprejel 13.5.2011 in z odločitvijo Državne revizijske komisije, s katero ta predmetnega postopka oddaje javnega naročila ni v celoti razveljavila, ni bil seznanjen, zaradi česar je naročnikova odločitev še vedno veljavna. ZRPJN po vlagateljevih navedbah nikjer ne določa, da zahtevek, vložen zoper samo razpisno dokumentacijo, pomeni avtomatično razveljavitev vseh nadaljnjih naročnikovih odločitev, spremeni jo lahko samo vloženi zahtevek zoper le to. Naročnik je s sprejetjem odločitve po vlagateljevem zatrjevanju neupravičeno končal postopek, saj je vlagateljeva ponudba popolna. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik v svoji odločitvi navaja, da so ponudniki morali predložiti 4 vzorce registrskih tablic 4 dimenzij. Po naročnikovem stališču naj bi vlagatelj v svoji ponudbi predložil 6 vzorcev, vendar samo eden izmed teh naj bi bil ustrezen. Vlagatelj zatrjuje, da je v prilogi k obrazcu št. II/7 pod točko 2 navedel, da se bo pri izdelavi registrskih tablic zaradi zahteve iz razpisne dokumentacije za zapis serijske številke uporabila laserska tehnika diodnega črpanja ND: YVO4, v ponudbi predloženi vzorci registrskih tablic pa ne ustrezajo tej navedbi. V ponudbi so namreč predloženi 4 vzorci z načinom vpisovanja CO2 izrezovanjem, en vzorec z diodnim črpanjem in en vzorec z dvema načinoma vpisovanja, diodnim črpanjem in CO2 izrezovanjem. Vlagatelj ostro oporeka navedenim naročnikovim ugotovitvam, saj je v svoji ponudbi upoštevajoč 5.4. točko razpisne dokumentacije glede zapisa serijske številke predložil dva načina laserskega vpisovanja, in sicer CO2 izrezovanje, ki se trenutno uporablja na podlagi veljavne pogodbe za izdelavo registrskih tablic pri Ministrstvu za notranje zadeve in diodno črpanje ND:YVO4 kot predlog naročniku za način novega in boljšega zapisovanja. Po vlagateljevih navedbah iz vsebine 5.4 točke razpisne dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik konkretiziral način zapisa registrskih tablic, v omenjeni točki je določil samo, da laserski zapis ne sme biti odstranljiv s kemičnimi ali fizičnimi sredstvi. Navedeno zahtevo pa izpolnjujeta oba navedena načina zapisovanja, ki jih je vlagatelj ponudil v svoji ponudbi. Vlagatelj navaja, da je vsled navedenega naročniku že v sami ponudbi predstavil boljšo alternativo, predvsem iz vidika garancije. Vlagatelj izpostavlja, da naročnik ni v ničemer obrazložil, niti utemeljil, kako oz. na podlagi česa so vlagateljevi priloženi vzorci nepravilni. Naročnik v celotni razpisni dokumentaciji ni nikjer določil, kako ali na kakšen način bo predložene vzorce pregledal in klasificiral. Vlagatelj navaja, da je v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije v svoji ponudbi predložil vse zahtevane vzorce in potrebna dokazila ter tako izpolnil in celo kakovostno presegel vse zahteve. Glede naročnikove ocene o nesprejemljivosti vlagateljeve ponudbe pa vlagatelj navaja, da je naročnikovo utemeljevanje tržnih cen povsem zgrešeno in neutemeljeno. Naročnik po vlagateljevem mnenju ne more trditi, kakšne so tržne cene samo na podlagi ene same ponudbe drugega ponudnika. Iz obrazložitve po vlagateljevih navedbah ni nikjer razvidno, da bi naročnik opravil kakršnokoli analizo trga ali pridobil kakšno ustrezno izvedensko mnenje, ki bi te njegove trditve in ugotovitve potrjevale. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 2.8.2011 sprejel sklep, s katerim je predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi ponujal različne variante ponudbe, česar pa naročnik ni smel upoštevati glede na določilo iz 10. točke II. Dela razpisne dokumentacije, kjer je navedeno, da variantne ponudbe niso dopustne. Naročnik zatrjuje, da je iz vlagateljeve ponudbe jasno razvidno, da je ponudil registrske tablice z zapisom serijske številke z uporabo laserske tehnike diodnega črpanja ND: YVO4, torej tehnologije CO2 izrezovanja, ki jo trenutno uporablja na podlagi veljavne pogodbe za izdelavo registrskih tablic pri naročniku, ne nudi več, kar pomeni, da so vzorci za sedanje registrske tablice brezpredmetni. Glede ponudbene vrednosti vlagateljeve ponudbe naročnik pojasnjuje, da je ta za več kot 35% višja od ponudbene cene ponudnika CETIS d.d., ki je najbolj relevantna podlaga za primerjavo ponudbene cene vlagatelja s cenami, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Naročnik navaja, da je argumentirano zavrnil vlagateljeve očitke glede popolnosti vlagateljeve ponudbe. Poleg tega pa naročnik ugotavlja, da vlagateljeva ponudba v nobenem primeru ne more biti izbrana, saj glede na prejeto odločitev Državne revizijske komisije, z dne 16.5.2011, ne more izbrati nobene ponudbe. Naročnik je na podlagi navedenega odločil, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi, upoštevaje dejstvo, da je Državna revizijska komisija presodila, da naročnik pri oblikovanju merila ni jasno določil vseh parametrov, zaradi česar je razveljavila 3.2 točko iz II. Dela razpisne dokumentacije. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 8.8.2011, postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 12.8.2011, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 12.8.2011, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je dne 24.8.2011, na podlagi 2. odstavka 20. člena ZRPJN, rok za odločitev podaljšala.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v nasprotju z vlagateljevim pravovarstvenim predlogom v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila, kar je med strankama tudi predmet obravnavanega spora. Pri presoji slednjega namreč Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo izrecno opozoril na dejstvo, da je naročnik v sklepu z dne 2.8.2011, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, prekoračil njegove meje, saj je vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteval le razveljavitev odločitve o oddaji naročila, medtem ko je naročnik razveljavil celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato v nadaljevanju presojala zgolj zakonitost naročnikova ravnanja v revizijskem postopku.

V zvezi s tem se je Državna revizijska komisija o podobnih procesnih položajih že večkrat izrekla, npr. v zadevah št. 018-11/2010, 018-57/2010, 018-273/2006 in 018-345/2005. V teh zadevah je zavzela stališče, da iz določil prvega odstavka 16. člena ZRPJN med drugim izhaja, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo, zahtevek za revizijo pa zavrne, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve. Medtem ko iz določila 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, nadalje izhaja, da je naročnik v revizijskem postopku dolžan odločati zgolj v mejah zahtevka za revizijo. V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo predlagal (le) razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z dne 13.5.2011, naročnik pa je s sklepom z dne 2.8.2011 dejansko (poleg odločitve o oddaji naročila) razveljavil celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila, s čimer je naročnik tudi po oceni Državna revizijske komisije pri odločanju o zahtevku za revizijo presegel njegove meje. Tako je naročnikova odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku neskladna z omenjenim določilom 2. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, na podlagi česar je Državna revizijska komisija morala naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot je razvidna iz sklepa št. 430-586/2010/153 z dne 2.8.2011, razveljaviti v delu, v katerem je naročnik presegel njegove meje. Navedeno pomeni, da naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo z dne 2.8.2011 ostaja v veljavi, in sicer v tistem delu, v katerem je vsebovana le odločitev o razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila z dne 13.5.2011, predmetni revizijski postopek pa je tako zaključen.

Ker je Državna revizijska komisija zaradi prekoračitve meja zahtevka za revizijo razveljavila odločitev naročnika o zahtevku za revizijo v delu, ki presega njegove meje, ne pa tudi v delu, v katerem je naročnik sledil zahtevku za revizijo in je, tako kot je to zahteval vlagatelj, razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila z dne 13.5.2011, je treba ugotoviti, da se je predmetni postopek oddaje javnega naročila po odločitvi naročnika vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik lahko novo vsebinsko odločitev sprejme po zaključku revizijskega postopka, in sicer v postopku oddaje javnega naročila (in ne v postopku pravnega varstva), pri čemer mora s svojo odločitvijo seznaniti vse sodelujoče v postopku oddaje javnega naročila. Ob tem gre opozoriti, da se lahko postopek oddaje javnega naročila zaključi tudi brez izbire najugodnejšega ponudnika, in sicer bodisi z izločitvijo vseh ponudb kot nepopolnih, ustavitvijo postopka, zavrnitev vseh ponudb,odstop od izvedbe javnega naročila ( določba 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) Vsaka odločitev naročnika o zaključku postopka mora biti tudi ustrezno obrazložena ter utemeljena in posredovana ponudnikom, ki bodo imeli po prejemu odločitve možnost uveljavljati pravno varstvo v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo pred Državno revizijsko komisijo zahteval tudi povračilo stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer za plačilo takse, sestavo revizijskega zahtevka 1.400,00 EUR, materialne stroške 20,00 EUR, vse povečano za 20 % DDV. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 5.000,00 EUR ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - ZOdv-C (Uradni list RS, št. 35/09) nagrado za revizijski postopek v višini 800,00 EUR, katero je določila skladno s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi - ZOdvT (Uradni list RS, št. 67/08) po pravičnem preudarku, poštne in telekomunikacijske storitve 20,00 EUR, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na nagrado, vse skupaj v znesku 5.984,00 EUR. Državna revizijska komisija je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila, saj je ocenila, da stroški nad priznano višino niso bili potrebni, oziroma zanje ni najti pravne podlage v veljavnih predpisih.

Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.984,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 9.9.2011

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji o.p., d.o.o., šestova ulica 6, Ljubljana,
- Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.